Големина на текста:
3.Функция на
парите.Масата на парите в
обращение и нейното
регулиране.
Ф-ция на парите-
различаваме 3осн. ф-ции:
1Средство на размяна
2.Разчетно средство
3.Средство за съхраняване
и пренасяне на стойността
В ф-цията средство на
размяната парите служат за
заплащане на стоки и услуги
като в тази си ф-ция те
съкращават
информационните разходи и
по този начин стимулират
икономическата активност.
В ф-цията разчетно
средство парите служат за
измерване на ценността или
стойноста на стоките или
услугите. При паричната
икономика всеки продукт
има една цена изразена в
парични единици.Докато в
бартерната икономика всеки
продукт има множество
цени изразени в останалите
продукти,това затруднява
сравненията на други а от
там проценната-кое е по-
скъпо и кое е по-евтино
Третата си ф-ция парите
позволяват да се
разграничи момента на
получаване на доходи от
момента на неговото
използване.
Парите в една национална
икономика се делят на две
групи:1.Потенциални пари
(паричен резерв)-пари които
се намират в хранилищата
или сейфовете в
централната банка на една
държава.
2.Пари в обръщение
включват парите в
търговските банки,парите в
спестовните каси парите в
застрахователните
компании.
6. Инфлация и нейните
проявления.
Инфлацията представлява
сложно и много лико
явление, един икономически
и социален феномен. Най-
общо информацията може
да се разглежда като
особено ”заболяване” на
икономическата система на
обществото в условията на
стоковото производство.
Тъй като в основата на
организацията на стоковото
производство и
обръщението стоят парите и
техния механизъм,
инфлацията се появява
преди всичко като
”заболяване” на парично
кредитната система на
обръщението. Като паричен
феномен инфлацията
представлява обезценка на
паричната единица на
съответната страна. Тя е
породена от
продължителното и
системно нарушаване на
обективно необходимото
съответствие между
стоковата и паричната маса
в сферата на обръщението
и водеща обикновено до
сериозни сътресения ......
икономическата и социална
среда в обществото. По
принцип до несъответствие
между паричната и
стоковата маса в
обръщението може да се
достигне: 1 чрез
увеличаване на парите в
обръщение; 2 чрез
намаляване количеството
стоки.
I. В зависимост от темпа на
покачване на цените
инфлацията може да се
класифицира така:
Умерена инфлация – се
характеризира с това, че
цените на стоките и
услугите растат бавно и
умерено до 2% / 10% на 100
годишно. Тази инфлация не
нанася сериозни удари на
икономиката;
Галопираща инфлация – е
инфлацията при която
цените годишно нарастват
от 20% / 200% на 100
годишно. Тази инфлация
засяга всички свери на
стопанската дейност.
Непрекъснато се повишават
цените, лихвените проценти
са ненормално завишени.
Собствениците на пари и
парични капитали се
стремят да ги превърнат в
не парични активи;
Хипер инфлация – има
тогава когато цените растат
минимум с 50% на 100
месечно и този темп се
запазва най-малко 1 година.
Последиците са
катастрофални за
стопанския и социалния
живот.
II. В зависимост от силата
на преобладаващите
фактори инфлацията може
да бъде:
Инфлация на предлагането
(производството) – има
когато производството
намалява, нарастват
спекулативните елементи в
цените на стоките, което
предизвиква покачване на
цените и обезценка на
парите;
Инфлация на търсенето –
има когато се създава, тъй
нареченото излишно
търсене, т.е. следствие на
неправилното боравене с
паричната маса в
обръщението, неправилната
инвестиционна политика и
внос на допълнителна
покупателна сила от вън.
Като краен резултат се стига
до покачване на цените и
обезценка на парите;
Структурна инфлация – при
нея основните инфлационни
фактори са свързани главно
със съществени структорни
диспропорции и не
балансираност в
националното стопанство.
Тези диспропорции водят до
несъответствие между
стоковата и паричната маса
в обръщение и от там се
задействат инфлационните
процеси. Този тип инфлация
е трудно преодолима и е с
най-тежки последици за
икономиката на страната.
9. Банкови операции.
Съвременните банки
предлагат на пазара и
извършват богат набор от
парично кредитни и
финансови услуги на своите
клиенти. Всички тези услуги
са свързани на практика с
осъществяването на
определени банкови
операции. Въпреки голямото
им разнообразие банковите
операции могат да бъдат
разграничени на три
основни групи:
Пасивни операции;
Активни операции;
Посреднически или
комисионни операции.
Това подреждане не
основните групи банкови
операции е традиционно и
съвсем естествено. То
съответства на
историческата логика на
възникването и развитието
на тези операции. Днес
обаче според ролята и
значението което те заемат
би трябвало на първо място
да поставим активните
банки. Защо е така?
Пасивните банкови
операции са свързани с
процеса на привличане на
пари и парични капитали в
банките. Чрез тях
съвременните банки си
осигуряват необходимите за
дейността си капитали. Тук
банките се проявяват като
длъжници заематели или
кредитополучатели спрямо
своите клиенти.
Благодарение на пасивните
операции на банките в тях
се концентрира
преобладаващата част от
парите и паричните
капитали на обществото.
Това дава възможност те да
бъдат максимално
ефективно използвани в
стопанския оборот.
Пасивните банкови
операции могат да се
разграничат на няколко
основни групи. По
съществени от тях са
следните:
Операциите свързани с
формирането на
собствените средства на
банките – за да
функционира една банка тя
трябва да разполага с
определена величина
собствен капитал. Делът на
собствените средства в
общия обем от ресурси с
който разполага една банка
е минимален, той не
надвишава 10 на 100;
Операции при
привличането на средства
от банковите клиенти –
привличаните средства са
преобладаващата част от
банковия капитал. Те са над
90 на 100 от банковите
пасиви. Поради това
операциите по тяхното
привличане заемат
определящо място в
пасивните операции на
банките;
Емисия на платежни
средства – емисията на
банкноти е също така
типична пасивна банкова
операция. Тя е характерна
за емисионните банки.
При активните операции
банката играе активната
роля, тъй като те са
свързани с пласирането на
концентрираните в банката
капиталови ресурси.
Наричат се активни, защото
те характеризират
активното присъствие и
участие на банките в
стопанските и социални
процеси. Активните банкови
операции осигуряват
основната част от техните
доходи.
Посредническите или
комисионните операции са
третия основен вид банкови
операции. Банките
извършват посреднически
операции на своите клиенти
срещу което получават
доходи под формата на
такси и комисионни. Най-
типични посреднически
операции са следните:
Преводни, акредитивни и
инкасови;
Емисия, покупко-продажба,
съхраняване на ценности и
ценни книжа;
Доверители операции
свързани с управление на
капитали по поръчки на
клиенти.
Извършване на анализи,
прогнози и информационно
обслужване.
10 ликвидността на
банката.
1.Същност на банковата
ликвидност и факторите от
които тя зависи.
Ликвидността е
възможността на банките да
посрещат задълженията си
към клиентите и
кредиторите:
с наличните си средства –
касовата наличност и
приравнените към нея
средства от сметките в
други банки;
с ликвидните си активи при
това по цена близка до
балансовата стойност и са
бързо продаваеми.Това са
краткосрочните ЦК нар. още
вторични резерви
(оборотния портфейл)
с паричния капитал,който
банките могат да получат на
паричния пазар,при нужда
от парични средства.
Факторите от които зависи
ликвидността са:
1.Обема ,състава и
структурата на активите-
този фактор зависи от
съотношението на
ликвидните и рисковите
активи колкото е по-голям
дела на рисковите
активи,толкова банката ще е
по-ликвидна,защото банката
е добра,когато бързо и
лесно може да реши
дилемата си рентабилност-
ликвидност.
2.Доходността на банките-
колкото банката е по-
доходоносна,по-
рентабилна,толкова по-
лесно ще посреща
задълженията си.
3.Състоянието на
дисбаланса на банковите
активи и пасиви с
променливи лихвени
проценти и тенденциите на
изменение на лихвените
проценти във времето.
Лихвените проценти могат
да бъдат фиксирани
(непроменливи във
времето) и променливи
(чувствителни към
пазарните лихвени
проценти)-това важи както
за активите,така и за
пасивите при променливите
лихвени проценти.
Когато се очаква
увеличаване на лихвените
проценти дисбаланса на
банката ще трябва да е
положителен и обратното.
Всеки дисбаланс може да е
добър при определени
условия.От гледна точка на
риска обаче най-добър е
нулевия дисбаланс.
Когато се очаква нарастване
на лихвените проценти
банките трябва да провят
положителен
дисбаланс,защото по този
начин ще има по висока
печалба.
Когато се очаква
намаляване на лихвените
проценти и ако банката е
направила отрицателен
дисбаланс, разходите ще се
намалят,а доходът им се
увеличава,тъй като
разходите се намаляват
повече отколкото
приходите.
Банката трябва да направи
следните две неща,когато
прави своя дисбаланс:
Салдото между активите и
пасивите с променливи
лихвени проценти да не е
голямо,защото ако е голямо
банката поема голям риск.
Задължително да използва
дериватните инструменти,
за да се намалят загубите
на банките.
2. Анализ на използваните
методи за управление на
банковите активи-използват
се три метода:
І-метод на общия фонд на
средства
ІІ-метод на разпределение
на пасивите, нар.още метод
на Банки в банките.
ІІІ-метод базиращ се на
задача и нейното
формиране от линейното
програмиране.
При първия метод банките
формират общ фонд от
средства,в които има пари
по сметки и налични пари
(банкноти и монети).Парите
биват налични (видими) и
пари по сметки ,които не се
виждат.Тук се включват и
спестовните и срочни
депозити,собствен
капитал,депозит на
влог.Средствата се
насочват към първични
разходи,вторични
разходи,кредити,лизингови
операции и др..
При втория метод на
разпределение на пасивите
се отделят средства от
депозитните
виждания,спестовните и
срочни депозити,и
собствения капитал за
първичните и вторични
разходи,кредитите,лизингов
ите операции и др.
При третия метод базиращ
се на задачи и тяхното
формиране банките правят
оптимизационен модел
посредством различни
видове активи.Описва се
целевата функция –
решаване на дилемата
ликвидност-рентабилност.В
този модел банките описват
математически и
ограниченията които стоят
пред банките.Ограничения
за минали
резерви,ДМА,корпоративни
разходи.След това банките
избират най-оптималния
вариант.
13. Същност и форми на
кредита.
Първите кредитни сделки
възникват в недрата на
натуралната размяна. Тоест
преди появата на паричната
форма на стойноста. Затова
е било необходимо
наличието на две условия: 1
стоковото производство и
размяната да достигнат
стадия на обичайно и
сравнително често явление;
2 субектите които често се
срещат и разменят
продуктите на своя труд да
си имат доверие. Понякога
кредитът се утъждостява с
доверието. Доверието обаче
е само необходимо условие
за възникване на кредитна
сделка без да
характеризира
икономическата същност на
кредита. Тези две условия
са били налице след
първото кредитно
обществено разделение на
труда, когато племената се
разделят на земеделски и
скотовъдни. Това дава
силен тласък на развитието
на стоковото производство и
размяната. Тогава
възникват първичните или
т.н. саморасли кредитни
отношения. Тези сделки са
били случайни, които
израстват непосредствено в
недрата на натуралната
размяна. Кредитът като
самостоятелна
икономическа категория
отразява обективното
съществуване и проявление
на едно специфично
икономическо явление с
определено място и роля в
пазарното стопанство. В
основата на неговата
същност стои кредитното
движение на стойността и
свързаните с него заемни
отношения. По своя
характер и специфика
кредитното движение на
стойността се доближава до
обикновено покупко-
продажба. За разлика обаче
от останалите стойности
кредитор обхваща два
относително обособени и
отделни един от друг във
времето акта:
Кредитно отчуждение на
стойността – което
наричаме кредитиране;
Обратно връщане на
стойността – което наричане
издължаване.
Това обстоятелство предава
значителна сложност и
специфика на анализа на
кредитното движение на
стойността и на свързаните
с него взаимни отношения.
Кредитът е генетично
свързан с реализацията на
обществения продукт. Той е
преди всичко категория на
обръщението.
При кредитната сделка
даващия стойност в стокова
или парична форма, тоест
продавача става кредитор, а
получаващия тази стойност
става длъжник.
Отношението което
възниква между двамата за
разлика от простото
разменно отношение
съществува продължително
във времето. То възниква от
момента на продажбата на
кредита и се прекратява
заедно с окончателното
издължаване на дълга.
Отделеността на двата акта
на кредитната сделка във
времето поражда
възможноста за разкъсване
на еквивалентността в
отношенията между
субектите участници в
сделката. Първият елемент
на обществената
организация при
кредитирането е разписката
която длъжникът подписва
на своя кредитор. На тази
основа по-късно възникват
полиците и банкнотите както
и тяхната циркулация.
Постепенно се създава и
специфична регламентация
на взаимоотношенията на
кредитор и длъжник. Накрая
възникват и специфични
органи и институции, които
се занимават с
осъществяването и
управлението на кредитното
уважение на стойността и на
заети отношения. И в
заключение можем да
отбележим, че съвременния
кредит е органически
свързан с парите.
Същевременно обаче той
значително се различава от
тях. Връзката и
взаимозависимоста между
две основни категории на
пазарната икономика е
изключително сложна и
многопластова. Като
случайно отношение
кредитът възниква
значително преди появата
на паричната форма на
стойноста. С появата обаче
на парите, кредитът както и
всички останали стойностни
категории образно казано
надяват паричната
униформа, т.е. кредита
става парично отношение.
Като част от паричните
отношения в процеса на
своето развитие кредитът
оказва изключително силно
влияние върху паричните
отношения. Нито една друга
стойностна категория не е
оказвала такова силно
обратно влияние върху
парите. Взаимно връзката
между парите и кредита
непрекъснато се разширява
и задълбочава. В
съвременното парично
кредитно стопанство цели
нации живеят на кредит и
т.н. това означава, че
кредитните пари вече
окончателно са изтласквали
от сферата на обръщението
стокови пари. Всяко парично
плащане днес може да се
разглежда и като кредитна
операция, в съвременния
свят почти не съществуват
окончателни разплащания,
а се получава едно
безкрайно прехвърляне на
задълженията.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Банково дело

Функция на парите. Масата на парите в обръщение и нейното регулиране...
Изпратен от:
iva
на 2010-03-13
Добавен в:
Пищови
по Банково дело
Статистика:
73 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Поява и история на централната банка

25 яну 2009
·
353
·
16
·
4,426
·
396

Центалната банка (ЦБ) е в центъра на всяка съвремена финансова система. Централните банки започват да се установяват през XVII век във връзка с процеса на утвърждаване на суверенитета и институционалното изграждане на индустриалната държава...
 

Особености на потребителските кредити

19 фев 2009
·
357
·
18
·
3,674

"Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг". Характеристика на потребителските кредити.
 

Потребителски кредити

19 май 2009
·
223
·
10
·
796
·
151

Сравнение между потребителските кредити предостажиани от Райфайзен банк и Първа инвестиционна банка....
 

Формиране на кредитната политика на ТБ

11 мар 2010
·
116
·
10
·
3,704
·
86

Формирането на банкова политика е процес, който съществува и се проявява в много измерения...
 

Доход, печалба и индикатори за анализ нa резултатите от дейността на банките

17 авг 2010
·
63
·
24
·
299
·
75

Основен мотив (цел) на бизнес фирмите в пазарни условия е реализирането на печалба и максимизиране стойността (богатството) на акционерите.Банките като бизнес фирми също преследват тази цел....
1 2 »
 
Онлайн тестове по Банково дело
Тест по банков одит
междинен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Контролно с верни отговори тип тест, даден през учебната 2013 година на магистрите от специалност Банков Мениджмънт, но също така пригоден и за бакалавърска степен по Одит. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
15
1
2 мин
20.12.2013
Въведение в банковото дело
тест по Банково дело за Потребители
Тестът включва въпроси върху особеностите на банковите услуги, управленските функции на банките и банковите операции. Всички въпроси са затворени и изискват само един или повече верни отговора.
(Лесен)
16
73
1
28.10.2014
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Банково дело

Материал № 473249, от 13 мар 2010
Свален: 73 пъти
Прегледан: 80 пъти
Качен от:
Предмет: Банково дело
Тип: Пищов
Брой страници: 5
Брой думи: 2,777
Брой символи: 17,866

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Банково дело"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала