Големина на текста:
TЕМИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
І. МЕНИДЖМЪНТ
1.1 Същност и харектеристики на управлението.
Управлението като наука се ражда в началото на 20 век и е продукт на обективно обус-
ловени процеси в развитието на икономиката и обществения живот. Управлението възниква
от кооперацията на труда, която съществува от дълбока древност. То съпътства еволюцията и
развитието на човешкото общество. Управлението като наука не възниква тогава, когато се
наблюдава племенната организация, защото мащабите на съвместната човешка дейност са би-
ли ограничени и е било възможно отделният човек да управлява съвместната трудова дейност.
Ако е имало някакви знания на базата на опита, то това са били знанията на старейшината, на
племенния вожд, на когото са се подчинявали. Намират се нови и нови технологически спосо-
би, за да се стигне до индустриалното общество, където цялостният процес на трудова дейност
се разчленява толкова много, че в обществената организация става невъзможно хората да жи-
веят един без друг, без да си разменят продукти и услуги, които всеки самостоятелно произ-
вежда. Човешките потребности са комплексни. Модерното общество е наречено индустриал-
но, за разлика от предишния етап - аграрен. Съвременното общество е многолико, но главно
формите на организация се делят на общества или системи, в основата на които стои пазарно-
то стопанство и централизирано (колективно) стопанство, управлявано от един център. В ин-
дустриалното общество в центъра на вниманието е управлението на производството. Опреде-
лящият фактор е управлението на хората, тъй като хората са тези, които управляват вещите.
Управлението съсредоточава вниманието си върху хората и отношенията, които се създават
между хората и вещите. В индустриалното общество управлението има за основа пазарния об-
мен, а не натуралния обмен (бартер), развиващото се производство и справедливото разпреде-
ление на създадения продукт. На базата на последното са се формирали теченията либерали-
зъм и колективизъм. За да може едно управление да бъде ефективно, трябва да има разбира-
телство между субектите и обектите на управлението. Управлението е обществено отношение
- отношение на хората спрямо осъществяването на управленската функция, а нейното упраж-
няване е свързано с основното производствено отношение. Появата на процеса на управление
е свързано със самия процес на труда, с неговите промени. Целта, която преследва управлени-
ето, е организация като обществен институт, е координирането на резултатите, контрол и
оценка на трудовата дейност, с оглед постигането на общата цел, в името на която е създадена
организацията. Вниманието е насочено към крайните резултати, които са продукт на органи-
зираната човешка дейност. За да може успешно да работи организацията, е необходимо на
входа й да постъпват определени ресурси, които от един вид се превръщат в друг. Съществува
цялостен технологичен процес. Организацията има изход, който е резултатът от дейността на
организацията. Задачата на управлението е от привидния хаос да се създаде ред. Това може да
стане, като се целенасочи дейността на хората по определен начин. Мястото, където става то-
ва, е организацията. Тя се създава от хората, които извършват всички процеси, за да получат
един предварително набелязан резултат. Управлението е нещо външно спрямо системата, в
която протича даденият процес. Властта, която притежава ръководителят, е власт, която му е
дадена от организацията. Властта се реализира посредством управлението. Управлението е
въздействие на обективните фактори, при които протича трудовата дейност. Налага се да се
управляват и факторите, от които зависи дейността на организацията. Много по-трудно се уп-
равлява самото поведение на хората, отколкото материалните фактори. Управлението е функ-
ция на комбинирания труд. То е една обективна характеристика на едрото обществено произ-
водство. Първите промишлени организации са били малки и този, който е бил собственик, е
управлявал сам. Постепенно става отделяне на капитала от собствеността. Появяват се мени-
джърите. Според американския икономист Бейзлън основа за разбиране на икономиката са:
технологията, организацията, властта и политиката.
1
Раймонд Арон и други учени, като анализират американското общество, различават
следните категории ръководен персонал:
1.Финансист - човек, който се занимава с финансовия контрол.
2.Технически ръководител - осигурява функционирането на предприятието.
3.Търговец - реализатор на продукцията.
4.Мениджър - човек, който управлява организацията.
В развитието на теорията на мениджмънта могат да се откроят няколко основни пери-
ода:
1)Ранен (от началото на столетието 1925 - 1926 г.) - съединени са в едно лице собственикът
и управляващият. Управленската надстройка във фирмата е минимална, работникът естестве-
но противостои на собственика. Този период в развитието на индустриалното общество е
свързан с името на Фредерик Тейлър и неговата теория за научно управление. Главното вни-
мание в развитието на теорията на управлението е съсредоточено във формирането на основни
принципи за рационалното изграждане на управлението.
2)Поява на крупните монополи (продължава до 1960 г.) - собствениците предоставят функ-
циите на управление на своите мениджъри. Този период е свързван с обобществяване на про-
изводството, с концентрация на капиталите. Формира се специален апарат за управление и се
създава науката за мениджърите. Усъвършенстват се методите на организационно управление
в корпорациите и формите на организация. Представители са Макс Вебер и школата “Човешки
отношения”.
3)Съвременен (от началото на 1960 г.) - той е свързан с усложняване на управлението, с
усилване на конкуренцията на вътрешните и външните пазари, с по-нататъшната концентра-
ция на производството, с научно-техническата революция, със засиленото участие и намеса на
държавата в икономическия живот на държавата. Разширяват се международните връзки и
контакти, появяват се транснационалните компании. Усъвършенстват се формите на функци-
онирането на акционерния капитал, появяват се холдингите - организационни форми, които не
са били известни до този момент.
В Америка, родината на мениджмънта, се осъществяват редица изследвания в областта
на управлението на организацията, на базата на различните изходни тези. Един от широко раз-
пространените възгледи е, че организацията е един рационален инструмент, създаден от чове-
ка, за да му помогне да осъществи ефективно дейностите. Основното внимание се съсредото-
чава върху целите в йерархията на органите, върху правилата и процедурите, върху процеди-
рането и контрола, стимулирането и капитала. Целта е организацията да се превърне в раци-
онален инструмент. Този подход поставя човека в ролята на елемент (изпълнител), придатък
на организацията. Човекът е безлично същество, което трябва да се откаже от всички свои
чувства, потребности, интереси и да бъде елемент на организацията. Схващайки организаци-
ята като рационален инструмент за увеличаване на печалбите и повишаване на производител-
ността, редица изследователи се съсредоточават на определени частни или общи проблеми -
Фредерик Тейлър, Франк Лилиан Гилберт, Ганд, Емерсън. Като основни представители на
класическата школа и съсредоточаващи вниманието върху производството са и Анри Файал,
Гюлик, Урвик, Кунц, О’Донъл, Дейл. Те съсредоточават вниманието си върху рационализира-
нето на самата управленска дейност. Това основно разбиране лежи и в идеите на Вебер, Фо-
рестър, Месарович и др., които разглеждат организацията като едно цяло. Изходната теза е, че
организацията е рационален инструмент. Във всички тези случаи идеите, които се развиват,
схващат организацията като открита система, на която въздейства обкръжаващата среда. Тя е
институция, която непрекъснато трябва да се адаптира и приспособява към промените. Внима-
ние се отделя на формалните структури на взаимното влияние. Развива се концепцията за ор-
ганизацията като самозадоволяваща се, закрита система. Важното е какво става вътре в орга-
низацията - елементите й трябва да бъдат добре приспособени един към друг. При откритите
системи това става с реализирането на външните фактори. Това разбиране е реакция на неут-
рализиране на външните фактори. Авторите, които се занимават с това, са Лауренс и Ларж,
Гълбрайт и т. н. Те смятат, че чрез усъвършенстване на отделната организация ще се възстано-
ви функционирането на системата като цяло.
2
Вторият аспект е схващането на организацията като социална система. Новото е, че до-
като за рационалистите организацията е формално изградена, то тук става въпрос за нефор-
малната организация. Постепенно центърът се измества към проблемите на човека и тяхното
решаване в организацията и посредством нея. Обръща се внимание на междуличностните от-
ношения, системата на регулиране на отношенията между формалните и неформалните групи
- Мейо, Маслоу, Ротлисбергер. Според Макгрегър поведението на хората не се ограничава са-
мо до формалната организационна структура.
Третият аспект е разбирането за организацията като политически институт. Тя влияе
върху политическия живот. Организациите са отговорни пред обществото със своята дейност
и ако искат да работят успешно, трябва да се съгласуват с обществото. На организацията се
гледа като инструмент за реализиране на политиката.
IV.Науката за управление се развива в съответствие с развитието на икономика-
та. Върху нея оказва съществено влияние теорията за икономическите системи. В съвременно-
то индустриално общество се отбелязва, че е съставено от 2 системи - пазарна и централно уп-
равлявана икономика. Втората функционира като един рационален инструмент. При нея глав-
ното е планът, чрез който се постига строга организация. При пазарното стопанство отделните
обекти на стопанска дейност имат автономност. Регулирането на процесите в икономиката
става посредством пазара. Имаме множество управляващи центрове - различните пазари, ко-
ито са средство за координация на елементите в икономическата система. Те като естествен
механизъм действат сравнително бавно. Неокласическите възгледи дават голямо отражение
върху развитието на теорията за икономическите системи. Главен представител е Оукън. Инс-
титуционално-социологическо направление с главни представители Ростоу, Гълбрайт, Бел.
Бел счита, че социално-икономическите изменения стават върху осите на производството. За
Гълбрайт икономическата система е едновременно пазарна и планираща. Технологически под-
ход към типологизацията на икономическите системи - идеите на Питър Дракар за масовото
производство, Раймонд Арон. Други теории са на Зомбард, теорията за икономически тип и
стил, за икономическата форма, теорията на Ричъл за структурно-икономическия подход. Тези
възгледи дават отражение върху развитието на самата управленска мисъл.
1.1.Възникване,развитие на мениджмънта . Роли и умения на
мениджърите в организацията. Особенности на мениджмънта в България
като член на ЕС.
Първата характеристика на управлението е неговата способност да въздейства (което го
свързва органически с властта). Управлението представлява целенасочено въздействие на
субекта на управление на базата на присъщите на системата закономерности, за привеждането
и в определено, предварително планирано състояние. Чрез управлението се противодейства на
дезорганизиращите фактори в съгласие с присъщите на системата сили, закони и свойства. То
има антиентропиен характер - намалява хаоса и дезорганизацията. То е и регулация, т.е.
контрол на субекта на управление върху резултатите от поведението на обекта плюс
налагането на постоянни корекционни решения по пътя към целта. В този смисъл
управлението привежда системата от едно изходно състояние в друго планирано. То е
целенасочено изменение, реализирано по предварителното намерение на субекта.1
В този процес управлението осъществява различни по характер цели, които най-общо ще
обединим в няколко категории:
- поддържане на системата - ролева и статусна мрежа, система от предписания и нормативи,
йерархична структура, система на интересите и т.н.
- поддържане на постоянното динамично равновесие на системата със средата - отношенията
със средата често са критичен фактор за съществуването на системата. Невъзможността й да
се изолира от другите организации налага да се предприемат действия за адаптация и контрол
над обкръжението й.
- изменение и усъвършенстване на системата - следствие на натрупания опит от дейността й.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Tеми за държавен изпит по мениджмънт

Управлението като наука се ражда в началото на 20 век и е продукт на обективно обусловени процеси в развитието на икономиката и обществения живот. Управлението възниква от кооперацията на труда...
Изпратен от:
apetito78
на 2010-03-12
Добавен в:
Теми
по Мениджмънт
Статистика:
2,057 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
разлика между управление и мениджмът
добавена от krasimirtasev 14.06.2014
0
57
Рекреацията ,СПА и Уелнес като сфера на дейност на мениджъра
добавена от - 04.11.2013
0
11
Реферат- Мениджмънт на сигурността. СПЕШНО!!!!
добавена от No5 17.02.2013
0
30
Основни функции на мениджъра
добавена от ceca_gyurova 09.11.2013
1
25
Мениджъра в рекреацията
добавена от - 04.11.2013
1
7
Подобни материали
 

Управленски форми за управление на фирмата

04 фев 2008
·
2,790
·
99
·
15,163
·
1,475
·
468
·
5

С оглед на така формулираните теза, обект, предмет, цел и задачи разработката е структурирана в три параграфа. В параграф първи се представя мениджмънт-контракта, пълното снемане на права. В параграф втори се анализират формите лизинг, лиценз и джойнт-вен
 

Болничен мениджмънт

13 юли 2008
·
844
·
50
·
5,296
·
494
·
35
·
1

Крайният продукт на планирането за оперативното ниво е плановото задание. За да се стигне до изготвянето на плановото задание е необходимо да се диагностицира реалния капацитет на рехабилитационната болница.
 

Концепция за финансов мениджмънт на фирмата - същност, функции и принципи

16 ное 2008
·
562
·
15
·
2,162
·
404
·
69

Същност и приложна сфера.Субекти и функции.Финансова схема в бизнеса.
 

Управленска функция "контрол"

16 ное 2008
·
560
·
22
·
3,790
·
404
·
74

Контролът може да се дефинира като процес на проследяване на дейностите, за да се разбере дали те се развиват според плановете и за да може да се коригират откритите отклонения. Всеки ръководител трябва да се включва в процеса на контрол...
 

Контролинг – системата за управление на промяната

18 ное 2008
·
265
·
4
·
1,447
·
94
·
18

Характеристика на комуникациите като вътрешна сила на промяната. Те са в основата на добрия управленски успех. Те могат да бъдат прекалени или излишни или да бъдат в много тесен кръг.
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по Мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Тестът се фокусира върху корпоративното ръководтво и историята на корпорациите. Съдържа 35 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(За отличници)
35
6
1
6 мин
24.11.2016
Тест по лидерство и ръководство за студенти 3-ти курс във ВУАРР
изходен тест по Мениджмънт за Студенти от 3 курс
Сборният тест по лидерство и ръководство е предназнаен за текущо оценяване на студенти в 3-ти курс във ВУАРР. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Много лесен)
10
38
1
1 мин
26.08.2014
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Tеми за държавен изпит по мениджмънт

Материал № 472544, от 12 мар 2010
Свален: 2,057 пъти
Прегледан: 2,710 пъти
Качен от:
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 166
Брой думи: 52,489
Брой символи: 346,635

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Tеми за държавен изпит по мениджмънт"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения