Големина на текста:
Глава първа
ИКОНОМИЧЕСКА НЕОБХОДИМОСТ ОТ
СЪВРЕМЕННАТА ДЪРЖАВА
1.Финанси- под финанси в съвременната икономическа теория се
разбират паричните отношения, свързани с формирането и използването на
доходите на държавата, фирмите и домакинствата.
2.Публични финанси- спецификата на публичните (държавни)
финансови отношения, за разлика от останалите (пазарни) отношения, се
изразява в това, че чрез тях се осъществява разпределение и
преразпределение на националния продукт и в частност националния
доход с оглед форми-рането и целевото използване на система от парични
фондове за финансиране на различни обществени потребности.
Глава втора
ПУБЛИЧНО СТОПАНСТВО И ПУБЛИЧНИ БЛАГА
Принципи на организация на публичното стопанство
Като цяло публичното стопанство има непазарен модел на
организация и управление
1. Икономически принцип (принцип на ефективността) – квазипазарен
модел на управление.Целта е да се създаде пазарна дисциплина,условия
за по-пълно използване на публичните ресурси и извличане на повече
ползи за обществото.Този принцип се налага поради оскъдността на
ресурсите.Той изисква с минимално възможни ресурси,заделени за
публичното стопанство, да се достигне максимален ефект.Това се налага
поради факта,че при публичния сектор действат принципите на
алтернативните разходи – ресурсите използвани за производството на
дадено количество публични блага са “загубени” за производството на
частни блага. При този принцип резултатите не винаги имат
икономическо измерение.
2. Принцип на безпристрастността решенията в публичното
стопанство се взимат въз основа на политически механизми,оценки на
политици и др. Проблемът е , че липсва тази обективност и
безпристрастноста, която е характерна за пазарните решения. На пазара
всички потребители са равнопоставени и задоволяват потребностите си в
рамките на своята платежоспособност. В публичното стопанство дали ще
се признаят и задоволят определени потребности (от
1
образование,здравеопазване,улично осветление и др.) зависи от
субективни решения.Това налага този принцип при организацията на
публичното стопанство.
3. Принцип на справедливосттаизисква социално приемливо и
обосновано разпределние на разходите по създаването на публични блага
м/у отделните индивиди и социални групи. Поради факта,че няма единен
критерий за справедливост,по отношение на публичното стопанство се
използват два подхода за постигане на справедливост:
принцип на ползата – според него справедливо е ,когато всеки поема
такава част от разходите по финансирането на публичните
блага,която съответства на изгодата,ползата,която той получава
от тяхното потребление. От тази гледна точка таксите са
идеалната форма за финансиране на публичните блага.
принцип на платежоспособността – Основава се на
разбирането,че цялото общество има интерес и извлича ползи,ако
всички индивиди са достатъчно образовани,здрави и социално
осигурени. При него всеки трябва да поеме такава част от
разходите по създаването на публични блага,която съответства на
неговата икономическа мощ и платежоспособност.На този подход
за плащане се основава прякото подоходно и имуществено облагане в
съвременните данъчни системи. Прилагането му поставя проблема
за хоризонталната и вертикалната справедливост. Хоризонталната
се постига тогава,когато индивиди с едни и същи доходи и
имущество се облагат с еднаква величина данъци за годината, а
вертикална, когато индивиди с различни икономически възможности
плащат годишни данъци в различно съотношение спрямо техния
доход,чрез което се противодейства на диференциацията на
доходите.
Публични блага
Към публичните блага могат да се отнесат някои материални обекти,но
по-често те са нематериални, които не приличат на обикновените стоки и
услуги. Принципните особености,които отличават публичните блага от
частните се изразяват преди всичко в следното:
1.При частните стоки и услуги съществува качеството делимост,докато при
публичните тя липсва .
2.Достъп до частните стоки имат само тези,които заплатят тяхната цена,а
другите индивиди се лишават,изключват от потреблението на
съответната стока.При публичните блага не действа принципа на
изключването,защото няма икономически средства или механизми,чрез
които да се ограничи консумацията им.
2
3.Потребителите на публични блага не се намират в конкурентни
отношения помежду си.Потреблението на публични блага от един
индивид не пречи и не ограничава потреблението им от други.
4.Инвестициите в публичните блага обикновено имат дълъг период на
възвращаемост и неопределен,в този смисъл висок инвестиционен риск.
Публичните блага са блага,които задоволяват важни колективни
потребности и се отличават с липса на възможност за
изключване,неделимост и неконкурентност при потреблението.
Чисти и смесени публични блага
Чисти публични блага – те могат да се ползват само общо,съвмстно от
всички индивиди,тяхното консумиране не може да се индивидуализира.
Това са блага,които се ползват само общо и неконкурентно и не е
възможно изключването на даден потребителот достъпа до тях.
Смесени блага (квази публични блага) – такъв вид публични блага,при
които в определена степен са приложими принципите на
изключване,конкурентност и делимост,тъй като са предназначени за
определена групи от хора.
Глава трета
ПРИХОДНА СИСТЕМА НА ДЪРЖАВАТА
Приходите на държавата са парични суми,с които тя разполага за
посрещане на своите разходи. Те представляват парични плащания на ФЛ
и ЮЛ с принудителен и задължителен характер в полза на държавата, а
също и от външно финансиране чрез помощи и др.
Приходите на държавата могат да се определят като част от БВП,
националното богатство, които на принудително-задължителна основа се
акумулират в бюджета за финансиране на колективните поребности, респ.
производството и предоставянето на публичните блага.
Източници на финансови средства за държавата.
От вътрешните източници най-голям дял има БВП, респ. националния
доход. Той включва съвкупната стойност на всички произведени в
националното стопанство стоки и услуги в продължение на една година,
след приспадане на така нареченото междинно потребление.
Вторият вътрешен източник е националното богатство. То обхваща всички
създадени и натрупани материални и духовни блага, а също така и
въвлечените в икономическия оборот надземни и подземни природни
богатства, които принадлежат на държавата.
На трето място – вътрешният кредит. Разликата между получените и
предоставените от държавата кредити формира публичния дълг. Използва
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16 юни 2019 в 17:15 потребител
12 юни 2019 в 13:08 студент на 27 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по славянски филологии, специалност - Българска филология, випуск 2019
10 юни 2019 в 10:01 студент на 21 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2022
13 май 2019 в 18:55 в момента не учи на 40 години
07 май 2019 в 17:19 студент на 32 години от София - Технически университет, факулетет - Факултет по телекомуникации, специалност - ФТК, випуск 2016
22 мар 2019 в 15:45 в момента не учи на 33 години
08 фев 2019 в 18:02 ученик на 21 години от Асеновград - ОУ "Васил Левски", Нареченски бани, випуск 2017
17 яну 2019 в 10:40 студент на 23 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Икономически и социални науки, специалност - Стопанско управление, випуск 2020
15 яну 2019 в 06:31 студент на 34 години от Ботевград - Международно висше бизнес училище, факулетет - Дистанционно обучение, специалност - Бизнес администрация, випуск 2022
14 дек 2018 в 18:57 студент на 30 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2015
 
Домашни по темата на материала
Задачи по дисциплина "Публични финанси"
добавена от sunnygirl1984 09.11.2018
2
11
Публични финанси за студенти
добавена от bebcheto91_123 07.06.2012
1
65
Подобни материали
 

Лекции по публични финанси

06 апр 2009
·
628
·
20
·
3,378
·
589

Лекции по публични финанси от университета в Ботевград - МВБУ...
 

Капиталови пазари

23 мар 2009
·
305
·
7
·
1,202
·
321
·
1

Капиталовите пазари са важен елемент на финансовата система,чрез тях се решават проблемите на икономическите агенти, които търсят или предлагат пари. Главен инструмент на търсещите капитали е емисията на дългосрочни ценни книжа, които...
 

Курсова работа на тема: ''Фискална политика''

20 апр 2010
·
297
·
15
·
2,458
·
333

Курсова работа на тема: ''Фискална политика''...
 

Социално осигуряване

27 дек 2010
·
172
·
33
·
1,960
·
300

Лекция по социално осигуряване за 2 курс специалност ИБ...
 

Паричен пазар

25 юни 2009
·
293
·
11
·
1,957

Най-често срещаното определение за паричен пазар е: финансов пазар, на който се продават финансови инструмети със срок до 1 година...
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 2-ри курс на тема "Времева стойност на парите"
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти във 2-ри курс, изучаващи Финанси.
(Лесен)
15
9
1
6 мин
25.07.2018
Тест по Местни финанси за 4-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е предназначен за всички студенти, обучаващи се в икономически специалности и разглежда Местните финанси. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
6
1
2 мин
03.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Публични финанси

Материал № 472354, от 12 мар 2010
Свален: 598 пъти
Прегледан: 680 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 41
Брой думи: 10,656
Брой символи: 67,876

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Публични финанси"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения