Големина на текста:
- 1 -
Т Е М И
за държавен изпит
по Психология
1.Психологията като наука. Място на психологията в системата на науките. Обект,
предмет и задачи на психологията. Връзка на психологията с естествознанието,
философията и социалните науки.
Психични трудности при изучаването на психологията:
1.Връзката на психологията с философията – от историята на психологията става ясно,
че психологията се оформя като самостоятелна наука в средата на първата половина ХХ век и се
откъсва от философията, но откъсвайки се, тя запазва наследствени характерни черти на
философията – характера си на абстрактност и теоретичност. Използват се категории от
философията битие и съзнание, материално и идеално, причина и следствие и т.н.
Философията в психологията освен тази своя функция служи като най-общ инструмент за
практическата му и теоретическа дейност – методология. В качеството си на философска логика
психологията ни е необходима и формира категориите и законите на философската логика
(философска диалектика).
2.Трудност, произлизаща от връзката на психологията с ежедневното съзнание
(например съновиденията, усещанията – индивид – личност – емоция – чувства) – ние постоянно
използваме психологически категории.
3.Третият проблем идва от индивидуалните личностни нива на знание (то идва
наблюдавайки другите и познавайки себе си).
4.Проблемът за норма и ненорма на личността – само в практическия живот може да се
определи “кой е лудият”.
5.Проблемът за личностния смисъл на познанието – свързва се със сложността и
противоположността на обективността. Проблемът е, че именно психологията ни дава основание
да обичаме себе си и хората. Човек трябва да познава себе си, да обича себе си, за да обича
останалите. Не може един човек да обича Бога, без да обича себе си. Основата на обичта е
познанието. Учението и трудът изискват обикновено някаква социална принуда. “Вън от
обществото човек може да бъде бог или звяр” – Аристотел.
6.Парадокс на познанието – ние се раждаме в тъмнина, но науката е светлина, която
попада върху предмети и явления и те стават видими за нас. Същественото е невидимо, но то
става такова, благодарение на зрението. Кръгът на познанието ни се разширява с възрастта.
Светът е безкраен, но светът на познанието ни кара да го опознаем. “Аз знам каво и защо не
зная” – Сократ. Истинското знание е хипотеза на границата между светлината и тъмнината. Няма
тъмни неща, има неща, които ще осветлим.
Степени на обобщеност на психологическото знание – в една и съща дума се влагат различни
съдържания, в зависимост от обобщеността (например “стол”). Видовете знания в психологията
биват:
- сетивно, емпирично познание, дошло от опита в противовес с рационално-
съзнателното. В психологията емпиричното се свързва с рационалното
емпирично <=> рационално
сетивно <=> съзнателно
На тази основа са създадени две методологии – емпирична методология на Джон Лок и
рационална – Рене Декарт, диалектиката на Хегел.
Джон Лок Рене Декарт
Г.В.Хегел
В психологията се прави класификация на знанието. В зависимост от степента на обобщеност
се използват три основни философски категории, които се използват за анализ на нещата.
Философ ПсихологияМедицинс Психоанализа
- 2 -
ска
категория
ки
симптоми
ЕдиничноЕмпирично (отделни
факти)
СимптомиМетод за лечение на
неврозите
ОсобеноТеоретично (понятия,
принципи,
закономерности)
СиндромиОбща психологическа
теория за човека в норма и
ненорма
ОбщоФилософско
(категории и закони във
философията)
Нозологичн
а единица
Философска теория за
произхода на обществото и
развитието му
Най-общото за личността е, че е разумна. Общото отразява същността на човека. Още след
първите си лекции по психоанализа Фройд представя следните трудности:
А) Човек едновременно е субек и обект на познанието (това, което четем в книгите, го търсим в
себе си). Неслучайно се самоанализират бъдещите психоаналитици. Ако човек не познава себе
си, не може да познава другите;
Б) Различните социални отношения към психоанализите и съвременните отношения към
психоанализата. ОТ раждането на човека до смъртта му се използва психологията. Видимият
свят е физичният. Опознаеш ли физичния свят, можеш да опознаеш метафизичния.
“В абстрактното всичко е възможно” – Сенека.
Проблемът за мястото на психологията в системата на научното познание в
действителност е необятен. Има една обща характеристика на психологическата наука, която е
учудващо парадоксална, но въпреки това се ползва с голяма популярност. Според нея
психологията е най-старата и заедно с това най-новата наука, най-древната и същевременно най-
модерната област на научното познание, дори познание, което е пред прага на науката или наука
на бъдещето. В действителност се отнася за квалифициране на психологическата наука като най-
стара в едни отношения и като най-нова – в други.
Има три хипотези за психологията като наука:
1) Изхожда се от хипотезата, че независимо от сложността на обективната реалнот тя е
познаваема за човека (теоретическият модел за познанието е науката). Познанието за
обективната действителност е винаги опростен абстрактен модел и той в някаква степен се
доближава до действителността.
2) Светът, битието и познанието за него, следва да се разглежда като система от
взаимосвързани подсистеми и системни елементи, като се спазва приоритетът на цялото пред
частта. В съвременната наука се наблюдава изключително голямо разнообразие в опознаването
на човека:
І подход – общество – човек;
ІІ подход – познание – човек;
ІІІ подход – човек – техника.
Първият подход – общество – човек се разглежда като едно цяло в отношенито земя-космос,
екология-човек, социално-историческо развитие човек. Теоретическото и практическото
познание се превръща в център за познанието на човека, откъдето следва, че той се превръща в
проблем на науката. Наблюдава се диференциация в науките за човека. В рамките на
психологията има няколко десетки психологически въпроса, детерминирани – психология на
детето, на личността, на действието, на познанието.
3) Всяко достижение на отделните науки се интегрира и психологията се явява тази, която
интегрира всяко познание за човека и взаимоотношенията му в себе си. Формират се междинни
области – това е проблем на науката психологията. Съвременната психология представлява цяла
система от различни психологически науки. По своето съдържание и проблематика някои от тях
са така различни една от друга, че съответните специалисти намират по-лесно общ език и
взаиморазбиране със специалисти от други, гранични с психологията, области на науката,
отколкото със своите колеги – психолози, работещи в други отрасли на психологията. Например
един специалист по инженерна психология по-лесно би намерил общ език в професионално
отношение с коструктори, технолози, дизайнери, отколкото със свои колеги, работещи примерно в
областта на клиничната или съдебната психология. Това доказва, че съвременната психология е
система, а не сбор от науки, защото нейните компоненти се намират помежду си в най-
съществени, структурни и функционални връзки и зависимости. Разглежданата система е много
широка и разнообразна, тя е многостранно разграничена и профилирана, така че е повсеместно
обединена и преминала във всички други области на научното познание и изследване
- 3 -
посредством твърде много междинни (гранични) науки. Но да насочим вниманието си към
схемата за нелинейна класификация на науките от академик Бонифатий Гедров:
Съзнанието на човека е съвкупност от елементите мит и религия, изкуство, морал и политика и
наука. Битието е съвкупност от предмети и явления в природата. На всеки обект от битието
съответства дадена наука като елемент на съзнанието: Природа – природознание; неорганична
материя – физика; органична материя – биология; растения – ботаника; животни – зоология;
природно лечение – медицина; общество – социология; човек – философия. Психологията се
развива на границата между науките, елементи на съзнанието. Границата на психологията с
философията определя проблематичността на общата психология. Развиват се науките
когнитивна психология и психология на личността. На границата на педагогиката и психологията
се развиват педагогическата, възрастовата и психологията на учителя. Там, където се срещат
социологията и психологията, се развиват организационната, политическата и етнопсихологията.
Границата на медицината и психологията определя клиничната и медицинската психология.
Еволюционната психология се развива на границата между зоологията и психологията (както и
зоопсихологията).
Битието и съзнанието трябва да се разглеждат като системи в науката – вниманието на
психологията винаги е насочено към даден обект от битието. Науката е системно съзнателно
отражение на битието. Наразривно свързани са науките за битието.
Основният извод от нелинейната класификация на акад. Бонифатий е:
Ако си представим природознанието, социологията и философията като върховете на един
триъгълник, то психологията е в средата на този триъгълник, като тя се формира на базата на
тези три основни науки и едновременно с това ги обединява.
2.Утвърждаване на психологията като самостоятелна наука. Програми за развитието
на психологическото знание.
Как се определя онази част от битието, към която психологията е насочила своето внимание?
Предмет на психологията е човешката психика. Предметът на психологията в различните етапи
от културното развитие на човечеството е зависил от съдържанието на психиката, а то е зависело
от нивото на естествознанието. Съвременните представи са най-високи. Ние разделяме няколко
етапа от развитието на психиката в исторически аспект. Независимо преди колко века са се
сформирали концепциите за психологията, всичките пронизват историята на човешката култура и
днес има техни привърженици.
Първи етап. Най-старата представа е от най-стари времена, когато основни са били битът и
религията. Чрез ниските нива на естествознанието са се опитвали да разберат човешката душа.
Разглежда се идеята за панпсихизма – двойната същност на човешката душа на всяко същество.
Хората не са били с такова високо съзнание. Разновидностите на панпсихизма са:
А) анимализъм – отношение към човека, като човешката душа е безсмъртна;
Б) тотемизъм – свързва се с обстоятелството, че в основата на човешката душа стои
някакъв тотем, от който тя се определя;
В) биопсихизъм – психиката се свързва с биологичната форма – Аристотел.
С развитието на естествознанието разширяването на понятията за физика и химия през ІV – VІ
век пр.Хр. – тогава физиката се свързва с наивната представа за общия свят. В класическа Елада
се е считало, че психологията е наука за душата. С наличието на душа у човека като същност
независима от материалния свят са правени опити да се обяснят всички психични факти и
явления в живота на човека. Развива се наивният материализъм душата се смята за
разновидност на огъня. Пръв е Демокрит, който смята, че душата и светът се стоят от атоми
(атомизъм), което се явява в противовес на психичното.
Висша представа за психиката е представена от Аристотел в произведението му “За душата”,
където прави критичен анализ на всички, които са били преди него и са имали тези за същността
на душата. С обстоятелството, че човешката психика е някаква двойна метафизична същност са
обяснени съновиденията и всички психични процеси.
Втори етап. Психологията е наука за съзнанието.
Представата за психиката от класическа Елада до Ренесанса не се променя. През това време
основно теолозите са се занимавали с духове и прочие. Сериозни изследвания върху психиката и
физиката се разработват в Арабския халифат. Техните теории достигат до Англия и от там и до
останалата част на Европа. Те продължават естествените научни традиции, на които началото
поставя Аристотел. През Ренесанса се слага началото на подем, връщане към достиженията на
древна Елада. Напредъкът е в резултат на естествознанието. Открива се централната нервна
система. През ХІХ век Чарлз Дарвин разработва теорията за еволюцията на видовете и всички
тези неща водят до подем. Откриването на строежа на атомите подпомага изучаването на
психиката – най-ниските й съставки са инстинктите, рефлексите и т.н. Предположението, че

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 ное 2019 в 12:25 в момента не учи на 31 години от София
13 ное 2019 в 07:50 студент на 35 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - факултетпо начална и предучилищна педагогика, випуск 2023
08 ное 2019 в 14:07 студент на 33 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Исторически факултет, специалност - Археология, випуск 2021
06 ное 2019 в 19:08 студент на 21 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2022
06 ное 2019 в 13:32 студентка на 27 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2019
05 ное 2019 в 12:01 студент на 43 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - педагогически, специалност - Специална педагогика, випуск 2020
04 ное 2019 в 23:00 ученик от София
02 ное 2019 в 08:23 в момента не учи на 40 години
29 окт 2019 в 17:45 потребител
29 окт 2019 в 17:14 студентка от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски"
 
Домашни по темата на материала
депресия-симптоми , диагностика лечение
добавена от zigmondwolf 01.12.2014
0
68
специфични особености в професионалната дейност на психолозите в училище
добавена от yuleto85 22.05.2014
0
69
реферат по психология и педагогика на тема Структора и психична система на човека
добавена от galqmisheva 19.03.2013
0
64
Казус / ситуация, с които сте се сблъскали професиоанлено или в личен план
добавена от florikirilova преди 16 дни
1
10
Съпротива. Психологична защита. Механизми на психологичната защита.
добавена от karikirilova.95 08.10.2019
2
6
Подобни материали
 

Вербална и невербална комуникация, комуниктивен процес

12 яну 2010
·
459
·
7
·
2,029
·
462
·
1

Комуникацията може да се възприеме като комплексна област за подготовка, съставяне и предаване на съобщения. в най-общ смисъл означава информационен процес за обмен и споделяне на значение между хората, породени от съвместна дейност...
 

Социална психология

23 ное 2008
·
378
·
8
·
1,799
·
368
·
1

Социалната психология изучава фактът, че голяма част от нашите социални възприятия повече зависят от тълкуването на дадена ситуация, отколкото от самата тази ситуация.
 

Психология на личността

27 яну 2007
·
4,706
·
7
·
1,445
·
1,993
·
3
·
3
·

Предмет на психологията на личността - психиката на личността (психични процеси, явления, качества, състояния). Обяснява поведението на хората...
 

Въображение

03 яну 2011
·
479
·
7
·
1,978
·
707
·
2

Процесът въображение съществува на основата на наличните представи съхранени в паметта на човека, но притежава и способността да създава нови образи. То е фантазна дейност, която се изразява в творчеството и възможността хората да създават образи....
 

Емоции и чувства

06 яну 2007
·
3,645
·
22
·
2,400
·
1,490
·
6
·

Например В.Вунд посочва 50000 чувства у човека. Титченър ги свежда до удоволствие и неудоволствие; Уотсън ги разделя на 3 типа реакции - страх, ярост, любов.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Психология
Психология
тематичен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от Великотърновки университет „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание". Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
24
108
1
1 мин
13.03.2015
Тест по психология и логика за 1-ви курс
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тест по психология и логика, за първи курс специалност психология. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
249
1
29.11.2013
» виж всички онлайн тестове по психология

Държавен изпит по психология

Материал № 472066, от 11 мар 2010
Свален: 2,567 пъти
Прегледан: 3,256 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Общ материал
Брой страници: 92
Брой думи: 49,939
Брой символи: 318,916

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Държавен изпит по психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
33

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
379

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения