Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
- 1 -
Т Е М И
за държавен изпит
по Психология
1.Психологията като наука. Място на психологията в системата на науките. Обект,
предмет и задачи на психологията. Връзка на психологията с естествознанието,
философията и социалните науки.
Психични трудности при изучаването на психологията:
1.Връзката на психологията с философията – от историята на психологията става ясно,
че психологията се оформя като самостоятелна наука в средата на първата половина ХХ век и се
откъсва от философията, но откъсвайки се, тя запазва наследствени характерни черти на
философията – характера си на абстрактност и теоретичност. Използват се категории от
философията битие и съзнание, материално и идеално, причина и следствие и т.н.
Философията в психологията освен тази своя функция служи като най-общ инструмент за
практическата му и теоретическа дейност – методология. В качеството си на философска логика
психологията ни е необходима и формира категориите и законите на философската логика
(философска диалектика).
2.Трудност, произлизаща от връзката на психологията с ежедневното съзнание
(например съновиденията, усещанията – индивид – личност – емоция – чувства) – ние постоянно
използваме психологически категории.
3.Третият проблем идва от индивидуалните личностни нива на знание (то идва
наблюдавайки другите и познавайки себе си).
4.Проблемът за норма и ненорма на личността – само в практическия живот може да се
определи “кой е лудият”.
5.Проблемът за личностния смисъл на познанието – свързва се със сложността и
противоположността на обективността. Проблемът е, че именно психологията ни дава основание
да обичаме себе си и хората. Човек трябва да познава себе си, да обича себе си, за да обича
останалите. Не може един човек да обича Бога, без да обича себе си. Основата на обичта е
познанието. Учението и трудът изискват обикновено някаква социална принуда. “Вън от
обществото човек може да бъде бог или звяр” – Аристотел.
6.Парадокс на познанието – ние се раждаме в тъмнина, но науката е светлина, която
попада върху предмети и явления и те стават видими за нас. Същественото е невидимо, но то
става такова, благодарение на зрението. Кръгът на познанието ни се разширява с възрастта.
Светът е безкраен, но светът на познанието ни кара да го опознаем. “Аз знам каво и защо не
зная” – Сократ. Истинското знание е хипотеза на границата между светлината и тъмнината. Няма
тъмни неща, има неща, които ще осветлим.
Степени на обобщеност на психологическото знание – в една и съща дума се влагат различни
съдържания, в зависимост от обобщеността (например “стол”). Видовете знания в психологията
биват:
- сетивно, емпирично познание, дошло от опита в противовес с рационално-
съзнателното. В психологията емпиричното се свързва с рационалното
емпирично <=> рационално
сетивно <=> съзнателно
На тази основа са създадени две методологии – емпирична методология на Джон Лок и
рационална – Рене Декарт, диалектиката на Хегел.
Джон Лок Рене Декарт
Г.В.Хегел
В психологията се прави класификация на знанието. В зависимост от степента на обобщеност
се използват три основни философски категории, които се използват за анализ на нещата.
Философ ПсихологияМедицинс Психоанализа
- 2 -
ска
категория
ки
симптоми
ЕдиничноЕмпирично (отделни
факти)
СимптомиМетод за лечение на
неврозите
ОсобеноТеоретично (понятия,
принципи,
закономерности)
СиндромиОбща психологическа
теория за човека в норма и
ненорма
ОбщоФилософско
(категории и закони във
философията)
Нозологичн
а единица
Философска теория за
произхода на обществото и
развитието му
Най-общото за личността е, че е разумна. Общото отразява същността на човека. Още след
първите си лекции по психоанализа Фройд представя следните трудности:
А) Човек едновременно е субек и обект на познанието (това, което четем в книгите, го търсим в
себе си). Неслучайно се самоанализират бъдещите психоаналитици. Ако човек не познава себе
си, не може да познава другите;
Б) Различните социални отношения към психоанализите и съвременните отношения към
психоанализата. ОТ раждането на човека до смъртта му се използва психологията. Видимият
свят е физичният. Опознаеш ли физичния свят, можеш да опознаеш метафизичния.
“В абстрактното всичко е възможно” – Сенека.
Проблемът за мястото на психологията в системата на научното познание в
действителност е необятен. Има една обща характеристика на психологическата наука, която е
учудващо парадоксална, но въпреки това се ползва с голяма популярност. Според нея
психологията е най-старата и заедно с това най-новата наука, най-древната и същевременно най-
модерната област на научното познание, дори познание, което е пред прага на науката или наука
на бъдещето. В действителност се отнася за квалифициране на психологическата наука като най-
стара в едни отношения и като най-нова – в други.
Има три хипотези за психологията като наука:
1) Изхожда се от хипотезата, че независимо от сложността на обективната реалнот тя е
познаваема за човека (теоретическият модел за познанието е науката). Познанието за
обективната действителност е винаги опростен абстрактен модел и той в някаква степен се
доближава до действителността.
2) Светът, битието и познанието за него, следва да се разглежда като система от
взаимосвързани подсистеми и системни елементи, като се спазва приоритетът на цялото пред
частта. В съвременната наука се наблюдава изключително голямо разнообразие в опознаването
на човека:
І подход – общество – човек;
ІІ подход – познание – човек;
ІІІ подход – човек – техника.
Първият подход – общество – човек се разглежда като едно цяло в отношенито земя-космос,
екология-човек, социално-историческо развитие човек. Теоретическото и практическото
познание се превръща в център за познанието на човека, откъдето следва, че той се превръща в
проблем на науката. Наблюдава се диференциация в науките за човека. В рамките на
психологията има няколко десетки психологически въпроса, детерминирани – психология на
детето, на личността, на действието, на познанието.
3) Всяко достижение на отделните науки се интегрира и психологията се явява тази, която
интегрира всяко познание за човека и взаимоотношенията му в себе си. Формират се междинни
области – това е проблем на науката психологията. Съвременната психология представлява цяла
система от различни психологически науки. По своето съдържание и проблематика някои от тях
са така различни една от друга, че съответните специалисти намират по-лесно общ език и
взаиморазбиране със специалисти от други, гранични с психологията, области на науката,
отколкото със своите колеги – психолози, работещи в други отрасли на психологията. Например
един специалист по инженерна психология по-лесно би намерил общ език в професионално
отношение с коструктори, технолози, дизайнери, отколкото със свои колеги, работещи примерно в
областта на клиничната или съдебната психология. Това доказва, че съвременната психология е
система, а не сбор от науки, защото нейните компоненти се намират помежду си в най-
съществени, структурни и функционални връзки и зависимости. Разглежданата система е много
широка и разнообразна, тя е многостранно разграничена и профилирана, така че е повсеместно
обединена и преминала във всички други области на научното познание и изследване
- 3 -
посредством твърде много междинни (гранични) науки. Но да насочим вниманието си към
схемата за нелинейна класификация на науките от академик Бонифатий Гедров:
Съзнанието на човека е съвкупност от елементите мит и религия, изкуство, морал и политика и
наука. Битието е съвкупност от предмети и явления в природата. На всеки обект от битието
съответства дадена наука като елемент на съзнанието: Природа – природознание; неорганична
материя – физика; органична материя – биология; растения – ботаника; животни – зоология;
природно лечение – медицина; общество – социология; човек – философия. Психологията се
развива на границата между науките, елементи на съзнанието. Границата на психологията с
философията определя проблематичността на общата психология. Развиват се науките
когнитивна психология и психология на личността. На границата на педагогиката и психологията
се развиват педагогическата, възрастовата и психологията на учителя. Там, където се срещат
социологията и психологията, се развиват организационната, политическата и етнопсихологията.
Границата на медицината и психологията определя клиничната и медицинската психология.
Еволюционната психология се развива на границата между зоологията и психологията (както и
зоопсихологията).
Битието и съзнанието трябва да се разглеждат като системи в науката – вниманието на
психологията винаги е насочено към даден обект от битието. Науката е системно съзнателно
отражение на битието. Наразривно свързани са науките за битието.
Основният извод от нелинейната класификация на акад. Бонифатий е:
Ако си представим природознанието, социологията и философията като върховете на един
триъгълник, то психологията е в средата на този триъгълник, като тя се формира на базата на
тези три основни науки и едновременно с това ги обединява.
2.Утвърждаване на психологията като самостоятелна наука. Програми за развитието
на психологическото знание.
Как се определя онази част от битието, към която психологията е насочила своето внимание?
Предмет на психологията е човешката психика. Предметът на психологията в различните етапи
от културното развитие на човечеството е зависил от съдържанието на психиката, а то е зависело
от нивото на естествознанието. Съвременните представи са най-високи. Ние разделяме няколко
етапа от развитието на психиката в исторически аспект. Независимо преди колко века са се
сформирали концепциите за психологията, всичките пронизват историята на човешката култура и
днес има техни привърженици.
Първи етап. Най-старата представа е от най-стари времена, когато основни са били битът и
религията. Чрез ниските нива на естествознанието са се опитвали да разберат човешката душа.
Разглежда се идеята за панпсихизма – двойната същност на човешката душа на всяко същество.
Хората не са били с такова високо съзнание. Разновидностите на панпсихизма са:
А) анимализъм – отношение към човека, като човешката душа е безсмъртна;
Б) тотемизъм – свързва се с обстоятелството, че в основата на човешката душа стои
някакъв тотем, от който тя се определя;
В) биопсихизъм – психиката се свързва с биологичната форма – Аристотел.
С развитието на естествознанието разширяването на понятията за физика и химия през ІV – VІ
век пр.Хр. – тогава физиката се свързва с наивната представа за общия свят. В класическа Елада
се е считало, че психологията е наука за душата. С наличието на душа у човека като същност
независима от материалния свят са правени опити да се обяснят всички психични факти и
явления в живота на човека. Развива се наивният материализъм душата се смята за
разновидност на огъня. Пръв е Демокрит, който смята, че душата и светът се стоят от атоми
(атомизъм), което се явява в противовес на психичното.
Висша представа за психиката е представена от Аристотел в произведението му “За душата”,
където прави критичен анализ на всички, които са били преди него и са имали тези за същността
на душата. С обстоятелството, че човешката психика е някаква двойна метафизична същност са
обяснени съновиденията и всички психични процеси.
Втори етап. Психологията е наука за съзнанието.
Представата за психиката от класическа Елада до Ренесанса не се променя. През това време
основно теолозите са се занимавали с духове и прочие. Сериозни изследвания върху психиката и
физиката се разработват в Арабския халифат. Техните теории достигат до Англия и от там и до
останалата част на Европа. Те продължават естествените научни традиции, на които началото
поставя Аристотел. През Ренесанса се слага началото на подем, връщане към достиженията на
древна Елада. Напредъкът е в резултат на естествознанието. Открива се централната нервна
система. През ХІХ век Чарлз Дарвин разработва теорията за еволюцията на видовете и всички
тези неща водят до подем. Откриването на строежа на атомите подпомага изучаването на
психиката – най-ниските й съставки са инстинктите, рефлексите и т.н. Предположението, че

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Държавен изпит по психология

Теми за държавен изпит по специалност "Психология", магистър...
Изпратен от:
gessy_g
на 2010-03-11
Добавен в:
Общи материали
по Психология
Статистика:
3,021 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
депресия-симптоми , диагностика лечение
добавена от zigmondwolf 01.12.2014
0
80
специфични особености в професионалната дейност на психолозите в училище
добавена от yuleto85 22.05.2014
0
77
реферат по психология и педагогика на тема Структора и психична система на човека
добавена от galqmisheva 19.03.2013
0
67
способности и заложби
добавена от hacr.feim15 22.11.2019
1
22
Казус / ситуация, с които сте се сблъскали професиоанлено или в личен план
добавена от florikirilova 31.10.2019
2
64
Подобни материали
 

Харизматичната личност на лидера върху тълпите

06 фев 2008
·
263
·
9
·
2,078
·
103

Съществуват личности като Наполеон Бонапарт, Иисус, Адолф Хитлер, Мохамед, Цезар, Буда, Александър Македонски, които оставят у нас впечатление за цял живот.Наричаме ги лидери, водачи, идоли, владетели кумири, пастири, диктатори, Богове...
 

Локализация на контрола

20 май 2008
·
125
·
9
·
1,308
·
119

Този конструкт е въведен от Ротър и описва устойчива тенденция на индивида да търси източниците на причинност предимно вътре в себе си или предимно извън себе си.
 

Социалнопсихологически аспекти на политическото лидерство.

06 сеп 2008
·
241
·
12
·
3,794
·
152
·
2

Социалнопсихологически аспекти на политическото лидерство. Типология на политическия лидер. (Въпрос №53 от държавния изпит по психология във ВТУ - 2008г.).
 

Девиантното поведение

16 сеп 2008
·
242
·
10
·
2,833
·
107

Всяко общество притежава определена съвкупност от писани или неписани норми, които регулират поведението на неговите членове. Тези норми обхващат всички форми на обществения живот...
 

Социална психология

26 сеп 2008
·
221
·
2
·
529
·
88
·
2

Социалната и общата психология и тяхното обособяване през вековете. Обшуване и комуникации, приобщаване и разединяване и взаимовръзката между тях.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 » 11
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология за 12-ти клас
матура тест по Психология за Ученици от 12 клас
Примерен тест за държавен зрелостен изпит (матура) предназначен за ученици от 12-ти клас. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
40
549
1
13.08.2012
Поведение, ориентирано към целите
изпитен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 14 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
14
48
1
1 мин
15.03.2015
» виж всички онлайн тестове по психология

Държавен изпит по психология

Материал № 472066, от 11 мар 2010
Свален: 3,021 пъти
Прегледан: 3,819 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Общ материал
Брой страници: 92
Брой думи: 49,939
Брой символи: 318,916

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Държавен изпит по психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
114

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
537

виж още преподаватели...
Последно видяха материала