Големина на текста:
БИЗНЕСАНАЛИЗ
НАСТОПАНСКАТА
ДЕЙНОСТ
2. - ВИДОВЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ
, В зависимост от времетоза което се установяватпоказателите са за тримесечен или годишен 
периодт.еинформацията включва тримесечната или годишната дейност на фирматаТова дава 
отражение  върху  крайните  резултати.  Тримесечните данни  съдържат информация от три 
компонента:
1)  Компонентизразяващ  общата тенденция в икономическото и финансовото развитие на 
фирмата или както се казватренд ­ цикъл.
2)  Сезонен компонентизразяващ измененията във връзка със сезонни обстоятелства.
3) Случаен компонент.
В тримесечните данни случайният компонент може да е значителенкоето да доведе до 
чувствителни изменения във финансовите показатели.
В зависимост от           източниците на информация показателите биват:
1)  Показатели,   определени   въз   основа   на   информация   на счетоводния баланс.
2)   Показатели,  определени  въз  основа     на  информация от отчета за приходите и разходите
3)   Показателиопределени  въз основа    на информация от отчета за паричния поток
4)   Показатели,  определени  въз основа     на информация от Приложението към Годишния 
счетоводен отчет.
5)   Показатели,  определени  въз основа     на информация от различни източници.
, В зависимост от вида на информацията която се сравнява и оценява в хода на финансово ­ 
счетоводния анализпоказателите биват:
1)  Показатели за рентабилност
2)  Показатели за ефективност
3)  Показатели за ликвидност
4) Показатели за финансова автономност
5) Показатели за обращаемост на МЗ
6) Показатели за вземанията и задълженията
7) Показатели за динамика
8) Показатели за структура
Влияние върху финансовите показатели оказват и правилата за водене на счетоводството
Например на метод за оценяване на материалните запаси при тяхното изразходване води до 
различни разходи по дейносттаа следователно и до различен краен резултатСъщото се отнася 
и до възприетия метод за амортизиране на ДАФинансовите показатели зависят и от начина на 
определяне на финансовата и счетоводната печалбаСчетоводната печалба се определя от 
счетоводните операции /от оборотите по сметка 123 печалби и загуби от текущата година/. 
Инфлационните   процеси  /особено  когато  те  са  интензивни също   се  отразяват  върху 
финансовите резултатиЗа да се изчисти деформиращото влияние на инфлацията върху 
финансово­икономическия резултате необходимо да се преоценят всички Активи и Пасиви.
Финансовото състояние на фирмата е интегрален израз на неговото комплексно функциониране.
Финансовите показатели са важни, но въз основа на тях не бива да се прави повърхностна 
интерпретацияНито един от тях не може автоматично да бъде оценен като "добърили "лош". 
Показателите трябва да се разглеждат комплекснокато се съобразяваме с техния тип
Информацията за оценка на финансовото състояние се взема от баланса на фирматаотчета за 
приходите и разходите и други източници /например счетоводни справкии от това колко те са 
достовернище зависи и реалността на финансовите показателиТе сами по себе си не могат да 
дадат директна оценка за състоянието на фирматаа посочват само областитекоито трябва да 
бъдат обект на особено вниманиеПоказателите не са в състояние да кажат защо става нещо
Когато се забележат изменения и отклонения във финансовите показателитрябва да се търсят 
причините да се разкрие скритата истина за едно или друго състояние.
2. - ВИДОВЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ
, В зависимост от времетоза което се установяватпоказателите са за тримесечен или годишен 
периодт.еинформацията включва тримесечната или годишната дейност на фирматаТова дава 
отражение  върху  крайните  резултати.  Тримесечните данни  съдържат информация от три 
компонента:
1)  Компонентизразяващ  общата тенденция в икономическото и финансовото развитие на 
фирмата или както се казватренд ­ цикъл.
2)  Сезонен компонентизразяващ измененията във връзка със сезонни обстоятелства.
3) Случаен компонент.
В тримесечните данни случайният компонент може да е значителенкоето да доведе до 
чувствителни изменения във финансовите показатели.
В зависимост от           източниците на информация показателите биват:
1)  Показатели,   определени   въз   основа   на   информация   на счетоводния баланс.
2)   Показатели,  определени  въз  основа     на  информация от отчета за приходите и разходите
3)   Показателиопределени  въз основа    на информация от отчета за паричния поток
4)   Показатели,  определени  въз основа     на информация от Приложението към Годишния 
счетоводен отчет.
5)   Показатели,  определени  въз основа     на информация от различни източници.
, В зависимост от вида на информацията която се сравнява и оценява в хода на финансово ­ 
счетоводния анализпоказателите биват:
1)  Показатели за рентабилност
2)  Показатели за ефективност
3)  Показатели за ликвидност
4) Показатели за финансова автономност
5) Показатели за обращаемост на МЗ
6) Показатели за вземанията и задълженията
7) Показатели за динамика
8) Показатели за структура
Влияние върху финансовите показатели оказват и правилата за водене на счетоводството
Например на метод за оценяване на материалните запаси при тяхното изразходване води до 
различни разходи по дейносттаа следователно и до различен краен резултатСъщото се отнася 
и до възприетия метод за амортизиране на ДАФинансовите показатели зависят и от начина на 
определяне на финансовата и счетоводната печалбаСчетоводната печалба се определя от 
счетоводните операции /от оборотите по сметка 123 печалби и загуби от текущата година/. 
Инфлационните   процеси  /особено  когато  те  са  интензивни също   се  отразяват  върху 
финансовите резултатиЗа да се изчисти деформиращото влияние на инфлацията върху 
финансово­икономическия резултате необходимо да се преоценят всички Активи и Пасиви.
Финансовото състояние на фирмата е интегрален израз на неговото комплексно функциониране.
Финансовите показатели са важни, но въз основа на тях не бива да се прави повърхностна 
интерпретацияНито един от тях не може автоматично да бъде оценен като "добърили "лош". 
Показателите трябва да се разглеждат комплекснокато се съобразяваме с техния тип
Информацията за оценка на финансовото състояние се взема от баланса на фирматаотчета за 
приходите и разходите и други източници /например счетоводни справкии от това колко те са 
достовернище зависи и реалността на финансовите показателиТе сами по себе си не могат да 
дадат директна оценка за състоянието на фирматаа посочват само областитекоито трябва да 
бъдат обект на особено вниманиеПоказателите не са в състояние да кажат защо става нещо
Когато се забележат изменения и отклонения във финансовите показателитрябва да се търсят 
причините да се разкрие скритата истина за едно или друго състояние.
3. - ВИДОВЕФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ И НАПРАВЛЕНИЯ НА
- ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНИЯ АНАЛИЗ
Финансовия анализ може да обхваща дейността на фирмата, отразени в счетоводните отчети 
през последния отчетен периодВ такъв случай става дума за  статиченфинансов анализ.
Анализът може да бъде насочен към третиране на миналото и бъдещето развитие на фирмата
като чрез него се предвиждат печелившия капацитет и финансовите потоциВ такъв случай се 
говори за  динамичен финансов анализ.
Ако се имат в предвид дейноститекоито се извършват във фирмата /финансоваинвестиционна 
и   оперативна/,   анализът  може   да   бъде   анализ   на , финансоватаинвестиционната и
.оперативната дейност
Финансоватадейносте свързана с придобиването на капиталитеТя обхваща набавянето
извежданетопреструктурирането и освобождаването на капитали.
Инвестиционнатадейностобхваща вложението на капиталиИнвестициите са свързани с 
активната смяна на наличните средствакоито като ликвидни се превръщат в по­слабо 
ликвидируеми части на имуществото на фирмата.
Оперативната дейност е свързана с използването на придобитите ресурсиТрите дейности са 
обект на финансовия анализ и като такъв представляват неговата разновидност.
От гледна точка на момента на извършване на анализа спрямо осъществяваната дейност 
различаваме  , предварителентекущи  .последователенанализ
Предварителниятанализ има  за  цел   да   мотивира  и  установи  целесъобразността  от 
започването и развитието на дейносткоято до този момент не е част от предмета на дейност на 
фирматаОсновава се на маркетинговото проучванесчетоводната информация извън фирмата 
информациятакоято стимулира какви евентуално инвестиции са необходими за започването на 
тази дейностопределянето на финансовия резултат за даден отчетен период и ефективността 
от осъществяването на тази дейност по отношение на възвращаемостта на инвестициите и 
степента на капитализацията.
Текущиятанализ цели  да  се   постигне  оптимизирането  на  дейността   на  фирмата   в 
асортиментен аспект, в стойностен, количествен и качествен изразОсновните показатели са 
прагът на печалбата и критичните точки в разходите на производството.
:Направленияна текущияанализ
Анализ на собственосттакапиталовата и имуществената структура;
Анализ на финансовото равновесие;
Анализ на ликвидността;
Анализ на платежоспособността;
Анализ на обръщаемостта на капитала /общо и диференцирано за основния и оборотния 
капитал/;
Анализ на вземанията /ликвидността на дебиторите/;
Анализ на дълга на фирмата;
Анализ на доходността на фирмата;
Анализ на ефективността на капитала;
Анализ на кредитоспособността на фирмата.
Посочената групировка на направленията на анализа е най­обща и силно агрегиранаВъв всяко 
от направленията на анализа могат да се обособят подгрупи и вътре в тях да се посочат отделни 
показатели за анализиране на различни страни от дейността на фирмата.
Последователенфинансованализима за цел да се разкрият факторите, които са оказали 
влияние върху финансовото състояние на фирмата през даден отчетен периодпосоката на 
проявлението им /изразена количествено и стойностнои да се мотивират предложения за 

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Бизнес анализ

Бизнес анализ на стопанската дейност...
Изпратен от:
Славянка Васил Иванови
на 2010-03-09
Добавен в:
Лекции
по Бизнес анализ
Статистика:
190 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Бизнес анализ

16 ное 2009
·
426
·
61
·
13,128
·
529

Стопанското управление на предприятието е свързано с проявлението на редица функции, една от коитое анализът на икономическите процеси и явления в хода на неговата дейност...
 

Бизнес план на фирма

03 мар 2011
·
182
·
12
·
1,874
·
428

Бизнес план на агенция за организиране на сватбени тържества...
 

Бизнес план - "тайфун холидейз" оод

24 апр 2011
·
604
·
33
·
4,404
·
975
·
1

Продуктова политика. Описание на продуктите, който се продават от „Тайфун холидейз” оод: организирани турове за разглеждане на забележителностите на световните столици и някои по-значителни градове - културни, бизнес, архитектурни световни центрове...
 

Анализ на величината, структурата и оборота на капитала

17 фев 2013
·
110
·
19
·
5,418
·
104

Целта на курсовата ми работа е изясняване на теоретико-методологическите и приложно-практическите аспекти на финансовия анализ, и по-конкретно – на величината, структурата и оборота на капитала....
 

Бизнес анализ на къща за гости pro

04 окт 2014
·
4
·
24
·
4,380
·
79
·
65.00 лв.

Организации и мениджъри със стратегическо виждане са отправили поглед с бизнес насоченост напред към средно или сравнително отдалечено бъдеще. Осъзнават обстоятелството, че трябва да работят добре сега, но се занимават с по-общите въпроси и основните...
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Бизнес анализ
Бизнес анализ на стопанската дейност
изходен тест по Бизнес анализ за Студенти от 4 курс
Тестът е с времево ограничение от 35 минути за проверка на знанията по дисциплината. Въпросите, включени в него имат само един верен отговор.
(Лесен)
35 минути
20
6
1
5 мин
08.10.2019
Тест по бизнес диагностика за 5-ти курс
изпитен тест по Бизнес анализ за Студенти от 5 курс
Тестът по бизнес диагностика е съставен от 15 въпроса върху първи раздел от дисциплината - Същност и видове диагностика - за студенти 5-ти курс. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
15
7
1
2 мин
19.08.2014
» виж всички онлайн тестове по бизнес анализ

Бизнес анализ

Материал № 470185, от 09 мар 2010
Свален: 190 пъти
Прегледан: 170 пъти
Качен от:
Предмет: Бизнес анализ
Тип: Лекция
Брой страници: 46
Брой думи: 9,477
Брой символи: 58,580

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бизнес анализ"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала