Павлина Костадинова
преподава по Етика
в град София
Големина на текста:
ТЕМА 1
ЕТИКАТА КАТО НАУКА
Основни въпроси:
1.Обособяване на етиката като наука в историята на философията.
2.Приложна етика.
Думата етика за пръв път е употребена от древно гръцкия философ Аристотел. С
основание може да се каже, че етиката, като теория за морала е създадена от него.
Понятието етика отразява знания за същността на човека, свободата, висшето благо,
добродетелта, порока, цел и средство и най-важното справедливостта.
Аристотел замисля етиката като философия на всекидневния живот. И все пак
той предпочита да я нарече философия на семейството, философия на обществото,
политиката и на управлението на личното поведение – етика. Вярно е, че политиката и
етиката са твърде близки, все пак етиката е малката политика, защото не се занимава с
големите проблеми на обществото. Но като знае, че в древна Гърция обществото и
държавата са едно и също, обясними са съображенията на Аристотел за дистанцирането
на етиката от политиката. Политиката и етиката са близки защото се занимават с един и
същ обект – човека. За Аристотел целта на човешкия живот и смисълът на човешкото
съществуване е висшето благо, разбирано като щастие, като едно продължително
удоволствие, в което хармонично съвпадат физическата и духовната наслада с
изпълнението на социалните задължения на индивида.
Днес етическото познание е синтез от научно и донаучно познание за моралните
процеси. Научното познание в структурата на етиката е свързано с фиксирането на
факти, класифицирането и обяснението на моралните процеси в социалната
действителност. Научният елемент в етиката е свързан с ценностите. Няма етическо
познание и знание, което да е ценностно неутрално. Донаучният елемент на етиката
обхваща огромна област на масовата психика и на всекидневните представи за добро,
зло, за чест и достойнство, за справедливо и несправедливо, за позволено и
непозволено. Този всекидневен, вековен, дълготраен и най-често универсален човешки
опит е собствената стихия на моралната регулация, без който са почти невъзможни
вескидневните ни отношения. Това е сферата на обичаите, традициите, на личните ни
взаимоотношения, на неформалното личностно общуване. Аристотел като създател на
етиката разделя етическото учение на три части: учение за висшето благо; учение за
добродетелите въобще; учение за отделните добродетели. Висшето благо се
характеризира с три признака, които се явяват същевременно изходни специфични
черти на моралността на личността. А те са ? Висшето благо не е абстрактна идея, а
нещо, което може да бъде осъществено, достижимо в дейността на човека. ? Благото е
цел на дейността, това заради което тя се предприема. Например здравето в
медицинската дейност, победата в сражението и т.н. Висшето благо е също цел, но в
йерархията на целите, тя заема висша степен. Например, ако има такива цели, които
могат да бъдат средства за постигане на цели от по-висока степен, то висшето благо е
самоцел, тоест ние се стремим към него заради самото него. Висшето благо не може да
бъде средство. ? Висшето благо е тъждествено с блаженството, с щастието. Но това не
е някаква сума от блага, нещо съвършено и завършено в себе си.
Нравствените постъпки са постъпки на нравствените хора, тоест добродетелни
или порочни могат да бъдат конкретните хора, а не постъпките сами по себе си. Този
извод е твърде важен за разбирането на етиката въобще.
Древногръцката етика е хедонистична; евдемонистична и етика за висшето
благо.
В хода на искорико-културното развитие термините “етика” и “морал” се
изпълват с различно съдържание. Етиката означава наука, а моралът реално явление,
което се изучава от етиката. В ежедневния език те се употребяват като еднозначни
понятия – взаимнозаменяеми. Но когато става дума за научна прецизност, то етиката се
разбира като морална философия или морална теория.
Етиката е нормативна наука. Нормативната същност на етиката се състои в това,
че тя оставайки наука, едновременно носи и функциите на морала, встъпва в качеството
си на ценностно ориентиращ фактор. Така, че етиката се явява едновременно наука за
морала, но и в определена степен елемент на самия морал.
Етическото знание не разчита на обяснението, а акцентира върху оправданието и
разбирането.
Предимството на етиката пред останалите обществени науки се състои в това, че
тя дава познание за нравствените критерии и изисквания пред човека, за неговите
нравствени качества и мотиви на поведение, които създават “човешкото у човека”.
Човекът например, може точно да спазва правните и административни норми и
правила, да притежава висока култура на поведение и изящни маниери и в същото
време да бъде носител на индивидуалистични убеждения и постъпки, да бъде нечестен,
недобросъвестен и лицемерен. Подобно поведение е показател за ниска степен на
обществено възпитание и липсата на социално целесъобразно поведение.
Приложна етика. Другото равнище на етическото знание се нарича приложна
етика. Тя предполага създаването на специални средства, спомагащи вземането на
решения и стимулиращи съответни практически действия за правилно (целесъобразно)
постъпване в една или друга ситуация. Приложната етика се изгражда на основата на
разликата между етическа теория (понякога наричана метаетика) и конкретна етика,
отнасяща се до конкретни случаи. Етическото знание в своето приложно равнище
очертава параметрите на т.н. “готови схеми” за постъпване, винаги имащи висока
практическа стойност, сравнително най-добре отговарящи за “излизането” от една или
друга проблемна ситуация. Важна характеристика на приложната етика е, че тя най-
бързо реагира, с голяма практическа стойност на измененията на други научни области
и показваща синтеза на етиката с медицината, с педагогиката, с журналистиката, с
правото, с бизнеса, с управлението и администрацията. Така възниква цяла система от
приложноетическо познание, свързано с професионалните етики. Всяка професионална
етика е система от правила и оценки, подпомагащи извършването на професионална
дейност с отчитането на обществения интерес и минимизиращ отклоненията от
общочовешките правила и ценности. Професионалната етика помага на отделния
специалист да се ориентира в конкретните ситуации, облекчава вземането на решения,
чиито практически следствия са защита на професионалната част и достойнство,
намалява вредните последствия от решения и постъпки. Всяка професионална етика се
конкретизира в конкретни професионално-морални кодекси с три важни съставни
части. ? Първата – отношението на специалистите към ценностите на общополезната
професия, нейните основания, социални цели и конкретно лично измерение. ? Втората
– отношението на специалиста към собствените му колеги. ?Третата личното
отношение на специалиста към собственото му професионално усъвършенстване.
Идеята за приложната етика е на философите от англоезичния регион – САЩ и
Англия. Понятието приложна етика е породено в атмосферата на англо-американската
мисъл, атмосфера, за която са характерни индивидуалните свободи във вземането на
решения. Затова често в тази атмосфера се използва и терминът делова етика (бизнес
етика). Това е клон на приложната етика, достатъчно профилиран в САЩ, където е
създадена и бизнесетиката след 1980 год.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 ное 2021 в 17:14 студент на 31 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по хуманитарни науки, специалност - Социална дейност, випуск 2021
 
Домашни по темата на материала
мога ли да обичам някого без да го уважавам ?
добавена от sali_sibel 11.01.2015
0
20
Злото може да бъде метафизическо и се проявява в несъвършенството
добавена от k1tan0w 17.02.2013
0
18
Аз и светът на морала
добавена от nedelcho.petkov_fb 16.03.2016
1
24
омашно по етика и право ...
добавена от swavi99 14.01.2016
2
8
Подобни материали
 

Същност на морала

28 юли 2010
·
296
·
8
·
1,987
·
433

В историята на етиката са били предприети най–различни опити, идентифициращи морала или с природните влечения, потребности и качества на човека, или с изискванията на човешкото общество към мотивите и поведението на отделната личност...
 

Бизнес етика и бизнес етикет

30 юли 2009
·
1,467
·
13
·
3,643
·
1,556
·
2
·
3

Обособяването на бизнес етиката, като част от приложната етика, се отнася към 70те години на ХХв., когато започва издаването на материали от научни конференции, посветени на тези проблеми...
 

Бизнесетика

05 апр 2007
·
886
·
15
·
2,924
·
292
·
1

Етиката е теоретичен модел за това, което е добро и правилно за хората в обществото или в определена негова сфера. Задачата на етиката е да постигне истината за морала като регулатор на обществения живот.
 

Морал - възникване и развитие

02 яну 2008
·
716
·
6
·
1,049
·
370

Някои учени определят професионалната етика като “съвкупност от нравствени норми, понятия, съждения, оценки за начините на поведение, характерни за представителите на определени групи от обществото...
 

Основни етични проблеми на XX век. Насоки и тенденции на развитие

04 яну 2008
·
421
·
6
·
1,148
·
304
·
1

Понятието “етика” произхожда от гръцки и означава обичай, нрав, характер.При древните етиката е била едно цяло с общата философия и правото.Представлявала е практически нравоучения, преподаващи телесна и психическа хигиена.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Етика
Бизнес етика
изпитен тест по Етика за Студенти от 3 курс
Тест по бизнес етика от НБУ, 5-ти семестър. Всеки въпрос има само по един верен отговор.
(Труден)
30
4
1
5 мин
30.07.2019
Тест по етика за 10. клас
междинен тест по Етика за Ученици от 10 клас
Тестът включва въпроси, обхващащи всичко изучавано по етика в десети клас.
(Труден)
51
570
1
1 мин
30.09.2011
» виж всички онлайн тестове по етика

Социална етика

Материал № 469400, от 07 мар 2010
Свален: 619 пъти
Прегледан: 943 пъти
Качен от:
Предмет: Етика, Философия
Тип: Лекция
Брой страници: 76
Брой думи: 21,318
Брой символи: 134,100

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социална етика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Павлина Костадинова
преподава по Етика
в град София
с опит от  20 години
491

Павлин Славов
преподава по Етика
в град Благоевград
с опит от  12 години
437

виж още преподаватели...
Последно видяха материала