Големина на текста:
№ 1 Здраве и болест– развитие на концепциите. Обществено и групово здраве –
определение, основни детерминанти и индикатори за оценка
Всички общества са изправени пред проблемите на здравето и необходимостта от
изграждане на концепции за тяхното решаване.
В исторически план всяка епоха от общественото развитие формира определен мироглед,
който определя представите за здравето, болестта, както и лечебните и профилактични
подходи към тях.
Еволюция на концепцията за здраве
Негативистична представа - Здравето като отсъствие на болест или инвалидност –
обективно съществуващи или субективно възприемани. Т.е. здравето се оценява косвено
чрез отсъствие на болест
•Стратегическа основа на този подход – възстановяване на здравето, а не в подсилване и
промоция на здравно поведение
•Здравна политика - насочена основно към организиране на медицински социални
служби за лечение
Позитивистично дефиниране
резултат от осъзнаване на ограничеността на терапевтичните възможности за справяне с
болестите,
доказателствата за нетерапевтичните детерминанти на здравето,
високата цена на медицинските грижи.
Определение на СЗО (1948):
„Здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучиe, а не
само отсъствие на болест или недъг”
Силни страни от гл. т. на теорията и практиката:
· За първи път цялостно разбиране за здраве (холистичен пдход). Отразява единството
на биологичната, психичната и социална същност на човешката личност, а от там на
човешкото здраве
· Самото поставяне на целта за постигане на биологичнато, психично и социално
блгополучие в политиката на отделните страни – решителни промени в здравните
стратегии на правителствата и успех в осъществяването им.
· да си здрав осначава много повече от това да си в добра физическа форма
Обществено и групово здраве
Обществено здраве – обобщена характеристика на здравето на определен тип общество
или на конкретното общество
Общественото здраве е не само медицинска категория, но в значителна степен е и
обществено-икономическа категория и представлява интерес за социалната политика
Групово здраве – здравето на отделни социални групи, заемащи определена територия,
функциониращи като реални човешки обединения и имащи свои специфични цели и
организация на дейностите (напр. семейство, трудов колектив и др.) Груповото здраве се
разглежда на фона на общественото здраве
Анализ на информацията за здравното състояние на населението
•В голяма степен обуславя постиженията в подобряване здравето на населението в
развитите страни
•Прави възможно разкриване на причините за отклоненията в здравния статус и
набелязване на профилактични програми.
Анализ на информацията за здравното състояние на населението
Представлява част от процеса на планиране стратегиите в здравеопазването;
Служи за оценка резултатите от определени програми или интервенции.
“Здравният индикатор / измерител представлява променлива величина, поддаваща се на
пряко измерване, която отразява здравното състояние на лицата от определена общност”,
J.M.Last,1988.
Количествени/ цифрови; Качествени – качество на живот
Здравни индикатори на ЕО
Програма за мониториране на здравето (разработена от Европейската комисия за
мониториране на здравето, 1997г)
Програма за мониториране на здравето
Задачи:
1. Измерване здравния статус на населението
2. Подпомагане планирането, мониторирането и оценка на дейностите по опазване на ОЗ
3. Предоставяне на информация за отделните страни и подкрепа на националната здравна
политика
Основни категории здравни индикатори:
1. Демографски и социално-икономически
2 Здравен статус -• Заболяемост • Общ здравен статус
Основни категории здравни индикатори:
3.Детерминанти на здравето
Персонални и биологични фактори
Здравно поведение
Жилищни и трудови условия
4.Здравеопазна система
Профилактика и промоция
Ресурси
Използваемост
Разходи и финансиране
Качество на здравните грижи
№ 2 Здравеопазването като социална система. Определение, цели, функции. Модели
на финансиране на здравеопазните системи. Системи на заплащане на
изпълнителите на здравни услуги. Тенденции и приоритети на здравеопазните
системи.
Здравеопазването е елемент от от социологическата стуктура на обществото и по този
начин е свързан и си взаимодейства с всички останали елементи на на общата социална
система. ЗО е система от отворено -затворен тип. От една страна то има ясни граници и
вътрешна структура, а от друга страна е отворено за широки връзки и взаимодействия с
др.системи, каквито са образование, наука, култура, транспорт и др.
ЗО е с-ма от медицински и немедицински дейности за възстановяване, опазване и
укрепване здравето на населението в неговата цялост.
ЗО може да се представи като с-ма от дейности медицински и немедицински ,
научни и приложни , организирани в обществото за оптимизиране на кол. и
кач.аспекти за възпроизводството на човешките ресурси./М.Попов, 1997/
Здравните системи имат отговорност не само за подобряване здравето , но и за защита на
срещу финансовата стойност на заболяването и зачитане на човешкато достойнство на
хората. От тук се оформят и 3 цели на здравните системи:
- Подобряване здравето на обслужваното население;
- Задоволяване на очакванията на хората;
- Предоставяне на финансова защита срещу разходите при увреждане на здравето.
За реализацията на тези цели важна роля има осъществяването на 4 жизнено важни
функции.
- Предоставяне на здравни услуги;
- Създаване на човешки и материални ресурси;
- Финансиране;
- Ефективно управление и стопанисване чрез разработване и прилагане на правила за
работа на всички равнища;
Особености на ЗО като система:
- Сложности неразривна връзка с всички сфери и области на обществения живот;
- Комплексност на системата;
- Динамичност на системата;
- Функционален характер на системата;
Типове ЗО с-ми:
1.Държавно –обществено ЗО- източник на финасиране е държавния бюджет.Типични
примери за този тип ЗО са Великобритания, Швеция, Канада, Испания и др.Исторически
този тип ЗО се развива в два модела – модел Беверидж/Великобритания/, модел Семашко
/бивши соц.страни/.
2.Здравноосигурителна с-ма /неправителствено финасиране/ - източник на
финасиране са осиг.фондове /осиг.каси/ Този тип е развит главно във Франция,
Германия, Иналия , Австрия. Исторически този тип е известен като м-л Бисмарк.Той е
основан на соц.солидарност и затова се нар.м-л на соц.осигураяване.
3.ЗО с преобладаващ частен сектор – финансирането става от частни фондове или чрез
директо заплащане от самите потребители на мед.помощ. пример за този тип е ЗО в
САЩ
Всеки от посочените типове ЗО имат своите предимства и недостатъци.Тенденцията в
повечето страни е да се създаде плурализъм – съчетание на различни форми на
финансиране. Съвременните с-ми на ЗО се основават на принципите налиберализъм,
децентрализация и регионализация. Плуралистичното ЗО създава условия за засилване
самоотговорността на гражданите за здравето и за разширяване дейностите по промоция
на здравето. Експертите считат ,че независимо от разнообразието на здравно финсиране,
главен критерии за оценка на ЗО с-ма е дали здравната политика в дадена страна създава
гаранции за ефективни достъпни и социално приемливи здравни грижи за цялото
население.
3 Демографски показатели за оценка на общественото здраве. Значение за
оценка на общественото здраве и здравеопазната система
Демография – “наука за населението” – за неговия размер, честота, възрастово
разпределение, миграция, плодовитост, смъртност, прираст, витална статистика и тяхната
връзка със социално-икономическите условия (Last, 1995)
Население – съвкупност от взаимодействащи си поколения (кохорти) хора,
осъществяващи своята дейност и възпроизводство в конкретни исторически условия и
пространствени предели
Кохорта – съвкупност от хора, при които определени демографски събития се извършват
в един и същ времеви период
Медицинската демография - занимава се с тези демографски процеси и явления, които
имат пряко или коствено отношение към здравето на населението на даден район, страна,
регион и т.н., :
•Раждания, умирания
•Бракове, разводи,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Социална медицина, здравно законодателство и информатика

Всички общества са изправени пред проблемите на здравето и необходимостта от изграждане на концепции за тяхното решаване...
Изпратен от:
liligoceva
на 2010-03-05
Добавен в:
Лекции
по Социална медицина и организация на здравеопазванет
Статистика:
788 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
по какъв начин медицинската теория сама ражда своите пациенти - клиенти
добавена от biserbojkov 08.01.2013
1
9
Заболеваемостта като измерител на общественото здраве - основни показатели. Динамика и структура на заболеваемостта в България
добавена от Svetlanadva 11.08.2012
2
80
Подобни материали
 

Достоен живот за възрастните хора в България


В света държавите насочват вниманието си и инвестират в здравеопазването и социалните услуги, защото осъзнават, че това са двете най-важни направления в които трябва да си хвърлят усилията...
 

Реферат по социална медицина


Здравословна социална политика – същност и водещи здравни характеристики и измерители...
 

Промоция на здравето


Едва ли има човек, който да не е съгласен, че здравето е висша човешка ценност. Тъй като всеки от нас е задължителен участник в безкрайния цикъл на болест и здраве, всички ние знаем от собствен опит колко много неща зависят от здравословното...
 

Медико-социални проблеми и организация на медицинското обслужване на жените и децата


Социалното и здравно законодателство у нас предвиждат редици мерки, насочени към опазване здравето на на жената и репродуктивните й възможности. Кодексът на труда дава специални облекчения в условията на труд за бременните жени...
 

Какво прави хората здрави ?


Според Световната здравна организация, здравето е физическо, психическо и социално благополучие, а не само отсъствие на болест....
1 2 »
 
Онлайн тестове по Социална медицина и организация на здравеопазванет
Тест по Социална медицина за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Социална медицина и организация на здравеопазванет за Студенти от 3 курс
Тест за студенти от 3-ти курс по Социална медицина с 16 въпроса за изпит по предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
16
27
1
2 мин
30.09.2016
Тест по социална медицина
изходен тест по Социална медицина и организация на здравеопазванет за Студенти
Тест по социална медицина използва се за подготовка на студенти от съответните специалности, изучаващи дисциплината.
(Лесен)
50
297
1
01.02.2013
» виж всички онлайн тестове по социална медицина и организация на здравеопазванет

Социална медицина, здравно законодателство и информатика

Материал № 468409, от 05 мар 2010
Свален: 788 пъти
Прегледан: 1,141 пъти
Качен от:
Предмет: Социална медицина и организация на здравеопазванет, Медицина
Тип: Лекция
Брой страници: 42
Брой думи: 14,273
Брой символи: 95,513

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социална медицина, здравно законодателство и ин ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала