Големина на текста:
ИСТОРИЯ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА
І.Обект, предмет, цел и задачи на историята на социалната работа.
а/ Обекти предмет на историята на социалната работа. – Обект на социалната
работа е професионалния опит, професионалната практика и идентичност на
социалния работник, в различните периоди. Предмет на курса по социална работа е
конкретното историческо развитие на различните страни от социалната работа, на
нейните форми, модели и опит.
б/ Цел и задачи – научно-теоретически, възпитателни и практически. – Целта на
социалната работа е да покаже практическия опит, теорията на социалната работа
във тяхното историческо развитие. Проследява се развитието на социалната работа в
страни с различни социално-политически модели, като се проследяват въпроси на
практиката на социалната работа, като професия, на статуса на социалната работа, на
развитието на професията социален работник, очертаване на цялостния облик на
развитие. Установяване на професионалната идентичност на социалния работник.
Представяне на обучаемите на социалния работник в различните страни и периоди и
изследванията в социалната работа. Целта е тя да бъде преустановена в няколко
аспекта – 1.Международен (глобален) аспект; 2.Регионален (локален) аспект
/спецификата в САЩ, Европа и на Балканите/; 3.Социалната работа като времеви
аспект на политическите системи (социални модели, при либералните модели,
социалната работа в периоди на кризи и социална работа и социална промяна).
Задачите на социалната работа са: 1.Образователни (изучаване на основни понятия и
категории на социална работа, теоретически и практически знания за възникване на
социалната работа, основните принципи и норми на социалната работа, визия и
мисия, подвъпроси за нейната глобализация и реализация); 2.Възпитателна –
култивиране на отношение на студентите към специалността, теорията и практиката,
тенденциите на нейното развитие; 3.Практически задачи – формиране на отдих за
организирането и управлението на социалната работа в държавните, общинските и
неправителствения сектор и най-вече в услугите. Изучаване на основните умения и
компетенции в различните периоди на развитие на социалната работа.
в/ Социалната работа в контекста на другите науки (социология, социална
политика, социална педагогика) – връзки и влияния. – Характерна черта на
социалната политика е че има интегративен характер, ползва категориите, опита,
методите и методиката на различни теории и науки. Доколкото е интегративна
дейност, тя се опитва да обобщи в себе си такива науки, като психологията,
философията, социалната политика и в значителна степен се основава на развитието
на социалното знание. В последно време тя се нарича приложна социология. Тясна
връзка като наука има с икономиката, правото, екологията, медицината, политиката,
етиката. Най-общо социологическата теория я изследва социалните отношения и
дава теорията за развитието на техните отношения. Социалната политика също се
занимава със социалните отношения (разпределителните), а социалните дейности са
регулативния механизъм, начина по който чрез различните видове дейности се
осъществява това регулиране на социалните разпределителни отношения. Същност
на социалната педагогика; Обект е цялостната система от социални отношения,
чрез призмата на процеса на педагогическото възпитание и социалното
взаимодействие на индивида с микросредата, с възпитателя и обучаващия, с процеса
на образование и възпитание, адаптация и най-важното социализация в тази
микросреда. Личността, средата в системата на отношения. Въздействие на
възпитателя. Педагогическия процес – въздействие върху някого с цел постигане на
определена цел, а при социалната работа се говори за взаимодействие. Клиента и
социалния работник трябва да постигнат съгласие за промяна (в какви граници да
бъдат те и колко). Целта на социалната педагогика е реформиране, подобряване на
социалните отношения. Възстановяване на функционирането в микросредата,
възстановяване на продуктивното отношение в средата.
4. Методи за изучаване на социалната работа: - Исторически метод – сравняване
на процеси и установяване и развитие в едни или други страни на професията
социален работник и неговия облик. Развитие на теорията на социалната работа,
образованието и изследванията; - Сравнителния метод – сравняване на социалната
работа в различни системи, (социално-политически, икономически, сравняване на
различни модели, техники и технологии); - Сравняване на теориите – изследване на
различни теории, които са в основата на социалната работа.
Основни теории – Теорията за социализацията, теория за личността, типизация на
личността, стратегия и тактика на развитие на личността, теория на групите, теория
на социалния конфликт, психологическа теория на индивидуализация и
диференциация на социалната работа, различните теории за дезаптация (обратното
на адаптация).
ІІ. Идентификация на социалната работа в исторически план.
1. Социалната работа като процес на идентификация, институционализация и
интеранализация. Социалната работа възниква като теория , практика и процес на
познание, минава през различни етапи, на духовно развитие, наличните материални
и духовни ресурси и здравните социално-политически модели и визията за нея в
дадена страна. Първите училища се появяват в Холандия и Англия през 1896 година,
в Германия през 1899 година, Франция 1907 година, в САЩ първото училище по
социална работа възниква през 1899 година. Идентификация – разбира се
историческото развитие на социалната работа, като изграждане на основните нейни
черти, признаци, характерни белези в процеса на установяването и в една страна,
като професионална практика и квалификационно-професионалното формиране на
нейните кадри. Означава още очертаване на основните компоненти на практиката,
същността и спецификата на социалната работа, на нейната теория, на основните
черти, умения, знания, качества, компетенции на социалния работник.
Институционализацията на социалната работа – означава утвърждаването и като
професия, срещу труд носещ доходи, насочени към служене на общността, на
общественото благо, на стабилността на обществото, развитие на социалната работа
като теория и практика, създаване на институтите на социалната работа, определяне
на обектите и субектите на социалната работа, на специалните групи, определяне на
правилата на поведение на социалния работник, формите на образование по
социалната работа – фундаментално-теоретично и широко практическо образование
и организиране в професионален съюз с широко самоуправление и дисциплинарен
натиск, тоест определени изисквания към социалния работник; - Интернализация –
социалната работа в своята професионална дейност се определя глобално от
международни институции – Съвета на Европа – 1967 година дава определение за
социална работа – „Социалната работа е дефицит на професионална дейност, която
се стреми към подпомагане по-добрата взаимна адаптация между индивиди,
семейства, групи в обществената среда в която живеят и развивайки самоуважение и
само отговорност в тях, да използват възможностите им между личностните връзки и
ресурсите на обществото за подобряване на техния статус”. Тя е помощна дейност
насочена към решаване на социални проблеми на хора в неравностойно положение.
Организации – Червения кръст, Каритас – Ватикана.
Определението на Световната асоциация на социалните работници – „Социалната
работа е професионална дейност за подпомагане на индивиди, групи и общности и
подобряване на социалната среда, нейното преобразуване с цел подобряване на
социалната функция на тези хора и групи към по-добра социална изява.” Дейностите
в социалната работа – осигуряване на социални услуги, подпомагане но индивиди,
групи или общности за постигане на социално или личностно удовлетворяване,
усъвършенстване качеството на живот, помощ за социално функциониране или
помощ за нуждаещи се без която те не могат да решат житейските си проблеми.
Видове дейности – социална, педагогическа, медицинска, психологическа,
икономическа, правова дейности от социалната сфера, носи интегративен характер,
компенсира физическите, психическите и финансови недостатъци. Определена като
помощ социалната работа е социална помощ за живот, за създаване, организиране,
активизиране на капацитета и ресурсите на личността, на социалното
функциониране на същата. Социалната работа е самостоятелна приложна наука,
която интегрира в себе си редица други науки.
Определение за социалната работа на Националната асоциация на социалните
работници САЩ: „Социалната работа е професионална дейност за оказване на
помощ на индивиди, групи , общности на усилване или възраждане на
способностите им за социална функциониране и за създаване на благоприятни
обществени условия за постигане на определени цели.”
ООН и „Юнеско” утвърждават определение за социална работа. Това определение е
прието на обща среща в Монреал – Канада. Определение: „Социалната работа
насърчава социална промяна, решаването на проблеми на човешките
взаимоотношения и развитието на способностите на хората с цел тяхното
подпомагане. Принципите на човешките права и социална справедливост са
фундаментални за социалната работа и тя е насочена към решаването на проблеми за
постигане на промяна. Социалната работа е единна система, от ценности, теория и
практика, а също така и от съответното професионално обучение и квалификация.
ІІІ. Социална работа и социална педагогика
ІV. Същност, цели и задачи на социалната работа като професионална
практика.
1. Характерни черти - Тя е интегративна; - професионална; - помощна професия
(учител, лекар и т.н.); - самостоятелна наука и практика със свое специфично поле; -
тя е форма на социална интервенция, насочена към индивида, семейството, групата,
общността, за подпомагане на същите. Тя е цялостна интегративна система с основна
цел преодоляване на социалните проблеми и рискове.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

История на социалната работа

Обект, предмет, цел и задачи на историята на социалната работа. Идентификация на социалната работа в исторически план. Социална работа и социална педагогика. Професионална идентичност на социалния работник...
Изпратен от:
silva784
на 2010-03-05
Добавен в:
Реферати
по Социална медицина и организация на здравеопазванет
Статистика:
758 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Какво прави хората здрави ?


Според Световната здравна организация, здравето е физическо, психическо и социално благополучие, а не само отсъствие на болест....
 

Управление на здравни грижи


Подбрани лекции от доц. Семерджиева, влизащи в конспекта за изпит на първи курс....
 

Реферат по социална медицина


Здравословна социална политика – същност и водещи здравни характеристики и измерители...
 

Промоция на здравето


Едва ли има човек, който да не е съгласен, че здравето е висша човешка ценност. Тъй като всеки от нас е задължителен участник в безкрайния цикъл на болест и здраве, всички ние знаем от собствен опит колко много неща зависят от здравословното...
 

ДМСГД - Стара Загора


Дом за медико-социални грижи за деца - град Стара Загора е акредитирано лечебно заведение, което предоставя високо квалифицирана медицинска помощ и социални услуги за деца с медико-социален риск. ДМСГД осъществява диагностика, лечение и рехабилитация...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Социална медицина и организация на здравеопазванет
Тест по Социална медицина за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Социална медицина и организация на здравеопазванет за Студенти от 3 курс
Тест за студенти от 3-ти курс по Социална медицина с 16 въпроса за изпит по предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
16
27
1
1 мин
30.09.2016
Промоция на здравето
изпитен тест по Социална медицина и организация на здравеопазванет за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за магистри по обществено здраве. Съдържа въпроси с един верен, както и с множество верни отговори.
(Труден)
25
3
1
7 мин
07.08.2019
» виж всички онлайн тестове по социална медицина и организация на здравеопазванет

История на социалната работа

Материал № 468405, от 05 мар 2010
Свален: 758 пъти
Прегледан: 990 пъти
Предмет: Социална медицина и организация на здравеопазванет, Медицина
Тип: Реферат
Брой страници: 11
Брой думи: 3,732
Брой символи: 25,086

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "История на социалната работа"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала