Големина на текста:
2.въпрос
Структурата на БНБ е определена в закона за БНБ , с който се въведе и
валутният борд. В Центр.банка са обособени три основни структурни звена.
1.управление „Емисионно”-изпълняващо ролята на валутен борд.В него се
включват няколко дирекции
- дирекция „Касова”
- дирекция”Ковчежничество”
-отдел „Ликвидност”
-дирекция”Анализи и контрол на риска”
-инвестиционен комитет
2.управление Банково- регулира задължителните минимални резерви на
търговските банки
3.управление „Банков надзор”- регулира и контролира дейността на
търг.банки.
4.управление”Фискални услуги”- то се ръководи от началник, който не е
подуправител на БНБ и не е член на управ.съвет на БНБ.
С въвеждането на вал.борд динамиката на паричната маса се обвързва с
динамиката на платежния баланс.БНБ се задължава свободно и неограничено
да обменя българския лев срещу избраната резервна валута- евро по
определения курс 1 евро=1.95583 лв.
Основните инструменти в паричната политика на БНБ в условията на валутен
борд е определянето на задължителните минимални резерви на
търг.банки.БНБ има право да извършва : кредитни операции срещу
обезпечение, сделки с благородни метали, сделки с чуждестранни валути,
сделки с депозити и финансови инвестиции, операции, свързани с плат.
Оборот, комисионни сделки, банкови сделки свързани с чужбина.
В България , за разлика от другите страни , където се прилага валутен борд,
той е част от БНБ, която изпълнява неговите функции.По-голямата част от тези
функции се изпълняват от Управление „Емисионно”.
Парите, емитирани в обръщение , са тясно свързани с разполагаемите златно-
валутни резерви на страната, преизчислени в базисната валута – евро.
Валутния борд не може да кредитира правителството, както и държавата, и
частни фирми.Валутния борд действа ограничително на инфлационните
процеси и води до стабилизирането на цените.Лихвените равнища се
нормализират и е налице пълна прозрачност на политиката и дейността на
вал.борд.въвеждането на валутен борд не трябва да се разглежда като
краткосрочно действие.Той е продължителен процес от строги действия за
укрепване на финансовата дисциплина и осигуряване на финансова
стабилизация в страната.
3.възникване на банк-те операци
Възникването и развитието на банковите операции и банките
обхващат дълъг исторически период.В древния Изток е било характерно в
качеството на пари да се използват особено важни и обществено значими
предмети за потребление, т.н. стокови пари. Местата за съхранение на
стоковите пари се установяват в храмовете и в др. култови сгради.Високата
стабилност на храмовите стопанства за времето си е и предпоставка за
провеждането на операции като :съхраняване на стоковите пари, операции по
тяхната отчетност, размяна и др. В храмовете на Аполон в Делфи се
концентрират значителни свободни парични средства.Постепенно започва и
упълномощаването на отделни лица да извършват парични операции, да
съхраняват благородни метали и др.ценности. Като залози срещу заемните
пари са използвани различни стоки, скъпоценности, дори хора.Заедно със
заемните операции, постепенно се развива и воденето на сметки за
обслужване на вложителите.Пресмятанията се осъществявали с помощта на
т.нар. трансферити.Всеки вложител е имал своя таблица с името си. Паричните
средства от таблицата на един вложител са се прехвърляли по таблицата на
4.въпрос
Наименованието „банка”, най-често се свързва с италианската дума „banka” ,
която в превод означава маса.На маси сарафите от Италия са разменяли
ценности със своите клиенти по улиците и площадите на градовете.
Същността на банките трябва да се изхожда преди всичко от историческите
закономерности, като се имат предвид постоянните и традиционни сделки
извършвани от банкоподобни институции през отделните епохи, като размяна
на пари , лихварство, сарафството и др. дейности.по отношение на
икономиката като цяло , същността на банките се разглежда на
макроравнище.Същността на банките е единна.Тя е свързана и с разкриването
на техните особености и редица специфични черти.Банките са преди всичко
фирми, произвеждащи особена и специфична продукция .За разлика от пром.
Ф-ми , дейноста на банките е насочена в сферата на обръщението и
размяната.основния продукт на банките е предоставянето на
кредити.Особеността на банковия кредит , че той се предоставя не като някаква
сума пари, а като заемен капитал.Това означава че предоставените в заем
парични средства трябва да се върнат в своята изх.точка-банките , при това с
нарастване под формата на лихвен %.
Банките работят преди всичко на основата на чужди пари , акумулирани на
принципа на възвращаемостта, а ф-те осъществяват дейността си , предимно
със собствени ресурси.
Основното различие на банките от търг. Друж. Е свързано с определящото
качество на банките – кредитна дейност.Особена важност при разкриване на
същността на банката е нейната характеристика като икономическа
институция.Това означава , че банките имат не само юридическа
самостоятелност, но и това , че:
- банките, като самостоятелни стоп. Субекти имат материална дейност
- дейността на банките е подчинена на действието на общите и специфични
икономически закони
-банките работят не само със свои, но и с чужди пари
-дейността на банките на микро- и макроравнище се обуславя от
икономическите условия в съответната страна.
Банките могат да се определят като специфични фирми или паричнокредитни
институции , които осъществяват парично , кредитно, капиталово и платежно
посредничество чрез налични и безналични форми.
5.въпрос
Основните принципи, характеризиращи дейността на търговските банки са:
- банковата дейност може да се развива само в рамките на реалните ресурси
- търговските банки трябва да организират дейността си върху плътната
икономическа независимост, юридическа самостоятелност и икономическа
отговорност за резултатите си от дейността си.
-третият принцип произтича от първите два и изисква взаимоотношенията на
търговските банки с клиентите да се поставят на пазарна основа.при
разрешаването на кредити търг.банки трябва да се ръководят преди всичко от
пазарните критерии за доходност, риск и ликвидност.
-регулирането на дейността на търг.банки трябва да се осъществява само с
косвени икономически методи , а не с административни и политически средства
Функциите на банките са от съществено значение за територията на банковото
дело.функцията изразява не проявлението на отделни видове дейности, а
спецификата на самата дейност.функциите на банките са тези , които са
свойствени само за нея, за разлика от другите икономически субекти.
-първа функция на банката е привличането на парични средства за
осъществяването на дейностите и.Специфичните особености са :
-банките привличат не толкова собствени , колкото временно свободни , чужди
парични средства
-привлечените средства се използват не толкова за собствени, а за
задоволяване на чужди потребности
-собствеността на привлечените парични средства от банките си остава на
кредиторите на банките
-привличането на чужди парични средства на банките е една от основните и
особени дейности, за което е необходим лиценз
-втората функция е кредитното посредничество, т.е. предоставянето на
свободни привлечени средства за временно ползване, при условие за връщане
в определен срок, с плащане на лихва на фирми, на държавата и населението.
-третата функция на банката е да съдейства за регулиране на паричното
обръщение.Банките са центрове, чрез които се осъществява платежният
оборот между многобройните стопански субекти
-четвъртата функция е платежното посредничество.Чрез банките преминават
плащанията между фирмите, организациите и населението.Чрез банките се
осъществява прилив на парични средства от една фирма на друга, от един
икономически отрасъл в друг.
Същността , принципите и функциите на банките определят тяхната роля
за икономиката. ролята на банките е специфична и е насочена към
икономиката като цяло.Ролята на банките може да се разглежда обобщено в
два аспекта:
Първо: в банките се концентрират свободните парични ресурси и капитали,
които са необходими за подържането на непрекъснатост на
възпроизводствения процес
Второ: банките регулират и оптимизират паричния оборот
6.въпрос
Различните видове търг.банки могат да бъдат квалифицирани по следния
начин:
1.според формата на собственост: държавни, акционерни, частни, смесени,
общински, кооперативни
2.по мащабите на дейност на големината на основния капитал търг. Банки
биват: малки, средни, големи, банкови консорциуми, банкови групи/според ЗБ у
нас.
У нас търг. Банки са обединени в пет гр.
-Първа група –включва банки с балансово число над 500 млн.лв.-Булбанк,
банка ДСК и ОББ
- втора гр. – включва банки с балансово число от 300 до 500 млн.лв.
- трета гр. – това са банки с балансово число от 100 до 300 млн.лв.
- четвърта гр.-това са банките с балансово число до 100 млн. лв.
-пета гр.- включва клоновете на чужди банки в България / Пиреос Банк,
Ситибанк и др. /
3.Според териториалният обхват търг. Банки биват:
Местни, национални, международни
4.В зависимост от отраслите ,които обслужват, търг. Банки могат да
бъдат:
Промишлени, селскостопански, нефтохимически, транспортни и др.
5.Според броя на разкритите банкови клонове търговските банки могат да
са: банки с развита клонова мрежа и банки без клонова мрежа

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 окт 2016 в 12:44 ученичка на 25 години от София - kkk?, випуск 2014
08 дек 2015 в 19:47 ученичка на 33 години
06 окт 2015 в 20:06 студент на 32 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет финанси, специалност - Финансов мениджмънт, випуск 2015
23 сеп 2015 в 20:39 потребител
13 дек 2014 в 00:46 студентка на 29 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Бизнес информатика, специалност - Информационни технологии в бизнеса, випуск 2017
19 ное 2014 в 17:34 студент на 28 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Маркетинг, випуск 2013
19 мар 2014 в 15:13 ученик на 36 години от София - 153 ПГ "Неофит Рилски", випуск 1999
03 яну 2014 в 13:40 студентка на 34 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Финанси, випуск 2013
 
 
Онлайн тестове по Банково дело
Банково дело
изпитен тест по Банково дело за Ученици от 11 клас
Тестът обхваща част от учебния материал, задължителна подготовка в 11-ти клас. Има въпроси, свързани с видовете плащания, операции на банките и други. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
10
4
2
1 мин
09.10.2019
Тест по банково дело за студенти
междинен тест по Банково дело за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса за междинно изпитване на студенти от специалност Банково дело. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
10
52
1
1 мин
12.09.2014
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Същност на банковото дело

Материал № 468280, от 05 мар 2010
Свален: 90 пъти
Прегледан: 110 пъти
Качен от:
Предмет: Банково дело
Тип: Конспект
Брой страници: 22
Брой думи: 8,557
Брой символи: 54,094

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност на банковото дело"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала