Донка Генова
преподава по Математика
в град София
Големина на текста:
КОНТРОЛ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
СЪДЕБЕН КОНТРОЛ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
Проблемите по устройството на територията са едни от важните и сложни
социално-икономически явления, тъй като се отнасят до владеенето и
ползването на недвижими имоти представляващи основен интерес както за
държавата и общините, така и за физическите и юридическите лица.
Твърде често при разработването, разглеждането и одобрението на
устройствените планове, при прехвърляне, покупко-продажба,
отчуждаване на поземлени имоти и пр. се допускат грешки,
закононесъобразности и пр. Това налага при приложението на ЗУТ да има
юридически надзор, осъществяван от съдебната система. Правомощията на
магистратите в това отношение са уредени със законите: ЗУТ, ЗАП, ЗВАС
и др. Задачата на съдилищата е да установяват доколко решенията на
административните органи са законосъобразни и там където законите са
нарушени да се постигне тяхното прилагане.
ЗУТ дава определение кои са индивидуалните административни актове по
смисълът на този закон. Това са актовете за устройство на територията по
чл. 1, отказите за издаване на такива актове и административните актове за
отмяна или оставане в сила на актове издадени по административен ред.
Към тях спадат и актовете по т. 1 издадени по вертикала от ДНСК до
районните администрации, а така също и актовете за спиране, за забрана на
ползване и за премахване на незаконни строежи.
Недоволните от издадените индивидуални актове на местно ниво могат да
ги обжалват пред съдилищата по местонахождението на недвижимия имот
и в зависимост от цената на засегнатите им интереси.
Неудовлетворяващите актове на областните управители и на МРРБ се
обжалват от заинтересованите лица пред ВАС. Законът уточнява и редица
други условия по обжалванията, като същите се подават чрез органа, чийто
акт се обжалва или протестира.
Член 216 на ЗУТ конкретно определя кои административни актове на
главните архитекти на общините не подлежат на обжалване, а именно:
отказите за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти когато не
са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива;
разрешенията за строеж заедно със съгласуваните и одобрени
инвестиционни проекти когато такива се изискват и отказите за издаването
им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна
инициатива.
Същевременно ЗУТ разрешава обжалване на горепосочените актове по ал.
1 по законосъобразност пред началниците на ДНСК, а за специалните
обекти свързани с отбраната и сигурността на страната пред министрите на
МВР и MO. Цялостно се уреждат и въпросите по йерархичната зависимост
на взимане и отменяне на решения от ДНСК, както и при какви условия се
спира и при какви не, изпълнението на издадените административни
актове на главния архитект.
Определено не се спира изпълнението при жалби и протести на следните
административни актове: заповеди за спиране на незаконни строежи;
такива за забрана на достъпа и ползването на строежи; за въвеждане на
строежи в експлоатация
ЗУТ не допуска отменяне от съда на заповеди за прекратяване на
незаконни строежи, както и на такива за спиране прилагане на одобрени
инвестиционни проекти.
Процедурно за жалбите, образуваните производства и призоваването на
участниците в тези производства се прилага ГПК. А за неуредени в ЗУТ
въпроси се прилага ЗАП и ЗВАС.
АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ В УСТРОЙСТВОТО НА
ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО
ПРАВОМОЩИЯ И ДЕЙНОСТ НА ДНСК
Върховният административен контрол по устройството на територията и
строителството ЗУТ предоставя на министъра на РРБ, който упражнява
контрол и по отношение на ДНСК по спазването на закона и нормативните
актове по прилагането му.
В закона са разработени правомощията на ДНСК. Те с измененията и
допълненията на ЗУТ от 9 юли 2003 г. са формулирани в две степени:
правомощия на началника на ДНСК или упълномощено от него
длъжностно лице и правомощия на органите на ДНСК.
Началникът или упълномощеното от него длъжностно лице: спира
незаконни строежи, спира строежи или части от тях при отклонение от
одобрените строителни книжа, и ги разрешава след отстраняване на
нарушения и заплащане на наложените глоби и санкции; забранява
достъпа до строежа до спрените строежи и разпорежда поставянето на
забранителни знаци за ограничаване и недопускане хора и механизация на
строежите; забранява захранването на спрените строежи и пр. - или общо
14 пункта с правомощия за поддържане на строежите в съответствие с
изискванията на законите.
Органите на ДНСК имат общо 9 пункта правомощия, като: констатиране
на незаконно строителство; констатиране на нарушения по строителните
обекти; констатират нарушения при издаване на строителни книжа;
изпълняват заповедите за спиране, за забрана на ползването, забрана на
достъп до строежи и за премахване на незаконни строежи и пр.
НДСК е юридическо лице със седалище в София. Състои се от централно
управление и регионални дирекции в областните центрове. При
необходимост ЗУТ позволява създаването на временни териториални бюра
на ДНСК.
Служителите на ДНСК имат право на униформено облекло и разрешение
от МВР за притежание на лично оръжие.
Органите на ДНСК имат право на достъп до строежи, сгради и обекти за
които е предписана проверка или проучване свързано с осъществяването
на строителен контрол. Те могат да изискват и получават от длъжностни
лица и участници в строителството документи и всички необходими данни
и справки за изясняване на възникнали ситуации, казуси и други проблеми
по строителните обекти или в организации и институции работещи в тази
сфера. На тях им се предоставят данни и от държавните и общински
администрации, от Единната система за гражданска регистрация и от
административното обслужване за реализиране на функциите си.
Значителни права по ЗУТ има и началникът на ДНСК или упълномощени
от него длъжностни лица. Те могат да спират прилагането на
инвестиционни проекти одобрени в нарушение на законите или
застрашаващи сигурността при строителството. Спират незаконни
строежи, отменят незаконосъобразни строителни книжа и пр., предвидени
в чл. 222.
Органите на ДНСК в изпълнение на правомощията си могат да
разпореждат редица ограничения по строителните площадки. Законът им
разрешава да предприемат и принудителни действия, като ограничения за
движения на автомобили, устройства за отваряне на прегради, използване
на светлинни и звукови устройства и пр.
При отказ за достъп на контролните органи, задължението се изпълнява
принудително.
Общинските администрации също осъществяват контрол по прилагане на
устройствени планове, одобрение на инвестиционни проекти, разрешение
за строеж, определените строителни линии и нива и пр. В администрацията
на всяка община според потребностите се назначават определено число
служители, които осъществяват контрол по строителството и не допускат
нарушения в изискванията на законите. При констатиране на незаконно
строителство, тези служители в 3-дневен срок следва да съставят
констативни актове за извършените нарушения по чл. 224, ал. 2 или по чл.
178, ал. 5 и го изпращат незабавно в ДНСК. Когато нарушителят е
неизвестен, копие от констативния акт се поставя на обекта и на видно
място в общината.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 ное 2021 в 10:15 студент на 21 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2023
 
Подобни материали
 

Проект по пътно строителство

30 окт 2006
·
1,843
·
3
·
289
·
640
·
1
·

Проект по пътно строителство. Много полезна курсова работа.
 

Лекции по териториално устройство

04 фев 2010
·
452
·
16
·
7,952
·
512

Понятие за териториално устройство. Принципи на териториалното устройство...
 

Строителни материали - специални цименти

21 яну 2008
·
289
·
3
·
330
·
229
·
1
·
1

Специалните цименти биват няколко вида от които,най известни са сулфатоустойчив портландцимент, бъзовтвърдявашт,порцеланов,бял, шлакопортланд и портландцимент. 1. За солфатоустойчивият портландцимент се полочава при смилане на гипс портлантци...
 

Държавна политика в строителството

21 юни 2008
·
477
·
3
·
669
·
337
·
3
·
2

Държавна политика в строителството .строителене инвестиционен процес.дейности свързани с изготвянето ,съгласуването и одобряването на инвестиционен проект и издаването на разрешение за строеж
 

Видове сгради. Елементи на сградата. Конструктивни системи и схеми

12 юни 2008
·
1,231
·
2
·
4,361
·
1,716
·
1

Изискванията към сградите са следните: Функционални – помещенията трябва да са най-удобно сложени за експлоатацията на сградата (оптимално планово решение) Строително-технически – здравина и дълготрайност; трябва да има нужната токо-, хидро......
1 2 3 4 5 » 10
 
Онлайн тестове по Строителство
Тест по строително предприятие и технологии
изходен тест по Строителство за Студенти от 2 курс
Тест по строително предприятие и технологии. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
60
20
1
7 мин
13.08.2013
Стандартизация в строителството. Видове стандарти
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест за проверка на усвоените знания относно стандартизацията в строителството и видовете стандарти. Въпросите са затворени и всеки има само по един верен отговор.
(Лесен)
14
3
1
4 мин
14.06.2019
» виж всички онлайн тестове по строителство

Контрол по устройство на територията

Материал № 467506, от 04 мар 2010
Свален: 149 пъти
Прегледан: 154 пъти
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 5
Брой думи: 1,316
Брой символи: 8,331

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Контрол по устройство на територията"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Атанас Тодоров
преподава по Строителство
в град Пловдив
с опит от  15 години
351

Донка Генова
преподава по Математика
в град София
с опит от  255 години
221

виж още преподаватели...
Последно видяха материала