Големина на текста:
Издателска подготовка (оформление и свързване)
на страници в печатни издания
(Материали за курсов проект)
СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ..............................................................................................................................................................2
Подготовка на изданието за печат................................................................................................................3
Подготовка на текста......................................................................................................................................4
Общи правила при набора...................................................................................................................4
Подготовка на макета.....................................................................................................................................7
Съставни части на книгата.............................................................................................................................7
Книжно тяло.........................................................................................................................................7
Най-общи полиграфически понятия...........................................................................................................11
Основни оформителски средства................................................................................................................13
Формат на хартията...........................................................................................................................13
Разположение на страницата............................................................................................................14
Наборно и бели полета в страницата...............................................................................................14
Елементи на оформлението.........................................................................................................................16
Заглавия...............................................................................................................................................16
Подчертавания в текста.....................................................................................................................16
Да се поучим от опита на най-добрите в занаята: ЯН ЧИХОЛД..................................................................18
Десет основни грешки при изработването на книги......................................................................19
Шрифт - конструкция, характеристики, понятия...................................................................................20
Видове букви и елементи на буквата...............................................................................................20
Видове шрифтове...............................................................................................................................22
Какво е кегел.......................................................................................................................................22
Понятията лединг, тракинг и кърнинг.............................................................................................23
Съвети за подбора на шрифтове..................................................................................................................24
Илюстрации...................................................................................................................................................25
Цветовите системи........................................................................................................................................28
Параметри на работната среда....................................................................................................................29
Свързване на страници (страниране, метранпаж).....................................................................................30
Общи принципи при свързването на страници.........................................................................................30
Да поработим в MS Word.............................................................................................................................32
ЗАКЛЮЧЕНИЕ........................................................................................................................................................37
ПРИЛОЖЕНИЯ.......................................................................................................................................................38
Някои черти на книгоиздаването у нас (Прил. № 1).................................................................................39
Лого и неговите особености (Прил. № 2)...................................................................................................43
От игла до конец за кирилицата и кръпките по нея (Прил. № 3).............................................................45
Правописни и пунктуационни правила в съвременния
български книжовен език (СБКЕ) (Прил. № 4)...............................................................................51
Пунктуация (Прил. № 4А)............................................................................................................................75
Zdr. Ko pr? Az cukam CS. U? Тийнейджъри си пишат
в нета. Кратък речник на интернет и есемес жаргона (Прил. № 5)..............................................82
Речник на термини, използвани в интернет (Прил. № 6).........................................................................88
1
ВСТЪПЛЕНИЕ
В новата информационна ера, в която на основата на компютърните технологии е
създадена глобална среда на бърза комуникация, издателската дейност се отличава с
небивали възможности. Без каквото и да било преувеличение може да се твърди, че тя
открива необятни хоризонти за осъществяване на личните и груповите идеи в тази област на
творческата изява на интелекта. Самото понятие настолна издателска система (DTP -
Desktop Publishing), появило се на сцената на IT-иновациите
1
и придобило твърде динамично
разрастващо се съдържание през последните две десетилетия на предходния век, съдържа в
себе си и формулата, която обяснява осъществения качествен скок. Дългата и сложна верига
от технологични процеси, от която се състои подготовката за печат на едно издание във
времето на „оловния”, т.е. високия печат, се оказва възможно да се побере върху бюро,
оборудвано с компютърна техника. Успоредно с динамичните темпове на развитие на
хардуера и излизането на пазара на все по-мощни компютърни системи непрекъснато се
усъвършенства и специализираният DTP-софтуер, което позволява да се постигат немислими
по-рано резултати.
Наистина, програмите за издателска дейност сравнително бързо могат да бъдат разучени
от всеки компютърно грамотен индивид, дори от начинаещи оформители, но трябва да се
отбележи, че това е само първата крачка от пътя към разкриване на тайните в тази област. Не
по-малко важно за постигането на успех е и условието да се познава в детайли целият
издателски процес, да се владее цялостната концепция от правила в този занаят. Без такива
конкретни знания не е възможно да се постигне необходимият краен резултат - от
печатницата да излезе качествен издателско-типографски продукт. Между желано и
действително равнище на преследвания резултат твърде често лежи цяла пропаст.
Достатъчно е да се посочи, че цветовете и нюансите на направеното от вас, които ви
харесват при разглеждане на компютърния дисплей, няма да изглеждат по същия начин в
крайния продукт, излизащ от печатарската машина. Освен ако не сте някой нов Мерлин или
граф Калиостро, та чрез магия да смесвате по подходящ начин различни цветови системи и
скaли, не бихте съумели да постигнете добър изходен ефект без задълбочено познаване на
специфичните изисквания на предпечатната подготовка и придобиване на съответен
практически опит.
Тъкмо на тази цел е посветен и настоящият кратък курс, който трябва да изгради у
участниците в него необходимия минимум от познания, с чиято помощ да се вникне в
основните принципи на оформлението на печатни издания. Разковничето в този смисъл се
съдържа в положителния отговор на въпроса как едно издание би могло да се направи
приемливо от гледна точка на изискванията на полиграфията, а в същото време - и по-
привлекателно като естетически вид. Затова в курса са включени основните положения,
които трябва да изградят обща представа за процеса на създаване на издателска продукция.
С други думи, ще тръгнем в посока от частното към общото.
В хода на изложението вниманието ще бъде съсредоточено върху издателската
подготовка на книгите, тъй като те по същество заемат най-голям дял в издателската дейност
и могат да послужат като класически нагледен пример за принципите, които трябва да се
съблюдават с оглед на изискванията на типографската технология.
1
IT (information technology, англ.) - информационни технологии (всичко, което се отнася за получаване,
обработка и съхранение на данни).
2
ПОДГОТОВКА НА ИЗДАНИЕТО ЗА ПЕЧАТ
Представена схематично, подготовката на едно издателско заглавие за отпечатването
2
му
изглежда по следния начин:
В хода на нашето запознаване с подредбата на издателската кухня няма да разглеждаме
онези страни от редакционно-издателската дейност, които се отнасят до вземането на реше-
ние да се издаде конкретно заглавие. Те съдържат едновременно художественотворчески,
икономически и юридически преценки като подбора на заглавие, за което вече е преценено,
че ще бъде посрещнато с интерес на книжния пазар, законосъобразното установяване на
договорни взаимоотношения с автора или преводача, както и с художника, редакторската
работа върху фактологията, езика и стила и графичния вид на получения ръкопис,
осигуряването на илюстративен материал, ако той е необходим, както и редица други
компоненти. Ще съсредоточим вниманието си върху следващата фаза в издателската работа
по конкретното избрано заглавие, а именно предпечатната подготовка, която по същество
материализира издателските замисли и планове до вида, в който те ще постъпят в
печатницата и ще се превърнат в готова продукция.
Предпечатната подготовка на изданието включва различни взаимосвързани операции,
чийто краен резултат са монтажните фотоформи, чрез които се осъществява отпечатването
на определения тираж на конкретното издание. Тези етапи могат да се формулират по след-
ния начин:
- Макетиране (изработване на технически макет на изданието);
- Подготовка на текста (набор, коригиране);
- Подготовка на илюстрациите;
- Избор на шрифтове;
- Страниране (при него се изпълнява макетът, т.е. извършва се свързване на текста и
илюстрациите в страниците във вида, в който реално ще бъдат отпечатани - това е
дейността на страньора или т.нар. метранпаж
3
от времето на високия печат);
- Експонация на фотоформите за печат чрез фотонаборен автомат (ФНА) или принтер.
2
По подразбиране в нашия курс се разглежда издание, изработвано по способа на офсетовия печат, който
на сегашния етап е доминиращ в съвременната полиграфия. Само ще спомена и още два технологични вида -
висок печат и дълбок печат. Те са основните, но има и други, по-специфични: ситопечат, дигитален печат и т.н.
3
Метранпаж - от фр. metteur en pages, „поставяч, подреждач” на страници, популярно от ерата на
високия печат понятие за означаване на старшия словослагател, който ръководи целия словослагателски екип и
собственоръчно подрежда подготвените шпалти (набрани откъси от целия текст) и клишета с илюстрации в
завършени страници от конкретното издание. Сега, във времето на компютрите, го наричат страньор.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 мар 2023 в 10:04 студентка на 41 години, факулетет - Блок "Търговски маркетинг"
 
Домашни по темата на материала
специална библиография
добавена от llllli 28.11.2012
0
54
Някой да има информация за ценни,редки,стари книги/ръкописи,старопечатни книги,весници,списание и др.../
добавена от iliqnkaaa_90 04.06.2012
0
34
Някой има ли материали за някоя старопечатна книга,ръкопис,весник..
добавена от iliqnkaaa_90 04.06.2012
2
20
Подобни материали
 

Как си представям структурата на една библиотека


Това е домашна работа по дисциплината БМ. Съдържа разсъждения как трябва да изглежда една библиотека според студента....
 

Начало на книгопечатането. Предпоставки за появата на книгопечатането. Йоханес Гутенберг и неговите издания


Книгата съпътства човека през целия му живот. Чрез нея той получава образование - прониква в тайните на природата, разкрива и опознава историческото развитие на обществото, оформя своя характер и мироглед...
 

Библиография на "Две Души"


Библиографията на стихотворението "Две Души" на П.Яворов Проверка за направени промени и грешки от всички излезли версии след оригинала...
 

Книги и книжовност след Освобождението до 1918


Презентация за Книги и книжовност след Освобождението до 1918....
 

Съвременно световно книгоиздаване


Испаноезичното книгоиздаване се развива с бързи темпове в последните години. Подобрява се веригата издател-книгоразпространител. Издателите играят важна роля в насърчаването на четенето...
1 2 3 4 5 » 6
 
Онлайн тестове по Книгознание, библиотекознание и библиография
Библиотечно обслужване на хора със специални нужди - 2 вариант
тематичен тест по Книгознание, библиотекознание и библиография за Студенти от 4 курс
Тест върху материала за библиотечно обслужване на хора със специални нужди. Въпросите са с един верен отговор.
(Лесен)
20
22
1
1 мин
18.06.2012
Библиотечно обслужване на лица със специфични нужди
тематичен тест по Книгознание, библиотекознание и библиография за Студенти от 4 курс
Обслужване на лица със специфични нужди в библиотеката. Въпросите са с един верен отговор.
(Лесен)
20
14
1
2 мин
18.06.2012
» виж всички онлайн тестове по книгознание, библиотекознание и библиография

Издателска подготовка (оформление и свързване) на страници в печатни издания

Материал № 467505, от 04 мар 2010
Свален: 1,076 пъти
Прегледан: 1,709 пъти
Качен от:
Предмет: Книгознание, библиотекознание и библиография, Култура и изкуство
Тип: Учебник
Брой страници: 102
Брой думи: 40,338
Брой символи: 235,503

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за " Издателска подготовка (оформление и свързване) ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала