Големина на текста:
Факултет: Център за магистърско и дистанционно обучение
Специалност: Бизнеспланиране
на тема:
„Огледални образи” ли са плановете за развитие на
Североизточен и Югоизточен район за планиране
Студент: Бисер Станчев Иванов – V курс
Факултетен № м062184
2007
Основополагащи при разработване на Плана за регионално развитие
са целите и принципите на кохезионната политика на Европейския съюз,
която е насочена към намаляване на регионалните различия. Политика,
провеждаща действия, до засилване на социалното и икономическо
сближаване и намаляване на различията между равнищата на развитие на
различните региони.
Планът отчита целите на Структурните фондове и Кохезионния
фонд, като основни инструменти за финансиране на дейностите на
регионалната политика, а така също целите и приоритетите на ключовите
документи на Общността – Стратегията от Лисабон и Стратегията от
Гьотеборг.
Друг важен фактор, отчетен в разработването на Плана, е ускореният
процес на икономическо преструктуриране в рамките на ЕС, като
резултата от глобализацията, технологичната революция, развитие на
икономика и общество основани на знанието при отчитане на принципите
на устойчивото развитие. Всички тези предизвикателства стоят и пред
българските региони и се конкретизират в Плановете за развитие на
Общината. Обобщават се в Плановете за регионално развитие на районите
за планиране. Принципите на които се базират при изготвянето са изцяло
съобразени с изискванията на законовата и под-законовата нормативна
уредба на страната ни и регулациите на ЕС. Ето защо ние можем да ги
наричаме и „огледални образи”.
Екипът от специалисти ръководен от проф.д-р инж.Ангел Мирчев е
изготвил предварителни оценки на Плановете за регионално развитие на
Североизточния и Югоизточния райони, като е анализирал целите и
приоритетите заложени в Областните стратегии за развитие на съставните
им области. Оценките са огледални образи, защото при изготвянето им е
използвана една и съща методология и нормативна уредба. Методологията
на предварителната оценка и при двата района се базира на „Ръководството
за предварителна оценка на програмни документи по структурните
фондове на ЕС”. А общите условия за Структурните фондове,
методологическите документи на ЕС, на Европейския фонд за регионално
развитие, на Европейския социален фонд и на Кохезионния фонд за
периода 2007-2013год. определят съдържанието и структурата на двете
предварителни оценки. Като задължителни елементи в извършените
анализи и на двете оценки са включени: отчитането на предишния опит;
социално-икономическия аспект на интервенциите; стратегическите цели и
приоритети на плана и тяхната вътрешна и външна обвързаност и др.
Различията в оценките се базират на различния темп на икономическо
развитие на районите и са отразени в нетехническите резюмета.
Направените изводи почиват на представената информация, която е
нормално да е различна за двата района. Но и при двете оценки по един и
същи начин са анализирани основните приоритети и проблеми в районите,
2
което е позволило обвързването им в анализа на силните и слабите страни,
възможностите и заплахите. Еднакво са отразени специфичните области
като конкурентноспособност, технологии и иновации, развитие на
човешките ресурси, заетост и безработица и са направени необходимите
препоръки.
В двата планови документа е постигнато съответствие с основните
цели и приоритети на разработените стратегически документи, попадащи
във времевия хоризонт на Плана за развитие като Национална стратегия за
регионално развитие(2005-2015), Стратегията за заетостта(2004-2010),
Иновационната стратегия, Стратегията за насърчаване на
инвестициите(2005-2010), Националната стратегия за околната среда(2005-
2014), Националната стратегия за управление на отпадъците, Стратегия за
въвеждане на информационни и комуникационни технологии в средното
образование, Национална стратегия за продължаващото професионално
обучение(2005-2010).
Екипите от специалисти изготвили Плана за развитие на
Североизточния район за планиране и Плана за развитие на Югоизточния
район за планиране са успели да постигнат в значителна степен
съгласуваност с принципите и целите на европейската регионална
политика, свързани с конвергенция, регионална конкурентноспособност,
заетост и териториално сътрудничество. И в двата плана целите са
отразени в стратегическата част на плановете за развитие, като са отчетени
особеностите на района за планиране и основните направления на
европейската регионална политика. Оценките на реалистичността на
целите и индикаторите за измерване на резултатите също са еднакви.
Постигането на главната стратегическа цел е обвързано с постигането на
три основни стратегически цели, а именно:
?Развитие на динамична икономика, основана на
конкурентноспособност и иновации;
?Мобилизиране и повишаване качеството на човешкия
потенциал и достигане на европейски стандарти в заетостта
и жизнената среда;
?Въвеждане на съвременни подходи на управление и развитие
на партньорството и териториалното сътрудничество.
За всяка от стратегическите цели са дадени основни целеви
индикатори, като за не всички са дадени базовите стойности, но са
определени целевите равнища.
При планирането на финансовите ресурси и в двете оценки са
отразени договорените рамки за подкрепа от ЕС при подписване на
договора за присъединяване за периода 2007-2009год. Отразени са
допълващите характери на средствата от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на ЕС. Предвидено е значително национално
финансиране в подкрепа на регионалната политика.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 окт 2014 в 11:26 студентка на 37 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Химически факултет, специалност - Химия, випуск 2013
20 юни 2013 в 10:16 студент на 38 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Педагогика на обучението по физическо възпитание, випуск 2014
02 окт 2012 в 05:10 ученик
03 май 2012 в 13:24 студентка на 34 години от Смолян - Филиал на ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - педагогика, специалност - НУПЧЕ, випуск 2011
17 фев 2012 в 15:41 студент на 40 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Бизнес и мениджмънт, специалност - Международни икономически отношения, випуск 2012
 
Подобни материали
 

Планиране на търговската дейност


В теорията и практиката на мениджмънта е известно, че планирането е функция на управлението. Тя е във връзка с останалите функции – организиране, регулиране, контрол. Планирането е ориентирано към организацията на фирмата и има за задача да ...
 

Стратегически план на фирма в условията на криза


В курсовата работа е разработен стратегически план на фирма "Калиопа" в условията на икономическа криза....
 

Национален план за развитие на Република България


За да се гарантира стабилност в икономиката, от изключително значение е България да постигне едно постоянно положително ниво на икономически растеж...
 

Планиране на продажбите на фирма "Билборд" АД


Планирането заема централно място в управлението на една фирма и в икономическите системи като цяло.То е основен съдържателен елемент на фирмения мениджмънт. То е основополагащ фактор на успеха, защото то фиксира насоките за развитие...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Бизнес планиране - тест 1
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Труден)
10
34
1
2 мин
23.05.2015
Тест по бизнес планиране
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тест-подготовка. Изпитна форма. Сбор от целия курс. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
62
24
1
16 мин
08.08.2013
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

„Огледални образи” ли са плановете за развитие на Североизточен и Югоизточен район за планиране

Материал № 46701, от 26 ное 2007
Свален: 100 пъти
Прегледан: 21 пъти
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 4
Брой думи: 405
Брой символи: 3,975

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "„Огледални образи” ли са плановете за развитие  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения