Големина на текста:
Университет за национално и световно
Университет за национално и световно
стопанство – град София
стопанство – град София
Факултет „Международна икономика и политика”
Факултет „Международна икономика и политика”
Катедра „Международни икономически отношения и бизнес”
Катедра „Международни икономически отношения и бизнес”
Учебна дисциплина: Международна търговия
Учебна дисциплина: Международна търговия
Курсова работа на тема:
Курсова работа на тема:
СЕВЕРНОАМЕРИКАНСКО СПОРАЗУМЕНИЕ
СЕВЕРНОАМЕРИКАНСКО СПОРАЗУМЕНИЕ
ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (
ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (
NAFTA
NAFTA
)
)
Изготвил:
Изготвил:
Цветан Симеонов Симеонов
Цветан Симеонов Симеонов
Специалност: Международни икономически отношения
Специалност: Международни икономически отношения
Факултетен номер: 2716001
Факултетен номер: 2716001
Административна група: 6115
Административна група: 6115
Титуляр: ....................................
Титуляр: ....................................
доц. д-р Димитър Стойков
доц. д-р Димитър Стойков
София, 30 ноември 2009 г.
София, 30 ноември 2009 г.
1. Увод
1. Увод
Нека се върнем с около 20 години назад във времето. Макар Европа да е в
Нека се върнем с около 20 години назад във времето. Макар Европа да е в
навечерието на т.нар. демократични промени, в западното полукълбо се решава важен
навечерието на т.нар. демократични промени, в западното полукълбо се решава важен
търговски проблем. През 1988 г. двете най-големи държави в Северна Америка –
търговски проблем. През 1988 г. двете най-големи държави в Северна Америка –
Съединените американски щати (САЩ) и Канада подписват Споразумение за свободна
Съединените американски щати (САЩ) и Канада подписват Споразумение за свободна
търговия. По времето на подписване на това споразумение вносът и износът между
търговия. По времето на подписване на това споразумение вносът и износът между
двете страни е бил най-голям по обем и по стойност в целия свят – надхвърлял е 220
двете страни е бил най-голям по обем и по стойност в целия свят – надхвърлял е 220
млрд. долара годишно. Същевременно след подписването на този документ САЩ
млрд. долара годишно. Същевременно след подписването на този документ САЩ
влизат в преговори с мексиканското правителство във връзка със сключването на
влизат в преговори с мексиканското правителство във връзка със сключването на
подобно споразумение. Впоследствие Канада също изявява желание да се включи в
подобно споразумение. Впоследствие Канада също изявява желание да се включи в
преговорите с политическата (а и икономическа) цел да запази постигнатите изгоди
преговорите с политическата (а и икономическа) цел да запази постигнатите изгоди
чрез договора от 1988 г. Международният климат по това време благоприятства създа-
чрез договора от 1988 г. Международният климат по това време благоприятства създа-
ването (и разширяването) на търговските блокове
ването (и разширяването) на търговските блокове
1
1
.
.
Така през декември 1992 г. е подписано Северноамериканското споразумение за
Така през декември 1992 г. е подписано Северноамериканското споразумение за
свободна търговия (
свободна търговия (
North
North
-
-
American
American
Free
Free
Trade
Trade
Agreement
Agreement
NAFTA
NAFTA
). В настоящата
). В настоящата
курсова работа ще разгледаме как са протекли преговорите преди подписването на спо-
курсова работа ще разгледаме как са протекли преговорите преди подписването на спо-
разумението, какви са целите на това споразумение и с какви инструменти се постигат.
разумението, какви са целите на това споразумение и с какви инструменти се постигат.
Ще разгледаме и какво е влиянието на
Ще разгледаме и какво е влиянието на
NAFTA
NAFTA
върху устойчивото развитие на съвре-
върху устойчивото развитие на съвре-
менния свят.
менния свят.
2. Преговори и ратификация
2. Преговори и ратификация
Дипломатическите преговори между Канада, САЩ и Мексико датират от 1991 г.
Дипломатическите преговори между Канада, САЩ и Мексико датират от 1991 г.
Тогава президент на САЩ е Джордж Хърбърт Уокър Буш
Тогава президент на САЩ е Джордж Хърбърт Уокър Буш
2
2
. Лидерите на трите страни се
. Лидерите на трите страни се
срещат в Сан Антонио, щата Тексас, на 17. декември 1992 г., за да подпишат
срещат в Сан Антонио, щата Тексас, на 17. декември 1992 г., за да подпишат
NAFTA
NAFTA
.
.
Президентът Буш, канадският министър-председател Браян Мълрони
Президентът Буш, канадският министър-председател Браян Мълрони
3
3
и мек-сиканският
и мек-сиканският
президент Карлос Салинас
президент Карлос Салинас
4
4
официално го подписват, след което споразу-мението
официално го подписват, след което споразу-мението
11 Важен фактор в международните отношения през 90-те години е подписването на
Договора от Маастрихт през 1992 г. между дванадесетте страни, членуващи в
Европейската икономическа общност. С този договор се поставя началото на
Европейския съюз като мощна политическа и икономическа сила.
22 Четиредесет и първият президент на САЩ (20.01.1989 г. – 20.01.1993 г.)
33 Осемнадесетият министър-председател на Канада (17.09.1984 г. – 25.06.1993 г.)
44 Президент на Мексико от 01.12.1998 г. до 30.11.1994 г.
2
трябва да бъде ратифицирано от законодателните и парламентарни органи на всяка
трябва да бъде ратифицирано от законодателните и парламентарни органи на всяка
страна.
страна.
Преди преговорите да бъдат напълно завършени обаче, Бил Клинтън
Преди преговорите да бъдат напълно завършени обаче, Бил Клинтън
5
5
встъпва в
встъпва в
длъжност като президент на САЩ, а Ким Кембъл
длъжност като президент на САЩ, а Ким Кембъл
6
6
става министър-председател на
става министър-председател на
Канада. Още преди споразумението да добие силата на закон, Канада има още един нов
Канада. Още преди споразумението да добие силата на закон, Канада има още един нов
министър-председател – Жан Кретиен
министър-председател – Жан Кретиен
7
7
.
.
Предложеното търговско споразумение между Канада и САЩ е изключително
Предложеното търговско споразумение между Канада и САЩ е изключително
оспорвано в Канада. Дори именно около него се е провеждала надпреварата за преми-
оспорвано в Канада. Дори именно около него се е провеждала надпреварата за преми-
ерския пост през 1988 г. И макар че в тези избори повече канадци гласували против
ерския пост през 1988 г. И макар че в тези избори повече канадци гласували против
търговското споразумение (т.е. гласували са за либералите и новите демократи), повече
търговското споразумение (т.е. гласували са за либералите и новите демократи), повече
места в парламента останали за партиите, подкрепящи споразумението (прогресивните
места в парламента останали за партиите, подкрепящи споразумението (прогресивните
консерватори). Браян Мълрони и прогресивните консерватори си осигуряват парламен-
консерватори). Браян Мълрони и прогресивните консерватори си осигуряват парламен-
тарно мнозинство и без особени затруднения приемат Споразумението за свободна
тарно мнозинство и без особени затруднения приемат Споразумението за свободна
търговия между САЩ и Канада (а и
търговия между САЩ и Канада (а и
NAFTA
NAFTA
). След това Браян Мълрони добива изклю-
). След това Браян Мълрони добива изклю-
чително лоша популярност и подава оставка на 25. юни 1993 г. Той е заменен от лидера
чително лоша популярност и подава оставка на 25. юни 1993 г. Той е заменен от лидера
на консерваторите Ким Кембъл, която на изборите през 1993 г. губи от либералите, во-
на консерваторите Ким Кембъл, която на изборите през 1993 г. губи от либералите, во-
дени от Жан Кретиен. Той, от своя страна, в предизборната си кампания обещава, че ще
дени от Жан Кретиен. Той, от своя страна, в предизборната си кампания обещава, че ще
подложи
подложи
NAFTA
NAFTA
на предоговаряне или изцяло ще го анулира. Впоследствие вместо
на предоговаряне или изцяло ще го анулира. Впоследствие вместо
това той се договаря за две допълнителни споразумения с новия президент на САЩ –
това той се договаря за две допълнителни споразумения с новия президент на САЩ –
Бил Клинтън.
Бил Клинтън.
В САЩ, президентът Буш, който работи усилено за бързото приемане на
В САЩ, президентът Буш, който работи усилено за бързото приемане на
NAFTA
NAFTA
(заради изтичащия му мандат), не дочаква ратифицирането на споразумението. Това
(заради изтичащия му мандат), не дочаква ратифицирането на споразумението. Това
става по време на мандата на Бил Клинтън. Камарата на представителите дава своето
става по време на мандата на Бил Клинтън. Камарата на представителите дава своето
одобрение за
одобрение за
NAFTA
NAFTA
на 17. ноември 1993 г. с 234 „за” и 200 „против”. Това, което прави
на 17. ноември 1993 г. с 234 „за” и 200 „против”. Това, което прави
силно впечатление, е, че споразумението е подкрепено от 132-ма републиканци и само
силно впечатление, е, че споразумението е подкрепено от 132-ма републиканци и само
102-ма демократи.
102-ма демократи.
NAFTA
NAFTA
не успява да си осигури необходимия брой гласове,
не успява да си осигури необходимия брой гласове,
необходими за одобрение от Сената на САЩ. Тази необикновена комбинация изправя
необходими за одобрение от Сената на САЩ. Тази необикновена комбинация изправя
президента Клинтън пред предизвикателството да убеди Конгреса, че споразумението
президента Клинтън пред предизвикателството да убеди Конгреса, че споразумението
ще е от полза за всички американци. Същото споразумение е обявено за закон на 8. де-
ще е от полза за всички американци. Същото споразумение е обявено за закон на 8. де-
кември 1993 г. от Бил Клинтън и влиза официално в сила от 1. януари 1994 г.
кември 1993 г. от Бил Клинтън и влиза официално в сила от 1. януари 1994 г.
3. Същност, цели и органи на Северноамериканското споразумение за
3. Същност, цели и органи на Северноамериканското споразумение за
свободна търговия (
свободна търговия (
NAFTA
NAFTA
)
)
55 Четиредесет и вторият президент на САЩ (20.01.1993 г. – 20.01.2001 г.)
66 Деветнадесетият министър-председател на Канада (25.06.1993 г. – 04.11.1993 г.)
77 Двадесетият министър-председател на Канада (04.11.1993 г. – 12.12.2003 г.)
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Северноамериканско споразумение за свободна търговия (НАФТА)

Изяснена е същността на организацията NAFTA, както и потенциалните проблеми от съществуването й....
Изпратен от:
Cvetan
на 2010-03-03
Добавен в:
Курсови работи
по Международни Отношения (МИО)
Статистика:
172 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Как се търгува с изделия от митническите позиции: 4707 30 – Хартии или картони, получени главно от механична маса (например вестници, списания и подобни печатни издания)
добавена от janet91 30.12.2012
0
11
 
Онлайн тестове по Международни Отношения (МИО)
Тест по международни икономически отношения
изходен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 2 курс
Тест-проверка преди явяването на изпит по Международен икономикс. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
24
164
1
1 мин
14.11.2012
Тест по международен бизнес
изпитен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 3 курс
Този тест е даван за освобождаване при Доц.Филипова по Международен бизнес в ЮЗУ. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
21
108
1
1 мин
09.07.2013
» виж всички онлайн тестове по международни отношения (мио)

Северноамериканско споразумение за свободна търговия (НАФТА)

Материал № 466828, от 03 мар 2010
Свален: 172 пъти
Прегледан: 143 пъти
Качен от:
Предмет: Международни Отношения (МИО), Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 12
Брой думи: 3,629
Брой символи: 21,624

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Северноамериканско споразумение за свободна тър ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения