Големина на текста:
Образование и пазар на труда –
изискванията на работодателите
Изследването “Образование и пазар на труда – изискванията на работодателите” е проведено от
Социологическа агенция Алфа Рисърч в периода 8 – 18 януари 2004 г. по поръчка на Министерството на труда и
социалната политика като част от неговата програма за социологически проучвания по актуални проблеми на
пазара на труда, социалната политика и трудовите отношения. Интервюта са проведени с общо 540 фирми от
държавния и частния сектор, развиващи дейност в различните сфери и сектори на икономиката. Използвана е
двустепенна извадка, стратифицирана въз основа на признаците – тип населено място и сфера на дейност на
фирмата.
І. Степен на удовлетвореност от качеството на образование в България
Съществуват две конкуриращи се тези по въпроса за връзката “образование – пазар на
труда”. Първата, че образованието значително изостава от нуждите на
модернизиращата се икономика и втората, че България има добри традиции в
образованието, но поради ниското технологично равнище на голяма част от
действащите в страната фирми, слабите им възможности за иновации, както и поради
безработицата, добре подготвените работници и служители не могат да намерят
отговарящата на квалификацията и специализацията им реализация.
Сравнението между гледните точки на наетите и на работодателите показва, че
съществуват значими разминавания в това отношение.
По-скоро да
Подготовката, получена във висшите училища у
нас отговаря на нуждите на работодателите в
България?
38%
според
работодателите
72%
според младите
висшисти
Подготовката, получена в средните
специализирани училища /техникуми/, отговаря на
нуждите на работодателите в България?
40%
според
работодателите
37%
според младежите
със средно и основно
образование
По отношение на висшето образование определено съществува високо равнище
на напрежение и в следващите години може да се очаква или нарастване на
миграцията сред младите висшисти, или по-сериозен натиск върху пазара на
труда за намирането на подходяща работа. Разбира се, остава открит въпросът, дали
получаваното висше образование дава онези качества, знания и умения, които са
реално необходими на развиващата се българска икономика. И същевременно –
фактор ли е то за развитието на българската икономика? За тази цел са разгледани
практиките при наемането на служителите и ролята на образователния фактор в тях.
ІІ. Проблеми при наемането на служители. Ролята на образователния фактор
Мненията на българските работодатели за степента на трудност при намирането на
необходимите специалисти за работа са твърде поляризирани.
Лесно ли намирате необходимите Ви специалисти за работа във вашата
фирма/организация?
Общо Държавни фирми Частни фирми
Без отговор 2%3%3%
Лесно54%71%51%
Трудно44%26%46%
АЛФА РИСЪРЧ, “Образование и пазар на труда – изискванията на работодателите”, януари
2004г.
1
Тези мнения се влияят силно от сферата и сектора на дейност на фирмите. Най-трудно
намират работна ръка фирмите от производствената сфера, информационните
технологии и телекомуникациите, строителството и най-вече – фирмите от частния
сектор, доколкото преобладаващата част от хората предпочитат работата в държавния
сектор, макар той вече чувствително да изостава по брой на заетите от частния.
Какви са най-сериозните проблеми при подготовката на хората, търсещи работа при Вас?
Липса на трудови навици44,5%
Слаба квалификация44,1%
Липса на отговорност, взискателност 34,8%
Нереалистични изисквания за съотношението труд-заплащане 32,1%
Липса на издръжливост, търпение 30,0%
Откъснатост на кандидатстващите от реалните условия на труд 28,3%
Липса или наличие на слаба трудова дисциплина 26,9%
Няма специалисти по необходими за нашата дейност специалност 20,3%
Остарели знания, неприложими в съвременния свят19,7%
Прекалено абстрактни, теоретични знания13,8%
Невладеене на чужди езици10,3%
Неумение за работа с компютър10,3%
Както ясно се вижда, работодателите идентифицират основните проблеми в
подготовката в три посоки:
?Образователно-квалификационна – недостатъчна подготовка по основната
специалност, слаба квалификация, липса на опит
?Качества на работната сила – слаба мотивация и дисциплина
?Финансова – изисквания за възнаграждение
Прави впечатление фактът, че по-съвременните изисквания към качеството на
работната сила - като наличие на компютърни умения, владеене на чужд език,
умение за работа в екип, модерни знания, не са посочени сред най-съществените
проблеми пред работодателите.
За жалост този факт се дължи не на достатъчното предлагане, а на все още слабото
развитие и ниски изисквания на преобладаващата част от българските фирми. Тъкмо
поради това е налице и твърде висок дял заети с ниско образование и квалификация,
получаващи ниско възнаграждение и по този начин, възпроизвеждащи бедност,
независимо от факта, че са включени в пазара на труда. Изводът, който се налага е, че
ролята на образователния фактор, който по принцип нараства в обществата с по-
висока степен на икономическо развитие, все още е относително слаб в България,
защото степента на развитие на българските фирми все още не е на нужното
ниво, така че да стимулира непрекъснато нарастващо качество на образованието.
Той се потвърждава и от анализа на въпроса за изискванията на работодателите пред
наеманите от тях служители.
Изисквания към изпълнителския състав
Тук с абсолютен приоритет се ползва качеството “отговорност, изпълнителност”
(80%). Следват “лоялност към фирмата” (68%), “умение за работа в екип” (66%),
“неконфликтност” (61%), “професионален опит” (59%) и едва на шесто място
“завършено определено образование” (57%). “Владеене на определена специалност”
посочват 52% от фирмите, “възможност за работа на ненормиран работен ден” – 43%.
Работа с компютър изискват 30 на сто от фирмите, владеене на чужди езици – 16 на
АЛФА РИСЪРЧ, “Образование и пазар на труда – изискванията на работодателите”, януари
2004г.
2
сто, толкова, колкото държат и на определен външен вид. Факторът “образование” е
едва на шесто място. Освен за степента на развитие на фирмите, тази подредба
насочва вниманието и към това, че много съществен компонент на образователната
система би трябвало да бъде не просто получаването на определени знания, а и
формирането на такива качества като екипна работа, отговорност, взискателност,
творчество, инициативност, умение за разрешаване на конфликти и пр., които остават
на твърде заден план в съвременната българска педагогическа практика.
Изисквания към ръководния състав:
Тук “наличието на определено образование” почти поделя първото място с чисто
личностни качества като “отговорност и изпълнителност”.
Третото и четвъртото място, отново с много близки стойности, се делят от лоялността
към фирмата, професионалия опит и умението за работа в екип. Умението за работа с
компютър остава на шесто място с 40 на сто, следвано от наличието на определена
специалност (39%). 23% са посочили изискването за владеене на чужди езици, а едва
11% - магистратура по определена специалност.
ІІІ. Практики за набиране на персонал
В сегашните условия на функциониране на българската икономика, която се
характеризира с преобладаващ дял (над 90%) на микро и малките фирми – т.е. с
ограничен брой заети и нисък годишен оборот; фирми, действащи основно в областта
на търговията и услугите, практиките за набиране на персонал се подчиняват на три
тенденции:
?Наемане на обучени хора, хора с опит
?Слаба заинтересованост от взаимодействие с учебните заведение с цел
подготовката на необходимите за фирмата кадри
?Разчитане основно на лични препоръки – познати, роднини и пр.
71% от анкетираните фирми изразяват категорично нежелание да осъществяват
по-регулярно сътрудничество с някакво учебно заведение. Изключение правят
единствено големите фирми в областта на промишлеността, 43% от които биха желали
такова сътрудничество. Причините за отказ от по-тясно сътрудничество между
икономиката и образованието се коренят основно в актуалната ситуация на
пазара на труда, характеризираща се с превес на предлагането над търсенето и в
липсата на мотивация у самите фирми. Липсата на средства е основна причина за
малките фирми и за частния сектор като цяло, а наличието на голям брой кандидати –
за държавните.
Конкретните начини за набиране на работници и специалисти са обобщени в
таблицата:
По какви начини набирате
Висши
мениджъри
Средни
мениджъри
Висококвалиф.
изпълнители
Нискоквалиф.
изпълнители
Нямам такива хора във фирмата61,7%49,0% 16,9% 10,3%
Чрез познати12,1%16,9% 35,9%42,8%
Чрез обяви в медиите11,4%14,5% 24,8%25,5%
Чрез бюрото по труда 11,0%17,2% 28,3%41,7%
Чрез агенции за подбор на персонал 4,1% 5,5% 10,3% 5,5%
Чрез табла за обяви 2,8% 3,4%5,2%7,6%
Конкурс2,8% 3,1%4,1%1,4%
Готови бази данни0,7% 0,7%0,7%0,7%
Директно от учебните заведения0,3% 0,7%3,8%1,0%
АЛФА РИСЪРЧ, “Образование и пазар на труда – изискванията на работодателите”, януари
2004г.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 яну 2021 в 10:24 студент на 32 години от София - Медицински университет, факулетет - Медицински факултет, специалност - Медицина, випуск 2017
26 май 2020 в 11:43 в момента не учи на 33 години
 
Домашни по темата на материала
проект за емпирично социологическо изследване преди и след демокраcиата
добавена от miroslavapoletinska 29.01.2013
0
11
Социологически анализ на филма "Зона Замфирова
добавена от eleonora.taushanova 20.02.2017
4
56
Подобни материали
 

Социално подпомагане

05 апр 2010
·
374
·
12
·
3,204
·
461

Цели; Същност; Органи за социално подпомагане; Социални помощи; Програми за социално подпомагане...
 

Проект за бездомните кучета (курсова работа)

02 мар 2007
·
2,449
·
10
·
1,282
·
693
·
2

Този проект е създаден по инициативата на Павел Чанов, Петър Лозанов, Николай Ноев, Димитър Митев, Найден Боримечков и Стефан Кръстев, ученици в 12г клас на Национална тъговско-банкова гимназия, гр. София.
 

Социология - пълни лекции

24 авг 2007
·
3,181
·
11
·
4,623
·
1,355
·
1
·
3

Пълен курс лекции по Социология, д-р Мария Петрова, Варненски Свободен Университет...
 

Социология на културата

21 дек 2007
·
1,279
·
142
·
33,096
·
1,012
·
1

Целта на това пособие, както и на учебния курс по “Социология на културата”, не е да разработи съдържанието на някаква жанрово затворена социологическа дисциплина, а напротив, да предложи концепции и емпирични методи, които да бъдат релевантни и полезни
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социология
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
82
1
1 мин
13.12.2011
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
13
74
1
1 мин
06.02.2013
» виж всички онлайн тестове по социология

Образование и пазар на труда – изискванията на работодателите

Материал № 46670, от 26 ное 2007
Свален: 263 пъти
Прегледан: 159 пъти
Качен от:
Предмет: Социология
Тип: Анализ
Брой страници: 7
Брой думи: 1,697
Брой символи: 15,175

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Образование и пазар на труда – изискванията на  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения