Големина на текста:
1.Въпрос - Обща характеристика
на нематериалните блага като обект
на правна закрила. Интелектуална и
индустриална собственост –
определение и обекти на закрила.
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
НЕМАТЕРИАЛНИТЕ БЛАГА
Първоначално се създава
немат.обект/благо/ и то след това е
основа за създаването на различни
нематериални вещи.
Вещ-вещно право
Нематериални продукти се
харектизират с това, че нямат телесен
характер.Също така трябва да бъде
икономически и обществено
значим.Немат. блага представляват
идеи, технически решения, символи,
имена, означения и др. Притежават
свойството убиквитен (ubique).-
навсякъде не може да бъде
локализиран във времето и
пространството за разлика от вещите /
то винаги се намира някъде в
пространството /. Могат да се
използват във всеки момент навсякъде.
Авторско право- когато се отнася
до литература, изкуство, наука.
Изключителното право в/у обекта
започва от неговото създаване и
обективиране. Името на фирмата не
подлежи на лиценз.
Интелектуална собственост
Индивидуална собственост:
-изобритения
-полезни модели
-индивидуален дизайн /вътрешното
оформление/
-фирмено наименование
-марка/за услуги и за стоки/
-геогравски означения
/обхващат наименование за
произход на стоките и геогравски
указания
Обекти на авторско право
-литература
-изкуство
-култура
-наука
-театър
-кино
-музика
-живопис
-софтуерни програми, / компютърни
продукти/
-бази данни
Целта на всичките тези указания е
да стимулират продажбите.
Парижка конвенция подписана 1883
г. за закрила на индустриалната
собственост. България членува в нея от
1921 г.
Авторско право:
-70 год. след смърта на автора,
никой няма право да прави
репродукция на дадена картина.
-Забраната се отнася само до
комерсиалната форма, но не и по
съдържание.Докато патентът закриля и
проформата и съдържанието. Авторите
не са принудени да се съобразяват с
ограничения при създаване на техните
продукти.
Бази данни-подредена по някакъв
начин данни /информация, качество,
характеристики /.В някакъв смисъл
обаче могат да се използват и за
индустриални цели.
Поява на патента.
Организация на патентните
системи.
Предшественици на патента
-защитен документ, който се
представя за изключителен модел или
изображение.
1.Привилегии- това е определена
територия, за определен период от
време. За първи път се появява в
Англия
Критерии – да е ново, неизвестно,
да е произведено по манифактурен
вид.
Статун на монополите –1623
г.първия патентен закон в Англия, в
САЩ-1790 г.,във Франция –1791 г. В
останалите страни – 19 век се приемат
патентни закони, а в някой и през 20
век/България/.
Формират се постепенно основни
патентно-правни системи: английска,
американска, френска и немска.
Подходи:
1.Да се даде дифиниция на
понятието “изобритение”.
2.”Изобритението е............” и се
посочват критериите на изобритението.
Законови изисквания:-новост и
техничиска приложимост.
С течение на времето тези критерии
стават недостатъчни:- качествени
показатели. Това започва в законната
система на Англия и САЩ в края на 19
век.От 1927г. се въвеждат 2 нови
критерия:-неочевидност и прилежност.
Френска патентно-правна система-
Италия, Белгия, Испания, Гърция,
Турция и др.
Англйска патентно-правна система-
Азия, Африка.
Американска патентно – правна
система- Канада
Германска патентно правна
система- Австрия, Холандия, Русия,
България.
Френска-Основен източник на
правото е закона и под
закона.Патентното ведомство не е
опълномощено да отказва заявки за
подаване заявки за патент. Може да
откаже само ако заявката не е
правоспособна /не е комплектована
правилно/. Съдът изследва вече дали
изобритението отговаря на критериите
новост и т.н. Всичко това продължава
до 1968 г.
Англия – законодателството придава
качествена оценка на изобритението.
Патентното ведомство може да откаже
патент на неприложими, не нови
изобритения. Решението обаче може
да се оспори пред съда. Създават се
т.нар.субкритерии, както позитивни и
негативни критерии относно
неочевидността.
САЩ – новост /полезност/ и
неочевидност. Позитивни, негативни
правила, субкритерии.
Патентното ведомство извършва
пълна експертиза има право да отказва
патент. Използва две доктрини-
опровержение и неочевидност
/признаване на неочевидността/ .
Немска- развива се по-късно.
Критерий- изобретателско ниво /стъпка/
. повишена техническа прогресивност,
но с течение на времето той бива
допълнен
с ..............................................................
Прогресивност – подобряване
качествата на обекта, или без промяна
на качествата до неговото
поевтиняване.
Законът е основен източник на
право. Съдът обжалва само откази.
Въвеждане на сборен /мозаечен/
прототип.
Логическа структура на решение.
Българско законодателство
Патентното ни законодателство е
наложено отвън през 1922г. През
1948г.се създава патентно ведомство.
През 50-те години се приемат укази за
изобритенията. Разработват се
подзаконови актове. 1961г. – Закон за
откритията. 1968 г. –Закон за
изобритенията и реализацията
Критерии: - новост, творческо
решение, прогресивност, полезност.
1993г. –Нов закон за патентите –
притежатели могат да бъдат физически
и юридически лица.
Структура на патентното
ведомство
Закон за патентите: чл.8-патентното
ведомство- национален държавен
орган със седалище в София- един
единствен за защита на обектите на
индустриалната собственост. Има
филиал и във Варна, но е с ограничена
функция.
Ръководство – състои се от
председател, зам.председател, главен
секретар, служители и държавни
експерти.
Председател и зам.председател
специалисти с висше техническо
образование, поне 10 год. стаж , да има
стаж в патентната експертиза.
Назначава се от министър-
председателя. Отговаря персонално за
цялата дейност на ведомството.
Служители- само лица с българско
гражданство. Завършено висше
образование, практика 5 год.и не по-
малко от 3 год.стаж в патентните
експертизи. Вземат решения за
издаване или отказ на защитен
документ.
Съществува отдел”Спорове”- в
момента дирекция “Спорове”-експерти
– двама с техническо и един с
юридическо образование. Разглеждане
на искания на вече обявени
недействителни издадени документи.
Отдел по юридическа дейност.
Дирекция”Патентно-ведомствена
информация и издаделска дейност”-
към нея се отнася националната
патентна библиотека.
Основни дейности на патентното
ведомство:
1.Извършване на експертиза и вземане
на решения за закрила.
2.Издаване на защитни документи,
патенти, свидетелства /за марки ,
промишлен дизайн, наименования за
произход/.
3.Предсавлява страната по
международните организации.
4.Двустнанно сътрудничество с други
страни.
5.Информационна дейност,
поддържане на патентни фондове.
6.Издаване на патенти и инструкции,
подзаконови актове.
7.Водене на държавните регистри.
8.Организиране подготовката на кадри
в организационно-индустриалната
дейност и патентното дело.
Материално – правни
предпоставки за издаване на
патент
Чл.6,ал.1 от закона за патента-
въведени са 3 критерия за патентно
способна –новост, промишлена
приложимост и изобритателка стъпка.
Новостта е доразвита в чл.8,ал.1 на
който се регламентира , че
изобритението е ново, ако не е част от
състава на техниката. Ал.2 пояснява
понятието състав на техниката.
Изискването е за световна новост. Ал.3
и 4 допълват по отношение на заявки.
Чл.10 регламентира промишлената
приложимост.
Чл.9 регламентира какво се разбира
под изобретателска стъпка /не
произтича по очевиден начин за
специалист на подаване, изисква се
неочевидност за специалист в областта
, която този специалист има,
образование, опит в областта и близки
области, достъп до цялата налична
побликувана литература.
НОПЕЗП- наредба за оформяне
подаване и експертиза на заявките за
патенти- продължават по –подробно
регламентирането на 3-те критерия
както следва: чл.39 и чл.40 по
отношение на новостта, чл.45 за
промишлената приложимост
Изключения:
Чл.6,ал2 – случаи , които не попадат
под закрилата на закона за защитата,
не се считат за изобретения,
регламентират се от други закони и
нямат технически характер.
Чл.7-втори вид изключения – патенти
не се изработват за:
-нарушения на общия ред и други
нрави.
-методи за лечения и диагностика на
хора и животни.
-сортове растения и породи животни,
и биологични методи за тяхното
създаване.
Всичко ,което се регламентира в
закона на патентите се отнася и за
полезните модели, с изключение на
изрично регламентираните положения в
глава 7 /полезни модели/.
Особености:
Чл.73- задава критериите за
полезност за полезен модел, които са
два новост и промишлена
приложимост /няма критерий
изобритателска стъпка/
Ал.2 –характерни обекти, които
могат да бъдат защитавани с полезен
модел.
Чл.74- изрично изключва от закрила
като полезен модел изобритенията,
отнасящи се до категорията “метод” и
обектите по чл.6,ал.2 и чл.7.
Чл.75 посочва, че новостта и
промишлената приложимост се
определят както при изобритенията .
Разликата в срока на действие-
правната закрила се предоставя с
патент / но има срок от 10 год., за
разлика от изобритението – 20 год./
Чл.77 Транформация
Всичко останало е както при
изобретенията.
Правата признаците от патента
Чл.19 ал.1регламентира
изключителното право върху
изобретенията. Изключителното право
е абсолютно, носител е 1 лице и всички
останали трябва да се съобразяват с
него. То е съставно право, състои се от
3 други права.
1.Правото на патента –
притежателят сам да използва
изобретението
2.Да се разпорежда с него
а/ да предоставя право на ползване
чрез лицензен договор,
б/ изцяло да прехвърля
собствеността,
3.Правото да забрани на всяко трето
лице да използва изобретението без
негово съгласие.
Ограничение на действието/
границата на патентната закрила/
Чл.19 съсобственост, без да се питат
другите патентопритежатели .
Чл.20 действието на патента не се
разпростира до използване на
изобретението за нетърговски цели.
Чл.20 а изчерпване на права – ако
патенто притежателя или
упълномощено от него лице е пуснал
продукт на пазара, то неговото
действие ще се изчерпи с неговото
действие.
Чл.24 “секретни патенти” –
регламентира случаи на изобретения,
които засягат националната сигурност и
охрана.
Срок на закрила –чл. 16 – 20 години
Прекратяването на действието на
патента е регламентирано в чл.26
ал.1, посочени са 3 случая:
1.Нормално изтичане на срока
2.Отказ на патенто
притежателя-изисква се писмено да се
декларира със заявление и патента
прекратява действието си.
3.Ако не се плащат годишните
патентни такси-“патента угасва”
Чл.26 ал.3 регламентира
основанията на които може да се
подаде искане за недействителен
издаден патент. Искането може да се
подаде през целия срок на патента, но
от заинтересованото лице.
2. Въпрос – източници на патентно
право.
ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНИ
МОДЕЛИ
Правната закрила на изобретението
се предоставя с патент, който се издава
от Патентното ведомство и
удостоверява изключителното право на
притежателя върху изобретението, т.е.
правото да забрани на всички останали
да го произвеждат или използват без
неговото изрично съгласие.
Монополното право действа само на
територията на страната, за която е
издаден патентът, за срок от 20 години
от датата на подаване на заявката.
Патентоспособни са
изобретенията от всички области на
техниката, които са нови, имат
изобретателска стъпка и са
промишлено приложими.
Правната закрила на полезния
модел се предоставя с патент, чийто
срок на действие е 10 години от датата
на подаване.
3 Въпрос-патентно способни
изобретения.
Изключения от
патентоспособност.
ПАТЕНТОСПОСОБНОСТ НА
ИЗОБРЕТЕНИЯТА
Патентоспособни изобретения
Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2002 г.) (1)
(Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., в сила от
09.11.2006 г.) Патентоспособни са
изобретенията от всички области на
техниката, които са нови, имат
изобретателска стъпка и са
промишлено приложими.
(2) Не се считат за изобретения:
1. открития, научни теории и
математически методи;
2. резултати от художествено
творчество;
3. планове, правила и методи за
интелектуална дейност, за игри или за
делова дейност и компютърни
програми;
4. представяне на информация.
(3) Алинея 2 се прилага за
посочените обекти, доколкото се иска
правна закрила за самите тях като
такива.
(4) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2006 г., в
сила от 09.11.2006 г.) Човешкото тяло
на различните етапи от неговото
образуване и развитие, както и
простото откриване на един от неговите
елементи, включително
последователността или частичната
последователност на ген, не може да
съставлява патентоспособно
изобретение. Елемент, изолиран от
човешкото тяло или получен по друг
начин чрез технически процес,
включително последователност или
частична последователност на ген,
може да съставлява патентоспособно
изобретение, дори ако структурата на
този елемент е идентична с тази на
естествен елемент.
Изключения от
патентоспособност
Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2002 г.,
изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., в сила от
09.11.2006 г.) (1) Патенти не се издават
за:
1. изобретения, чието търговско
използване би нарушило обществения
ред и добрите нрави, в т. ч. отнасящи
се до:
а) методи за клониране на хора;
б) методи за изменение на
генетичната идентичност на човешки
зародиш;
в) използване на човешки ембриони
за промишлени или търговски цели;
г) методи за модифициране на
генетичната идентичност на животни,
когато има опасност това да им
причини страдания, без да има някаква
съществена полза от медицинска
гледна точка за хора или животни, както
и на животни, получени чрез такива
методи;
2. методи за лечение на хора или
животни чрез терапия или по
хирургичен път, както и методи за
диагностика, прилагани на хора или
животни, като това не се отнася за
продукти, по-специално вещества или
състави, употребявани при тези
методи;
3. сортове растения и породи
животни;
4. по същество биологични методи
за произвеждане на растения и
животни.
(2) Нарушението по ал. 1, т. 1 не
може да произтича само от факта, че
използването на изобретението е
забранено от законодателството.
Патентоспособност на
биотехнологичните изобретения
Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2006 г., в
сила от 09.11.2006 г.) (1)
Патентоспособни са изобретенията,
отнасящи се до продукт, състоящ се от
или съдържащ биологичен материал,
или до метод, чрез който се получава,
обработва или използва биологичен
материал, при условие че отговарят на
изискванията на чл. 6, ал. 1.
(2) Биологичен материал, който е
изолиран от естествената му среда или
е получен чрез технически процес,
може да се счита за обект на
изобретение, дори ако преди това се е
срещал в природата.
(3) Изобретения, които се отнасят до
растения или животни, са
патентоспособни, ако техническото
изпълнение на изобретението не е
сведено до определен сорт растение
или порода животно.
(4) Забраната по чл. 7, ал. 1, т. 4 не се
разпростира до патентоспособността
на изобретения, отнасящи се до
микробиологичен или друг технически
метод или продукт, получен по такъв
метод, ако отговарят на изискванията
на чл. 6, ал. 1
4 въпрос – Новост,
изобретателско равнище и
промишлена приложимост
Новост
Чл. 8. (1) Изобретението е ново, ако
не е част от състоянието на техниката.
(2) Състоянието на техниката
включва всичко, което е станало
общодостъпно чрез писмено или устно
описание, използване или разгласяване
по друг начин където и да е по света
преди датата на подаване, съответно
приоритетната дата, на заявката за
патент.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2002 г.)
Състоянието на техниката включва и
съдържанието на националните заявки
за патент, европейските и
международните заявки за патент, за
които Република България е посочена
страна и които имат дата на подаване,
съответно приоритетна дата, по-ранна
от датата съгласно ал. 2, ако
впоследствие бъдат публикувани в
официалния бюлетин на Патентното
ведомство.
(4) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2006 г., в
сила от 09.11.2006 г.) Състоянието на
техниката включва и съдържанието на
националните заявки за регистрация на
полезни модели, които имат дата на
подаване, съответно приоритетна дата,
по-ранна от датата по ал. 2, ако
впоследствие бъде направена
публикация за регистрацията им.
(5) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2002 г.,
предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 64 от
2006 г., в сила от 09.11.2006 г.)
Вещества или състави, включени в
състоянието на техниката съгласно ал.
2 и 3, които се използват в методите по
чл. 7, ал. 1, т. 2, се считат за нови, ако
използването им не е включено в
състоянието на техниката.
Изобретателска стъпка
Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2002 г.)
Изобретението има изобретателска
стъпка, когато не произтича по
очевиден начин от състоянието на
техниката съгласно чл. 8, ал. 2 за
специалиста в областта към датата на
подаване, съответно приоритетната
дата.
Промишлена приложимост
Чл. 10. Промишлено приложими са
изобретенията, чийто предмет може да
бъде произвеждан или многократно
използван в който и да е отрасъл на
промишлеността и селското
стопанство.
Разкриване, което не влияе на
новостта
Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2002 г.)
(1) Разкриването на изобретението не
влияе на новостта, когато това
разкриване е направено в шестмесечен
срок преди датата на подаване на
заявката за изобретението, съответно
преди приоритетната дата, и е
следствие от:
1. очевидна злоупотреба по
отношение на заявителя или
предходния притежател на правото на
заявяване;
2. излагане на изобретението на
официална или официално призната
изложба от заявителя или предходния
притежател на правото на заявяване.
(2) Разкриването по ал. 1, т. 2 не
влияе на новостта, ако заявителят
декларира излагането на
изобретението при подаване на
заявката и в тримесечен срок от датата
на подаване на заявката представи
доказателства за това.
5.Въпрос Служебни
изобретения. Изобретателски
принцип. Право на авторско
възнаграждение.
Правна закрила
Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006
г., в сила от 09.11.2006 г.) Правната
закрила на патентоспособното
изобретение се предоставя с патент.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2002 г., изм. -
ДВ, бр. 64 от 2006 г., в сила от
09.11.2006 г.) Патентът удостоверява
изключителното право на притежателя
върху изобретението.
(3) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2002 г.)
Патентът действа по отношение на
трети лица от публикацията за
издаването му в официалния бюлетин
на Патентното ведомство.
Право на заявяване
Чл. 13. (1) Правото на заявяване
принадлежи на изобретателя или на
неговия правоприемник. Когато правото
на заявяване принадлежи на няколко
лица, то се упражнява от тях
съвместно. Отказът на едно или на
няколко от тях да участват в
заявяването или в процедурата по
издаване на патента не е пречка
останалите да извършват
предвидените в този закон действия.
(2) Счита се, че заявителят има
право на заявяване, докато не се
установи друго по съдебен ред.
(3) Правото на заявяване на
изобретение, създадено при условията
на чл. 15, принадлежи на работодателя,
ако той подаде заявка в тримесечен
срок от получаване на уведомление от
изобретателя за създаването на
изобретението. В противен случай
правото на заявяване преминава върху
изобретателя. Правото на заявяване
може да принадлежи съвместно на
работодателя и на изобретателя, ако
това е предварително уговорено в
договор.
(4) Когато изобретението е
създадено въз основа на договор,
правото на заявяване принадлежи на
възложителя освен ако друго не е
предвидено в договора.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., в
сила от 09.11.2006 г.)
Право на патент
Чл. 14. (1) Правото на патент
принадлежи на лицето, което има право
на заявяване съгласно чл. 13.
(2) Ако няколко лица са подали
заявки за едно и също изобретение в
различно време, право на патент има
лицето, подало първата заявка.
(3) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2002 г.) Ако
няколко лица са подали независимо
едно от друго заявка за патент за едно
и също изобретение, с една и съща
дата на подаване, съответно един и
същи приоритет, право на патент има
всяко едно от тях.
Служебно изобретение
Чл. 15. (1) Изобретението е
служебно, когато е създадено при
изпълнение на задължения,
произтичащи от трудови или други
правоотношения на изобретателя,
освен ако с договора не е предвидено
друго.
(2) Изобретението е служебно
съгласно предходната алинея, когато
при създаването му:
1. изобретателят е изпълнявал
присъщите за длъжността му служебни
задължения;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Правна защита и интелектуална собственост

Пищови...
Изпратен от:
martinrexbg85
на 2010-02-28
Добавен в:
Пищови
по Изобретателско, авторско и патентно право
Статистика:
101 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Авторското право в интернет


Автор и носители на авторско право. Обекти на авторско право, какво не е обект на авторско право, времетраене на авторското право лица, отговорни за нарушаването на авторските права в интернет...
 

Способи за защита на интелектуална собственост pro


Все по-обсъждана става темата за защитата на интелектуалната собственост в частност, авторското право и сродните му права. Създателите на интелектуална собственост все по-често си задават въпроса какви са способите за защита...
 

Авторските права във Facebook


Какво е “Фейсбук”? Внимание – начало. Последствията. Как стои въпросът със снимките и видеоклиповете ни? Ами музикалните произведения? Художествена литература. Как да защитим авторските си права във “Фейсбук”...
 

Авторските права


Какво е авторско право. Автор и носители на авторско право. Обекти на авторско право. Какво не е обект на авторско право. Времетраене на авторското право...
 

Авторско право и сродни на него права


На съвременният етап на развитие културното творчество почти изцяло е обхванато от бизнеса посредством културните индустрии. С помощта на новите технологии и крупния капитал, културният продукт е факт за пазара и реализира огромна печалба...
1 2 3 4 5 » 6
 

Правна защита и интелектуална собственост

Материал № 465668, от 28 фев 2010
Свален: 101 пъти
Прегледан: 150 пъти
Качен от:
Предмет: Изобретателско, авторско и патентно право, Право
Тип: Пищов
Брой страници: 17
Брой думи: 17,383
Брой символи: 98,030

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Правна защита и интелектуална собственост"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала