Големина на текста:
40тема: Теоритични основи на парите
Парите са основополагаща икономическа
категория. Те имат исторически характер.
Възникнали са и са се развивали успоредно с
възникването и развитието на стоковото
производство, т.е. те са негов синтез.Произходът
на парите се свързва от различните автори и
школи с три основни фактори и причини:
-държавата която се смята и приема за
творец на парите
-изискванията и закономерностите на
стоковото производство и обращение
-техническите трудности които
поражда наторалната размяна
Същността на парите има три взаимносвързани
аспекта:
-парите представляват всеобщ
еквивалент и служат за измерване на
стойността на всички останали стоки
и опесредстват стоковата реализация
-парите се разглеждат като
самостоятелен вещен израз и носител
на определена величинна разменна
стойност
-в условията на съвременото пазарно
стопанство паричния знак и неговия
вещен носител се срастват в едно
органическо цяло
Основни теории за парите:
-в резултат на продължителната
циркулация монетите постепенно се
изхабяват и губят част от своето
тегло. Получава се несъответсвие м/у
реалната и номиналната стойност на
монетата което означава че монетата
става непълноценен паричен знак
-функционирането на парите като
средство за обращение- парите се
явяват като посредник при
реализацията на стоките. Поради това
е без значение дали тези пари имат
собствена стойност защото тук се
проявява тяхната разменяемост
-социялно- икономическо развитие на
обществото- за да получат парични знаци и
широко разпространение е било необходимо
човечеството да достигне до определена степен на
своето сциално- икономическо развитие, а именно
обособяването на отделните национални
стопансва и пазари
Парите съществуват в две основни форми:
-стоковите пари
-паричните знаци
Паричните знаци от своя страна се
подразделят на държавни книжни пари с
принудителен курс и кредитни
пари.Съвременните пари съдържат черти и с-
ва както на книжните така и на кредитните
пари.Същността на парите се проявява чрез
няколко функции:
-средство за изразяване на стойността
-ср-во за размяна
-ср-во за плащане на задължение
-ср-во за натрупване на стойността
Средство за изразяване на ст-стта-
свързано е с използването на парите в процес
на измерване на стоковите стойности
Ср-во за размяна е свързана с тяхното
използване в сферата на обръщението и по
конкретно в процеса на размяната
Ср- во за плащане – тази функция на парите
възниква на основата на кредитното
движение на ст-стта, т.е. при кредитни
сделки
41тема:Кредит и лихва
Лихвата е една от основните икономически
категории на съвременното пазарно ст-во. За
разлика от останалите категории лихвата е
неразривно свързана с кредита. Лихвата се
представя като определена парична сума която
длъжника заплаща на своя кредитор за
ползваните в заема ср-ва. Тя не е паричен израз
на ст-ста на даваните в заем стоки, пари или
капитали. Самата продажба тук е под формата
на земане на стоката пари за временно ползване.
Потребителната ст-ст на даваните в заем
капитали най общо се свежда до тяхната
способност да носят доходи на онзи който ги
използва. Източника на лихвата, която длъжника
заплаща на своя кредитор за ползваните
средства е неговия собствен доход. Както всеки
доход, така и лихвата има своя норма.
Отношението на платената лихва към
валичината на ползвания заем дава представа за
нейната норма. Лихвата съществува и се
проявява в на практика в няколко
разновидности.
Според х-ра на кредитната сделка
различаваме:
-лихва по кредитите
-депозитна лихва
-основен лихвен процент
-пазарен лихвен процент
2.Според начина на изчисление
-проста лихва
-сложна лихва
Проста лихва се изчислява в/у вложен или
зает капитал който остава постоянен през
целия период на ползването.
При сложната лихва начислената лихва
през всеки лихвен период се прибавя към
основната сума
3.Според момента на изчисляване
-декозивна- тя се начислява и плаща на
всеки лихвен период
-антиципативна- тя се начислява и
удържа от заемната сума още във началото на
ползване на кредита.
42тема:Банки и банкова система
Банкоподобни институции са
съществували още в древността.
Тяхното възникване се свързва с
появата и развитието на търговията с
пари. Били са необходими съществени
икономически и социални
предпоставки:
-сравнително добре развито
стоково пр-во и обръщение
-човекът е трябвало да познава
парите, кредита и свързаните с тях
механизми на движение на ст- стта.
Същността на банките се свежда до
едно от следните определения:
-посредник при извършването на
операции с пари и парични капитали
-банките превръщат парите в
капитал, има капиталотворчска роля на
банките.
-Специфично стопанско пр- тие
което произвежда и предлага на пазара
широк набор от парично- кредитни
финансови услуги.
Същността на съвременните банки
може да се разгледа в три различни
аспекта :
-генетичния- той ни дава представа
за родовата връзка на банките със
породилите ги процеси и отношения в
икономиката.
-място и роля на банките в
осъществяването на стопанските процеси в
съвременната икономика. Този аспект се
нарича функционален аспект.
-управленски аспект- той произтича
от мястото и ролята на банките в условията
на съвременната икономика.
Ср- во за натрупване- когато акта на
размяната опосредстван от парите се
разкъсва , т.е. когато след продажбата не
следва покупка парите остават в ръцете н
апродавачите.
Формите на паричното натрупване са много;
-натрупване на благородни метали –
това се извършва в хранилищата на емисионните
банки и в частните трезори
-натрупване на чуждестранна валута
-депозити на фирми и предприятия в
банки
-депозити и влогове на граждани
43тема:Видове банки и банкови операции
Банките са особен род социални
организации. Тяхната цел е да служат
максимално добре на икономическите
приоритети на страната и развитието на нац.
стопанство. Банките генерират надежност и
доверие, т.като притежават способността да
запазят и да гарантират собствеността
материализирана в пари.
Търговските банки( ТБ ) стоят в центъра на
стопанския живот на страната. Причините за
това са:
-ТБ оперират с чужди парични средства
привличайки и едновременно с това отразявайки
доверието на различни категории собственици
-ТБ извършват многобройни и
разнообразни услуги
-ТБ имат постоянен стремеж към
реализиране на доходи и печалби.
ТБ се различават една от друга по следните
няколко признака:
1.По форма на собственост
- публично – правни- техния установен
капитал принадлежи на субекти които
функционират в/у принципите на
публичното право или това са фирми,
общински, държавни, обществени
организации.
- частно- правни кредитни институции- това
са чстните банки. Техните собственици са
частно- правни субекти.
2. Според организационно- управленската
си стока
- еднолични- това са частни банки и
акционерни дружества.
ТБ съчетават в себе си три групи субекти:
-собственици
-банкови операции
-банкови операции
1.Според величината на капитала, с който
оперират банките:
-малки- с капитал 200 млн.
-средни- с капитал 500 млн.
-големи- с капитал над 500 млн.
Въпреки голямото си разнообразие
банковите операции могат да бъдат
разграничени на три основни групи:
1.Пасивни операции- те са свързани с
привличане на пари и парични операции в
банките. Твзи операзии се разграничават на
няколко основни групи
-операции свързани с формирането на
собствените средства на банката
-операции по привличане на средства на
банковите кредитори и емисията на платежните
средства.
2.Активни операции- те са такива
посредством които банките пласират или
реализират концентрираните в тях парични и
капиталови ресурси.
3.Посреднически банкови операции- тук
банките извършват посреднически услуги на
своите клиенти с/у което получават доходи под
формата на комисионни. Най- типичните
посреднически операции на банките са следните:
-преводни операции
-покупко- продажба и съхраняване на
ценности, ценни книжа и валута за сметка на
своите клиенти.
-доверителни операции свързани с
управление на капитали по поръчка на клиенти
-извършване на анализи, прогнози и
информациомюнно обслужване.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теоретични основи на парите

Парите са основополагаща икономическа категория. Те имат исторически характер. Възникнали са и са се развивали успоредно с възникването и развитието на стоковото производство, т.е. те са негов синте...
Изпратен от:
Pavlin Hristov
на 2010-02-28
Добавен в:
Пищови
по Банково дело
Статистика:
59 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Банково дело
Банков контролинг
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Tестът е предназначен за студенти от специалност банков мениджмънт и съдържа 25 отворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
25
34
1
1 мин
08.01.2015
Тест по банково дело за 2-ри курс
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Изходен тест по Банково дело за финансисти. Включва 37 въпроса от законодателството, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи финанси и банково дело във 2-ри курс.
(Труден)
37
43
1
5 мин
03.09.2014
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Теоретични основи на парите

Материал № 465640, от 28 фев 2010
Свален: 59 пъти
Прегледан: 43 пъти
Качен от:
Предмет: Банково дело
Тип: Пищов
Брой страници: 3
Брой думи: 1,049
Брой символи: 6,594

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теоретични основи на парите"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала