Големина на текста:
ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ КАТО КОМУНИКАЦИЯ
Общуването е сложен процес на взаимодействие между хората, заключаващ се в
обмяна на информация, а също така и във възприемане и взаимно разбиране на
партньорите един друг. Субекти на общуването се явяват живите същества, хората. По
принцип общуването е характерно и за другите живи същества, но само при чове-ка
общуването е осъзнато. Човекът предаващ информация се нарича комуникатор, а
получаващият я – рецепиент. Човешкото общуване има три основни взаимносвърза-ни
функции или страни – комуникативна, интерактивна и перцептивна.
Комуникативната страна на общуването /или комуникацията в тесния сми-съл
на думата/ се състои в обмяна на информация между общуващите индивиди.
Интерактивната страна се заключава в организацията на взаимодействието
между общуващите индивиди /обмен на действия/.
Перцептивната страна на общуването е процес на процес на възприемане,
познаване на партьорите в общуването и установяване на тази основа на взаимно
разбиране. На последните две функции на общуването ще се спрем на следващите
лекции, а сега ще разгледаме проблемите на комуникацията.
1.Какво е комуникация ?
Най-общо казано комуникацията е процес на създаване, предаване, приема-не
и използуване на съобщения, които са от взаимен интерес за участниците в ко-
муникацията.
информационен канал
ИзпращачПолучател
Идея
=>
Кодиране на
идеята в съоб-
щение =>
Предаване на
съобщението
=>
Приемане на
съобщението
=>
Използуване
на съобще-
нието
Отделните елементи на процеса на комуникация се дефинират по след-ния
начин :
-идеята е съдържанието на комуникационния процес, онази информация, коя-то
се кодира и предава на получателя. Идеята може да бъде чувство, знание,
емоция. Изходен пункт в процесът на комуникация е замисълът на комуни-
катора, идеята /информацията, която той иска да предаде на получателя/.
- Кодирането е процесът при който информацията /идеята/ придобива подхо-
дяща за получателя форма. Това означава, че за да бъде предадена идеята
трябва да се кодира посредством символи – /вербални/ речта, или невербал-ни/ -
мимиката, жеста, позата.
Изпращач на
Информация-
та
кодиране
съобщение
раз-
кодиране
Получател на
информацията
- Предаване на съобщението – извършва се посредством каналите за комуни-
кация – лични или обществени, които изпълняват ролята на способи за коди-
ране, предаване, приемане и декодиране на информацията.
- Приемане на съобщението – това е процесът на декодиране на съобщението от
страна на получателя. Елементарно условие за успешно декодиране е два-мата
да използуват един и същи език или символи, т.е. взаимно да се разби-рат. Само
тогава можем да твърдим, че е налице комуникация.
- Използуване на съобщението – ефективна комуникация има тогава, когато
съобщението стига до получателя, за когото е предназначено, с минимални
загуба на информация и поражда въздействието /ефекта/, който изпращача е
закодирал в информацията.
2.Специфика на човешката комуникация
Комуникационни процеси наблюдаваме не само при хората, но и между
животните, при машините. Спецификата на собствено човешкия начин на кому-
никиране се изразяват в следното:
- Човешката комуникация не се свежда само до предаването на информация от
комуникатора към рецепиента. При нея е налице процес на обмяна на ин-
формация при който тази информация не просто се предава, но и се създава,
уточнява, променя.
- Второ, човешката комуникация не може да се разглежда като изпращане на
информация от един предавател към друг /като движение на информация между
две устройства/. При хората имаме отношение между два индивида, всеки от
който се явява активен субект, т.е. налице е взаимно информиране. С други
думи, при човешката комуникация е налице взаимно влияние между страните –
изпращачът на съобщението влияе върху получателят, който от своя страна
също проявява активност, превръщайки се в изпращач. Човеш-ката
комуникация е процес на постоянна смяна на ролите комуникатор – ре-цепиент.
Те. имаме не само движение на информация, а и обмен на информа-ция. Като ти
казвам, че в даден магазин има промоция, аз не само те инфор-мират, но и ти
влияя
- На трето място, важно е да се отбележи, че в хода на комуникацията хората не
само обменят информация, но и я разбират и осмислят, стремят се към из-
работване на общ смисъл /разбиране на информацията по един и същи на-чин/.
В хода на разговора с теб разбирам, че това, което ти разбираш под
професионална кариера, съвпада с моето разбиране или не съвпада, но аз
разбирам какво имаш предвид.
-На четвърто място, спецификата на човешката комуникация се изразява в това,
че при обменя на информация участниците в комуникацията си влияят взаимно.
Смисълът на всяка човешка комуникация се състои в това, че всеки от
участниците се стреми да повлияе върху другия, а нейната ефективност се
измерва с успешността на това влияние. Когато казвам, че ми е студено имам
предвид, да затвориш прозореца.
-На пето място, комуникацията е възможна само тогава, когато комуникатора и
рецепиента имат еднаква или сходна система на кодиране и декодиране. Това е
особено важно, защото в комуникационния процес те постоянно сме-нят
местата си. Обменът на информация е възможен само при условие, че знаците и
тяхното значение са известни на участниците. Възможен ли е раз-говор между
хора, които говорят на различни езици ? Познаването на знаци-те не е
достатъчно, необходимо е и познаване на тяхното значение. Аз напр.знам, че
give на английски е давам, но в разговор в англичанин това не е достатъчно и
ще предизвика проблеми както с кодирането и декодирането. Казано с прости
думи общуващите трябва да говорят на един и същи език.
-На шесто място, единствено в процеса на човешка комуникация възникват
специфични бариери. Те могат да имат социален характер и да произтичат от
национални, расови, религиозни, класови, професионални, политически и др. Те
се изразяват както в употребата на неразбираеми за другия символи, така и във
влагане на друго съдържание на познатите символи. Да си пред-ставим
разговор между две враждуващи страни, различни религии, войници от биещи
се една срещу друга армии, от богатия запад и бедна Африка. Ос-вен социален
бариерите могат и психологически /напр. по причина на някои индивидуални
психологически особености на общуващите – срамежливост, потайност,
недоверие, неприязън и др.
-На седмо място, в зависимост от своята насоченост комуникацията бива осева
/аксиална/, при която сигналите са насочени към единични и известни
приемници /напр. обикновен разговор/ и мрежова /ретиална/ - когато сигна-лите
са насочени към множество анонимни адресати /напр. тв програма на-сочена
към множество анонимни зрители/.
- На осмо място, информацията, предавана от комуникатора бива два вида –
подбудителна и констатираща. Подбудителната информация е насочена към
стимулиране на някакво действие в получателя на информацията. Напр. “Моля
ти се иди и ми донеси учебника”. Констатиращата информация не предполага
непосредствено изменение на поведението на получателя, а води до
увеличаване на неговите познания. Напр. такъв характер имат уроците,
лекциите, новините.
2.Вербалната комуникация
Вербалната комуникация като знакова система естествения човешки език /най-
често човешката реч вербална комуникация означава говорна, речева ко-
муникация/. Изследванията показват, че речта е най-универсално средство за
общуване, доколкото при него информационните шумове /загубата на инфор-
мация/ са най-ниски. При нея функцията на комуникатора се определя като го-
ворене, а тази на приемника – слушане. Речевата комуникация може да се пред-
стави като процес на предаване и възприемане на смисъла на съобщението чрез
схемата: Комуникатор – Съобщение – Рецепиент. Най-важната характеристика на
вербалната комуникация е разбирането на смисъла на онова за което говори
другия, т.е. взаимното разбиране. Ефективната комуникация предполага точност на
взаимното разбирането – комуникатора трябва да е сигурен, че рецепиента го
разбира по начина по който той очаква това или, че влага същото съдържание и
смисъл в използуваните думи.
В литературата е известен модела на Ласуел на комуникативния процес,
който използуват средствата за масова информация, който включва следните пет
елемента:
- Кой ? /предава съобщението/ - Комуникатора

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 юли 2020 в 23:19 студент на 42 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Транспортен факултет, специалност - Транспортна техника и технологии, випуск 2020
 
Домашни по темата на материала
Влияние на субкултурата в процеса на социализация; взаимовръзки между възпрятия и общуване; Вземане на решение и конформизъм при неформалните лидери
добавена от silviya.kostadinova 11.01.2016
2
28
 
Онлайн тестове по Социална психология
Увод в социалната психология
изпитен тест по Социална психология за Студенти от 2 курс
Изпитен тест в НБУ, дистанционно обучение - курс "Увод в социалната психология". Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
30
25
2
7 мин
16.07.2019
Тест по социални комуникации
изходен тест по Социална психология за Студенти от 1 курс
Тест по социални комуникации. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
125
1
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по социална психология

Потребителското поведение като комуникация

Материал № 464155, от 25 фев 2010
Свален: 65 пъти
Прегледан: 97 пъти
Качен от:
Предмет: Социална психология, Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 8
Брой думи: 35,284
Брой символи: 258,551

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Потребителското поведение като комуникация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала