Големина на текста:
1.
1.
Електрически изолации за
Електрически изолации за
високо напрежение
високо напрежение се нарича
изолационната среда между
тоководещите части под
напрежение или между
тоководеща част, която е с
потенциала на земята.
Видове - газова, течна и твърда.
-Комбинирана - изолация
съставена от няколко
изолационни материали се
нарича.
-Многослойна изолация
съставена от няколко слоя от
един или различни изолационни
материали.
-Външна – изолация през въздуха
между тоководещи части под
напрежение и между
тоководещи части и земя,
независимо от това дали
работят на открито или на
закрито. Външната изолация
може да бъде за открит и за
закрит монтаж.
-Вътрешна изолация – няма
непосредствен допир с околната
среда (в обема на
съоръженията).
-Главна(напречна) – изолация
между намотки на фазите или
между намотка на фаза и
заземени части.
-Надлъжна(междувиткова)
изолация между съседни навивки
или група навивки.
-Възстановяема – изолация,
която след пълен пробив или
разряд и изключване на
напрежението възстановява
напълно изолационните си
свойства. Газовата изолация е
възстановяема.
-Невъзстановяема - изолация,
която след пълен пробив или
разряд и изключване на
напрежението не възстановява
изолационните си свойства.
Невъзстановяема е твърдата
изолация.
-Частично възстановяема -
изолация, която след пълен
пробив или разряд и изключване
на напрежението възстановява
в непълна степен
изолационните си свойства.
Типичен пример е течната
изолация. Електрическият
разряд не би трябвало да
промени качествата на
диелектрика, но отделента
топлина при разряда разлага
химически течността и нейните
качества се влошават.
РАЗРЯД се нарича нарушаване
на изолацията между два
електрода, свързано с
образуване на проводим канал.
Ако разрядът е по цялото
разстояние между електродите,
се нарича пълен разряд. Ако
разрядът се развива по част от
междуелектродното
пространство се нарича
непълен или частичен.
Понятието разряд се използва за
възстановяеми и частично
възстановяеми изолации
ПРОБИВ явление свързано с
образуване на траен проводим
канал и разрушаване на
изолацията. Това понятие се
използва при невъзстанояемите
изолации – твърди.
Електрическа якост – се
нарича способността на
изолацията да издържа
приложеното й напрежение.
Електрическата якост на
изолационните материали се
изразява с минималната
стойност на интензитета на
електрическото поле, при която
настъпва разряд или пробив.
Краткотрайна ел. якост
способност на изолацията да
издържа крткотрайно
въздействащи напрежения –
пренапрежения от атмосферен
и комутационен характер.
Дълготрайна ел. якост
способност на изолацията да
издържа работното
напрежение за целия
експлоатационен срок при
действието на нормалните
експлоатационни условия –
температура, влажност,
налягане, вибрации и др.
-Нестарееща – изолация, която
не променя изолационните си
свойства по време на срока на
експлоатация. Газовата
изолация е нестарееща.
-Старееща изолация, която
влошава изолационните си
свойства в процеса на
експлоатация. Всички изолации с
изключение на газовата са
стареещи.
-Ремонтируема изолация, на
която могат да се възстановят
изолационните качества.
-Неремонтируема – изолация,
която след пробив или влошаване
на изолационните свойства не
може да се възстанови.
Порцеланови и стъклени
изолатори, измервателни
трансформатори, изолирани с
епоксидна смола и др.
13.Пренапрежения в
електроенергийните системи
Всяко напрежение, което може
да се появи между две фази със
стойност по-голяма от
максималното трайно работно
напрежение за съответния клас
на напрежение се нарича
пренапрежение.
Трайни пренапрежения: те
могат да възникнат от къси
съединения, комутации като
хвърляне на товара, резонансни
условия, ферорезонанси или
комбинация от тях;
Пренапрежения с полегат
фронт: те могат да възникнат
от къси съединения, комутации
или директни мълниеви удари по
проводниците на линията;
Пренапрежения със стръмен
фронт: те могат да възникнат
от комутации, удари от мълния
или къси съединения;
Пренапрежения с много бърз
фронт: те могат да възникнат
от къси съединения или
комутации при газо изолирани
подстанции;
Комбинирани пренапрежения:
могат да имат някои от
видовете източници изброени
по-горе. Те се възникват между
фазите (междуфазни) на
системата или на една фаза
между отделните части
(надлъжни).
-Видове изпитвания
-Изпитвателни уредби
-Процеси
-Изпитвателни характеристики
-Измервани величини
2.Газова изолация
Сблъскване. Свободен пробег.
-движение на частиците;
-проводимост на газовете;
-Свободен пробег
Сблъскване – в квантовата
механика се разглежда като
процес, при който разстоянието
между две частици се намалява,
след което се увеличава, като се
променя кой да е физически
параметър на частиците –
скорост, посока, енергия.
Еластичен удар – пълната
кинетичната енергия преди и
след удара остава постоянна.
Нееластичен удар – част от
кинетичната енергия преминава
във вътрешна енергия на
частиците, получава се
възбуждане или йонизация.
Йонизационни процеси
В обема на газа са възможни
четири вида йонизации:
- a – ударна йонизация
получава се при удар на
електрон с неутрална частица.
Ако отдадената от електрона
на неутралната частица
енергия при сблъскването е по-
голяма от енергията на
йонизация, от неутралната
частица се отделя електрон.
-a – коефициент на ударна
йонизация(първи коефициент
на Таундсенд) – брой йонизации,
които един електрон ще
предизвика за 1 см по пътя си
към анода под действие на
ел.поле.
b- ударна йонизация .
Получава се при удар на
положителен йон с неутрална
частица.
-b-коефициент на ударна
йонизация (втори коефициент
на Таундсенд) е равен на броя
йонизации, които един
положителен йон ще предизвика
за 1 см по пътя си към катода
под действие на ел.поле
Фотойонизация – получава се
при удар на светлинен
квант(фотон) с неутрална
частица.
Термойонизация получава се
от удар между неутрални
частици при хаотичното им
топлинно движение.
Забележима термойонизация се
получава при температури над
4000 град. по Келвин.
Йонизационни процеси на
повърхността на катода
g - емисия е освобождаване на
електрон от катода при удар
върху него на положителни
йони.
-g-коефициент на електронна
емисия (трети коефициент на
Таундсенд), броят на
електроните, освободени от
катода при удар върху него на
един положителен йон.
Фотоелектронна емисия е
освобождаване на електрони от
катода при облъчването му с
късовълнови лъчениия.
Термоелектронна емисия
емисия на електрони от катода,
които от топлинното хаотично
движение са получили по-голяма
енергия. (Т>1000 град.К).
Автоелектронна емисия
освобождаване на електрони от
катода под действие на ел.поле
– 100 кV/mm
Дейонизационни процеси в обема
на газа
Рекомбинация – обратен процес
на йонизацията, при който от
заредени частици се получават
неутрални. Тя може да бъде
между йон и електрон и между
противоположно заредени йони.
При този процес се отделя
енергия във вид на
електромагнитно лъчене – hn.
Дифузия – движение на частици
от места с по-високи
концентрации към места с по-
ниски концентрации, поради
хаотично топлинно движение.
Механизъм на електрическия
разряд в газ
Електронна лавина – при
достатъчно висок интензитет
на електрическото поле,
свободни електрони са способни
да предизвикат a-ударни
йонизации. Новополучените
електрони предизвикват нови
йонизации и т.н. Поради
високата си скорост
електроните се натрупват в
челото на лавината, а в задната
й част преобладават
положителни йони.
Стример – образува се при
сливането на няколко
електронни лавини.
Лидер – образува се при големи
междуелектродни разстояния.
Главен канал
.Механизъм на развитие на
разряда в газ при равномерно
поле, много малко разстояние
между електродите и ниско
налягане (класическа теория на
Таундсенд)
Теорията е разработена в
началото на века при следните
условия:
-Пренебрегва се стъпалната
йонизация
-Приема се, че ако един електрон
има енергия по-голяма Wи, той
предизвиква a-ударна йонизация
при всяко сблъскване.
a-коефициентът на ударна
йонизация е константен, т.е.
пренебрегва се изменението на
основното поле, внесено от
полето на лавината.
.Механизъм на развитие на
разряда в газ при равномерно
поле, значително разстояние
между електродите и налягане
близко или по-високо от
атмосферното (стримерна
теория)
Теорията е разработена през 30-
те години. Развитието на
разряда преминава през
следните стадии: образува се
лавина, тя се разраства до
получаване на нови лавини чрез
фотойонизация от основната
лавина, лавините се сливат и
образуват стример, който се
придвижва до насрещния
електрод. За разлика от
теорията на Таундсенд, според
стримерната теория
развитието на разряда се
обуславя не от електрони,
получени от катода чрез g-
емисия, а от електрони,
получени в обема на газа чрез
фотойонизация.
Разряд в газ при неравномерно
поле
-Оценка на неравномерността
на електрическото поле
зависимост от формата на
електродите електрическото
поле може да има равни
интензитети в целия обем
между електродите
(равномерно електрическо поле)
или да се различава съществено
в отделни точки (неравномерно
електрическо поле). За
равномерността на
електрическото поле между два
електрода се съди по
отношението
-където K е коефициентът на
неравномерност на
електрическото поле;
-Emax - максималният
интензитет електрическото
поле;
- средният интензитет
електрическото поле.
-Зависимостта (56) е известна в
литературата като
коефициент на неравномерност
K на електрическото поле.
Реципрочната стойност на
коефициента на неравномерност
е известна като коефициент на
Швайгер.
-Стойността на коефициента
на неравномерност K
класифицира електрическите
полета като:
-Равномерно K = 1;
-практически равномерно
(сфери)
K = 1,1
?
1,5;
-неравномерно (в техническите
устройства)
K = 1,5
?
4;
-силно неравномерно (острие -
плоскост
K > 4.
Влияние на бариерите върху
разрядните напрежения в газ
?
?
Влияние на налягането върху
разрядните напрежения
Закъснение на разряда, време за
развитие на разряда в газ, волт-
секундна характеристика
tр = t1 + tз
t1 – време за достигане на Uр=
tз - закъснение на разряда
tр-време на разряда
tз=
?
ст+
?
р – закъснение на
разряда
?
ст – статистическо
предразрядно забавяне
?
р =
?
л+
?
с+
?
гк
?
р-време на развитие на разряд
-Времето
?
л зависи от
налягането и приложеното
напрежение
-Времето
?
с зависи от
напрежението, формата на
полето, вида на газа
-При големи разстояния трябва
да се има предвид и времето за
развитие на лидера
-Общото закъснение на разряда
има подчертано статистически
характер, който при малки
междини се определя от
?
ст , а
при по-големи от
?
р
5.Волт-секундна
характеристика
-Времето на разряда в газ е
много кратко и при бавно
изменящо се напрежение
якостта на изолацията се
характеризира само със
стойността на разрядното
напрежение. Ако на изолацията
се приложи много бързо
изменящо се напрежение
(импулсно), времето за
нарастване на напрежението
става съизмеримо със
закъснението на разряда.
-Стойността на разрядното
напрежение ще зависи от
скоростта на повишаване на
напрежението, т.е. от
формата на импулсната вълна.
-За импулсни напрежения
електрическата якост на
изолацията се характеризира с
така наречената волт-секундна
характеристика. Тя изразява
зависимостта на разрядното
напрежение от времето до
разряда за стандартна
импулсна вълна.
Времето за нарастване на
напрежението до
амплитудната му стойност се
нарича фронт на вълната,
?
ф = 1,2 ± 0,36
µ
s
Времето за намаляване на
напрежението след
амплитудната стойност до 50
% от нея плюс
?
ф се нарича
дължина на вълната
?
в и има
стойност
?
в = 50 ± 10
µ
s
Стандартна импулсна вълна -
1,2/50
-стандартна мълниева вълна:
импулсно напрежение с
продължителност на фронта
1,2
µ
s и продължителност на
вълната 50
µ
s.
-Изпитването с високи импулсни
напрежения има за цел проверка
на изолациите на въздействието
на атмосферни пренапрежения.
За целта от IEC е дефинирана
нормална стандартна
импулсна вълна, която е приета
и в България.
-Фронт на вълната се нарича
времето за достигане на
максималната стойност Um.
За точно и недвусмислено
определяне на дължината на
фронта стандартът определя
?
ф като време, надвишаващо
1,67 пъти времето Т между
моментите, когато
напрежението има 30% и 90%
от Um. Дължината на
импулсната вълна
?
в се
определя като интервала от
време от условното начало на
вълната (т.О1) до момента,
когато напрежението след
преминаване на максималната
стойност се е намалило до 0,5
Um.
Тази вълна се означава 1,2/50.
-Освен изпитвания с пълна
вълна, се извършват и
изпитвания със срязана
импулсна вълна.
Стандартната срязана вълна се
определя като нормална
стандартна вълна, срязана при
време до разряда, не по-рано от
2
µ
s и не по-късно от 3
µ
s.
-Времето до разряда
?
с се
определя от условното начало
на вълната (т.О1) и от момента
на срязване – рязкото изменение
на формата на импулса при
бързото му намаляване ( т.С).
Трайността на срязването се
определя като време,
надвишаващо 1,67 пъти
времето Т
?
между моментите,
когато напрежението при
срязване е 70% и 10% от
стойността на Uc в
моментите на срязването (т.D
и т.Е).
-Волт-секундната
характеристика на дадената
изолационна конструкция се
нарича зависимостта на
моментната стойност (ако
разрядът е във фронта на
вълната) или амплитудата (ако
разрядът е в тила на вълната)
на разрядното напрежение Up
от времето до разряд tрn.
-Снемането на волт-
секундната характеристика се
извършва като на
изпитваното съоръжение се
подава серия от еднакви по
амплитуда вълни, които се
осцилографират.
-Отчитат се стойностите на
времето до разряд tр и
разрядното напрежение.
-Когато разрядът става в тила
на вълната за разрядно
напрежение се приема
амплитудната стойност на
вълната.
-Експериментално получена,
тя представлява в
координатната система U-t
зона от точки, благодарение на
статистическото разсейване
на Up и tрn. Това
“корелационно поле” от точки
може да бъде интерпретирано
с криви, апроксимиращи
средните стойности Up в
интервала
?
tрn и средните
стойности tр в интервала
?
Up.
При по-малоброен
експериментален материал,
осредняването на
характеристиките може да се
извърши по стандарт, според
който волт-секундната
характеристика на обект се
получава с пет различни по
амплитуди импулсни вълни на
напрежение, на които
съответства относителната
честота на разрядите h = m/n
съответно: 0,3; 0,5; 0,9 и 1,
като при h = 1 се
експериментират две точки с
Up/U50% = = 2:3. Броят на
разрядите е m = 20 за всяка
честота.
-Броят на подадените върху
обекта импулси е n = m/h. При
всеки разряд k се отчитат
разрядното напрежение Upk и
времето до разряд tpk, които
определят една точка M(Upk,
tpk) от волт-секундната
характеристика. За всяка
съвкупност от постоянни
амплитуди на подаденото
напрежение се определят
средното разрядно напрежение
Up, средното време до разряд tp
и съответните им
стандартни отклонения. При
честота на разряда h = 0,3,
когато разрядът се получава в
тила на вълната, се приема Up
= Um. По средните точки се
чертае волт-секундната
характеристика, като върху
всяка точка (Up, tp) с
вертикална и хоризонтална
отсечка в мащаба на
напрежението и времето се
нанасят двата стандарта на
отклонение.
?При достатъчен
експериментален материал
около кривата Up(tрn) могат да
бъдат построени криви със
зададена вероятност на
появяване на разрядните
напрежения P(Up
<=
Up*), където
Up* е приета стойност в
интервала
?
, ако е известна
функцията на разпределението
на Up и tр. Обикновено за такава
се приема функцията на Гаус
(нормално разпределение):
-С така получената U-t
характеристика се извършва
координация на изолацията.
-Според стандартите IEC-60
към изпитвателната вълна на
напрежение се предявяват
следните изисквания:
-При двадесет подадени
напреженови импулса вълната
трябва да има следните
параметри:
- отклонения в амплитудната
стойност до 3%;
- дължина на фронта
?
ф = 1,2
µ
s
±
30%;
- дължина на вълната
?
в
= 50
µ
s
±
20%.
Особености на V - s
характеристики
-Поради статистическото
разсейване V-s характеристика
е зона от точки. Чертае се като
крива на средните стойности
или с две обвиващи криви с
определена вероятност – 10% и
90%;
-С увеличение на времето на
разряда, разрядното
напрежение намалява до
достигане на устойчива
стойност - Up
?
под което
намаляването е невъзможно.
Кривата става хоризонтална
за газова среда хоризонталната
част настъпва за времена над 10
µ
s;
-С увеличаване на напрежението
времето на разряда намалява.
При много високи напрежения
статистическото предразрядно
забавяне
?
ст може да се
пренебрегне и V-s
характеристика се приближава
към права, успоредна на
ординатата на разстояние от
нея tpmin;
-Волт-секундната
характеристика се отнася за
самовъзстановяваща се и
нестарееща изолация.
Стареещата изолация се
представя с обобщена волт-
временна характеристика или
т.нар. крива на живота, която
има много по-широк интервал на
изменение tрn.
-Крива на ефекта на
изолационната конструкция
наричаме зависимостта на
вероятността за разряд от
амплитудата на вълната на
приложеното напрежение Um,
т.е. P(Um). Интерпретацията
на експеримента с нея се
извършва в случаите, когато при
подадено импулсно напрежение
върху изолацията, може да
възникне разряд или да не
възникне. Ако от n подадени с
еднаква амплитуда и форма
импулси възниква разряд само
при m от тях, то P(Um) = m/n.
С изменение на Um тази
вероятност се изменя от 0 до 1.
-Експерименталните точки
обикновено се апроксимират с
функцията на едно от
познатите разпределения, а най-
често с функцията на Гаус. В
случая:
?
- мярката за наклона на
кривата;
U50% - 50%-ното разрядно
напрежение, което е една от
най-важните характеристики
на електрическата якост на
изолационната конструкция –
това е напрежението, при
което m = n/2;
-U50% може да се получи по два
начина:
-І-ви начин: като се
експериментират две точки от
кривата на ефекта в областите
t
?
U
o
U
t
i
t
a
t
t
n
t
ae
?
?
?
?
????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????
?
????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????
?
????
?
?
?
?
?
????
?
?
?
????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
??
?
??
?
??
?
??
?
??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??
?
?
p
U
pp
ppp
dU
UU
UUUP
p
?
*
?
*
*
?
?
?
?
?
?
?
?
–·=<=
?
?
??
??
????
???
?
??
?
??
m
U
m
m
dU
UU
UP
m
?
*
?–
?
?
?
?
?
?
–·=
?
?
???
??
??
????
???
?
??
?
??
P1(Um1) = 0,1
?
0,2 и P2(Um2) =
0,8
?
0,9. Тогава:
-ІІ-ри начин: като се
експериментира непосредствено
U50% чрез итеративно
приближение на P(Umi) до
стойност 0,5. На тази основа е
построен методът “нагоре-
надолу”, който е залегнал в
стандартите, като нормативно
изискване.
-Ако на няколко съоръжения
едновременно действа импулсна
вълна, в съоръжението ще
настъпи разряд или пробив,
чиято волт-секундна
характеристика лежи най-
ниско. На този принцип се
основава координацията на
изолацията в рамките на
съоръженията или между
отделните съоръжения.
V - s характеристики
-Формата на V-s
характеристика зависи силно от
равномерността на полето. Ако
полето е равномерно или слабо
неравномерно, са характерни
малки разсейвания на Up и
tp.Зоната на V-s
характеристика е тясна до най-
късите времена, след което
също с малки разсейвания се
издига стръмно;
-Ако полето е силно
неравномерно, са характерни
големи разсейвания и силно
влияние на tp.от напрежението
– зоната на характеристиката
е широка.
-Отношението на разрядното
напрежение при вълна с дадена
амплитуда Upи към разрядното
напрежение при постоянно или
бавно изменящо се напрежение
Up
?
се нарича коефициент на
импулса ки = Upи/ Up
?
. Ки
може да бъде дефиниран и като
отношение на 50% импулсно
разрядно напрежение – U50%
към Up
?
ки = U50%/ Up
?
-50% разрядно напрежение се
нарича амплитудната стойност
на импулсна вълна, която
подадена многократно на
изпитвания обект, предизвиква
разряд в 50% от случаите
Корониране във въздух
-Коронирането е непълен разряд
в газ, ограничен около единия или
около двата електрода.
-Токът на коронирането се
състои от отделни импулси
импулси на Тричел.
корониране на отрицателно
острие - импулсите са с еднаква
амплитуда 6-8 mA и параметри
0,01/0,03
µ
s, разпределени
равномерно във времето.
Повишаването на
напрежението води до
увеличаване на броя им за
единица време, без да се променя
амплитудата им, а измерения
среден ток расте;
корониране на положително
острие – съпроводено е с
хаотично разпределени във
времето импулси с амплитуда
15-40 mA и форма (0,015
?
0,03)/
(0,8
?
1,2)
µ
s. Увеличаването на
напрежението води до
увеличаване на средния ток,
като при 10-8
?
10-6А (зона Б)
се забелязва слабо светене.
-Начално напрежение на
корониране – напрежението,
при което започва развитието
на самостоятелен разряд. За
изчисляването му се използват
емпирични зависимости.
-За гладък полиран цилиндричен
проводник началният
интензитет на полето на
повърхността на проводника се
изчислява с израза:
Където:
?
е относителната
плътност на въздуха; r –
радиусът на проводника.
-За относително тънки
проводници (r < 10 mm) се
използва и формулата на Пик
-При интензивно корониране,
проводниците коронират по
цялата си дължина и около тях
се създава значителен обемен
заряд.
6.Корониране при променливо
напрежение
-При променливо напрежение,
йоните от създавания обемен
заряд, всеки полупериод се
отдалечават от проводника на
разстояние няколко десетки см.,
след което отново се връщат в
него. Само нищожна част от
тях достигат земята или
проводниците на другите фази;
-При движението си заредените
частици претърпяват
многократни сблъсквания с
молекулите на въздуха и
отдавайки кинетичната си
енергия предизвикват отделяне
на топлина.
-Инертността в движението на
йоните и създавания обемен
заряд става със закъснение
спрямо изменението на
напрежението и тока с
промишлена честота;
-Коронирането предизвиква
наличие на висши хармоници в
тока;
-Загубите от корониране
достигат десетки kW/km;
-Интензивното корониране
предизвиква радиосмущения и
влошаване работата на
релейните защити
7.РАЗРЯД ПО
ПОВЪРХНОСТТА НА
ИЗОЛАЦИИТЕ
-“Чиста” въздушна изолация
практически няма.
Проводниците на откритите
линий са закрепени за конзолите
на стълбовете на висящи или
опорни изолатори, шиннити
системи в разпределителните
устройства са закрепени на
опорни изолатори.
Тоководещите части на
разединители, прекъсвачи и др.
ел.апарати са поставени на
изолатори.
-Разряд във въздуха става много
рядко. Обикновено се развива по
повърхността на твърдите
диелектрици, които се
използват за изработка на
опорни, висящи или проходни
изолатори.
а) конструкция без нормална
съставяща;
б) конструкция със слабо
изразена нормална съставяща –
подпорен(опорен) изолатор;
в) констрекция със силно
изразена нормална съставяща –
проходен изолатор
-Твърдите диелектрици имат
по-висока ел.якост от тази на
въздуха и с повишаване на
приложеното напрежение при
идеални условия би трябвало да
се очаква разряда да стане във
въздуха при описаните
конструкции. Дългогодишните
изследвания, показват, че
разрядът действително се
развива във въздуха, но винаги
става по повърхността на
диелектрика и разрядните
напрежения са по-ниски от тези
на фиг.а. Причина за
понижените разрядни
напрежения са неизбежните
йонни замърсявания по
повърхността на диелектрика,
както и овлажняването.
Изолационните материали
адсорбиращи влага (стъкло,
гетинакс, порцелан, пресшпан)
имат по-ниски разрядни
напрежения по повърхността
от водотблъскващите
диелектрици като парафин,
полиетилен и др.
-Характерно е развитието на
разряда при неравномерно поле
т.е. Постановките от фиг.б и в.
Началото на разряда е
съпроводено с интензивно
корониране и образуване на
стримери. Стримерите се
развиват плътно по
повърхността на диелектрика,
поради нормалната съставяща
на полето. Токът в стримера се
определя от проводимостта по
повърхността на диелектрика и
от капацитета между края на
стримера и насрещния електрод.
При конструкции от тип в
(проходен изолатор), токът в
стримера нараства поради
наличие на допълнителен
капацитет към тоководещата
част, която преминава през
проходния изолатор.
Разряд по повърхността на сух и
чист диелектрик
-Зависимост на разрядното
напрежение по повърхността на
цилиндри
1 – парафин
2 – порцелан
3 – въздух
Причина за понижение на
разрядните напрежения са
неизбежните йонни
замърсявания по повърхността,
както и овлажняването й.
Изолационни материали,
адсорбиращи влагата (стъкло,
гетинакс, порцелан и др.) имат
по-ниски повърхностни разрядни
напрежения от парафин,
полиетилен, които са
водоотблъскващи.
Началото на разряда (около
електродите) е съпроводено с
коронирането им и развитие на
стримери. Стримерите се
развиват плътно по
повърхността на диелектрика,
поради нормалната съставяща.
Токът в стримера се определя
от проводимостта по
повърхността на диелектрика и
от капацитета между края на
стримера и насрещния
електрод.
При конструкция от типа
проходен изолатор, токът в
стримера нараства силно
поради наличието на
капацитета Сп2. В канала му
плътността на зарядите расте
силно, достига се до
термойонизация и до развитие
на лидер, който се движи по
повърхността на изолатора
притискан от нормалната
съставяща на полето. По
повърхността на диелектрика
се забелязват видими светещи
нишки, наричани пълзящ разряд.
-За напррежение с промишлена
честота, при което се появявява
пълзящ разряд, Теплер дава
израза:
където С е
специфичния повърхностен
капацитет F/cm2 на
повърхността, по която се
развива пълзящия разряд.
Изразът дава задоволителна
точност за С>0,28.10-12 F/cm2.
Дължината на пълзящия разряд
се определя с израза
?????????????????????????
???????????? ?!???"?????#?????
$????????#%????$?&?
??????
?'(??")???? ?? "*??
? ?*??+??+????????????
?? ?,?+???????+(-?"+???????
??+( .????????? ????-?
?/??*??????+???0?? ??? ?!???????
???"+"+????????(??")?? ?? "*????
???1.?*????*???????????????(??+?
?? ??? "?
?' ? ? ??????????? ? 0???? ? ? ? ??.??
???????"?? ?+?*?????????????-??
+?????? ? 2??*?+??????? ? ??
???1.?*???? *???????????? 2'??
3?+??????????-?????+???0?+???????
*?1???????????*?????? ??????0 ???
??????+??????? ?1 ???4?1 ????
?????"+??? ?? ??????" ???????????
2'??????? ?*?"+????1 ???+??????
????(??")? ?? "*?
?' ?????? ? ?+???0?+??? ? ???
?????"????????!*??????? ?*????
?+???0?+??????,????? ??????????
+???0?????????????? ??
?5?????+?????????? ????? ???
-??"?? 1 ??? ?1 ? ???? +?*??*??
?()???+?????+???0?+???????
?? "*???????? ?!???"???(???????
+??"???????0??? ?? "*???!??*?????
????0????!*?? ?1 ???????
+(?*?.??
4??+???? ??? ? ?? "*?? ???
??+( .???????????+??!??????
???( ????*?????? ??
5?????????????????? ???????
?1???)???????? ????????
????!??? ???? ??(????? ????
?+??!?"+?????????( ?"+????
' ??*(!*???+( .??????????
??????? ???? ???? ?+??? ??(?(??
?????+?*????*?1????? ?.?
2(? ???+????????????????????????
?? ?*????????? ???6
7+???0?+?????? ???RПР +?*? ? *??
?+???0?+???? ?????+( .?????????
?? "*?????? ?!?????
?8?? ? ?? "*???????? ?!????????
?+???0?+?????+???0?+???????LПР
0 ?????? ?"???????? ?.??? ?1 ???
5?????+???????????? ??+????
?? ?.??????????????+???*??????????
?? ??????.??
?4??+?????????? ?? "*?????
??+( .?????????? ?+????????
1?+??? ? ???????? ?*?? ??????? ??
???????????? ?!???"?
??+( .???????? ? ?? "*???
??? ?!????????????????"+??
?? "?????+???? ???.????0?????
???????"?
9?:?.? ???? ???????
?????.??
????????????
?????? ??
;??+??!??????????( ?????
?? ??????+?????????"???
()
mmkV
r
E
н
<?
?
=>??
@?A>?B
CD??
?
?
?
?
?
?
+=
?
?
?
?
CkC
?=?
E
FB
????cm
dt
dU
UCkl
П
?
?
?
=
ПР
L
ПР
lD
dl
R
?
?????
??
( )
#??
?
?
?
?
??
?
????(*????
???
LD
Lk
U
lDdLLD
D
L
R
еквПР
ПР
P
L
ПРекв
еквПР
ПР
ПР
ПР
?
??
=
=
?
=
?
effП
kV
С
U????
;????
#
#???
?
?
?
?
?
?
=

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 фев 2020 в 09:05 студент на 26 години от София - МГУ "Св. Иван Рилски", факулетет - Минно електро механичен, специалност - АИУТ, випуск 2019
 
 
Онлайн тестове по Електротехника
Електростатичен разряд (ESD)
изпитен тест по Електротехника за Неучащи
Тест за проверка на получените знания след провеждане на ЕСД обучение. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
12
9
1
4 мин
10.11.2014
Тест по електротехника и радиотехника
междинен тест по Електротехника за Студенти от 4 курс
Тест по електротехника и радиотехника за студенти от специалност електроника. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
55
1
6 мин
22.10.2013
» виж всички онлайн тестове по електротехника

Пищови по техника на висооките напрежения

Материал № 463103, от 24 фев 2010
Свален: 90 пъти
Прегледан: 109 пъти
Качен от:
Предмет: Електротехника, Технически науки
Тип: Пищов
Брой страници: 4
Брой думи: 3,844
Брой символи: 24,386

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по техника на висооките напрежения"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Николай Ненков
преподава по Електротехника
в град София
с опит от  6 години
378 65

Катя Тончева
преподава по Електротехника
в град Карнобат
с опит от  5 години
43 65

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения