Големина на текста:
ГЕОЛОЖКО КАРТИРАНЕ
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Геоложкото картиране
основен метод при геоложки проучвания
•Приложна дисциплина, която в различни страни носи различни наименования:
Полевая геология, Feld Geology, Geologie de terrain
•Две основни цели
•1.Съставяне на геоложки карти
•2. Разраборване и усъвършенстване на методи за наблюдение и полеви
изследвания на геоложките тела, за графично изобразяване на наблюдаваните
факти и явления
ГЕОЛОЖКА КАРТА - определение
•Графично изображение на част от земната повърхност, на което са показани
следите от пресичането на неравностите на релефа с контакти на геоложки тела
•Умален образ на геоложкия строеж на което геоложките тела са показани с
условни знаци.
Подходът.....
•Подходът при изработването на геоложката карта (не съставянето й по данни от
други изследователи) е различен и в зависимост от терените.
•Той е един при седиментни терени, друг при магмени, съвсем различен при
метаморфните или сложно дислоциираните терени
Значение на геоложките карти
•Геоложките карти - основен документ, с чиято помощ се изучава геоложкия
строеж и геотектонската еволюция
•Основен документ, с чиято помощ се залага търсенето и проучването на полезни
изкопаеми, на хидрогеоложки и инженерно-геоложки обети и т. Н.
ВИДОВЕ ГЕОЛОЖКИ КАРТИ СПОРЕД МАЩАБА
•Три основни групи геоложки карти съобразно мащаба
Дребномащабни – обзорни; обхващат големи области от земната повърхност –
цели страни, континенти или цялата земя; геоложкият строеж е нанесен в
обобщен вид.
Средномащабни – регионални; изобразяват геоложкия строеж на малки по площ
области, напр. геоложките карти на Алпийската нагъната област, Карпатската
или Карпато-Балканската област, Мизийската платформа, Предбалкана и др.
Едромащабни.- детайлни (към тях се отнасят и геоложките планове).
изобразяват геоложкия строеж на малки по площ райони и върху тях се нанасят
възможно най-големи стратиграфски, литоложки, тектонски подробности.
Видове геоложки карти
(според съдържанието им)
Комплексни геоложки карти..
•Веществен (петрографски) състав
•Стратиграфиски взаимоотношенията между геоложките тела
•Литология на скалитеот района, обединени под формата на геоложки тела
• тектонските структури
•Данни за наличните полезни изкопаеми
•Характерни геоложки феномени
Комплексните геоложки карти
•Съдържат данни за един или няколко елемента от геоложкия строеж, които се
допълват и които не всякога е невъзможно да се отразят на обикновените
геоложки карти.
•Съдържанието им се определя от данните за геоложкия строеж.
•Такива карти често са независими от мащаба.
ГЕОЛОЖКИ КАРТИ СПОРЕД СЪДЪРЖАНИЕТО ИМ :
•Литоложки и литолого-петрографски
•Литостратиграфски и стратиграфски
•Фациални и палеографски
•Тектонски и структурни
•Геоморфоложки
•Карти на кватернерните отложения
•Хидрогеоложки и инженерно-геоложки
•Карти на полезните изкопаеми и металогенни, прогнозни, шлихови
•Геофизични карти и др.
Петрографски и литолого-петрографски карти
•Показват разкрития на геоложките тела с различен веществен (петрографски)
състав.
•Основни геоложки карти, които се изработват за всякакви терени , т. е изградени
от магмени, седиментни, или метаморфни скали.
•Понякога за терени изградени от седиментни скали те се означават като
“литоложки”, но съотношения между геоложките тела и положението им в
разрезите не са известни
Стратиграфски карти
•Отразяват разпространението на скали по тяхната възраст.
• Решават геотектонски въпроси и дефинират времето, през което са се
проявявали геоложките процеси
•Биват литостратиграфски, литотектонски, хроностратиграфски,
биостратиграфски
•Стратиграфски карти, на които са са показани геоложки тела (литотела)
достатъчно еднообразни по състав, строж и обем, на които е известно и мястото
в геоложкия разрез се означават като литостратиграфски.
Фациални и палеогеографски карти
•отразяват геоложката обстановка, съществувала в дадена област през
определено геоложко време – ера, период, епоха, век
•Съставят се въз основа на фациален анализ
•В зависимост от данните на фациалния анализ различават литофациални и
биофациални карти.
Палеогеографски карти
•Показват палеогеорфската обстановка в отделни области на земната кора.
•Обозначени са границите суша-морски басейн, различните зони на басейните,
положението на стари речни долини, езера, заливи, лагуни, островни суши и др.
•Палеографската обстановка се определя по данните от фациалния анализ, затова
често се изработват комбинирани фациално- или литолого-палеогеографски
карти
Тектонски и структурно-геоложки карти
•Показват елементи от архитектурата (тектониката) на различни по обхват
региони –платформи, орогенни области, зони на срязване, разломи, части от тях,
тектономагме-ни зони и др.
•Тектонски карти са съставяни по отделни комплекси (“структурни етажи”) с
регионални несъгласия помежду им
•Структурно-геоложките карти показват разпро-странението напроникващите за
мащаба на изследването плоскостни и линейни структурни елементи
Геоморфоложки карти
• Отразяват формите на съвременния релеф – речни или ледникови долини, речни
и морски тераси, денудационни заравнености и др.
• Имат голямо практическо значение, тъй като със съвременния релеф и
развитието му са свързани хидрогеоложки и инженерно-геолож-ки явления и
процеси, акумулацията на разсипните находища на полезни изкопаеми и др.
Карти на кватернерните отложения
•Показват разпространението на различните по състав и кватернерни отложения.
- покривка на коренните скали,
•Съставят се за райони, където кватернерните отложения са широко
разпространени, имат голяма дебелина и са необходими за специални цели
(напр. строителство), хидрогеоложки, инженерно-геоложки проучвания.
Хидрогеоложки карти
• Изобразяват разположението на подземните води в естествената им среда
(литоложки комплекси, стратиграфски нива), привързаността към определени
структури, хидродинамичната обстановка, движението и изходищата им на
земната повърхонст, водосборните басейни, количествената и качествена
характеристика
Инженерно-геоложки карти
•Отразяват разположението на скалите по физико-механичните им свойства,
устойчивост на натиск и опън, порестост, проницаемост и др., структурни
особености на скалите като напуканост, кливаж, и др.
•Показват характерни екзотектонски феномени – свлачища, срутища и др.
Карти на полезните изкопаеми
•Показват разпространението на полезните изкопаеми, привързаността им към
определени стратиграфски единици, литотела, структури и др.
• Съставят се върху комплексна геоложка основа.
• Прогнозни карти индикират местата, където е възможно образуването или
концентрирането на определени полезни изкопаеми.
• Съставят се върху геоложка основа по данните на фациален, формационен,
тактонски, структурен, геофизичен, геохимичен и друг анализ
ТОПОГРАФСКА ОСНОВА НА ГЕОЛОЖКИТЕ КАРТИ
Топографска карта - определение
•Умалено в определен мащаб изображение на земната повъхност, върху което по
подходящ начин са показани на релефа, речни мрежи и характерни обекти
•релефът - показван със стрихи или с хоризонтали (особености на картите)
•характерни обекти – селища, пътна и железопътна мрежа и др.
Терминология

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
19 окт 2020 в 10:20 ученик на 24 години от Трън - СОУ "Гео Милев", випуск 2012
 
 
Онлайн тестове по Геология
Геология
изпитен тест по Геология за Студенти от 1 курс
Тектоника, земетресения, образувания. Тест по основи на геологията и обща геология за студенти, редовно обучение, МГУ. Включени са въпроси само с един верен отговор.
(Труден)
36
1
1
3 мин
29.07.2019
» виж всички онлайн тестове по геология

Геоложко картиране

Материал № 462415, от 22 фев 2010
Свален: 83 пъти
Прегледан: 154 пъти
Качен от:
Предмет: Геология
Тип: Лекция
Брой страници: 10
Брой думи: 2,668
Брой символи: 18,181

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Геоложко картиране"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала