Големина на текста:
1.Предприятието- основен икономически субект на стопанската дейност.
Правни норми.
Стопанското предприятие е формална организация със стопанска цел, т.е.
цели генерирането на печалба за своите собственици чрез задоволяване на
обществени потребности с различни продукти и услуги. Важна особеност на
стопанското предприятие е изискването то да осъществява дейността си
ефективно, т.е. крайният резултат от дейността му да бъде по-голям от
използваните за получаването му входящи ресурси и така да генерира печалба.
Според Търговския закон предприятието е организационната форма, под
която търговецът извършва дейността си. То е основна форма на БО.От
икономическа гледна точка под предприятие се разбира:
-стопанска дейност, извършена от даден предприемач.
-организационна форма, под която съответният предприемач извършва
стопанска дейност
Търговския закон определя предприятието като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения. Съвкупността от права-основните права, които формират
съдържанието на предприятието. Това са имуществени и неимуществени права.
Имуществените права са тези, които могат да бъдат стойностно оценени. Такива
са вещните права- право на собственост, на строеж и т.н., облигационни права-
различните видове вземания, правата в/у нематериални блага- в/у търговска марка,
лицензи, ноу-хау.
Неимуществени права са тези, които не могат да бъдат пряко стойностно
оценени- например правото на фирма.
Съвкупността от задължения – това са главно парични задължения- задължения на
договори, на взети кредити и други. Те формират пасива на имуществото.
Фактически отношения – тук се включват създадената търговска организация,
каналите за пласмента на продукцията, клиантела, делови контакти и други.
Предприятията като форма на БО могат да се класифицират според правната
им форма по следния начин:
-предприятие на едноличен търговец
-публично предприятие
-предприятие на търговско дружество
-държавно предприятие
-кооперация
Предприятие на ЕТ –според Търговски я закон като едниличен търговец може да се
регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната.
Публично предприятие – формирането на такова предприятие е начин за
преобразуване на държавните и общинските предприятия чрез разпределяне на
имуществото им в дялове и акции. Това е първата стъпка по пътя на
приватизацията им. Втората крачка е продажбата на държавните и общинските
дялове и акции. Държавното и общинското предприятие може да бъде ЕООД или
ЕАД.
Предприятие на търговско дружество- търговското дружество е вид търговец.
Търговския закон го определя като обединяване на две или повече лица за
1
извършаване на търговски сделки с общи средства. Според Търговския закон
търговските дружества са:
oСД- събирателно дружество
oКД- командитно дружество
oООД- дружество с ограничена отговорност
oАД- акционерно дружество
oКДА- командитно дружество с акции
Класификации на търговските дружества:
1.според начина на образуването им:
- договорни- възникват по силата на договора-СД, КД, ООД
- уставни – АД и КДА
2.според отговорностите на сътрудниците:
- с неограничена отговорност – СД, неограничено-отговорните сътрудници
от КД и КДА
- с ограничена отговорност- АД, ООД, ограничено-отговорните сътрудници
от КД и КДА.
3.според стопанската им организация:
-персонални – СД и КД(частта на неограничено-отговорните
сътрудници)
-капиталови – АД, ООД, КДА
Държавно предприятие- съществуват и държавни предприятия, които не са
търговски дружества. Според търговския закон се дава възможност за образуването
на такива, защото тази организационна форма е необходима за някои отрасли-
енергетика, съобщения, транспорт, военна промишленост и други.
Кооперации- кооперацията е доброволно сдружение на дребни собственици, които
чрез взаимопомощ и сътрудничество извършват стопанска или друга дейност за
задоволяване на интересите си, например съвместно производство, осигуряване на
складови площи и други. Често ефективното осъществяване на тези дейности не е
по силите на отделните собственици.
2.Функциониране на предприятието в пазарни условия.
Обкръжаваща среда
Основни категории на пазарната икономика:
Пазар- пресичането на търсенето и предлагането. Той е ситуация, при която се
осъществява някаква сделка, т.е. осъществява се контакт между индивиди или
организации с цел покупко-продажба. Пазарна е само тази сделка, отразява
доброволна размяна между страните в нея. Като сфера на размяна пазарът може да
има териториална икономизация.
В зависимост от географското местоположение пазарите биват:
?Европейски
?Световни
?Български пазари и други
В зависимост от продаваните продукти биват:
2
?Стокови пазари
?Пазари за недвижими имоти
?Кредитни пазари
?Пазари за работна сила
В зависимост от държавно влияние биват:
?Свободни
?Регулативни
В зависимост от броя на търсещите и предлагащите:
?Олигополистични
?Монополистични
?Полиполистични
В зависимост от начина на образуване на цените биват:
?Хомогенни
?Хетерогенни
В зависимост от времето и пространството биват:
?Децентрализирани- пазари за дрехи, храни
?Централизирани- борси, търгове и други
В зависимост от възможност от излизане от пазара:
?Отворени- всеки има достъп да бъде продавач
или купувач
?Затворени
Стока- всяко нещо, което е обект на покупко-продажба. Стоките са
материални продукти и услуги.
Цена- паричният еквивалент, който купувачът заплаща за стоката.
При бартерни сделки цената се определя в натура.
Пазарен дял- показва относително дял на продажбите на всяка фирма
на определена стока на даден пазар.
Конкуренция- взаимодействие на участниците в пазарните сделки, при
което всеки се стреми да реализира изгода за сметка на другите. Обикновено
конкуренцията е между продавачи, между купувачи.
Търсене- Търсенето на даден продукт е количеството от него, когато
потребителите желаят и могат да купуват в даден период от време на дадена
цена. Търсенето е една от основните регулиращи сили на пазарната
икономика. Силно влияние върху пазарното търсене оказвацената на
продукта. При увеличение на цената, търсенето намалява. Това е същността
на закона за търсенето. Изменението на пазарното търсене спрямо цената на
продукта.
Друг фактор влияещ върху пазарното търсене са цените на другите стоки,
тъй като елементите са взаимосвързани. Това влияние се разделя на три аспекта:
?Влияние на цените на продуктите заместители. Ако дадена стока има
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 дек 2019 в 23:07 ученичка на 24 години от София - 031 СУЧЕМ "Иван Вазов", випуск 2014
24 май 2017 в 10:42 студент на 34 години от София - Международно Висше Бизнес Училище, факулетет - Бизнес администрация, специалност - Бизнес администрация, випуск 2019
20 апр 2017 в 11:21 учител от Стара Загора
27 яну 2015 в 22:09 студентка на 34 години от София - Нов български университет, факулетет - нбу, специалност - Гражданска и корпоративна сигурност, випуск 2015
11 дек 2014 в 20:23 студент на 52 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Финанси, специалност - Финанси, випуск 2013
02 дек 2013 в 20:19 студентка на 30 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Филологически факултет, специалност - Български език и история, випуск 2012
02 дек 2013 в 11:32 в момента не учи на 37 години
07 ное 2013 в 15:03 студент на 33 години от София - Нов български университет, факулетет - Бакалавърски, специалност - Администрация и управление, випуск 2010
30 юни 2013 в 18:07 в момента не учи на 51 години
08 яну 2013 в 22:04 потребител на 32 години
 
Подобни материали
 

Право на строеж

09 ное 2008
·
123
·
7
·
1,925
·
157

Подобно на покупко-продажбата учредяването на право на строеж е възмездна, двустранна правна сделка, при която учредителят на правото на строеж извежда от правото си на собственост едно ограничено вещно право и го трансферира ...
 

Вещно право - същност, видове

03 юни 2006
·
3,095
·
2
·
407
·
169
·
5

Вещното право е част от гражданското право, което дава правна уредба на отношенията по придобиване, упражняване и защита на правото на собственост и другите вещни права. Има много нормативни актове, които съдържат разпоредби в тази насока
 

Граждански права

22 яну 2008
·
592
·
2
·
186
·
111

Това са правата, гарантирани на гражданите от държавата. Докато човешките права са естествено присъщи на хората, то гражданските права са отдадени от държавата на нейните граждани и са гарантирани от законите...
 

Вещно право

21 авг 2008
·
471
·
45
·
14,206
·
198

Теми, лекции и помощни материали по вещно право в ЮЗУ-Благоевград.
 

Вещно право – система , източници и основни принципи

09 апр 2009
·
177
·
11
·
1,520
·
110

Вещното право е съвкупност от правни норми, които уреждат определен кръг обществени отношения, то е един основен вид субективно право...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Основи на правото
изходен тест по Право за Студенти от 2 курс
Тест по дисциплината "Основи на правото" за втори курс - 30 въпроса, само с един верен отговор.
(Лесен)
30
6
1
6 мин
24.07.2019
Право и интернет
изпитен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от МВБУ, четвърти курс, първи семестър. Въпросите са от затворен тип, само с един верен отговор.
(Лесен)
24
2
1
5 мин
13.09.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Запис на заповед

Материал № 4624, от 30 май 2006
Свален: 905 пъти
Прегледан: 198 пъти
Предмет: Право
Тип: Тема
Брой страници: 5
Брой думи: 222
Брой символи: 1,871

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Запис на заповед"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения