Големина на текста:
Тема 13
Банково посредничество по пращанията.
 Платежни системи и системи за сетълмент на ценни книжа.
Тема 13
Банково посредничество по пращанията
Платежни системи и системи за сетълмент на ценни 
книжа.
1.Форми на безналичен превод.
Ф      о      рмитепо които се извършват безкасови пращания на тириторията на    
странатаса:
1. Директен превод между банкови сметки /вирментна форма/;
2. Акредитивна;
3. Незабавно инкасо;
4. Плащане с чекове;
5. Плащане с банкови картиредът за което се урежда с отделна наредба на БНБ.
1.1        Вирментна форма на плащане (директен трансфер)  
Директният превод е плащане по нареждане на платецавъз основана което банката 
задължава сметката му и прехвърля сумата,посочена в нарежданетопо сметката на 
получателя
Платежните документи за директния превод се съставят от наредителякойто носи 
отговорност за настъпилите последици от неправилното им съставянеНаредителят има право 
да оттегли дадено от него платежно нарежданесамо до изпълнението на това нареждане чрез 
задължаване сметката на наредителяРазходите за банково технически обслужване на 
оттеглянето са за сметка на наредителя.
Технология на плащането при директен трансфер
1. Сключване на договор между контрагентите за доставка на стока (извършване на 
услуга), включващ клауза относно начина на уреждане на плащането;
2. Експедиране на стоката 
3. Депозиране на платежно нареждане  от платеца в обслужващата го банка;
4. Задължаване на сметката на платеца и изпращане на БИСЕРА на съобщение за превод 
на сума по платежно нареждане;
5. Заверяване на сметката  на получателя от обслужващата го банка след получаване на 
съобщение от БИСЕРА за извършен сетълмент;
6. Уведомяване на доставчика за постъпилата сума по сметката му 
7. Уведомяване на платеца за извършено плащане по сметкака му
1.2   Инкасови форми на плащане – акце  п  тно и prompt инкасо   
По договор между платеца и получателя на плащанетото може да бъде извършено с 
незабавно инкасо само ако платецът предварително даде съгласие плащането да става 
незабавно от неговата сметка по искане на  получателяПлатецът  представя своето  съгласие 
пред  банката,  където  се води сметката  муа  копие  от  съгласието изпраща на  банката на 
получятеля.
1
Тема 13
Банково посредничество по пращанията.
 Платежни системи и системи за сетълмент на ценни книжа.
В случайче платецът е посочил условия за прилагане на незабавно инкасобанката 
приема искане за незабавно инкасо на получателя само ако се убедиче са изпълнени 
поставените условия за плащане
1.2.1    Плащането  с   незабавно  инкасо   се  извършва  по   платежно  искане,  издадено  от 
получателя на плащанетоБанката на получателя иска от банката на платеца да инкасира сумата 
от неговата сметкаБанката на платеца събира сумата и я превежда на банката на наредителя в 
рамките на същия работен денв които е получено искането за плащане.
В   случай  че  по  сметката  на платеца   няма  исканата  сума сумата  се  плаща  изцяло  в 
момента  когато по  сметката постъпят нужните за това средства
С договор за банково инкасо банката се задължава срещу възнаграждение по поръчка на 
наредителя да събере неговото парично вземане или да извърши друго инкасово действие
Фаза на платежния процес при   незабавно инкасо:  
1. Платецът депозира в обслужващата го банка съгласие за незабавно инкасо.
2. Доставчика експедира стоката.
3.  Доставчикът  депозира платежно искане за  незабавно  инкасо  в обслужващата  го 
банка.
4.   ТБ на  доставчика  изпраща БИСЕРА  на  ТБ на  платеца  искане за  инкасиране  на 
сумата по незабавно инкасо.
5.  При   изпълнение условияТБ на  платеца  инкасира сумата   в  рамките  на   същия 
работен ден и регистрира плащанетокато изпраща съобщение към БИСЕРА за превод на сума 
по искане на незабавно инкасо.
6. След получаване на съобщение от БИСЕРА за завършен сетълмент ТБ на 
доставчика заверява сметката му уведомява същия за постъпила сума.
7. ТБ на платеца го уведомява за извършено плащане чрез авизо по незабавно инкасо.
С  договор  за банково докуметарно  инкасо    банката  по  поръчка  на наредителя  се 
задължава срещу възнаграждение  да предаде на  друго лице документидаващи  право на 
разпореждане  със  стокиили  други  документи  срещу заплащане  на сума която банката  се 
задължава да събереили срещу извършване на други инкасови действия.
 1.2.2 Документарното инкасо е указаниекоето доставчика изпраща до банката 
на  платецаЧрез  него   доставчика  разрешава  на  банката да  предаде  на  платеца  приложения 
комплект  документи,  включително  и  документа за  собственост  при  условиече  приложената 
менителница се плати или акцентира
След акредитива документарното инкасо е най­сигурния начин при износ на стокиНо за 
разлика от акредитиватук няма гаранции за плащането.
Фази на платежния процес при акцентно инкасо:
1. Сключване на договор между доставчика и платеца
2. Производство и експедиране на стоките
3. Уговорената документацияза едно с менителницата се изплаща на банката на платеца.
4. Менителницата се акцентира или плаща от купувача.
5. Документът за собственост се предава на платеца
6. След акцентиране на менителницата се извършва плащането
Уставонената практика при документарното инкасо изисква менителницата да се престира
ако не бъде платена или акцентиранаТази форма на плащане намира широко приложение при 
уреждане на сметните отношения между фирми от различни страниВ този случай елементите на 
схемата платец и бенефициент се заместват съответно с вносител и износител.
След получаване на стоките купувачът може  да се финансира като продаде стоките и така 
да събере пари преди да плати менителницата Доставчика маже да се финансира при 
2
Тема 13
Банково посредничество по пращанията.
 Платежни системи и системи за сетълмент на ценни книжа.
акцентирана менителницакато я сконтираДоставчикът запазва контрол върху  собствеността 
на стоките до плащането или акцентирането на менителницата.
1.3   Чекове  
 
Плащане  с чекове чрез посредничеството на банките  и БИСЕРА се извършва само с 
приложение на чекови формипредварително регистрирани в БНББНБ може да откаже 
регистрацията на чековата форма при условиече не са спазени изискванията за  сигурност
техническо оформление и установения със стандарта дизайн на чековете и контролните карти на 
клиентитеБългарската народна банка известява банките за всички регистрирани чекови форми.
Чекове се издават само върху бланки от чековите книжкиполучени от банката.
Чекове се издават до размера на разполагаемия остатък по сметката на платеца и от 
договорения кредит по тази сметка.  
Чековете могат да се представят за инкасо във  всяка банка на територията на 
страната.Ако не е уговорено другочековете се задържат в банката ,където се представени за 
инкасиранеСрокът за съхранение на чековете от банката е 5 години.
Чековете се инкасират по процедурата за незабавно инкасо
В новата Наредба  3 , текстовете за лимитиране и акцентирането на чекове са 
отменени.  
Инициативата при плащането с чекове е в платецаВ процеса на разплащане документът 
чек” се съставя от клиента на банкатакойто плаща по безналичен начин суми от своята сметка в 
полза  на  трето  лицеДокументът  се  съставя  в един  екземпляр  от  издателя на  чека  и   се 
предоставя на  бенефициента срещу  изплатена стока  или  извършена услугаНе  се  допускат 
поправки върху чека.
Схема за отчитане на разплащанията с чекове:
1. Представяне на молба за разплащане с чекове;
2. Даване на съгласие и предоставяне на чекова книжка;
3. Изпращане на стоката;
4. Предоставяне на чек на бенефициента;
5. Представяне на чека за инкасиране;
6. Изпращане на служебно съобщение;
7. Получаване на служебно съобщение;
8. Издаване на авизо 
9. Уведомление на платеца  за извършеното плащане от сметката му;
10.Получаване на авизо
11.Уведомление на бенефициента за постъпление на определена сума по сметката му.
1.4   Особени сметки  
При тази форма на плащане контрагентите си откриват взаимно сметки
Технологията на плащане е следната
1. Продавачът експедира стоката и успоредно с това изпраща фактура на купувачакато 
го задължава по откритата сметка.  
След получаване на стоката купувачът депозира платежно нареждане до своята банка за 
превод на сумата по фактурата в полза на доставчика чрез обслужващата го банка или ­ заверява 
кредитирасметката на продавачаВ този случай след изтичане на предварително уговорен срок 
или  след  набиране  на  предварително  уговорена  сума   купувачът  дава  нареждане  до 
обслужващата го банка за превеждане наведнъж на  сумите по няколко поредни  доставки В 
случай купувачът ползва кредита за  интервала от време между доставката и заплащането на 
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Платежни системи и системи за сетълмент

Платежни системи, системи за сетълмент в реално време Рингс, в определено време Борика, Бисера, система Таргет...
Изпратен от:
Rositsa Ivanova
на 2010-02-22
Добавен в:
Анализи
по Банково дело
Статистика:
228 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Банкова информационна система за електронни рaзплащания (Бисера)

10 май 2011
·
51
·
10
·
1,813
·
75

Бисера (банкова интегрирана система за електронни разплащания), е система за обслужване на междубанкови клиентски плащания, инициирани за изпълнение в определен момент....
 

Роля на БНБ в платежните системи

14 ное 2018
·
4
·
15
·
986
·
9

Развитие на платежните системи в България. Форми на безналични плащания...
 

Банкови системи за плащания

17 яну 2016
·
10
·
27
·
989
·
24

Същност на междубанковите плащания. Система за брутен сетълмент в реално време. Участници в RINGS. Плащания, извършване през системата. БИСЕРА. Услуги и функции на БИСЕРА. Клиенти на БИСЕРА. Сигурност и защита на данните...
 

Създаване и развитие на Бисера

26 ное 2013
·
8
·
13
·
933
·
18

Банксервиз АД е акционерно дружество, собственост на Българска народна банка и търговските банки в страната...
 

Платежни системи

09 май 2013
·
74
·
11
·
3,909

Състав на активите – търговска репутация. Полици – характеристика и сравняване между тях. Операции с полици. Видове кредити и тяхното обезпечение. Специални форми на кредитиране – характерни особености; сравнение между факторинг и форфетиране...
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Банково дело
Тест по банково дело за студенти
междинен тест по Банково дело за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса за междинно изпитване на студенти от специалност Банково дело. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
10
52
1
1 мин
12.09.2014
Тест по банков одит
междинен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Контролно с верни отговори тип тест, даден през учебната 2013 година на магистрите от специалност Банков Мениджмънт, но също така пригоден и за бакалавърска степен по Одит. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
15
1
2 мин
20.12.2013
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Платежни системи и системи за сетълмент

Материал № 462129, от 22 фев 2010
Свален: 228 пъти
Прегледан: 228 пъти
Качен от:
Предмет: Банково дело
Тип: Анализ
Брой страници: 10
Брой думи: 3,847
Брой символи: 23,749

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Платежни системи и системи за сетълмент"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала