Големина на текста:
1
8.10
Методика
Методиката е педагогическа дисциплина и се занимава с методите и процеса на обучение на
чужд език, подготовката и квалификацията на преподаватели по чужд език. Задачи на
методиката:
- Трябва да дефинираме целите на обучението във всеки един момент
- Подбор и организацията на учебното съдържание
- Да предложи методи за постигане на дефинираните цели
Методиката е теория и практика на обучението. Дидактиката обхваща теорията на
обуччението, а методиката е запазена за това, което се работи в клас (техники на работа).
Подбора на материали е съобразен с логиката на езика без да се има предвид другия език.
Методиката има базистни категории: цел, съдържание, методи. Няма единни критерии за
дефиниране на метода като понятие.
Нунан: техники и дейностиметод в учебния процес.
Антъни: разграничаване между подход, метод и техники
Ричардс и Роджърс (1990): 3 основни понятияподход, дизайн и процедури. Подходът е по-
теоретична разработка и предхожда метода. Подходът и методът присъстват на ниво дизайн
разработка. Дизайнът е нивото, на което се дефинират целите, прави се програма на
обучение, цели, ролята на учител и ученици, учебни материали. За това ни трябват теоретичните
основи. Етапът на приложениетехники (модел на Антъни) се представя в по-широк смисъл
при Ричардспроцедури. Методът се свързва с подхода, реализира се като дизайн и се
прилага в практиката чрез процедури на обучението.
Метод (гр.) – път, който води към постигане на целите. Изборът е съзнателен и разумен,
очертаване на пътяметод.
Фактори:
- Същността на езика и неговите характеристики като предмет на усвояване (теоретични
постановки и схващания)
- Характеристиките на целите, конкретно представени в учебното съдържание
- Техниките и средствата, които ще осигурят постигането на целите
- Проверка на постижениятаоценяванедали сме постигнал целите и да оценим
резултатите
Основни елементи на метода:
- Теоретични основи
- Описание на лингвистичните елемети, които са подбрани в съответствие с теоретичната
основа
- Набор от техники за постигане на целите
2
Методика на ЧЕО и другите науки: психология, педагогика, лингвистика, социология.
Лингвистиката изяснява същността на езика. Ако на преден план е граматиката ще насочим
целите в определена посока. Зависими сме от лингвистичните теории.
Педагогиката изяснява как да преподаваме, търси начини и средства за по-добри резултати.
Психология и психолингвистикакак се усвоява езика на ниво реч, ученикът е център на
обучението.
Социологията дефинира езика като социално явление, основна и единствена функция на
езика е да служи като средство на общуване.
15.10
Провокацията е много сигурно средство, за да разчитаме на внимание.
- Промени във възгледите по отношение на целите, какви умения трябва да развие ученика
(граматически например)
- Промени в теоретичните постановки и схващания за същността на езика като социално
явление и като предмет на усвояване (лингв. и псих. основа)
Идеята за езика е била свързана с граматикатаграматико-преводен метод (грам. е била
основна цел, а преводът е средство). Учи се латински и старогръцки по този начин тогава. Това
се пренася в обучението по ЧЕ. Този период разчита на традиционната граматика,
лингвистиката дефинира езика като система от правила и усвояването на езика се ориентира
към усвояването им, целите са насочени към четене и писане, устната реч е на втори план.
Основни елементи на метода:
1. Теоретичен компонент (теории, влияещи при формирането на метода)
- Лингвистична теорияезикът е система от правила, които се прилагат в текстовете
(традиц. граматикаописанието на лат. ез), ез. модел в учебното съдържание (лит.
образци)
- Психологична теорияусвояване на езика: следва се дедуктивния подход при
преподаване (водещо е правилото и се осмисля на абстрактно ниво + примери),
усвояването на граматиката е формален подход с цел развитие на интелектуалните
способности на индивида, ученето и усвояването са съзнателен процес
- Педагогическа теориядедуктивното усвояване се постига чрез анализ, запаметяване
на ез. знания: преподавателят има водеща роля в учебния процес, ученикът е пасивен
участник (асимилира знанията)
- Социо-лингвистична теорияЧЕО е било привилегия за отделни социални групи
(образован елит). ЧЕ обогатява чов. интелект, процесът се ръководи от учителя
2. Цели и учебно съдържаниеосновна цел е запаметяването на грам. норми и правила,
граф. символи и звуковата система на езика, морфология, думи, за да съчетават
изречения. Думите се предлагат като списък с превод на родния език, много често са
лишени от контекст. Усвояват се и синтактични правила, умения за четене, за превод.
Разчита се на литературни текстове.
3
3. Реализиране на метода в практикатадейности, ориентирани към запаметяване,
обяснява се грам., грам. правила, правят се упражнения за съставяне на изречения,
превод
4. Процедури: всички обяснения са на роден език, който се ползва и като средство за
постигане на разбиране; организиране на дейност в подходяща последователност
(обясняване, разбиране, упражняване), грешките не се толерират, т.е. се коригират.
В края на 19 век започва реформа в методиката на ЧЕО. Търси се естествен път на усвояване,
обучението на ЧЕ би трябвало да се различава от това по роден език. Всичко, което е
естествено дава положителни резултати. Употребата на езика гарантира усвояването му.
Естествените методи предлагат да се усвоява езика в естествена среда, извежда се на преден
план устната реч.
Директен метод (представител на естествените методи): най-разпространен е, най-познат.
Езикът трябва да се усвоява директнородният език вече се маха от употреба, говори се само
на ЧЕ, за да започне ученикът да мисли на езика. Този метод не стъпва на здрава научна
основа. За да се избегне употребата на родния език се разчита на нагледни средства.
- Лингвистична теорияникоя теория не заменя традиционното описание на езика.
Разчита се на схващанията, че езикът е средство за общуване, преподава се и се
усвоява говоримия език от ежедневната практика. Предпочитат се диалози. Думите се
свързват с представата за предмета, представят се в контекста и ситуацията.
- Псих. теорияЧЕ се усвоява чрез езиковата практика, ученето и усвояването не разчитат
на съзнателни процеси, колкото повече сетива участват, толкова по-ефективно е
усвояването (през ухото, затвърждават се през ухото и ръката)
- Педагогическа теорияусвояването разчита на практиката, на постигане на дир.
асоциране м/у предмета и думата, която го обознавача (рисунки, картинки); преводът
излиза от употреба, абстрактното се представя чрез конкретното. Грам. е в езиковите
образци, ученикът трябва сам да я открие интуитивно. Ученикът е активен в процеса на
обучение, опитва се да отговори.
- Соц-лингв теорияезикът, който се ползва в ежедневни ситуации е главният, няма
литературни образци
Принципи: преподавателят ръководи уч. процес, активен е, участието на учениците е
провокирано и направлявано от него.
Цели и учебно съдържание: произношението е цел, усвояване на лексиката. Усвояват се
полезни фрази, изречения модели в дадена ситуация, наизустяват се. Ползва се езика в
обичайната сфера на общуване. Ученикът трябва да развие усет към езика, преподава се
говоримия език.
Реализиране: служим си с нагледни средства; техники за илюстриране на значението
преводът е ненужен; техники на подражание (ученикът повтаря след учителя, въпрос - отговор).
Ез се използва още от самото начало. Така учениците могат да почустват необходимостта от
това, което учат; предлагат се разнообразни дейности в устната реч.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Методика на обучението

Лекции по методика на обучението, испанска филология, 4 курс...
Изпратен от:
guenneverre
на 2010-02-19
Добавен в:
Лекции
по Методика на обучението
Статистика:
316 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Лекции по методика на чуждоезиковото обучение

18 май 2010
·
833
·
22
·
8,741
·
1,253

Методика на ЧЕО - предмет и задачи; Методи на обучението по чужд език; алтернативни методи; комуникативен подход; учебно съдържание; планиране на учебния процес;...
 

Методика на обучението по Психология

06 май 2018
·
42
·
30
·
10,858
·
94
·
2

Педагогика, Дидактика, Методика на обучението по психология, Синергетика и синергетичен подход в образованието, Позитивна психология и позитивно обучение, Емоционална компетентност и личностно развитие...
 

Анализ на урок при хоспитиране на тема "Арменци"

25 мар 2016
·
48
·
5
·
609
·
123
·
3

Наблюдаван урок върху произведението "Арменци" на Яворов в Немската гимназия и анализ на урока и използваниете методически средства...
 

Портофолио по Методика на обучението по Психология


Методика на обучението по Психология: предмет, задачи и значение. Методика на обучение по психология е педагогическа дисциплина...
 

Методика на музикалното възпитание в ДГ

15 юни 2017
·
177
·
10
·
3,462
·
249
·
15

Материали по Методика на музиката за ДГ от ПУ "Паисий Хиляндарски"...
1 2 3 4 5 » 6
 
Онлайн тестове по Методика на обучението
Тест по методика на обучението по математика
изпитен тест по Методика на обучението за Студенти
Тест, предназначен за студенти и педагози по математика на тема "Предмет, задачи и методи на изследване на методиката на обучението по математика". Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
134
3
17.07.2013
Тест по Методика на обучението по Български език и Литература (МОБЕЛ) в Детската градина (ДГ)
междинен тест по Методика на обучението за Студенти
Тестът е междинен, за упражнение, и се състои от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за педагози в детските градини, студенти и изучавщи МОБЕЛ в педагогическите специалности.
(Лесен)
11
111
2
18.10.2016
» виж всички онлайн тестове по методика на обучението

Методика на обучението

Материал № 460580, от 19 фев 2010
Свален: 316 пъти
Прегледан: 501 пъти
Качен от:
Предмет: Методика на обучението, Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 31
Брой думи: 1,391
Брой символи: 8,556

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методика на обучението"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала