Големина на текста:
Глава четвърта
АДМИНИСТРАТИВНОПРАВЕН
СТАТУТ НА
ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
1. Думата „статус" е от латински произход и означа-
ва положение, състояние.
Административноправен статут означава правно по-
ложение, създадено от административноправни норми.
а) Типичен административноправен статут е место-
жителството.
Законът за лицата и семейството (ДВ, бр. 182 от 1949
г., с изм. и доп.) постановява, че местожителство се при-
добива с вписване в регистъра на населението на насе-
леното място, в което лицето се е установило да живее
постоянно или преимуществено. Вписването става по
молба на лицето (чл. 7, ал. 1).
Очевидно е, че в тази алинея се изхожда имплицит-
но от принципа за свободно избиране на местожителство.
Обаче с по-нова ал. 4 (Изв., бр. 90 от 1956 г.) Минис-
терският съвет бе овластен да установява особен ред за
приемане на нови жители в някои населени места. Въз
основа на това овластяване Министерският съвет с ня-
колко последователни наредби ограничи дотолкова въз-
можността за приемане на нови жители в градовете (а
през отделни периоди — и в някои други населени места)
като въведе строг ограничителен административен ре-
жим, така че на практика правилото за свободен избор
на местожителство бе превърнато в изключение.
Новата Конституция на Република България (1991
г.) провъзгласи, че „всеки има право свободно да избира
своето местожителство" (чл. 35, ал. 1). Това даде основа-
ние на президента Ж. Желев да отмени последната от
горепосочените наредби (Наредбата за временно огра-
ничаване приемането на нови жители в градовете - ДВ,
бр. 94 от 1974 г.) - поради противоречието й с посочена-
та конституционна разпоредба и с международни актове,
станали по установения от чл. 5, ал. 4 от Конституцията
част от вътрешното право на страната.
б) Друг типичен административноправен статут е
този на ползвателите от услугите на социално-култур-
ни и други учреждения (пациенти в държавни или об-
щински болнични заведения, ученици в държавни учи-
лища, студенти в държавни висши училища, курортис-
ти в държавни или общински заведения за отдих, чита-
тели в обществени библиотеки и др. под.).
Основно право на ползвателя е да се ползва от услу-
гите на учреждението (заведението).
Основно задължение е да спазва установените в него
ред и дисциплина.
Нормативно установена е и отговорност за наруша-
ване на правилата за функциониране на учреждението.
В зависимост от тежестта на нарушението и степента на
вината на нарушителя се налагат различни наказания,
най-тежкото от които е лишаването от право да се полз-
ват услугите на учреждението (заведението).
Поставя се въпросът за характера на тази отговор-
ност - дали това е особен вид дисциплинарна или осо-
бен вид административнонаказателна отговорност?
34
35
Според нас в този случай сме изправени пред осо-
бен вид дисциплинарна отговорност. Първо, нала-
ганите по този ред наказания (например изключване
на студент или ученик) не са включени в номенклату-
рата на административните наказания, указани в
Закона за административните нарушения и наказания
(вж. чл. 13). Второ, по своя вид и предметна същност
налаганите на ползвателите наказания са много по-
близки до налаганите по реда, установен от Кодекса на
труда, дисциплинарни наказания (вж. чл. 188).
2. За да могат да встъпват в административни пра-
воотношения гражданите трябва да имат:
а) административна правоспособност - способ-
ността да са носители на административни права и
задължения. Такава способност имат всички български
граждани, независимо от възрастта им, а и чужденците,
пребиваващи постоянно или временно в Република
България, стига с изричен законов текст притежаването
на някое право или носенето на някое задължение да не е
запазено само за български граждани (например чл.
126 от Закона за съдебната власт постановява, че за
съдия, прокурор и следовател може да бъде назначено
лице, което има само българско гражданство; спо-
ред чл. 87 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България - ДВ, бр. 112 от 1995 г., с изм. и
доп., на военна служба не се приемат лица, които нямат
българско гражданство, а лицата, които освен българско
гражданство имат и чуждо гражданство, не се осво-
бождават от наборна военна служба, ако са постоянно
пребиваващи в Република България);
б) административна дееспособност - способнос-
тта да упражняват сами правата и да изпълняват за-
дълженията си. Такава дееспособност притежават всич-
36
ки пълнолетни лица, тоест навършилите 18-годишна
възраст, които не са поставени под пълно или ограниче-
но запрещение.
Лицата от 14 г. до навършване на 18-годишна въз-
раст са непълнолетни. Те извършват административноп-
равни действия със съгласието на своите родители или
попечители.
Тези разяснения са достатъчни за нуждите на обу-
чението по административно право. По останалите въп-
роси на правоспособността и дееспособността са прило-
жими общите правила на чл. 1 — 5 от Закона за лицата и
семейството.
Тук ще разгледаме един чисто административноп-
равен въпрос. Чл. 26, ал. 2 от Закона за административ-
ните нарушения и наказания предвижда, че админист-
ративнонаказателно отговорни (освен пълнолетните
лица, извършили административни нарушения в със-
тояние на вменяемост) са и непълнолетните, които са
навършили 16 години, но не са навършили 18 години,
когато са могли да разбират свойството и значението на
извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.
Поставя се въпросът, може ли подведеният под ад-
министративнонаказателна отговорност непълнолетен
да извършва самостоятелни всички процесуални
действия, които би могъл да извърши един пълнолетен,
включително и да подаде жалба до съда срещу наказа-
телното постановление и сам лично да се защитава в
производството пред съда?
Според нас отговорът е положителен, но тъй като по
този сложен въпрос е възможна противоречива съдеб-
на практика, за по-голяма правна сигурност препоръ-
чително е жалбата да се приподпише от родителите (съ-
ответно - от попечителите), за да се приеме, че обжал-
ването се извършва с тяхно съгласие.
37

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 май 2020 в 15:57 в момента не учи на 39 години
12 дек 2019 в 22:28 ученичка на 23 години от Ямбол - ГПЧЕ "В. Карагьозов", випуск 2016
25 сеп 2019 в 06:50 студент на 49 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Психология, випуск 2009
28 май 2018 в 11:51 потребител на 24 години
05 яну 2018 в 18:32 ученичка на 23 години от Хасково - ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров", випуск 2016
03 юни 2017 в 13:44 студентка на 23 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социална педагогика, випуск 2020
12 ное 2015 в 15:55 студент на 30 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Бизнес икономика, випуск 2018
08 юни 2015 в 00:33 студент на 42 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Юридически, випуск 2009
12 яну 2015 в 00:23 студент на 26 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2018
19 окт 2014 в 20:29 студент на 48 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2014
 
Подобни материали
 

Административен процес

29 мар 2011
·
224
·
5
·
3,476
·
273

Понятие за административен процес, принципи, субекти и страни, участващи в процеса...
 

Местно самоуправление и местна администрация


Местно самоуправление и местна администрация - курсов проект за специалност публична администрация...
 

Административен процес

11 окт 2010
·
67
·
3
·
679
·
98

Административен процес 3 насоки: 1.самостоятелен правен отрасъл; 2.в съотношение с понятието административно производство; 3.в тесен и широк смисъл. 1.Характеризира се с предмет и метод на правно регулиране.предмет-административнопроцесуални отношени...
 

Административно нарушение

29 ное 2012
·
13
·
2
·
422
·
27

лекция по административно право на тема административно нарушение...
 

Държавна служба

26 ное 2014
·
9
·
8
·
2,282

Държавната служба е основен институт на административното право. Свързва се с регулирането на специфични държавнослужебни отношения, в които участват държавните служители....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Административно право
Административно право - обща част
междинен тест по Административно право за Студенти от 2 курс
Тестът включва основни въпроси в рамките на Административното право - Обща част. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
10
50
1
1 мин
27.02.2015
Тест по административно право за 3-ти курс
изпитен тест по Административно право за Студенти от 3 курс
Тестът се сътои от 12 въпроса като някои от тях имат по повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти по право, дисциплина административно право, 3-ти курс.
(Лесен)
12
64
1
23.07.2013
» виж всички онлайн тестове по административно право

Административноправен статут на физическите лица

Материал № 460537, от 19 фев 2010
Свален: 57 пъти
Прегледан: 79 пъти
Предмет: Административно право, Право
Тип: Анализ
Брой страници: 16
Брой думи: 4,531
Брой символи: 29,214

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Административноправен статут на физическите лица"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала