Любка Кунчева
преподава по Педагогика
в град Варна
Големина на текста:
МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 ВЪПРОС
Цели и предметиВисшето образование играе важна роля в обществотосъздава ново знаниепредава го на 
студентите и поощрява иновациитеЕвропа има около 4000 висши училища с над 17 000 000 студенти и 1.5 
млн персоналНякои европейски университети са  сред най­добрите в светаУчебните програми не са 
обновенинедостатъчно млади хора поступват в университет след завършване на училище и малко 
възрастни са учили някога в университетЕвропейските университети често имат недостиг на инструменти 
за управление и средства за осъществяване на своите амбиции.
Работата на групата по модернизация на висшето образование се фокусира върху изучаването на начините 
за подкрепа на модернизацията на ВО.
Дейностите на кластъра (групатасе  фокусират около идентификацията и разпространяването на добри 
практики при зачитане на качеството на ВО управлението и фондовете му.  Ключовите резутати на кластъра 
включват компендиума от добри практики в модернизирането на ВО и тематични репортажи със 
заключение и резюмета по интересни теми.
МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПАУЧИТЕЛИ И ОБУЧИТЕЛИ.
Темпус е програма на ЕСподпомагаща модернизирането на ВОТемпус поддържа модернизацията на ВО и 
създава пространство за сътрудничество в околните на ЕС страниОснована през 1990г след падането на 
Берлинската стенасхемата сега обхваща 27 страни от ЗапБалканиИзточна Европа и Централна Азия
Северна Африка и Близкия ИзтокТемпус финансира 2 вида дейности:
1.Съвместните проекти са базирани на многостранни партньорства между ВУЗ от ЕС и страните­
партньориТе могат да развиятмодернизират и разпространяват нови учебни програмиметоди на 
преподаване или материалинасърчаващи на култура и осигуряване на качествотокакто и 
модернизиране на системите за управление и управлението на ВУ.
2.Структурни мерки допринасят за развитието и реформирането на институциите на висшата 
образователна система в страните­партньорида се подобри тяхното качество и значение и да се 
увеличи сближаването им в ЕС
Партньорствата са съставени от  консорциум от организациивлючително ВУЗфирми министерства
неправителствени и др.организацииработещи в областта на висшето образование от страна на ЕС и 
партньорските страни
Стартиране на Темпус ІV
Последна фаза на програмата Темпус Ізапочна през 2008 гГодишният бюджет възлиза на около 50 
млн евро и индивидуални проекти получават финансиране между 0,5 и 1,5 млн евроВсички условия и 
критериис които се кандидатства за финансиране са изложени в текста на поканата за предложение
която е достъпна на английскинемски и френски език.
Общата цел на Темпус е да допринесе за създаването на зона на сътрудничество в областта на ВО между 
европейския съюз и страните­партньориСпецифичните цели на програмата Темпус са следните:
-Насърчаване на реформата и модернизация на ВО в страните­партньори
-Подобряване на качеството и приложимостта на ВО в областта на труда и в обществото в страните­
партньори
-Да се повиши капацитета на институциите за ВО в страните­партньори и в ЕСспособността им да 
си сътрудничат в международен план и непрекъснато да се модернизиратда ги подпомага да се 
отворят към обществото като цялокъм труда и останалия свят с цел:
1)Да се преодолее разпокъсаността между страната в областта на ВО и интер­институционалното 
разделение
2)Повишава пригодността за заетост на завършващите университет 
3)Подобряване на интер­дисциплинарността и транс­дисциплинарността между университетските 
факултети
4)Да направи европейското пространство за ВО по­видимо и по­привлекателно
5)Да насърчи взаимното развитие на човешките ресурси
6)Да се засили взаимното разбирателство между народите и културите на ЕС и страните­
партньори.
Приоритети на учебната програма.
1.Реформа на уч.програма – модернизация на уч.програма в академични дисциплиниопределени 
като приоритетни от страните­партньориИзползване на европ.система за трансфер на кредити 
(ESTS), системата на трите цикъла и признаването на степените.
2.Реформа на управлението.
- подобрява университетското управление и целите на студентите
-Въведане на оценка на качеството
-Институционална и финансова автономия и отчетност
-Прозрачност и равен достъп до ВО
-Развитие на международни отношения
3.Висше образование и общество.
-Обучение на неуниверситетски преподаватели
-Развитие на партньорството  с предприятие
-Триъгълника на знаниетообразование – научни изследвания – иновации
-Обучителни курсове за обществени услуги
-Развитие на ученето през целия живот  обществото като цяло
-Квалификационни рамки
Комюнике на комисията.
1.Университетите са жизнено важни в постигането на целите на Лисабонската стратегияЕвропа 
трябва да засили трите полюса на триъгълника на знаниетоУниверситетите са крайно необходими и 
в тритеИнвестирането в модернизирането и качеството на университетите е дирекно инвестиция в 
бъдещето на Европа и европейците.
2.Увеличаване на предизвикателствата 
-Човешки капитал и пропуски в иновациитеСледванеДокато Европа е високо образовано общество 
само 21% от гражданите на ЕИ в работоспособна възраст са следвали значително по­малко 
отколкото в САЩ (38%), Канада (43%)
-Достъп до ВО – докато по­голяма част от Европа гледа на ВО като на “public good”, в други части на 
света се е увеличил приема в университетите благодарение на частни фондове.
ЛИСАБОНСКА СТРАТЕГИЯ – ПРАКТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКА ВИЗИЯ НА ЕС ДО 
2010г.
ЕС приема през март 2000 г стратегия за развитиеочертаваща стратегическата цел за подобряване 
качеството на живот в европейските страни и опазването на околната средаЗа реализирането на тези цели е 
небоходимо
1)Бизнесът и населението на всяка държава да има достъп до евтина комуникационна инфраструктура 
на световно ниво и да осигурява възможност за подобряване на компютърните умениясоциалните 
умения и владеене на поне 2 чужди езика.
2)Гаранция за адекватно заплащане на трударешаване проблемите на безработицасоциална изолация 
и бедносттагаранция за равнопоставеност по полетност и възраст.
3)Създаване на възможности чрез подходящо планиране и управление за ефиктивно развитие на 
малкия и средния бизнес.
4)Създаване на европейска образователна зона като гаранция за единно европейско пространство с цел 
решаване на проблема с въвеждането на нови съвременни  екологосъобразни технологии.
В рамките на изпълнение на Лисабонската стратегия е необходимо:
1)Съдаване на по­голям брой работни места и увеличаване до края на 2010 г с 4% заетостта на 
население от европейските държави
2)Отваряне на традиционните монополни пазари с цел манипулация на цените модернизиране на 
съответните секторисъздаване на общо европейско въздушно пространстворешаване на проблема 
с телекомуникациитедоставка на електричество и газ и решаване на проблема на действащите 
фирми в областта на икономиката.
3)Проникване на интернет в ВУЗпредприятия и публична администрация като в края на 2010г са 
обхванали 93% от гореспоменатите потребители.
4)Усъвършенстване политиката на устойчиво развитие и гарантиране съхраняването на естествената 
среда
5)Решаване проблемите със застаряването на населението в  и въвеждането на ефективни реформи в 
пенсионните системи.
ЛИСАБОНСКАТА СТРАТЕГИЯПРИОРИТЕТИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 
ОБУЧЕНИЕТО ­  7 ВЪПРОС
Постулираните в Лисабонската стратегия промени в икономиката изискват сериозна програма за 
модернизиране на образователните системи заедно с модернизирането на системите за социално 
осигуряванеВ тази връзка всяка европейска държава според националните си особености трябва да 
реализира 3 основни целипосочени в стратегическата рамка за сътрудничество в областта на образованието 
между държавите­членки на ЕС.
1)Повишаване качеството и ефективността на системите за образование и обучение
2)Осигуряване на достъп на всеки гражданин на ЕС до образование и обучение
3)Отваряне на образователните системи на всяка европ.държава както към страните­членки на ЕС 
така и към останалите страниЕлементитекоито трябва да се усъвършенстват за постигане на 
първата цел са:
-Непрекъснато обучение и повишаване квалификацията на преподавателите 
-Въвеждане и използване на съвремнните информационни технологии в обазованието и обучението
-Повишаване ефиктивността на езиковото обучение
-Гарантирана гъвкавост на системитепозволяващи достъп на всички европейци до образование
-Осигуряване на мобилност и на обучаеми и обучители
-Решаване проблемите с инвестициите в образованието и обучението
Стратегически областикоито европейската комисия предлага в изпълнение на Лисабонската стратегия са 
6:
1)Задълбочен анализ на образователната протребност на всички страни­членки на ЕС
2)Съдавнане на ефективно действаща система на партньорство между страните­членки
3)По­високи публични и частни инвестиции в образованието
4)Решаване проблема с равен достъп на образование
5)Въвеждане на непрекъснат контрол в образователните системи и институции
6)Ежегодна оценка на състоянието на националното образование и обучение във всяка страна­членка.
ЕВРОПЕЙСКА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА – 11 ВЪПРОС
ЕКР е документ на ЕСприет официално през април 2008 гНейната цел е усъвършенстване на 
националните квалификационни системи с цел признаване на националната квалификация във всяка 
европейска държава и насърчаване участието през целия жиот като се валидира и неформализира 
образованието и обучението.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Европейски образователни практики - лекции

Висшето образование играе важна роля в обществото, създава ново знание, предава го на студентите и поощрява иновациите. Европа има около 4000 висши училища с над 17 000 000 студенти и 1.5 млн персонал. Някои европейски университети са сред най-добрите...
Изпратен от:
valentinavi4eva
на 2010-02-17
Добавен в:
Лекции
по Педагогика
Статистика:
260 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Образованието

08 дек 2007
·
453
·
4
·
709
·
424
·
2

Нивото на образованието в Балгария и другите страни
 

Обзорен преглед на висшето образование в България

20 дек 2007
·
430
·
94
·
13,048
·
255
·
1
·
2

Обзорен преглед на висшето образование в България /за целите на Министерството на образованието и науката/ Бахрам Бекхрадня, директор, Институт за политики във висшето образование, Оксфорд, Великобритания
 

Знание и организация

15 фев 2008
·
124
·
10
·
1,701
·
59

Знание - диапазонът от информация или разбиране на един човек. Друго определение за знание е: факти, данни; фактическа информация, използвана за основа на дискусии...калкулации.
 

Качеството на висшето образование в България

06 май 2009
·
131
·
4
·
897
·
153

Качеството на висшето образование е доста често коментирано в последните години. За съжаление обаче в повечето случаи тези коментари са предизвикани повече от негативните резултати в образователната ни...
 

Сравнение на образователните системи на България, Хърватия, Австралия, Германия

30 май 2007
·
779
·
9
·
1,136
·
328
·
1

Всяка страна има своя образователна система и тя произхожда и е съобразена с особеностите както в исторически така и в политически и икономически план на дадената държава.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Педагогика
Тест по социално партньорство
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тестът е предназначен за студенти, магистри от специалност "Управление на образованието". Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
20
11
1
6 мин
12.09.2013
Тест по Спортна педагогика за студенти от 1-ви курс
междинен тест по Педагогика за Студенти от 1 курс
Тестът е създаден за изпит по ТМФВ за ВТУ магистърска степен при проф.Цонкова (Кадинова). Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
26
1
2 мин
18.11.2016
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Европейски образователни практики - лекции

Материал № 459702, от 17 фев 2010
Свален: 260 пъти
Прегледан: 372 пъти
Качен от:
Предмет: Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 10
Брой думи: 3,781
Брой символи: 25,657

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Европейски образователни практики - лекции"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Любка Кунчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  10 години
1

Борислав Борисов
преподава по Педагогика
в град Пловдив
с опит от  5 години
1 40 3

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения