Големина на текста:
Чл. 5, ал.2 от Конституцията, конституционно – правните разпоредби
имат непосредствено действие, изменение на тази разпоредба е допустимо
само от Велико Народно събрание, по този начин то получава
изключително голяма стабилност в правния мир отговарящ на неговото
значение.
Непосредствено действие на Конституцията има няколко значения:
1.съвпада с присъщия нормативен акт правният ефект , а
именно да създава, да изменя или да отнемя правни норми;
2.то се изразява и в това, че породените от Конституцията
На Съгласно ал.2, параграф 3 в едногодишен срок на конституцията
в сила, НС отменя тези разпоредби на заварените закони, които не са
отменени по силата на непосредственото действие на чл.5, ал.2 на
Конституцията. Тази разпоредба ще намери приложение тогава когато
непосредственото отменително действие на конституцията ще доведе до
недопустима празнина в правната уредба поради липсата на общ правен
режим който да влезе в действие, вместо отменената разпоредба така тази
липса пречи да се прояви отменителното действие и можем да кажем че
представлява негов предел. Противоконституционни или не съвместими с
конституционните промени разпоредби можем да открием във всички
клонове завареното право, внимание заслужават на й вече
противоречащите на конституцията разпоредби на гражданското право и
гражданския процес поради връзката им с икономиката.
Новата конституционна уредба отменя социалистическата
собственост, делението на собствеността на гражданите налична и частна
им позволява те да притежават всякакви вещи, необходими за тяхната
спотанска дейност, като се постановя че собствеността се ползва, с еднаква
правна закрила, независимо от това кой я притежава – чл.17 от
Конституцията. Също така завареното право е съдържало разпоредби
въвеждащи особени правила за отношение между социалистически
организации, доколкото те не са изрично отменени те трябва да се смятат
за отменени по силата на отменителният ефект на непосредственото
действие на Конституцията, така на тяхно място влиза в сила общият
граждански и гражданско процесуален режим. Този отменителен ефект на
непосредственото действие на конституционните разпоредби може да бъде
приложен от всеки съд или друг правоприлагащ орган във връзка с въпроса
с който е сезиран, когато решаването му зависи от разпоредба на
завареното законодателство, оправомощен да се произнесе по
противоконституционността на разпоредби и на завареното право е
конституционният съд. Решението с което конституционният съд обявява
заварен от конституцията закон за противоконституционен има само
декларативен ефект. То с е ползва само със сила на присъдено нещо, но не
и с конститутивно нещо , то означава че заварения закон се счита изгубил
силата си от деня на влизане в сила на конституцията си, а не 3 дни след
обнародване на решението на конституционният съд. Последното се
отнася за решението на конституционният съд с което той обявява за
противоконституционен закон приет след влизането в сила на
конституцията. Очевидно е режимът на който §3,ал.1 от преходните и
заключителни разпоредби на конституцията подчинява завареното право
произтича от несъвместимостта на редица негови разпоредби с
радикалните промени състоящи се в новото икономическо, социално и
държавно правно устройство, което замести тоталитарният режим и се
уредено от новата конституция. Именно в резултат на своето
непосредствено действие конституционно правните разпоредби се
включват в системата на действащото право и произвеждат
непосредствено правни последици. Изключенията от този принцип са 2: 1.
непосредствено действие не притежават или нямат конституционните
разпоредби които изискват приемането на съответен закон за да бъдат
поставени в действие. Такава е разпоредбата на чл.42, ал.2 от
Конституцията която постановя че организацията и редът за произвеждане
на избори се определят със закон. 2. са конституционните разпоредби
които констатират определени обстоятелства или фиксират определени
положения напр. чл.63 съгласно който НС се състои от 240народни
представители.
Във връзка с непосредственото действие на конституционните
разпоредби следва да разгледаме тяхното действие по време , по принцип
правните актове действат занапред, като по изключение те могат да имат
обратно действие ако това е изрично предвидено в техния текст.
Конституцията обаче установява принципи и урежда установки, които
имат универсално значение и общовалиден характер, ето защо
конституционно правните разпоредби, които установяват принципи и
норми с общовалиден характер имат обратно действие и без това да е
изрично установено.( новата конституция установява, че частната
собственост е неприкосновена, приемат се реституционните закони).
ТЕМА6 – КОНСТИТУЦИОННИ ПРАВНИ НОРМИ. БЕЛЕЗИ И
ОСОБЕНОСТИ. ВИДОВЕ КОНСТИТУЦИОННО ПРАВНИ НОРМИ
Конституционно правните норми регулират обществените
отношения свързани с основите на публичната власти възникват пряко при
и по повод осъществяването на държавната власт и народният суверенитет.
Конституционно правни норми се съдържат в правни актове н а три
равнища:
1. конституцията и т.нар. конституционни закони ( за изменение на
конституцията;
2.закони от текущото законодателство , които уреждат
конституционно правна материя ( уреждат посочените
обществени отношения – закон за конституционния съд;
избирателните закони, закон за местно самоуправление и
местната и др.);
3. това са подзаконовите актове – правилник за дейността и
организацията на конституционния съд
Конституционно правните норми са юридически правила за
отношение и като такива те притежават всички основни белези и елементи
характерни за правните норми въобще. Същевременно обаче те се
отличават по своето съдържание, характер и структура, което се обуславя
от техният предмет на правно регулиране. Конституционно правните
норми са юридическа основа на цялата правна система. Те имат за свой
предмет на правно регулиране обществените отношения, който възникват
при организацията и функционирането на държавната власт, който
определят икономически основи на обществото , както и които стоят в
основата на правният статус на гражданите и по принцип на гражданското
общество. Особено място заемат онези конституционно правни норми ,
които уреждат конституирането, организацията, правомощията и реда на
дейност на държавните органи. Конституционно правните норми и по
специално съдържащите се в Конституцията се характеризират с
изключително висока степен на абстрактност. Това означава че те
представляват най – общи правни норми , които установяват основните
положения или представляват принципи на правото или на някои негови
отрасли. За да бъдат приложени те трябва да бъдат конкретизирани от
текущото законодателство, от този общ принцип има изключения напр.
нормите на конституцията, които уреждат законодателния процес.
Ш редица случаи конституционно правните норми установяват не
права и задължения, а принципи, правомощия в държавно властнически
отношения. Това се обуславя именно от абстрактния им характер, поради
което тяхната нормативност е завоалирана. Конституционно правните
норми обикновено са императивни по съдържание, като те са формулирани

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Конституционно право

Конституционно–правните разпоредби имат непосредствено действие, изменение на тази разпоредба е допустимо само от Велико Народно събрание, по този начин то получава изключително голяма стабилно...
Изпратен от:
marina
на 2010-02-16
Добавен в:
Лекции
по Конституционно право
Статистика:
116 сваляния
виж още
 
 

Конституционно право

Материал № 458588, от 16 фев 2010
Свален: 116 пъти
Прегледан: 100 пъти
Качен от:
Предмет: Конституционно право, Право
Тип: Лекция
Брой страници: 30
Брой думи: 8,430
Брой символи: 56,553

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Конституционно право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала