Големина на текста:
ТЕМА 1 : ИКОНОМИКА НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО!
1. Парето ефективност: благосъстоянието на нито един индивид в обществото не може да бъде
повишено, без да се намали благосъстоянието на някой друг.
2. Пределна чиста полза (MNB) = MSB-MSC .
3. Критерият за ефективност в рамките на анализа на частичното равновесие: MSB=MSC
4. Съвкупна нетна полза от благото(обществен излишък): превишението на TSB над TSC.
Условия за Парето ефективност според анализа на общото равновесие(5,6 и 7):
5. Ефективност в размяната: пределните норми на субституция (MRS) между всеки 2 блага да
бъдат равни за всички индивиди в стопанството. (MRS
A
XY
=MRS
B
XY
).
6. Ефективност в производството: пределните норми на техническа субституция (MRTS)
между производствените фактори да бъдат равни за всяко благо, което се произвежда в
стопанството. (MRTS
X
LC
=MRTS
Y
LC
).
7. Ефективност във връзката между размяната и производството: пределните норми на
субституция между всеки 2 блага в потреблението да бъдат равни на пределните норми на
трансформация (между благата) в производството. (MRS
A
XY
=MRSB
XY
=MRT
XY
).
8. Кутия на Еджуърт – Боули: представя всички възможни варианти за разпределение на блага
Х и У между индивиди А и В.
9. Изокванта: представя равнище на производствво (количество произведена продукция). Тя е
ГМТ (всяка от които представлява различна комбинация от труд(L) и капитал(C) – т.е. различна
технолигя), но така, че произвежданото количество във всяка точка е еднакво.
10. Пределна норма на техническа субституция(MRTS): равна е на наклона на съответната
изокванта (MRTS=?C/?L), т.е. число, което показва от колко единици капитал се отказваме, за да
увеличим труда с 1 единица, но така, че продлжаваме да произвеждаме неизменно количество
продукция.
11. Граница на производствените възможности: показва max възм. ниво на производство на
благо У за всяко ниво на производство на Х(и обратното).
12. Граница на възможната полезност: представя съвкупността от всички точки, които
удовлетворяват всичките три условия на Парето за ефективност. (5,6 и 7).
13. Пазарен провал: ситуация, в която пазарът не може да осигури Парето ефективно
разполагане на оскъдните ресурси. Групата на пазарните провали включва: НК, външни ефекти,
ПБ, несъвършена информация. ПП детерминират алокативната функция на държавата.
13. Несъвършена конкуренция: налице е, когато пазарните продавачи имат известен котрол в/у
цената на своята продукция (монопол;олигопол;монополистична конкуренция). За да
максимизира своята печалба монополистът доставя благото на ниво, по-ниско от Парето
ефективното => чиста загуба на благосъстояние.
1
14. Външни ефекти: разходи и ползи за трети страни (различни от купувачите и продавачите на
пазара), които не намират отражение в пазарната цена. В зависиимост от характера на ефекта те
биват позитивни(ползи) и негативни(разход). Равновесието се постига при MSB=MPC и ако
MEC>0 => Парето неефективно(производство на стомана) или Равновесието се постига при
MSC=MPB и ако MEB>0 => Парето неефективно(ваксина).
15. Корективен данък: средство за трансформиране на външните р-ди във вътрешни. (с размера
на MEC и така кривата S се измества до MSC)
.
16. Субсидия: средство за трансформиране на външните ползи във вътрешни. (с размера на MEB
и така кривата D се измества до MSB).
17. Теорема на Коуз: за да трансформира външните ефекти във вътрешни, държавата просто
трябва да дефинира правата на собственост върху съответните ресурси и на тази основа
свободната размяна на установените права срещу пари ще осигури Парето ефективност на пазара.
18. Чисто публично благо: благо, чийто ползи се разпростират в/у широк кръг потребители
едновременно. Характеристики на чистото публично благо са неконкуреност в потреблението и
невъзможност за изключване от ползите.
19. Неконкурентност в потреблението: потреблението на публичното благо от един индивид не
намалява количеството от благото, което е на разположение за потреблението от всички останали
или пределните разходи, свързани с потреблението на публичното благо от още един индивид са
равни на 0.
20. Невъзможност за изключване от ползите: доставено за 1 член от общността, благото се
доставя за всички останали членове. Изключването е свързано с големи разходи и/или е
технически невъзможно.
21. Чисто частно благо: конкурентност в потреблението и възможност за изключване от ползите
в процеса на потребление.
22. Асиметричност на информацията: едната страна на пазара, разполага с информация, която
е недостъпна за другата страна на пазара.
23. Морален хазарт: наличието на застраховка намалява стремежа на застрахования да избегне
сбъдването на съответното застрахователно събитие.
24. Достойно благо: благо, чийто ползи за потребителя са по-високи, отколкото самият
потребител си мисли; потребителят недооценява своята полза. (колани в колите; каски; здравна
профилактика; образование).
25. Недостойно благо: благо, чийто ползи за потребителя са по-ниски, отколкото самият
потребител си мисли; потребителят надеценява своята полза. (алкохол; цигари; наркотици).
26. Функция на общественото благосъстояние: инструмент за пълно и последователно
подреждане на алтернативните икономически състояния, според тяхната атрактивност за
обществото като цяло. [ W=W(U
A
; U
B
) ].
2
27. Обществен оптимум: най-доброто състояние на икономиката от гл. точка на ефективност и
справедливост едновременно. Постига се там, където границата на възможната полезност се
допира до най-високо разположената индиферентна крива.
ТЕМА 2: ПУБЛИЧНИ БЛАГА!
1. Свободен ездач (пътник без билет): при невъзможност за изключване от благото всеки смята,
че може да потребява, без да плаща, с други думи липсват стимули за доброволното участие на
хората във финансирането на разходите за доставяне на благото.
2. Блага с ниска конкурентност в потреблението и възможност за изключване (II квадрант):
кабелна телевизия; ненатоварени магистрали, мостове, кина, театри, стадиони, когато се
използват под нивото на техния капацитет.
3. Блага с висока конкурентност в потреблението и невъзможност за изключване (IV
квадрант): общите ресурси на планетата; натоварените пътища и тротоари и т.н.
4. Пазарна крива на D при чисто частно благо: извеждаме чрез хоризонтално събиране на
индивидуалните криви на търсене. Парето ефективност се достига при: MB
A
=MB
B
=MB
C
=
MSB=MSC.
5. Пазарна крива на D при чисто публично благо: извеждаме чрез вертикално събиране на
индивидуалните криви на търсене. Парето ефективност се достига при: MB
A
+MB
B
+MB
C
=
MSB=MSC.
6. Условие за Парето ефективност при доставянето на едно частно и едно публично благо
според анализ на общото равновесие: MRS
A
PG
+MRS
B
PG
=MRT
PG
.
ТЕМА 3 : ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ!
1. Крива на Лоренц: традиционен метод за представяне на разпределението на дохода в
обществото; показва кумулативния дял от общия доход на нацията, който се пада на най-бедните
10%, най-бедните 20% и т.н. до края (100%). (колкото кривата на Лоренц е разопложена по
близко до 45
o
линия на абсолютно равенство, толкова степента на неравенство в разпределение на
дохода в обществото е по-малка).
2. Коефициент на Джини: измерва неравенството в разпределението на дохода: G=А/(А+В),
където А е площта заключена от 45
o
и кривата на Лоренц, а B е площта под крива на Лоренц.
G= (0;1). Ако G нараства => неравенството расте.
3. Линия на бедност: паричен еквивалент на експертно определен набор от стоки и услуги,
необходими за задоволяването на основните жизнени потребности. (H=m/n – относителен дял на
бедните в обществото).
4. Утилитарна функция на благосъстояние: общественото благосъстояние е проста сума от
благосъстоянието на отделните индивиди – W
U
=U
A
+U
B
+…+U
i
.
5. Ролсианска функция на благосъстояние: благосъстоянието на обществото като цяло е
функция от благосъстоянието на най-бедния негов член. – W
R
= min(U
A
;U
B
;…;U
i
).
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
21 яну 2020 в 22:07 студентка на 29 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Финанси,счетоводство и контрол, випуск 2021
11 яну 2020 в 17:03 потребител
09 яну 2020 в 12:02 в момента не учи на 36 години
06 яну 2020 в 17:06 студент на 39 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Финансов мениджмънт, випуск 2021
28 ное 2019 в 22:53 студент на 21 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Финанси,счетоводство и контрол, випуск 2021
17 сеп 2019 в 07:38 в момента не учи на 28 години от София
19 юни 2019 в 11:18 потребител
 
 
Онлайн тестове по Финанси
Финанси - данъци и данъчна политика
изпитен тест по Финанси за Студенти
Примерен тест по финанси - данъци и данъчна политика. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(За отличници)
50
2
2
12 мин
14.08.2019
Тест по Местни финанси за 4-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е предназначен за всички студенти, обучаващи се в икономически специалности и разглежда Местните финанси. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
7
1
2 мин
03.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Публични финанси - всички определения

Материал № 457834, от 15 фев 2010
Свален: 669 пъти
Прегледан: 835 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Конспект
Брой страници: 13
Брой думи: 4,261
Брой символи: 26,870

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Публични финанси - всички определения"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения