Големина на текста:
1. БЪЛГАРСКО СРЕДНОВЕКОВИЕ
(I - VII век)
„Великото преселение на народите" и разпада-нето на Римската
империя ознаменували края на Античността и раждането на средновеков-
ната европейска цивилизация. Един от регио-ните, където драматичният
сблъсък между стария свят и варварските племена се почувст-вал
осезателно, бил Балканският п-в. В про-дължение на няколко столетия
неговият облик коренно се променил в резултат на изключи-телни по
своите последици етнически, социал-но-икономически и политически
процеси. Важна роля в тях играли славяните и прабъл-гарите.
ПРОИЗХОД И РАЗСЕЛВАНЕ НА СЛАВЯНИТЕ
своите първоначални територии. Оформили се три племенни групи
славяни: западна, нарече-на венеди, източна - анти и южна - под името
славини.
До края на V в. южните славяни заели терито-риите северно от р.
Дунав (приблизително зе-мите на днешна Унгария, Румъния и част от
Украйна). Те влезли в непосредствен контакт с римско-византийската
цивилизация, която оказала значително влияние върху тяхното развитие.
ПОМИНЪК И ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ
Първите опити да се отговори на въпроса от-къде произхождат славяните
са направени през XII в.
Според средновековните летописци най-древ-ната тяхна територия
са земите по долното те-чение на р. Дунав. Изхождайки от библейския
разказ, те считали, че историята на славяните започвала с вавилонското
стълпотворение, ко-ето разделило човечеството на 72 рода. Съвре-менната
наука е установила, че славяните спа-дат към индоевропейската езикова и
етническа общност. Независимо от различните теории за първоначалните
им поселения безспорно тях-ната прародина е Европа. Чрез
археологически и лингвистични проучвания е установено, че те са
населявали обширна област, заключена между Карпатите, Балтийско море
и реките Одер, Днестър и Днепър. Към началото на първото хилядолетие
пр. Хр. се оформил общ праславянски език, който имал редица сходст-ва с
езика на балти и германци - непосредстве-ни съседи на славяните.
Сведения за някои от обитателите на посоче-ните земи се срещат в
„История" на Херодот, като споменатите от него неври и будини веро-ятно
са били славянски племена. По-сигурни писмени известия за славяните
датират от I -II в. Римският историк Тацит ги назовава с об-щото име
„венеди" и ги поставя в съседство с германците.
По време на „Великото преселение на народи-те" част от славяните
започнали да напускат
Славяните водели уседнал начин на живот, който несъмнено дал
отражение върху техния бит, общество и култура. Основният поминък от
най-древни времена си оставало земеделие-то. Отглеждани били редица
земеделски култу-ри - просо, лен, пшеница и др. В славянските некрополи
1
освен зърнени храни са открити и много кости на животни, което показва и
раз-витие на скотовъдството. Византийският писа-тел Псевдомаврикий
съобщава, че славяните отглеждали много добитък, а Прокопий отбе-
лязва, че антите принасяли в жертва на своите богове бикове.
Намерените земеделски сечива, грънчарски изделия и оръжия
свидетелстват и за развитие-то на редица занаяти като ковачеството, грън-
чарството, дърводелството, тъкачеството и др. Първоначално керамиката
била изработвана на ръка, което придавало на славянските съдо-ве груби и
несъвършени форми. Впоследствие те възприели грънчарското колело,
усъвър-шенствали и технологията за приготвяне и из-пичане на глината,
което увеличило здравина-та на изработваните съдове. Славяните строели
селищата си край реки, езе-ра и блата, най-често в естествени и трудно-
проходими места. Основен тип бил землянката и полуземлянката,
изградени от плет и глина, но постепенно започнал да си пробива път и
каменният градеж. Славяните правели по ня-колко изхода на своите
жилища, за да могат по-бързо да избягат в случай на вражеско на-падение.
Социалната структура на славянското общестСлавянски земеделски
оръдия на труда
во в общи линии не се отличавала от тази на другите варварски
народи, появили се на исто-рическата сцена в прехода от Античност към
Средновековие. Основната обществена едини-ца била родовата община,
оглавявана от ста-рейшина. Няколко родови общини образували племето,
което се управлявало от племенен вожд, наречен княз. Властта му била
ограниче-на от общото събрание на племето - т. нар. вече, в което влизали
всички мъже воини. Този начин на управление направил силно впечатле-
ние на Прокопий Кесарийски, който подчерта-ва, че славяните не се
управляват от един чо-век, а „живеят в демокрация" и затова винаги „общо
разглеждат полезните и трудни работи". А Псевдомаврикий, като има
предвид визан-тийското самодържавие и строга централиза-ция,
характеризира управлението на славяните като „анархия". Несъмнен
авторитет в славян-ското племе имал съветът на старейшините, който се
превърнал в главен помощник на кня-за.
РЕЛИГИОЗНИ ВЯРВАНИЯ
Религиозните вярвания на славяните били тяс-но свързани с начина
им на живот. Те обожес-твявали природните сили, от които зависело
благополучието им. На върха на богатия бо-жествен пантеон на славяните
стоял творецът на мълнията - бог Перун. Редом с него особено почитани
били богът на стадата и подземния свят Волос, богът на плодородието
Дажбог, бо-гът на огъня и занаятите Сварог, богинята на красотата, брака
и любовта Лада и др. Славяните вярвали също така в съществуване-то на
свръхестествени същества, надарени с човешки образ, които могли да
влияят върху плодородието и съдбата на хората. Това били т. нар. вили,
самодиви и русалки, обитаващи реки и непроходими гори. За да
омилостивят боговете и осигурят за себе си здраве и успех във войните,
славяните извършвали жертво-приношения. В своите светилища те
2
поставяли различни каменни или дървени идоли, пред които се кланяли и
пеели езически молитви. Бил разпространен и фетишизмът - преклоне-
нието и вярата в чудодейната сила на свещени дървета, камъни и различни
предмети. От най-древни времена сред славяните същес-твувал и култът
към мъртвите. Основен погре-бален ритуал бил трупоизгарянето. Заедно с
праха на мъртвия в гробовете оставяли и съдо-ве с храна и различни
предмети, за да му слу-жат в отвъдния свят. Погребенията на славя-ните се
придружавали с особени ритуали. Един от тях бил т. нар. тризна -
своеобразно военно състезание. Над гроба на умрелия било устрой-вано и
угощение (страва).
ЗАСЕДВАНЕ НА СЛАВЯНИТЕ НА БАЛКАНСКИЯ
ПОЛУОСТРОВ
В началото на VI в. славяните, обитаващи зе-мите северно от р.
Дунав, започнали периодич-ни нападения върху територията на
Византийс-ката империя. Опасността от новия противник заставила
император Анастасий да изгради внушителна стена за защита на столицата
Константинопол, простираща се от крепостта Деркос на Черно море до
Силимврия на Мра-морно море (общо 70 км). Съвременниците на
събитията чертаят в произведенията си една мрачна и апокалиптична
картина на последи-ците от извършените славянски набези. Те били
придружавани с разрушения и отвличане на много пленници. Тъй като
робството не било присъщо за обществения живот на славя-ните,
значителна част от тези пленници впос-ледствие били освобождавани
срещу паричен откуп, а имало и случаи, когато били избива-ни.
Славянските нашествия се засилили особе-но по времето на император
Юстиниан I (527 -565). По примера на своя предшественик той предприел
огромна строителна дейност по гра-ниците на империята. Същевременно
визан-тийците се опитали да привлекат на служба във войската и славини,
с което се надявали да спрат честите нападения. Особена популяр-ност със
своите неочаквани и смели походи срещу съплеменниците си за кратко
време придобил славянинът Хулвудий - стратег на Тракия. Силно средство
за защита била визан-тийската дипломация. През 540 г. тя успяла да
предизвика междуособна война между анти и славини, която дала
временен отдих за импе-рията. През 549 и 550 г. последвали нови напа-
дения. Особено голямо било последното, кога-то славяните, разделени на
три отряда, достиг-нали до гр. Солун, след което презимували в земите на
империята.
Последните десетилетия на VI в. бележат нача-лото на славянското
трайно отсядане в земите южно от р. Дунав. За известно време върху този
процес дал отражение и един нов политически фактор - Аварският хаганат.
Той се образувал в земите на днешна Унгария (римската провинция
Панония). Аварският хаган подчинил славяните в Панония и се опитал да
разпростре властта си и над дакийските славяни, но походът му срещу тях
завършил безславно.
Византийският хронист Менандър съобщава, че аварският хаган
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
DiDiTo_F написа на 01 юли 2010 ОТГОВОРИ
ученичка на 19 години от Бургас , ГЧЕ "Васил Левски"
Това е много добро!
Последно сваляне: няма информация
burn06 написа на 08 юни 2010 ОТГОВОРИ
ученичка на 17 години
mn qko
Последно сваляне: на 22 яну 2013
love_gaara написа на 22 мар 2010 ОТГОВОРИ
ученичка
rikich написа на 19 мар 2010 ОТГОВОРИ
потребител на 20 години
eselka написа на 24 ное 2009 ОТГОВОРИ
ученичка на 11 години от Сливен , СОУ "Константин Константинов"
kalingm написа на 03 ное 2009 ОТГОВОРИ
ученик на 14 години от Сливен , Трето ОУ "Доктор Иван Селимински "
якооо
dimitur123 написа на 02 ное 2009 ОТГОВОРИ
студент на 21 години
r3c0n3c7_vr написа на 20 окт 2009 ОТГОВОРИ
ученик на 19 години от Враца , ПГЛПУ
надявам се да ми помогне много,защото ще държа матура по този предмет
cvetito3 написа на 04 окт 2009 ОТГОВОРИ
ученичка на 15 години от Плевен , ОУ "Йордан Йовков"
супер е мерси много
batista987 написа на 01 окт 2009 ОТГОВОРИ
ученик на 14 години от София , 097 СОУ "Братя Миладинови"
Мерси много
 
Домашни по темата на материала
Един ден в Константинопол
добавена от tjeliaskova 30.11.2018
0
4
Спешно за утре!!!Моля за помощщщ!
добавена от zeliha_eub 08.05.2018
0
12
Спешно за Понеделник!!!Моля за помощщщ!
добавена от zeliha_eub 11.10.2017
0
3
История за 9 клас. СПЕШНО
добавена от katqtonkova 04.02.2019
1
12
История за 9 клас. СПЕШНО
добавена от katqtonkova 04.02.2019
1
5
Подобни материали
 

Освобождението на България 1877

18 май 2008
·
156
·
9
·
2,814

Освобождението на България 1877 - тема по история.
 

Славяни. Произход, разселване и идването им на Балканския полуостров

01 апр 2006
·
839
·
8
·
1,403
·
1,855

Славяни. Произход, разселване - поминък и обществен живот, уръдия на труда, вярвания, заселване на Балканския полуостров и последици.
 

Обединение на Италия

23 юни 2010
·
54
·
2
·
419
·
121

1815г. – 1848г. : неспокоен период изпълнен със зле организирани действия за обединение, чрез революционни методи. 1848г. : австрийците потушават революцията и разполагат гарнизоните си из цяла Италия...
 

Великото преселение на народите

23 юни 2007
·
732
·
10
·
2,113
·
611
·
5
·

Великото преселение на народите- причини, хронологически граници, посоки на разселване. Характеристика на варварското кралство.
 

Екзарх Антим l

06 май 2008
·
35
·
2
·
379
·
35

Биография на Екзарх Антим l - първият български екзарх.
 
Онлайн тестове по История
Тест по История за 5-ти клас върху Древен Рим
тематичен тест по История за Ученици от 5 клас
Предназначен за проверка на знанията от дял Древен Рим в пети клас. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
14
431
1
27.04.2017
Тест по История за 7-ми клас. Траки и елини
изпитен тест по История за Ученици от 7 клас
В теста е засегнат сегмент от материала за 7-ми клас, който отразява тракийската история и култура, въпроси от историята на македонската държава и елинизма. Тестът се състои от 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
19
66
1
1 мин
23.11.2016
» виж всички онлайн тестове по история

Теми по История (84 страници)

Материал № 45563, от 16 ное 2007
Свален: 3,708 пъти
Прегледан: 4,247 пъти
Качен от:
Предмет: История
Тип: Тема
Брой страници: 145
Брой думи: 39,991
Брой символи: 335,262

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми по История (84 страници)"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Анелия Севова
преподава по История
в град Стара Загора
с опит от  3 години
53

Маргарита Петринска
преподава по Български език
в град София
с опит от  4 години
124 12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения