Големина на текста:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ
доц. Стаменкова
Изпит: тест + реферат
1 тема
СЪЩНОСТ НА ИЗМЕРВАНЕТО В ПСИХОЛОГИЯТА
Измерването бива ПРЯКО и НЕПРЯКО.
Прякото измерване намира приложение в точните науки- химия, физика, геометрия. В психологията
измерването е КОСВЕНО, НЕПРЯКО. Пряко можем да измерим извадката, върху която правим определен тест,
но то НЕ НИ ПРЕДОСТАВЯ информация за психичните явления, тоест измерването в психологията е много
УСЛОВНО. Поради това в психологията се прилага непрякото измерване. Такова има и в естествените науки.
Например времето- измерваме го с термометър индиректно- по повишаване на живачния стълб.
За психичното съдим по поведението, по начина на реагиране, по вербалното и невербално поведение.
Индиректно съдим за психичното. Не бива да мислим, че всичко може да бъде измерено. Например емоциите-
казват, че е свързано с ендокринната система, която съдържа различни хормони. Психолозите се опират на
изследванията на физиолози, кардиолози, невролози и др. специалисти. За психичните процеси, свойства и
състояния съдим по външните прояви, поведението на индивида- ИНДИРЕКТНО, КОСВЕНО, НЕПРЯКО.
АРГУМЕНТИ “ЗА” и “ПРОТИВ” измерването в психологията.
ПСИХОМЕТРИЯ- понятието е съставено от две думи от гръцки произход- психо /душа/ и метрия /меря/.
Въведено е от немския философ КРИСТИЯН ВОЛФ през 1734г. в публикуваното от него двутомно съчинение
“Психометрия”. Той аргументира, доказва възможността за измерване на психичното.
Психолозите не са единодушни, че може да има измерване в психологията.
АРГУМЕНТИ “ПРОТИВ” измерването в психологията:
че психичното е много индивидуално, специфично и то не може поради своята дълбинна същност да бъде
измерено;
че психичното е комплексно, многостранно явление. Психичните явления са качествено различни и
несравними с физичните и неговата същност се отличава именно с това, че не може да бъде измерено.
Съществуват мнения, че душата тежи 3-5 грама, отлитането на душата- 15 гр., но тези публикации не се
приемат насериозно. ПСИХИЧНОТО Е ФИНА МАТЕРИЯ, А НЕ ДВИЖЕНИЕ НА МАТЕРИЯТА;
че поведението на хората при еднакви условия се подчинява на различни влияния и свобода на избор, поради
което то не може да бъде измерено и прогнозирано в бъдеще- например агресивността. Психични
преживявания, устойчиви атитюди /отношения/ се подчиняват на различни по свобода мисли. Психолозите
питат “Дали агресивността е личностна черта или е ситуативност?” В САЩ е направен експеримент с две
студентски групи. Едната са надзиратели в затвор, а втората група- затворници, които да търпят
противодействие. Наблюдава се нарастване на агресивността в експерименталната група. Американците
считат, че агресивността е ситуативна реакция /зависи от ситуацията, в която сме поставени/;
психиката на човек е строго индивидуална и неповторима. Психичното не е точно определено, например
емоции, чувство за отговорност, морално съзнание. То се влияе от подсъзнателни и безсъзнателни механизми
и оттук следва, че не може да бъде измерено.
1
АРГУМЕНТИ “ЗА” измерването в психологията:
позволява да се направи по- точно, по- определено описание на психичните феномени, то ни
задължава да сме по- прецизни в използваните методи и съставени твърдения, изводи, заключения;
че данните, получили числово изражение позволяват еднозначно да се обобщят резултати, да се
съпоставят помежду им;
измерването позволява да се извлекат общи закономерности; да се формулират точни
функционални отношения; чрез измерването може да се съставят научно обосновани анализи, да се
проверяват хипотези. Монтен казва “По- добре една мислеща глава, отколкото една пълна глава”.
ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИЗМЕРВАНЕТО В ПСИХОЛОГИЯТА
І. КРАТКА предистория. През 1734г. Кристиян Волф публикува “Рационална психология”. Той е бащата,
кръстникът на измерването в психологията. В своята “Психометрия” той излага идеята, че по продължителност на
аргументацията може да се измери концентрацията на вниманието, величината на вниманието. Въвежда и
понятието “психометрия”, свързвайки измерването с времето за реакция- един от обективните показатели за
дълбинните психични процеси. През 1980г. физиологичното детерминира психичното /съзнанието/.
Психометрията още тогава ни дава тази идея. Тя намира реализация в психофизиката на Вебер и Фехнер. В
средата на ХІХ век създават психофизиката- едно от най- важните направления в експерименталната психология.
Идеята за психометрията възниква в астрономията.
“Гринуички феномен”- уволнили са много асистенти за това, че не са направили “точно” измерване, а
всъщност те не са имали вина, не е отчетено индивидуалното време на реакцията.
В началото на ХІХ век Бестел установява ИНДИВИДУАЛНО ВРЕМЕ НА РЕАКЦИЯ. Хората се
различават помежду си по така нареченото индивидуално време на реакция /t---R/. През ХІХ век психолозите се
центрират върху измерване времето на реакция на различни дразнители.
В средата на ХІХ век холандския физиолог Дондерс експериментално потвърждава тезата си, че времето
на реакция е сложно съставно време.
Хелмхолц установява, че при минаване на нервния импулс, времето е константно. Дондерс казва
остатъкът от това време във времето на реакция, тоест времето, което е по- високо от това на Хелмхолц е времето
на психична реакция. Той въвежда понятието МЕНТАЛНА /УМСТВЕНА/ ХРОНОМЕТРИЯ, чрез която изчислява
времето на проста психична реакция, в която роля играят скоростта на избор, скорост на разбиране, от които
изчислява време на различаване. Психичното се превръща в област на експериментиране, различно от
физиологията. Психичните измервания се налагат от практиката. В средата на 19 век психологията се отделя от
физиологията. Учените обаче винаги търсят корелация между физиологично и психично.
Проблемът измерване при психологичния експеримент.
Френсис Галтон- братовчед на Чарлз Дарвин, в началото на 60- те години на ХІХ век се насочва към
изследване на умствените способности на човека. Галтон въвежда тезата, че умствените способности могат да
бъдат измерени и означени с числа, с които да се означат умствените операции. Въвежда понятието ТЕСТ в
психологията, понятието MENTAL TEST- тест за измерване на умствените способности. В основата на тях залага
тезата, че нивото на умствени способности корелира със степента на сензорно различаване. Колкото по- фино е
това различаване във възприятието, толкова по- високи са умствените способности на индивида. Галтон въвежда
понятието “ЛИНИЙКА ЗА ЗРИТЕЛНО РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА”, който се прилага до днес.
Въвежда и понятието “ПРАГ НА ВЪЗПРИЯТИЕ” , предел на възприятие на слуха. Тези понятия залага като
параметри за оценка на умствените способности на индивида.
През 80- те години на ХІХ век на Европейското изложение в Лондон, в продължение на няколко години
Галтон провежда психологически експерименти със 17 метода на измерване- за индивидуалното време на реакция
на възприятието, усещането, и ги съпоставя с антропометрични данни. Индивидуалните различия са много по-
значими и те трябва да се превърнат в предмет на научно изследване. Принос на Галтон е и въвеждане на
статистически процедури в психологичните измервания. Предлаган метод за изчисляване на коефициент на
корелация става автор на Закона за регресията, Корелационния анализ, Закона на наследствеността, в който
2
семейното сходство е само частен случай. Той е първият, който въвежда тест за интелигентност като средство за
измерване на интелектуалния капацитет. Галтон въвежда АСОЦИАТИВНИЯ ЕКСПЕРИМЕНТ за изследване на
психичното.
Пирсън е изследодател и биограф на Галтон. Той въвежда много коефициенти.
През 1890г. ученикът на Галтон и докторант на Вунд,Джеймс Кетел измерва за научни цели време
на реакция и залага време на реакция за различително възприятие като показател на ниво на умствени
способности.
В създадения за първи път от него тест се изследват СЕНЗОМОТОРНИ ФУНКЦИИ. Данните сочили, че
не корелират значимо с училищния и академичния успех, което води до ревизия на идеята, че интелектът е пряко
свързан със сензомоторните функции на човека. Това е в края на ХІХ век.
В същото време във Франция АЛФРЕД БИНЕ и ТЕОДОР СИМОН публикуват “Нови методи за
диагностика на интелигентността на умствено изостанали хора”. Това е първият тест за интелигентност, добил
световна слава и разпространение, който е и приложен по време на Първата световна война на 2 милиона
военнослужещи, и който след много преработки се прилага и до днес.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Методите за измерване се развиват по- интензивно, изпреварващо, а не паралелно с развитието на
теорията в психологията.
СЪЩНОСТ НА ИЗМЕРВАНЕТО
І. Проблемът “обективност- субективност” в психологията.
Той е крайъгълния камък в психическите измервания.
По принцип методите в психологическите изследвания се делят на
?ОПИСАТЕЛНИ
?ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ
При описателните методи, които са наблюдения, беседа, архивни методи, продукти на дейността основно
е тяхната висока степен на субективност, на преждевременни изводи и заключения. Едно описание НЕ ДАВА
информация за допуснатите грешки при наблюдението, експеримента. Оттук не следва извода, че в измерването
няма място качественото описание. Количественият анализ на данни от измерването не само, че е следствие, но и
се предшества от качествен анализ. Той се представя като интерпретация и тълкуване на данни от измерванията.
Обективността на изследването се постига в експеримента, в който се обезпечава отделяне на изучавания
феномен като променлива и обективно се регистрират измененията, свързани с неговите действия. Обективният
подход в психологическите измервания се свързват с тестове за интелигентност и стандартизирани личностови
въпросници. Много е важна и мотивацията на изследваните лица да участват в теста. При тестирането винаги се
обръща внимание на мотивацията на изследваното лице, което не влияе върху обективността на теста.
ІІ. Класическа теория за измерване в психологията.
Измерването в психологията е КОСВЕНО, непряко. На измерване подлежат само външните изяви-
реакции, поведение на изследваното лице, които се наблюдават, регистрират и по тях се съди за психичните
процеси, свойства, нагласи и т.н.
Така по данни за тестове за интелигентност се прави заключение за СПОСОБНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ- един
от компонентите на интелигентността. Най- важна роля за добро, успешно обучение, е МОТИВАЦИЯТА. Докато
при теста за интелигентност се измерва потенциалите, заложени в индивида. Измерването в психологията е
подобно на това във физиката, където чрез термометър се измерва температурата. Такъв уред в психологията са
тестовете, личностовите въпросници и проективни техники.
ІІІ. Основни процедури на измерване.
В зависимост от обекта на изследване различаваме следните основни процедури:
?измерване поведението на изследваното лице с цел да се установят общи или различни особености
в неговите реакции, свойства или състояние, които сравняваме с тези на други изследвани лица;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 май 2019 в 17:00 в момента не учи на 24 години
11 май 2019 в 23:49 родител
11 май 2019 в 13:01 студент на 32 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Психология, випуск 2016
01 май 2019 в 21:54 студент на 34 години от София - Технически университет, факулетет - Машинно-технологичен факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2017
21 апр 2019 в 15:25 студент на 43 години от Варна - Медицински колеж към МУ Варна, факулетет - копеж, специалност - Медицинска сестра, випуск 2016
13 апр 2019 в 19:09 учител на 22 години
21 мар 2019 в 07:58 в момента не учи на 39 години
10 мар 2019 в 17:47 студент на 28 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по хуманитарни науки, специалност - ПНУП, випуск 2018
26 фев 2019 в 08:40 студентка на 36 години от Варна - Варненски свободен университет, факулетет - защита на националната сигурност, випуск 2012
08 фев 2019 в 22:14 студент на 39 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Психология, випуск 2020
 
Домашни по темата на материала
Мисловен експеримент
добавена от metal029 12.11.2012
0
17
Подобни материали
 

Лидерство и лидерски модели

11 дек 2011
·
210
·
7
·
1,838
·
368

Какво разбираме под лидерство – способността да се ръководи групата към постигането на целите. Формални и неформални лидери...
 

Качествата на моята памет

06 мар 2008
·
124
·
9
·
1,842
·
158

Паметта осигурява целостта на личността и нейната активност, единството на нейното минало, настояще и бъдеще. Успешното запаметяване се определя от предвиждащата оценка за значимостта на даденото съдържание за дейността...
 

Психологическо изследване на личността

03 фев 2008
·
2,110
·
18
·
4,816
·
2,755
·
2

Материал, описващ основните методи за изследване на личността в клиничната психология и практика (тестове, проективни методи).
 

Лидерство и ръководни стилове

05 мар 2008
·
1,732
·
12
·
2,618
·
831
·
2
·
1

Психологически основи на лидерство и ръководство, теории за лидерството и ръководни стилове.
 

Организационна психология

08 май 2007
·
771
·
8
·
2,292
·
108

При характеризиране на динамичните процеси в малката група, възниква въпросът как групата се организира, кой поема функциите за нейното организиране, какъв е психическият “рисунък” за дейността, свързан с управлението на групата...
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Изходен тест по психология за цялостна оценка на придобитите знания по предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
770
1
25.09.2012
Тест по психология и логика за 1-ви курс
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тест по психология и логика, за първи курс специалност психология. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
242
1
1 мин
29.11.2013
» виж всички онлайн тестове по психология

Психични измервания

Материал № 455242, от 10 фев 2010
Свален: 762 пъти
Прегледан: 947 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 53
Брой думи: 22,201
Брой символи: 139,013

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Психични измервания"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения