Данаил Дамянов
преподава по Икономика
в град Свищов
Големина на текста:
овощ-то като подотрасъл има значение с възможностите, които предоставя на населението за
трудова заетост,за развит-то на външната и вътрешната търговия, за производ-то от
хранит.продукти,които са ценна добавка към основната храна на насел-то. С производството на
плодове се създават условия за развитие на консервната промиш-ст и за хладилното
съхранение.Като диетична храна овощните плодове съдържат ценни хранит-ни вещества:
захари,органични киселини,в някои има въглехидрати,в черупковите има много мазнини. Сочните
плодове съдържат много витамини. Има много минерални вещества /макро и микроелементи/.
Особеностите на овощните растения:
с дълъг живот-многократно плододаващи-това е свързано с т.нар.младенчески период и с
алтернативно плододаване /нередовно по години плододаване/.Процесът на плододаване при овощ-
те растения с двугодишен цикъл-през едната календарна година част от листните пъпки се
превръщат в плододавни,а през др.цъфтеж,опрашване,оплождане и развитие на плодовете.Това
налага за овощн.растения да се полагат грижи всяка година.
Създаването на овощни насаждения е свързано с големи капиталовложения.Това,заедно с
многократ.плододаване ни задължава да бъдем много внимателни при създаване на насажденията.
Овощните насаждения могат да се различат като основни средства на производството,на които
разчитаме много години.Овощ-вото е интензивен отрасъл.Овощните насаждения заемат около 1,6-
1,7% от обработваемата площ на страната,а дават приходи окло 3,2% от приходите на
растениевъдството.При някои от овощните видове се осъществява гъсто насаждане на растенията
/свръхгъсти насаждения/.Овощ-вото е един доходен подотрасъл и в сферата на личното стопанство.
Овощар-вото в света и в Б-я.В световен мащаб овощните насаждения заемат около 1% от
обработваемата земя.Най-много плодове се произвеждат цитросови,банани,грозде и ябълки.От
културите на умерения климатичен пояс най-много плодове се произвеждат от ябълки 42-
45млн.тона.На второ място е крушата 10-12млн.тона.На трето място са сливите с 8-
10млн.тона;вишни,череши,ягоди с около 2млн.тона.САЩ водят в производството на много овощни
култури,следват Германия,Италия и др.
През 1965г. са били 1 800 000 декара овощните насаждения /1,6% от обработ.земя/. През 1995г. са
724 000 декара овощ.насаж-я;1999г.-790 000 декара /1,64% от обраб.земя/.: ябълки-144хил.;сливи-
126хил.;череши-81хил.;праскови-76хил.;кайсии-58хил.декара.
Проблеми и перспективи на овощарството в Б-я: -реализация на продукцията;-грижи за
насажденията /занижени са по естествен или изкуствен път/; -нарушена възрастова структура
/преобладават възрастни растения;има наченки на свръхмодерен тип/; - себестойността на
продукцията е висока по отношение на обраб-ката на почвата и по отношение на растителната
защита; - качество на плодовата продукция; -производството на автентичен посадъчен материал от
определени сортове; - усъвършенстване на хладилната техника. Перспективи в развитието на
овощарството: - създаване на интензивни и свръхинтензивни насаж-я.В Б-я такива насаж-я има от
ябълки,круши,праскови.Напоследък у нас възможности за гъсти насаж-я има и от череша.Ягодата
има нови технологии на производство; - усъвършенстване на сортовия състав има такива тенденции.
Възрастови периоди при овощните растения: От появата се до умирането от естествена старост
овощните растения претърпяват видими промени-увеличава се нарастване на обема,промяна на
формата на короната,промени в оцветяването,поява на първите плодове засилване на
плододаването,поява на изсъхване в отделни части на короната и др.Във връзка с това животът на
овощните растения условно се разделя на няколко възрастови периоди: - При дървесните основни
видове – промените са такива че не може да се сложи рязка граница между отделните възрастови
периоди.В короната на дърветата се появяват нови клончета,тяхното нарастване и нарастване на
нови клонки същевременно има известни процеси на съхнене и всичко това става не по едно и също
време за отделните части.В определен момент преобладава процесът на растеж,на съхнене,на
начално плододаване,засилване или намаляване на плододаването,което налага осн.въвеждане на
възрастови периоди,свързано с агротехн.меропр.При дървесните овощни видове са 5: - период на
силен растеж; - период на начално и нарастващо плододаване; - на намаляващо плододаване; - на
усилено съхнене.Периодът на силен растеж започва от появата на растението и приключва с появата
на първите продове.Характеризира се със силен растеж,понякога вторичен и третичен.С появата на
предвременни клончета при някои от овощните видове.В тази възраст короните са
високи,тесни,прибрани,без навеждане на странични клони.Липсва плододаване /младенческа
терилност/.Продължителността на младен.стерилност е в зависимост от особен.на овощния вид,на
подложките на агротехниката и др.Прилаганата агротехника е насочена към изграждане на короните
на дърветата и създаване на възможности на встъпване на растенията в плододаването.Периодът на
начално и нарастващо плододаване започва от появата на първите плодове и приключва при добив
който е приблизително еднакъв със средния добив от следващия период.Характеризира се с:все още
силен растеж който към края затихва.Короната от тежестта на първите плодове започват постепенно
да се отварят и става по-широка.Появяват се в малък размер първите съхнения на клонки и клончета
/към 3-4год./.Първите плодове са обикновено по-едри,по-оводнени,по-слабо оцветени и с по-малка
съхраняема способност.Постепенно добивът нараства до пълно плододаване.Агротехниката е
насочена да доизграждане на скелета на клоните и засилване на добивите.Периодът на пълно
плододаване е най-продължителният и най-желаният.Започва от стабилизиране на добивите до
постепенното им намаляване.Характеризира се със слаб в началото до много слаб в края на периода
растеж.Процесите на съхнене се задълбочават-отначало обхващат вътрешността на короната и
постепенно се преместват към периферията.Успоредно с това се получават лакумци.В началото на
периода лакумците са нежелани и ги отстраняваме с резитба но постепенно те придобиват
определена роля-в короната на дърветата тъй като върху тях се образуват клонки с по-добро
плододаване отколкото застаряващите и засъхващи клонки.За този период е характерно плодовете
да имат типичен за сорта външен вид и вкусови качества.При някои от овощните видове /ябълка/ се
проявяват т.нар.алтернативно плододаване.Агротехниката е насочена към паддържане на
сравнително добър растеж и нормално плододаване на дърветата с добро качество на
плодовете.Важни са резитбите чрез които регулираме растежа и плододаването в момент на резитба
толкова по-силна е тя.Посредством прореждане и съкращаване на отделните клонки на дървото
предизвикваме засилване на растежа и намаляване на броя на плодовете,които стават по-
качествени.Периодът на намаляващо плододаване се характеризира с много слаб растеж засилени
процеси на съхнене,които в повечето случаи имат превес над процесите на нов растеж – и
постепенно намаляване на добивите и намаляване качеството на продукцията.Съхненето обхваща
не само отделните клонки а и скелетните разклонения и клони.През този период растенията се
нуждаят от повече торене и напояване от предшестващия период с цел за поддържане на добър
растеж и нормално плододаване.Лакумците са много ценни тъй като служат не само за подновяване
на плододаващите клонки,а и за подмяна на отделни скелетни части.Период на усилено съхнене-
обезформяне на короната в отделни части в т.ч. разклонения и клони,намалено плододаване и
понижено качество на плодовете.Желателно е в този период да направим преценка дали е изгодно
да отглеждаме дърветата или да ги изкореним и да насадим нови на друго място.В практиката често
се допускат грешки като млади дървета естествено силни се торят изобилно и се режат прекалено
силно,което забавя встъпване в плододаването.Възрастните дървета се отглеждат с по-малко грижи
и особено с по-слаба резитба,която е по-трудна.Протичането на възрастовите периоди е в
зависимост от овощния вид,подложките и условията на отглеждане.При някои видове
/праскови,ябълки-върху слаба подложка/ имат кратък период на силен растеж,който бързо се
прелива /2-3г./ с периода на начално и нарастващо плододаване.
Плододаване при овощните растения:Изразява се в последователно протичане на определени
фенологични фази /цветообразуване,цъфтеж,оплождане и развитие на плодовете до тяхното
узряване/.Цветообразуване-изразява се в превръщане на листните пъпки в цветни /в тяхното
диференциране,залагане/.При културите на умерения климат.пояс протича в 2 последователни
календарни години.В едната година се формират зачатъци на органите на цветовете,а в началото на
следващата календарна година се оформят или дооформят половите клетки /полена,яйцеклетки/.В
началото на вегетацията новообразуванитепъпки са листни.Под микроскоп техният конус на
нарастване е заострен,по-късно той се заобля и леко се вдлъбва,образува се т.нар.делвичка.В
момента на заобляне и леко вдълбване от повечето научни работници се счита като начало на
т.нар.морфологично деференциране на пъпките /видимо превръщане на листните в
цветни/.Морфолог.деференциране се предшества от т.нар.парична индукция на
цветеобразуването,която не се констатира при наблюдение под микроскоп.При нея под въздействие
на сложни биохимични промени в клетките на пъпките от листни в цветни.Морфолог.деферециране
на пъпките от листни в плодни започва по различно време при отделните овощни видове-през
юни,юли при ябълка и круша;през юли,авгест при череша,слива,праскова,кайсия,бадем;през
септември и началото на октомври при дюля,мушмула и ягодоплодните овощни видове
/ягода,малина,касис/.При ореха и лешника началото на деференциране е още през май,юни.При
отделните овощни видове по-рано се деференцират пъпките разположени на по-къси
клончета.Сроковете на залагане на плодни пъпки са важни от агротехн.гледна точка.Обикновено до
края на есента и началото на зимата зачатъците на повечето от органите на цвета са деференц.То
започва отвън навътре /чашелистчета,венчелистчета,тичинки/.В края на календарната година и
началото на следващата се деференцират и половите.Фактори от които зависи нормалното
цветообразуване са: - наличие на достатъчно светлина-засенчените части на короните и при
засенчените цели растения цветообразуването е или слабо или не се осъществява; - наличие на вода
– без вода няма жизнени процеси – по време на дифер.на пъпките липсата на достатъчно почвена
влага не се осъществява цветообразуване; - балансирано минерално хранене – подхранване с
азот,фосфор,калий, при едностранчиво азотно торене растенията имат силен и продължителен
растеж,който пречи на цветообразуването; - оптимално натоварване на дърветата с плодове и
своевременно беритба на плодовете.Когато има много плодове съдържащи много семена
цветообразуването се затруднява.От една страна повече хран.вещества се изразходват на плодовете
и семената,от друга част от семената изработва гиберелиновите съединения.Гиберелините са
естествени растежни вещества които благоприятстват растежа но противодействат на
цветообразуването.Колкото повече гиберелини се образуват толкова по-малко плодни пъпки се
залагат.Неблагоприятно върху цветообразуването влияе и закъснялата беритба на плодове.
Тема №4:Безплодие при овощните растения може да има поради 4 гр-причини:-1.липса на цветообр-
не /младенческа стерилност,алтернативно цевтообарзуване/;2.несвъвместимост по отношение на
оплождането /самостерилност и интерстерилност/;3.морфологични и цитологични /ненормално
развитие на полена-прашец и зачата-нов организам/ причини;4.външни причини-екологични и
агротехническо естество.
Безплодие:1.Младенческа стерилност-присъща е на почти всички овощнш растения /без
ягода/.Наблюдава се в началото на живота на растенията,когато те натрупват биомаса без да
плододават.При някои овощни растения периодът е доста голям:орех-10-15г./от семена/;ябълка и
круша-5-7г./семенни подложки/.При клонови и слаборастящи подложки растенията встъпват в
плодод-не на втората година.За останалите овощни видове /без праскова-плодове на втора година/
този период е от 3 до 5-7г.Агротехниката през този период трябва да бъде насочена към ускоряване
на встъпване в плодод-не или поне с нея да не предизвикваме удължаването на този период.
Тема №7 Алтернативно плодод-не: Изразява се в нередовно плодод-не по години.Присъщо е на
ябълка донякъде на круша,праскова,кайсия.Същността на явлението се изразява в наличието на
“пълна”и “празна”година.През “пълна”година когато има много плодове се наблюдава конкуренция
между нарастване на плодовете и превръщането на местните пъпки в цветни по отношение на
хранит.вещ-ва.Тяхната липса изразходвана за нарастване на плодод-не води до липса на цветообр-
не /за плодод-не за следваща година/.на процесите на цветообр-не противодействат гиберелинвите
съединеия изработвани от многото семена на плодовете през “пълната”година.Пряк подтик но не
основна причина за алтернат-ното плодод-не може да бъде повреждане на плодни пъпки,цветове и
плодни завръзи в резултат на ниски темпер-ри,болести,неприятели по плодните растения и
неправилно приложена агротехника.Освен явно проявената алтернативност в овощните насаждения

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Овощарство

Лекции по овощарство...
Изпратен от:
цветан
на 2010-02-10
Добавен в:
Лекции
по Агробизнес
Статистика:
107 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

За и против листното торене

16 яну 2008
·
107
·
1
·
344
·
129

Аргументи защо е полезно листното подхранване на растенията по време на вегетацията.
 

Ферма за отглеждане на червени калифорнийски червеи за производство на биотор

21 окт 2008
·
399
·
6
·
658
·
707

Лумбрикокултурата, или отглеждането на червени калифорнийски червеи е позната още от древността...
 

Аграген маркетинг

15 апр 2010
·
58
·
15
·
4,525

Агромаркетинга е съвкупност от всички дейности, които образуват процеса на придвижване на хранителните продукти от производителите до крайния потребител...
 
Онлайн тестове по Агробизнес
Биологично земеделие
изпитен тест по Агробизнес за Студенти от 2 курс
Тестът е за специалност "Управление на агробизнеса", за студенти от втори курс. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
21
3
1
3 мин
31.07.2019
Тест по аграрен мениджмънт
изпитен тест по Агробизнес за Студенти от 2 курс
Тест за изпит по аграрен мениджмънт. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Труден)
17
90
1
1 мин
25.04.2013
» виж всички онлайн тестове по агробизнес

Овощарство

Материал № 454845, от 10 фев 2010
Свален: 107 пъти
Прегледан: 123 пъти
Качен от:
Предмет: Агробизнес, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 8
Брой думи: 426
Брой символи: 2,654

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Овощарство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
с опит от  4 години
23

Данаил Дамянов
преподава по Икономика, Туризъм и Счетоводство
в град Свищов
с опит от  22 години
1 1,518 421

виж още преподаватели...
Последно видяха материала