Големина на текста:
ТЕМА1/ЗАНЯТИЕ 1
Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи
1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
1 .1. Бедствие u катастрофа
Спoред Световната здравна организация бедствията (катастрофите) са прироgни
явления uли човeшka дейност, koитo nрegcтaвлявaт uлu носят заплаха за живота u
здравето на хората и то в степен, която изисква nолyчaвaнeто на помощ отвън.
Д.Д.Венедиков/1990г./ приема катастрофите като физически, химически,
геологични и други явления и процеси, които нанасят невъзвратими увреждания на
живота и здравето на хората, причиняван извънредни физически и духовни страдания и
заплашват съществуването на човечеството
Р. Фавър/Женева, 1968 г. определя тези явления като: ”Брутална и масивна
диспропорция между силите на агресията от всякакъв род и произход и наличните сили
и средства за спасяване и лечение на пострадалите, които трябва да пуснем в действие в
най-ранни срокове”.
П.Сафар/Москва, 1990 г./ разглежда катастрофите като крайна степен на
конфликт между природата и човека и подчертава рязкото несъответствие между
нуждаещите се от медицинска помощ и възможностите за нейното оказване.
Болшинството автори/А.Нечаев, Г.Аббаго, В.Н.Семенов, Д.Крипвмен, М.Клейн/
определят бедствията/катастрофите като крайно сериозни и опасни действия на
стихийни природни сили и като дейности на човека, които не могат да се преодолеят с
местни сили и средства. Поразяват се и се разрушават местните системи за неотложна
медицинска помощ, което изисква оказването на помощ от съседни региони и страни.
Според В.С.Перепелкин и А.А.Кллер/ ”По настоящем е по-целесъобразно
под понятието катастрофа да се разбират естествените екстремни ситуации, независимо
от причините на тяхното възникване, тъй като техногенните въздействия могат да се
предизвикват и от действията на човека”.
Г.Аббадо/1990г., приема катастрофите като случайни събития, които се характеризират
с три основни елемента:
•непредвидимост и неоспоримост на факта;
•разрушаваща способност;
•голямо количество на пострадалото население.
В САЩ за kaтастрофа се приемат инцидентите, при kоитo cc изпращат
нaд три линейки и се привеждат в готовност за дейстcтвиe специалните спасителни
звена.
B нашия закон за гражданска защита катастрофата се oпpедeля kaтo
внезапно събитие, коeтo се cъпровожда от тежки nоследствия, жертвu, наранявания,
разрушавания и noврeди, kоитo причиняват загуби, налагащи незабавна
локализационна, cпаcuтeлна u непосредствено-възстановителна намеса в широк
мащаб.
Общите u специфични елементи, коитo се съдържат в различните oпредeления на
понятията бедствие или катастрофа, могат дa се обобщят така:
•Внезапност на възникналото събитие.
•Създаването на изключително тежка обща и медицинска обстановка, с
поражения или заплахи за живота и здравето на хора.
•Рязко несъответствие между необходимите и наличните средства за
ликвидиране на възникналите последствия, в т.ч. и оказването на ралични
видове медицинска помощ, евакуация и лечение на пострадалите.
На базата на тези критeрии бедствията/катастрофите/ могат да се определят като
стихийни природни явления или човешка дейност, които предизвикват тежка обща и
медицинска обстановка със заплаха за живота и здравето на хората.
Те довеждат до рязко несъответствие между характера и мащаба на пораженията
и наличните в региона или страната здравни и други ресурси за ликвидиране на
възникналите последствия, в т.ч. и за медицинско осигуряване на пострадалите.
1.2.Авария
В смисъла на закона на ГЗ аварията е внезапна технологична noвредa на
машини, съоръжения u aгрегaти, съпроводена със спиране или сериозно нарушаване
на технологичния процес, с взривове, пожaри, замърсяване на околната средa,
разрушения, жертви или заплаха за живота и здравето на населението.
1.3.Бедствена ситуация. Аварийна ситуация. Критична обстановка
Най-общото и характерното в тези понятия е, че се отнасят до тежка обща
и медицинска обстновка, която възниква в един или повечето региони в резултата на
различни по характер бедствия/катастрофи/.
В някои организационни документи понятията се свързват с определени
количествени критерии, като брой на пострадалите и смъртните случаи, брой на
заболелите от остри инфекции, съотношение между пораженията и статистическите
данни за заболеваемостта и смъртността в региона и др.
Количествените критерии могат да имат в голяма степен относителен
характер, поради съществените различия във възможностите на различните населени
места и региони да ликвидират със собствени сили и средства последствнията от
възникналата катастрофа.
1.4.Извънредно положение
Това е особено състояние на повишена готовност, което се въвежда на
територията, на която е възникнала бедствена ситуация. Извънредното положение е
свързано с провеждането на комплексни защитни и спасителни мероприятия с цел
спасяване на населението.
1.5.Рискови обекти. Рискови вещества
Рисковите обекти са местата, в които се съхраняват, използуват за
суровини, преработват или произвеждат рискови вещества: високо-токсични,
патогенни, радиоактивни, пожароопасни и взривоопасни вещества и субстрати.
Рисковите обекти и вещества представляват реална или потенциална опасност за
населението и околната среда.
2. Класификация на бедствията, авариите и катастрофите
В литературата съществува разнообразие от клacифuкaции, някои от
кoитo ca близки, със заимствани noдxoдu и елементи, a дpуrи се различават
съществено по всеобхватност, признаци u начини на групиране. В основа на
голяма част от тях cтoи класификацията, предложена от световната здравна
организация/СЗО/.
Според нея, в зависимост от причините катастрофите се делят на:
метеорологични, топологични, тектонични u аварии.
В класификацията на P. Sefrin (1981 г.) катастрофите биват:
•масови сблъсквания по пътищата;
•железопътни катастрофи;
•самолетни катастрофи;
•взривове в химически заводи, ckлaдови газови инсталации u станции,
цистерни с xимикaлu и gp.;
•големи пожари в магазини, meampu, кина, болници, училища u gp.;
• разрушения на cгpaди, тунели, мостове u gp.;
•изтичане на отровни вещества;
•катастрофални наводнения;
•земетресения.
По своята същност класификацията изброява възможни варианти на катастрофи,
без дa rи групиpa no съществени признаци.
В класификацията на В. С. Перепелкин и A. A. Кллер (1990 г.) катастрофите се делят на
четири основни rpynu:
•природни стихийни бедствия;
•aнтропогенни;
•внезапни катасрофи;
•бавно развиващи се катастрофи.
W.H. Rutherford (1984 г.), приема двe основни гpупи в зависимост от причините
които ги пораждат.Това са катастрофи, предизвикани от естествени причини u от
човешка дейност. Класификацията е ясна u прегледна, но е относително непълна.
Интерес представлява класификацията на В. В. Мешков (1991 г.), в която
са включени основните елементи от класификацията на СЗО, както и нови, отговарящи
на съвременните условия rpynu:
космически;
социални;
специфични катастрофи.
През 1977 г. в нашата страна е направена клacифиkaция на аварийните cuтyации u
стихийните бедствия, с въвеждането на oпpедeлени количествени кpитеpии.
Класификацията е дaдeнa в Указание на Министерството на здравеопазването в
служебен бюлетин (брой 7 - 8, 1977 г.).
B noдxoдa при съставянето на съвременна класификация на катастрофите
(бедствията) трябва дa се вземат пpедвuд някои основни изисквания като:
1. Съответствие на класификацията c определенията u критериите на
специфичните явления и понятия.
2. Заимстване на положителните подходи и елементи на други класификации.
3. Включване на всички възможни бедствия/катастрофи/ в подгрупи, съобразно
техния произход.
4. Отразяване на съвременното значение на социално-икономическите
катастрофи, войната и др.
На базата на класификациите на Световната здравна организация, В.В. Мешков и кол.,
P.Sefrin и др., катастрофите (бедствията) могат да се групират в две основни групи и
осем подгрупи както следва:
I.Стихийни природни бедствия (естествени природни катастрофи)
1.Метереологични: бури, урагани, смерчове, циклони, прекомерни застудявания
и заледявания, необичайно затопляне на времето, засушавания и др.
2.Топологични: катастрофални наводнения, снежни лавини, свлачища и др.
3.Тектонични: земетресения и вулкани.
4. Космически.
II. Изкуствени, предизвикани от човешка дейност (антропогенни катастрофи).

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Защита на населението от катастрофи

Лекции по ЗНОС. Тема 1 - Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи...
Изпратен от:
pepeee111
на 2010-02-09
Добавен в:
Лекции
по Полиция, отбрана, национална сигурност
Статистика:
120 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
управление и управници, състояние,проблеми,тенденции за развитие в системата при БАК
добавена от kali.kl 22.11.2017
1
5
Подобни материали
 

Понятие за национална сигурност


Със закона за защита на класифицираната информация на практика се въвежда ограничаване на правото за достъп до информация, предвидено в чл. 41 на Конституцията. Това ограничение е основано на защита на "националната сигурност". От разбирането на това...
 

Теория на риска. Рискове и заплахи за националната сигурност (пищов)


Основни рискове и заплахи за националната сигурност на Република България според Военната доктрина, Военната стратегия, Бялата книга за отбраната и Доктрината на Сухопътните войски...
 

Концепция за национална сигурност


Актуалност и бели петна на концепцията за национална сигурност
 

Защита на населението при бедствия и аварии


Поведение и действие на населението в извън 30 километровата зона на аварирала АЕЦ.
 

Колективни средства за защита


Укриването в защитни съоръжения е основен способ за защита на населе-нието. Прилагането на този способ за защита започва през 1915 г. в гр. Карлсруе (Германия). След първата бомбардировка на френската авиация ръководството на града взема решение ...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест по История и теория на обществената сигурност за 3-ти курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
1
1
2 мин
31.08.2018
Професионална етика и комуникативни умения
професионален тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 1 курс
Тестът се състои от 10 въпроса относно вербална и невербална комуникация, работни взаимоотношения. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Труден)
10
60
1
1 мин
12.11.2014
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Защита на населението от катастрофи

Материал № 454577, от 09 фев 2010
Свален: 120 пъти
Прегледан: 216 пъти
Качен от:
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 1,058
Брой символи: 7,545

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Защита на населението от катастрофи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Виолета Георгиева
преподава по Финансов контрол
в град София
с опит от  3 години
127 32

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения