Големина на текста:
7. Данни и инф., методи за
предаване на сигналите -
аналогово, дискретно, цифрово.
В реалните физически процеси и
обекти, информацията и нейните
носители-сигналите са най често в
непрекъснат вид(аналогов).
Възниква проблемът за
целесъобразно преобраз. на аналог.
сигнали в цифрови и обратно.
?t= 1 / 2W
W- мах. стойност на честотата в
спектъра
9,Конфиг. на сист. аналог. вход
Като критерии за класифик. на ССД
могат да послужат скороста на
комутация и нивото на сигнала.
Скороста на комутац. се измерва в
брой отчети за сек. т.е. ефективната
скорост за формиране на цифровите
данни в подсист. е скороста с която
аналог. подсис. преобраз. аналог. вх.
сигнали в цифрови и ги предава за
обработка в комп. За сис. с ниско и
високо ниво на сигналите, термини
като скорост имат различно
значение. Например за една система
тази подсис. може да се нар.
бързодействаща а за друга не .
10.Техн. средства за изграждане
на подсис. аналогов вх./изход ....
Подсис. аналогов вх. които се
предлагат на пазара се отличават с
голямо многообразие по отнош. на
състава и конфигурацията. Те могат
да се подредят спрямо функ. които
изпълняват. Те са 5:
-сигналите от датчиците постъпват
към аналоговите вх. по единични
проводници или по 2ки в зав. от
изискванията. Проводниците
завършват в точката на свързване на
съгласуването на аналог. сис. Тази
точка се нар. преходно у-во.
-нормализация на сигналите –
всякакъв вид преобраз. на сигналите
но без усилване. Например преобр.
на тока в напреж. и др.
-комутация на сигналите -
комутатора се състои от електронен
или механичен превкл. които
последов. се превкл. от всеки
отделен вход на източниците към
входа на АЦП. ТАка може голям
брои сигнали да се обслужат от
АЦП.
-усилване голяма част от
сигналите генерирани от датчиците
се отнасят към сигналите с ниско
ниво. Това налага предварителното
им усилване в диапаз. 5-10V.
Възможно е 1 усилв. да е поставен
само за 1 канал, а може и да обслужва
няколко канала едновр.
-аналог./цифрово преобр.-задачата на
АЦп е да преобр. аналогоеия сигнал в
цифров еквивалент. Скороста на
преобраз. може да бъде от 1 до
милиони за сек.
11.Мултиплексор. Под комутатор
на аналог. сигнали(КАС) ще се разбира
такова у-во за преобраз. на аналог.
сигнали, което преобраз.
пространствено разделените аналог.
сигнали в разделени по време и
обратно. Дискретизацията на
сигналите във времето се осъществява
от спец. схема, проводимоста на която
се изменя във времето под действ. ма
управляващите импулси.
13.Теория на автом. регулиране и
управление Задачата на една система
за авт. регулиране е да поддържа
равенство м/у регулируемата и
зададената величина. Но същ. и
известна грешка. Тази грешка на
системата може да се раздели на две:
- грешка в установен режим
- грешка в преходния режим
13. Автоматично устройство
специални у-ва, изпълняващи известна
операция без непосредственото
участие на човек, наречени
автоматични у-ва или автомати.
Автоматичен контрол(измерване)
се свежда до измерване или записване
на изменението на определена
физическа величина посредством
апарати без участието на човек.
Необходимо е да се свържат
последователно измервателния
елемент с управляващия елемент.
Полученият сигнал се подава на
регистриращия апарат.
14. Автоматично регулиране – по-
съвършена форма на автоматизация,
съчетава измерване и командване.
Показателя на производствения
процес, който се регулира се нарича
регулируема величина. Поддържане на
равенство м/у регулируемата
величина и зададената стойност без
участието на човек се нарича
авт.регулиране. Обекта за управление,
измервателния орган, управляващото
у-во и изпълнителния орган образуват
система за автоматично регулиране.
Принципите на авт.регулиране са едни
и същи при различните случай.
Отворена САР – ако м/у входа и
изхода на с-мата е необходимо да
участва оператор.
Затворена САР - ако м/у входа и
изхода на с-мата се извършва
регулиране без участието на оператор.
САР с пряко регулиране – когато от
измервателния орган се подава сигнал
към възбудителната намотка без да са
включени други междинни елементи.
САР с непряко регулиране – сигнала
не се подава директно към
възбудителната намотка, а към входа
на усилвател, където се захранва от
спомагателен източник на енергия и
полученият на входа сигнал се усилва
многократно. Напрежението получено
на изхода осигурява необходимия
възбудителен ток за генератора. По-
сложна от САР с пр.регулиране но по-
точна.
Статическо регулиране – регулиране
при което регулируемата величина
приема различни стойности в
установен режим при различни
стойности на външното въздействие.
Астатическо регулиране при
различни стойности на външното
въздействие, отколонението на
регулируемата величина от зададената
стойност е нула.
15. Функционална структура на САР
– всяка САР се състои от следните
части- измервателен орган, УУ,
изпълнителен орган.
-измервателен орган-
измерва стойността на
изходната величина и я
преобразува в подходящ за
сравнение вид;
-УУ- сравнява
напрежението от
измервателния орган с сигнала
от задаващото у-во; усилва
полученото отклонение м/у
зададената и действителната
стойност, а понякога я и
преобразува; преобразува
получения сигнал в подходяща
величина за да се подаде на
изпълнителния орган.
-изпълнителен орган-
получава въздействие от УУ и
изменя входната величина,
така че регулируемата
величина да възпроизвежда
зададената стойност.
Методи за автоматично
регулиране:
- регулиране по отклонението на
регулируемата величина от
зададената стойност(затворена с-
ма).
- регулиране по смущаващо
въздействие, което оказват външни
сили на автоматичната с-
ма(отворена с-ма).
- комбиниран метод, които
обединява двата метода.
Смущаващото въздействие се
подава на компенсиращото у-во и
действа чрез него на автоматичния
регулатор.
Класификация на САР по
характер на зададена величина-
според характера на изменение на
зададената величина съществуват
следните с-ми за автоматично
регулиране- с-ми за стабилизация на
регулируемата величина; с-ма за
програмно регулиране; следящи с-
ми.
16. Елементарни динамични
звена- представител на група
елементи с един и същи характер на
преходния процес и честотните
характеристики, физическата
величина(магнитно
поле,напрежение,ток), която оказва
въздействие в/у елемента, се нарича
входна величина. Чрез изменение на
входната величина получаваме
изменение на изходната величинана
елемента. Елементи при които
изходната величина е
пропорционална на входната се
наричат елементи с пропорционално
действие. Скокообразно изменение
на изходната величина при плавно
изменение на входната величина
– елементи с релейно действие.
Преходен процес- процес на
постепенно преминаване на
изходната величина на даден
елемент от една стойност към
друга.
Честотни характеристики-
коефициент на усилване на
елемента при дадена честота
(K(?)=Y/X), K зависи от
честотата.
17. Св-ва на елементарните
динамични звена:
- всяко елем динамично звено
има насочено действие- входната
величина влияе на изходната, но
обратното не е вярно;
- ако се свържат последователно
2 звена, то второто не натоварва
първото.
Съединения на елементарни
динамични звена:
- последователно съединение-
свързване на динамичните звена,
при което изходната величина на
всяко звено се подава на входа на
всяко следващо и става негова
входна величина.
- паралелно съединение-
свързване, при което входната
величина е обща за всички звена,
а изходната е равна на
алгебричната сума на изходните
величини на отделните звена.
- затваряне на звено с твърда
обратна връзка- 2 звена се
включват така че едното от тях
свързва изхода на главното звено
с входа му, така се осъществява
обратна връзка.
18. Устойчивост на САР- една
САР се нарича устойчива ако с
течение на времето появата на
допълнителни грешки намалява и
след изтичане на достатъчно
дълго време става нула. Мн често
се взимат специални мерки за
това.
Статическа точност на САР-
при проектирането на САР се
изхожда от определена
статическа точност, точността се
определя най-често от най-
голямата грешка, която се
допуска от с-мата. Достигането и
означава да се спази условието,
да бъде по-малко от допустимата
статическа грешка.
Влияние на коефициента на
предаване на отворената с-ма
в/у качеството на САР- Колкото
по-голям е коефициента на
усилване на отворената с-ма,
толкова по-висока е статическата
точност на САР, но
увеличаването на коефициента
влошава преходния процес на с-
мата и при достигането му с-мата
става неустойчива. Това
противоречие се коригира чрез
въвъеждането на коригиращи
вериги.
Критерий на Найквист-
използват се явления, за да се
определи устойчивостта на с-
мата, редът е следният:
1. построява се амплитудно-
честотна характеристика и
фазово-честотна характеристика
на отворената с-ма
2. построява се права, успоредна
на абцисната ос – 180 градуса
3. от точката се издига
перпендикуляр към амплитудно-
честотна характеристика
4. ако пресечната точка е над
остта 0 дб, с-мата е неустойчива и
обратно
Качество на преходния процес-
оценява се по времетраенето на
преходния процес(t) и
максималната стойност на
изходната величина(h). С-мата се
смята за добре проектиране ако за
t и h се получат стойности, на по-
големи от дадените в
техническите условия. Точните
стойност се получават след
построяване и експериментиране
на готовата с-ма.
19. Управляващи изчислителни
комплекси- за управление на
технологични обекти, което
изисква специализирани
технически средства за връзка с
обекта и с технологияния
персонал, който няма специална
квалификация по изчислителна
техника.
Конфигурация- у-во за
въвеждане на инфо, у-во за
извеждане на инфо, у-во за връзка
с оператор; процесор; опративни
запомнящи у-ва, външни
запомнящи у-ва; у-ва за връзка с
обекта; уреди за измерване не
технологични величини,
изпълнителни механизми; обект.
Микропроцесорни
потребителски комплекси-
представляват принципно ново
направление за използване на
изчислителна техника. Използват
се 3 основни направления:
1. специализирани
микропроцесорни устройства-
реализират ограничен брой ф-ции
с ограничен обхват;
2. микропроцесорни
потребителски ориентирани
комплекси с ограничен обхват;
3. многопроцесорни
потребителски ориентирани
комплекси- ф-циите са
децентрализирани в набор от
различни микропроцесорни у-ва.
20. Съвременни компютърни с-
ми за управление- има
йерархична структура. Такава с-
ма се изразяява чрез:
1. контрол на хода на
технологичния процес
2. измерване и точно отчитане на
разходите на суровини, енергия и
др.
3. стабилизация на
технологичния режим
4. избор на подходящи
технологични режими и
оптимизация
5. оперативно управление на
производството(определяне
натоварването и качеството).
Функционална йерархия и
взаимодействие:
- 1-во ниво- поддържане на
зададен технологичен режим на
самостоятелна технологична
единица
- 2-ро ниво- управление на
технологичния режим на една
или няколко свързани в с-ма
технологични единици
- 3-то ниво- управление на
материалите и енергийни потоци в
обособена единица(цех, завод)
21. Информационно-управляващи
единици- три режима на
функциониране:
1. информационен режим-
осигурява се информационно
технологът-оператор и др. лица и
звена участващи в това ниво
2. режим съветник на технолога-
оператор- информационен режим,
осигурява и решаване и
оптимизация на модел с цел
издаване препоръки
3. режим супервайзорно
управление- включва горните 2 но
резултатите могат да се предават
автоматично за изпълнение от 1-во
ниво.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по измерително изчислителни системи

В реалните физически процеси и обекти, информацията и нейните носители-сигналите са най често в непрекъснат вид(аналогов). Възниква проблемът за целесъобразно преобраз. на аналог. сигнали в цифрови и обратно....
Изпратен от:
abshacker
на 2010-02-08
Добавен в:
Пищови
по Автоматика, изчислителна техника
Статистика:
51 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Автоматика, изчислителна техника
Тест по електрически елементи на системите за автоматизация
тематичен тест по Автоматика, изчислителна техника за Ученици от 11 клас
Общи сведения и видове датчици. Електрически генераторни датчици. Параметрични датчици. Сравняващи устройства. Изпълнителни механизми и регулиращи органи. Тематичен тест по автоматика и изчислителна техника. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
22
34
1
24.08.2012
test 343434
изпитен тест по Автоматика, изчислителна техника за Родители от 2 клас
test 343434
(За отличници)
35 минути
1
13
1
11.09.2014
» виж всички онлайн тестове по автоматика, изчислителна техника

Лекции по измерително изчислителни системи

Материал № 453765, от 08 фев 2010
Свален: 51 пъти
Прегледан: 63 пъти
Качен от:
Предмет: Автоматика, изчислителна техника
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 1,437
Брой символи: 9,087

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по измерително изчислителни системи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала