Големина на текста:
ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА
РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО
Тема 1: СЪЩНОСТ И РОЛЯ НА РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО В ТУРИЗМА
1. Основни функции
Възникването и развитието на ресторантьорството е пряк резултат от появата и
развитието на общественото разделение на труда.
Цялото историческо развитие на човечеството е свързано с постоянни грижи за
осигуряване на храна за неговите членове. Векове наред единствената форма за
производство и за потребление на храна се е развила като функция на домашното
стопанство в отделните домакинства. За тази цел е използван трудът на членовете
на семейството. При това домашно произведените кулинарни продукти са в
количество, което задоволява само потребностите от храна на членовете на
отделните семейства. Удобствата и улесненията, които предлага тази форма на
домашно приготвяне и потребление на храна, обуславят причините за нейното
запазване и развитие досега.
Общественото разделение на труда е свързано с появата на много занаяти и
професии, в т. ч. и на нови форми за производство и предлагане на храна, В
исторически план пораждането и разширяването на пътуванията на хора по
различни причини в националните и извън тях граници на отделните страни
обективно налагат създаването на извъндомашни заведения, които предлагат на
пътувашите срещу заплащане храна и напитки. Постепенно в повечето
извъндомашни заведения се появява тенденция към разширяване на предлаганите
услуги, като освен храна и напитки започват да се предлагат и развлекателни
услуги. В първоначалния са вид те са имали ограничен характер и липса на
професионализъм. По този начин на клиентите на тези заведения като израз на
техните потребности се предлагат не само храна, но и подходящи условия за отдих
и развлечение.
Ресторантьорството е пряко свързано със задоволяване на една от основните
потребности на туристите - потребността от храна. Тя има две важни страни:
- биологическа, която се изразява в това, че потреблението на храна задоволява
основна физиологическа потребност на човешкия организъм;
- икономическа, която се изразява в това, че тя по своя характер е материална;
нейното задоволяване в модерното гражданско общество зависи от равнището на
развитие на цялостния възпроизводствен процес.
Ресторантьорството обхваща общото и характерните особености на стопанската и
на социалната дейност на различни по вид, категория и форма на собственост
заведения за хранене, отдих и развлечения, в структурата на които водещо и
престижно място заема ресторантът. От неговото име се формира и
наименованието на цялата дейност на заведенията за хранене и развлечение,
които осигуряват ресторантьорските услуги на туристите.
Като всяка стопанска дейност и в ресторантьорството се използват определени
ресурси - паричен капитал, веществен капитал, човешки ресурси и ар. Краен
резултат от тяхното използване е създаването на ресторантьорски продукт,
предназначен за потребление от туристите чрез пазара. По своята същност
ресторантьорският продукт представлява съвкупността от ресторантьорски стоки и
услуги, които се предлагат на туристите по време на тяхното пребиваване в
заведенията за хранене и развлечение. Ресторантьорският продукт има
потребителски характер. Той може да бъде стока (кулинарна продукция, напитки,
готови продукти и др.), услуга (свързана с предлагането на кулинарната продукция
и готовите стоки или предлагане, несвързано с това) или различни комбинации
между тях. Ресторантьорският продукт задоволява желанията и очакванията на
туристите при тяхното посещение в заведенията за хранене и развлечение.
Следователно ресторантьорското предлагане трябва да съдържа всички елементи
на ресторантьорския продукт. Липсата на някой продуктов елемент води до
намаляване на потребителската полезност на ресторантьорския продукт, а в
повечето случаитой става и непродаваем на туристическия и на ресторантьорския
пазар.
В туристическия бизнес ресторантьорският продукт съществува в три основни
форми:
- като част от общия туристически продукт;
- като част от хотелиерския продукт;
- самостоятелно.
Когато ресторантьорският продукт е част от хотелиерския, той навлиза в
туристическия пазар директно и се включва в неговите канали на реализация чрез
предварителната резервационна дейност. Винаги обаче остава част от
ресторантьорския продукт за продажба на място на самите туристи -индивидуални
или групови. Директната съвместна комерсиализация на ресторантьорския и на
хотелиерския продукте резултат на породената тенденция към концентрация на
ресторантьорството и хотел иерството чрез концентрация на капитала в двете
стопански дейности или чрез създаване на сдружения между двете дейности и
съвместно участие при формирането на общия туристически продукт.
Ресторантьорският продукт има и свое самостоятелно съществуване. Така той
навлиза директно на туристическия пазар и формира собствени канали на
дистрибуция. Като самостоятелен продукт той може да участва като елемент на
общия туристически продукт, който в повечето случаи се формира от
туроператорските фирми.
Следователно ресторантьорството е стопанска дейност за производство и за
продажба на храни и услуги на туристите за тяхно лично или за семейно
потребление.
Всяко заведение, което извършва тези дейности, се занимава с ресторантьорство,
Притова няма никакво значение мястото на производството на кулинарните
продукти, чрез какви форми и методи се продават кулинарните продукти и услуги и
къде се осъществява тяхното потребление заведенията за хранене и
развлечение или извън тях). Ресторантьорството под формата на различни
субектни ипазарни структури, като фамилния ресторантьорски бизнес, частни и
държавни ресторантьорски фирми, дружества и други, се явява като важна и
неразделна част от съвременния туристически бизнес и модерния смесен пазар.
При създаването на ресторантьорския продукт ресторантьорството участва в
цялостния възпроизводствен процес. Това предопределя и основните му социално-
икономически функции. Те са три:
- производство на полуфабрикати, полуготова и готова за потребление кулинарна
продукция;
- продажба (обмен, реализация) на кулинарната продукция, готовите стоки и услуги
срещу част от паричните доходи на туристите и гостите;
- организиране на потреблението на ресторантьорските продукти и услуги в
заведенията за хранене и развлечение.
Производството на кулинарни продукти (полуфабрикати, полуготова и готова
храна) в ресторантьорството е изходна функция (от нея започва движението на
продукта). Постъпващите в ресторантьорството хранителни суровини и продукти се
подлагат на точно определена технологична обработка. При нея те претърпяват
количествени и качествени изменения. Прекият резултат от производствената
функция е основният ресторантьорски продукт -кулинарната продукция,
предназначена за задоволяване на хранителните потребности на туристите и на
гостите. Вложеният в тази функция обществено необходими производителен труд
намира своята реална оценка припродажбата на ресторантьорската продукция на
туристическия пазар. Производствената функция може да се осъществи в кухните
на отделните заведения за хранене и развлечение или в самостоятелно обособени
кулинарни производствени звена. В тази функция се формират качествата на
основните ресторантьорски продукти и услуги.
Инвестираните средства за осъществяване на производствената функция се
възвръщат чрез продажба на ресторантьорските продукти и услуги. Тази
функция се характеризира с това, че ресторантьорските фирми и заведения
реализират не само собствено произведените кулинарни продукти и услуги, но и
готови стоки, доставени от други отрасли на националната пазарна икономика. При
продажбите в ресторантьорството се различават два вида операции:
- първо, операции, свързани със смяна на формата на стойността - от стокова в
парична;
- второ, допълнителни (хетерогенни) операции, които представляват продължение
на производствените процеси в сферата на стоковото обращение.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 ное 2020 в 20:51 потребител
15 ное 2020 в 10:02 в момента не учи на 37 години
02 ное 2020 в 10:52 родител на 53 години от София
01 ное 2020 в 21:10 учител на 60 години от Пещера
05 окт 2020 в 16:41 студентка на 39 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, випуск 2011
27 сеп 2020 в 10:28 студент на 20 години от Пловдив - ВУАРР Пловдив, факулетет - ВУАРР, специалност - Икономика на туризма, випуск 2020
16 сеп 2020 в 20:48 в момента не учи на 30 години от София
29 авг 2020 в 19:44 ученик на 19 години от София - kkk?, випуск 2020
05 авг 2020 в 02:05 родител на 56 години
03 авг 2020 в 08:04 потребител
 
Домашни по темата на материала
конкурентноспособността на културната общност в дания
добавена от 23vilic 06.04.2015
0
1
характеристика на готвач студена кухня и готвач топла кухня
добавена от xristina16 20.11.2012
0
73
възможности за създаване на туристически продукт в шуменски регион в резултат от развитието на винения туризъм
добавена от katia.pencheva_fb 15.07.2018
2
13
Подобни материали
 

Пищови по ресторантьорство

24 юни 2010
·
215
·
5
·
3,234

Персоналът в ЗХР се подразделя на: административно-управленски, обслужващ, кухненски, счетоводен и оперативен...
 

Условия и ресурси в Софийски туристически район

15 май 2006
·
428
·
18
·
2,826
·
1

Туристико–географското положение на района до голяма степен определя възможностите за неговото използване и особеностите на развитието на туризма в него ( Бъчваров, Апостолов, 1982 год., с. 9).
 

Браншови, продуктови и регионални асоциации в България

28 яну 2008
·
209
·
15
·
3,603
·
93

Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация БХРА Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация /БХРА/ е учредена през 1993 г. като сдружение с идеална цел...
 

Бутикови хотели

29 ное 2008
·
478
·
24
·
5,154
·
1

Два от първите бутикови хотели в света отварят врати през 1981 - The Blakes Hotel в Южен Кенсингтън, Лондон, по дизайн на стилистката Анушка Хемпел, и Bedford на Юниън скуеър в Сан Франциско - първият от серия от 34 бутикови хотела, ръководени...
 

Проект за хотел л „Mountain’s spirit” ****

13 яну 2009
·
226
·
15
·
1,958
·
1

Ето защо проектът е съобразен с природните особености на град Смолян и околността. Подходящ за строителство на високо категориен хотел е районът в село Широка лъка, област Смолян.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Туризъм
Тест по селски туризъм
тематичен тест по Туризъм за Студенти
Тестът съдържа 26 въпроса като някои от тях имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти, които изучават специалности туризъм и икономика на туризма.
(Лесен)
26
41
1
2 мин
09.04.2014
Тест по туроператорска, агентска и транспортна дейност за студенти
изпитен тест по Туризъм за Студенти
Тестът съдържа 50 въпроса. Всеки от тях има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, които изучават Туризъм. Може да е полезен и на ученици, както и на хора, които се интересуват или работят в сферата на туризма.
(Лесен)
50
17
1
11 мин
27.10.2016
» виж всички онлайн тестове по туризъм

Технология и организация на ресторантьорството

Материал № 453610, от 08 фев 2010
Свален: 1,333 пъти
Прегледан: 1,781 пъти
Качен от:
Предмет: Туризъм, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 83
Брой думи: 28,238
Брой символи: 185,944

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Технология и организация на ресторантьорството"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала