Големина на текста:
ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА
РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО
Тема 1: СЪЩНОСТ И РОЛЯ НА РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО В ТУРИЗМА
1. Основни функции
Възникването и развитието на ресторантьорството е пряк резултат от появата и
развитието на общественото разделение на труда.
Цялото историческо развитие на човечеството е свързано с постоянни грижи за
осигуряване на храна за неговите членове. Векове наред единствената форма за
производство и за потребление на храна се е развила като функция на домашното
стопанство в отделните домакинства. За тази цел е използван трудът на членовете
на семейството. При това домашно произведените кулинарни продукти са в
количество, което задоволява само потребностите от храна на членовете на
отделните семейства. Удобствата и улесненията, които предлага тази форма на
домашно приготвяне и потребление на храна, обуславят причините за нейното
запазване и развитие досега.
Общественото разделение на труда е свързано с появата на много занаяти и
професии, в т. ч. и на нови форми за производство и предлагане на храна, В
исторически план пораждането и разширяването на пътуванията на хора по
различни причини в националните и извън тях граници на отделните страни
обективно налагат създаването на извъндомашни заведения, които предлагат на
пътувашите срещу заплащане храна и напитки. Постепенно в повечето
извъндомашни заведения се появява тенденция към разширяване на предлаганите
услуги, като освен храна и напитки започват да се предлагат и развлекателни
услуги. В първоначалния са вид те са имали ограничен характер и липса на
професионализъм. По този начин на клиентите на тези заведения като израз на
техните потребности се предлагат не само храна, но и подходящи условия за отдих
и развлечение.
Ресторантьорството е пряко свързано със задоволяване на една от основните
потребности на туристите - потребността от храна. Тя има две важни страни:
- биологическа, която се изразява в това, че потреблението на храна задоволява
основна физиологическа потребност на човешкия организъм;
- икономическа, която се изразява в това, че тя по своя характер е материална;
нейното задоволяване в модерното гражданско общество зависи от равнището на
развитие на цялостния възпроизводствен процес.
Ресторантьорството обхваща общото и характерните особености на стопанската и
на социалната дейност на различни по вид, категория и форма на собственост
заведения за хранене, отдих и развлечения, в структурата на които водещо и
престижно място заема ресторантът. От неговото име се формира и
наименованието на цялата дейност на заведенията за хранене и развлечение,
които осигуряват ресторантьорските услуги на туристите.
Като всяка стопанска дейност и в ресторантьорството се използват определени
ресурси - паричен капитал, веществен капитал, човешки ресурси и ар. Краен
резултат от тяхното използване е създаването на ресторантьорски продукт,
предназначен за потребление от туристите чрез пазара. По своята същност
ресторантьорският продукт представлява съвкупността от ресторантьорски стоки и
услуги, които се предлагат на туристите по време на тяхното пребиваване в
заведенията за хранене и развлечение. Ресторантьорският продукт има
потребителски характер. Той може да бъде стока (кулинарна продукция, напитки,
готови продукти и др.), услуга (свързана с предлагането на кулинарната продукция
и готовите стоки или предлагане, несвързано с това) или различни комбинации
между тях. Ресторантьорският продукт задоволява желанията и очакванията на
туристите при тяхното посещение в заведенията за хранене и развлечение.
Следователно ресторантьорското предлагане трябва да съдържа всички елементи
на ресторантьорския продукт. Липсата на някой продуктов елемент води до
намаляване на потребителската полезност на ресторантьорския продукт, а в
повечето случаитой става и непродаваем на туристическия и на ресторантьорския
пазар.
В туристическия бизнес ресторантьорският продукт съществува в три основни
форми:
- като част от общия туристически продукт;
- като част от хотелиерския продукт;
- самостоятелно.
Когато ресторантьорският продукт е част от хотелиерския, той навлиза в
туристическия пазар директно и се включва в неговите канали на реализация чрез
предварителната резервационна дейност. Винаги обаче остава част от
ресторантьорския продукт за продажба на място на самите туристи -индивидуални
или групови. Директната съвместна комерсиализация на ресторантьорския и на
хотелиерския продукте резултат на породената тенденция към концентрация на
ресторантьорството и хотел иерството чрез концентрация на капитала в двете
стопански дейности или чрез създаване на сдружения между двете дейности и
съвместно участие при формирането на общия туристически продукт.
Ресторантьорският продукт има и свое самостоятелно съществуване. Така той
навлиза директно на туристическия пазар и формира собствени канали на
дистрибуция. Като самостоятелен продукт той може да участва като елемент на
общия туристически продукт, който в повечето случаи се формира от
туроператорските фирми.
Следователно ресторантьорството е стопанска дейност за производство и за
продажба на храни и услуги на туристите за тяхно лично или за семейно
потребление.
Всяко заведение, което извършва тези дейности, се занимава с ресторантьорство,
Притова няма никакво значение мястото на производството на кулинарните
продукти, чрез какви форми и методи се продават кулинарните продукти и услуги и
къде се осъществява тяхното потребление заведенията за хранене и
развлечение или извън тях). Ресторантьорството под формата на различни
субектни ипазарни структури, като фамилния ресторантьорски бизнес, частни и
държавни ресторантьорски фирми, дружества и други, се явява като важна и
неразделна част от съвременния туристически бизнес и модерния смесен пазар.
При създаването на ресторантьорския продукт ресторантьорството участва в
цялостния възпроизводствен процес. Това предопределя и основните му социално-
икономически функции. Те са три:
- производство на полуфабрикати, полуготова и готова за потребление кулинарна
продукция;
- продажба (обмен, реализация) на кулинарната продукция, готовите стоки и услуги
срещу част от паричните доходи на туристите и гостите;
- организиране на потреблението на ресторантьорските продукти и услуги в
заведенията за хранене и развлечение.
Производството на кулинарни продукти (полуфабрикати, полуготова и готова
храна) в ресторантьорството е изходна функция (от нея започва движението на
продукта). Постъпващите в ресторантьорството хранителни суровини и продукти се
подлагат на точно определена технологична обработка. При нея те претърпяват
количествени и качествени изменения. Прекият резултат от производствената
функция е основният ресторантьорски продукт -кулинарната продукция,
предназначена за задоволяване на хранителните потребности на туристите и на
гостите. Вложеният в тази функция обществено необходими производителен труд
намира своята реална оценка припродажбата на ресторантьорската продукция на
туристическия пазар. Производствената функция може да се осъществи в кухните
на отделните заведения за хранене и развлечение или в самостоятелно обособени
кулинарни производствени звена. В тази функция се формират качествата на
основните ресторантьорски продукти и услуги.
Инвестираните средства за осъществяване на производствената функция се
възвръщат чрез продажба на ресторантьорските продукти и услуги. Тази
функция се характеризира с това, че ресторантьорските фирми и заведения
реализират не само собствено произведените кулинарни продукти и услуги, но и
готови стоки, доставени от други отрасли на националната пазарна икономика. При
продажбите в ресторантьорството се различават два вида операции:
- първо, операции, свързани със смяна на формата на стойността - от стокова в
парична;
- второ, допълнителни (хетерогенни) операции, които представляват продължение
на производствените процеси в сферата на стоковото обращение.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
stefaniharpar написа на 25 мар 2010 ОТГОВОРИ
ученичка на 19 години
 
Домашни по темата на материала
конкурентноспособността на културната общност в дания
добавена от 23vilic 06.04.2015
0
1
характеристика на готвач студена кухня и готвач топла кухня
добавена от xristina16 20.11.2012
0
73
възможности за създаване на туристически продукт в шуменски регион в резултат от развитието на винения туризъм
добавена от katia.pencheva_fb 15.07.2018
2
14
Подобни материали
 

Пищови по ресторантьорство

24 юни 2010
·
215
·
5
·
3,234
·
292

Персоналът в ЗХР се подразделя на: административно-управленски, обслужващ, кухненски, счетоводен и оперативен...
 

Условия и ресурси в Софийски туристически район

15 май 2006
·
428
·
18
·
2,826
·
126
·
1

Туристико–географското положение на района до голяма степен определя възможностите за неговото използване и особеностите на развитието на туризма в него ( Бъчваров, Апостолов, 1982 год., с. 9).
 

Браншови, продуктови и регионални асоциации в България

28 яну 2008
·
209
·
15
·
3,603

Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация БХРА Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация /БХРА/ е учредена през 1993 г. като сдружение с идеална цел...
 

Бутикови хотели

29 ное 2008
·
478
·
24
·
5,154
·
251
·
1

Два от първите бутикови хотели в света отварят врати през 1981 - The Blakes Hotel в Южен Кенсингтън, Лондон, по дизайн на стилистката Анушка Хемпел, и Bedford на Юниън скуеър в Сан Франциско - първият от серия от 34 бутикови хотела, ръководени...
 

Проект за хотел л „Mountain’s spirit” ****

13 яну 2009
·
226
·
15
·
1,958
·
1

Ето защо проектът е съобразен с природните особености на град Смолян и околността. Подходящ за строителство на високо категориен хотел е районът в село Широка лъка, област Смолян.
 
Онлайн тестове по Туризъм
Тест по селски туризъм
тематичен тест по Туризъм за Студенти
Тестът съдържа 26 въпроса като някои от тях имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти, които изучават специалности туризъм и икономика на туризма.
(Лесен)
26
41
1
2 мин
09.04.2014
Тест по туроператорска, агентска и транспортна дейност
изпитен тест по Туризъм за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по дисциплината туроператорска, агентска и транспортна дейност за студенти от специалността туризъм. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
40
144
2
2 мин
31.07.2013
» виж всички онлайн тестове по туризъм

Технология и организация на ресторантьорството

Материал № 453610, от 08 фев 2010
Свален: 1,334 пъти
Прегледан: 1,787 пъти
Качен от:
Предмет: Туризъм, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 83
Брой думи: 28,238
Брой символи: 185,944

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Технология и организация на ресторантьорството"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала