Големина на текста:
№1 Декоративни разсадници в България и основни изисквания за водене производството в тях.Основни
задачи: създаване на зелени системи; озеленяване на обекти; познаване на етапите в производството и
отглеждането на дек. Видове; засаждането им и по-нататъшното им`култивиране. Особености в производството на
декоративните видове. Посадъчните материали се отглеждат в разсадника до достигане на пределени размери
зависещи от БДС (3-7 год. за храсти и 5(6)-25 години за дървета) В декоративните разсадници се произвеждат
различни клонове, форми, сортове, със специфични изисквания за размножаването и отглеждането им.
Отглеждането е свързано със специфични технологии и агротехника. Нужен е разнообразен асортимент (това е
нужно от естетическа и екологична гледна точка). Съвременно оборудване и техника, енергоспестяващи и
екологично чисти технологии (растителни стимулатори; контейнерно производство на посадъчен материал;
тъканни култури и микротехника за размножаване; конкретизиране на торовете и на поливните норми на видове и
фенофази; оптимизиране на ротациите на разсадниковите площи; хладилни инсталации за посевни материали;
определяне големината на разсадниците за осъществяване на най-ефектна производствена дейност). Начало на
разсадниквото производство – Евксиноград, Кричим, Врана в края на 18в. и началото на 19в. Фердинанд и Борис ІІІ
– поръчка за екзотични видове; поставят основата. До ІІрата Световна война – малко разсадници (около 270 дка
обща площ 6 града).
Началото на 19в. – частни разсадници в София, Варна и Русе. 50-те год. на 20в. – разсадникова мрежа, успоредно
с нея и специалисти Създават се разсадникови бази към Общини и области. Декоративни разсадници към БДЖ и
ОПУ за озеленяване на жп релси и пътища. 80те год. на 20в. – обща площ на разсадниците – 18 000 дка. 90те год
на 20в. – голяма част от разсадниците прекратиха производство, наложи се внос от чужбина; в този период се
утвърждават редица частни разсадници.
№2 Посевни материали от декоративни дървета и храсти (наследствени качества; местопроизход)
Предимства на семеното производство: при 1ца площ се получават много повече фиданки; фиданките имат
пластичност; могат да се очакват нови качества. Недостатъци на семенното производство: не могат директно да се
засаждат семена на места, където се засаждат фиданките.Изключения са дъбове, кестени и пиния. Семенното
производство е основен метод за производство на декор. Посадъчен материал. Произведените в разсадник
фиданки трябва да осигурят трайност на насажденията, добра устойчивост към факторите на средата и
декоративен ефект. Това налага посевните материали да се доброкачествени и достатъчни като асортимент. Има
и непрекъснат стремеж към намаляване на себестойността им. Доброкачествеността се определя от техните
наследствени и посевни качества. Към наследствените качества се отнасят местопроизхода и морфологичните и
екологичните особености на майчиното растение, които се унаследяват от потомството. Наследствени качества и
местопроизход: Местопроизхода на посевните материали се свързва преди всичко с тяхната трайност
(дълговечност) в условията на засаждане. При използване и на местни и на чуждестранни видове трябва да се
съобрази най-подходящия произход на материала. Местните видове осигуряват по-голяма дълговечност на вида.
Но при всички се проследява вертикалното и хоризонталното разместване на посевните материали.Това е особено
важно при иглолистните видове, чиито посевни материали главно се засаждат в долната лесорастителна зона.
Дългогодишните наблюдения показват,че има съществени различия в растежа и развитието на индивиди от един и
същи вид, засадени в определен район, но с различен произход.
№3 Възможности за разместване на посевните материали и тяхното интрудоциран Разместването на
посевните материали може да бъде във вертикално и в хоризонтално направление. Успоредно с географските
култури се създават и плантации за отглеждане и добив на семена. Има няколко правила,които са строго спазвани
при географските култури. Различия се обуславят от нееднаквия географски произход. Посевни материали не
бива да се разместват произволно. За предпочитане е местният добив на посевни материали. Движението на
посевни материали е ориентирано север-юг, от ниска към висока надморска височина и от изток на запад.
Райониране съществува във всички страни,но у нас няма цялостно райониране и затова семената се разместват
неправилно. За целите на озеленяването се допуска по-голяма свобода при работа с посевни материали (за
солитери, групови, алейни и улични насаждения), което увеличава асортимента и създава по-атрактивни
композиции. Интрудоцирането на чужди видове спомага за разширяването на ареала им и успешното им
развъждане за целите на озеленяването (конски кестен и сребрист смърч). При интрудоцирането на видовете
трябва да се има предвид и ареала, които са заемали видовете в по-стари исторически епохи, но под въздействие
на антропогенен фактор техният ареал е силно редуциран. При производството на декор. фиданки от чуждоземни
видове е добре да се спазват следните изисквания: Интрудоцираните видове се развиват по-добре когато
условията на новия ареал не се отличават рязко от тези на стария. Семената от екзотични видове , събрани от
плодоносещи индивиди, култивирани в даден район, дават по-добра приспособяемост на посевния материал към
новите за тях природни условия. Посевните материали от стадийно по-млади дървета дават фиданки с по-добра
приспособяемост към условията на средата, поради тяхната нестабилизирана наследственост. Устойчивостта към
ранните и късните застудявания зависи преди всичко от географската ширина и надморската височина, откъдето
са добити посевните материали.
№4 Ценни биологични и технични качества Биологичните и техническите качества се предават по
наследство.Събирането на посевни материали се предхожда от щателно подбиране на индивиди с определени
качества. Биологичните качества могат да бъдат от различно естество и най-общо се поделят на 3 групи:
Качества, които определят устойчивостта към някои неблагоприятни въздействия на околната среда, като
устойчивост на болести и вредители, сухоустойчивост, ветроустойчивост, устойчивост на снегопречупване и
снегоповаляне, мразоустойчивост, устойчивост срещу сърцевинна гнилота, слънцепрегряване на кората,
устойчивост на вредни газове и понасяне на покриване на кората с плочи. Семената трябва да се събират в райони
с по-голяма устойчивост.Ако тя липсва срещу някои от посочените опасности може да застраши развитието на
видовете. Скорост на растеж и ход на развитие - избират се предимно бързорастящи видове, защото се постига
по-бърз ефект. Избират се и индивиди при които семенното поколение има склонност за формиране на втори
прираст през вегетационният период.Подбират се и майчини растения с цъфтеж в ранна възраст, който е обилен и
продължителен. Интересни са отклонения, цъфтящи края на лятото и началото на есента. Височината на вида,
хабитус, цвят, големина на короната – при събиране на семена гледаме типичните за вида белези и ги
запазваме.За семесъбиране се предпочитат видове, които дават семенно поколение с доминиращи майчини
белези. Технически качества: Правостъбилност, текстура на дървесината, смолистност, липса на чепове. Това са
качества унаследени при семенното размножаване на дървесна и храстова растителност, които са от различно
естество. Те са важни в стопанско значение и имат по-малко значение при озеленителните работи.
№5 Семепроизводство на декоративна дървесна растителност с подобни качества семенни
бази,генеративни и вегетативни семенни плантации – преимущества и недостатъци. Полов диморфизам и
отражението му за състоянието и хода на плодоносенето на облагородените фиданики. У нас посевни
материали се набавят от специално изградени плантации и различни озеленителни обекти. В естествените гори са
обособени семенни бази от основните за нашата страна видове. Горските семенни бази са източник на посевни
материали, които в голямата си част носят качествата на подбраната популация, но поради неконтролируемо
опрашване, произведените фиданки не винаги са с желаните от нас качесава. Силно пресечените терени и високо
разположените плодоносещи части на короната затрудняват добиването на семена от тях. Ето защо се създават
семенни плантации. Източници за събиране на семена: 1 Използват се съществуващи естествени материали
(семенни бази) 2 Изкуствено създадени семенни палнтации - Генереативни – фиданките се създават от семена
събрани от семенни бази, в които се отглеждат до 2-3 год. възраст, след което се засаждат в терена за създаване
на вегетативни семенни плантации.Плодоносенето започва след 20 години. Получените семена са с високо
качество. Недостатък е опасността от разпад на наследствеността, продължителния период до плодоносещата
фаза и трудния достъп до високоразположените корони на дърветата.- Вегетативни с помощта на
резници.Избиране на подходящи растения за резници.Засаждането на фиданките се извършва с максимална
отдалеченост една от друга. Обикновено включва 30-40 подбрани клона, подходящо разположени на територията,
така че да се избегне самоопрашването. Вегетативните семенни палнтации са: производствени (включват 10 клона
и от тях се получават само посевни материали) и архивни (добив на семена и поле за извършване на генетико-
селекционна работа).При иглолистните, където имаме етажност на короните се наблюдава съкращаване на срока
за получаване на семена; короната е разположена по-ниско; можем да правим резитба.
№6 Участъци за семепроизводство от декоративни дървесни видове – място за създаване, групиране и
разположение на клоните.
Определените за семесъбиране участъци в лесопарковете, отделите или групите в различни зелени площи могат
да бъдат от наши или от чуждоземни видове. Те трябва да бъдат инвентаризирани, максимално защитени от
различни увреждания, добре отглеждани, като така се гарантира до голяма степен репродуктивния процес. От тази
база се добиват посевни материали за всички интродуцирани у нас декоративни видове. Недостатъци при това
семесъбиране са голямата разпокъсаност и неизвестен произход при някои. При единично разположените видове
има опасност от стерилни семена, поради недостатъчното достигане на полен, затова трябва да се оптимизират
възможностите за целите на семесъбирането. Това става, като се подобри структурата на съществуващите групи
от интродуцирани видове, обособяването им на подходящи места, подходящо разположение с оглед опрашването,
предпазване от болести и вредители, подходяща агротехника, водене на фенологичени наблюдения за по-
нататъчен подбор, носители на определени качества. Най-целесъобразно е развитието на такива участъци в
маточниците на разсадника, но това изисква значителна площ и инвестиции. Затова тази дейност е слабо
застъпена или се свежда до реализиране на 1 или няколко основни вида.
№7 Образуване и развитие на репродуктивни органи: вътрешна предразположеност при декоративната
дървесна растителност.
Процесът на образуване и развитие на репродуктивно органи от тяхното залагане на цветни пъпки до
преобразуването им в зрели плодове е решаващ за получаване на посевните материали.При тях образуването и
развитието на плодни органи е свързан с вътрешното им състояние и комплекса от външни условия. Вътрешната
предразположеност към плодоносенето се определя от стадийното развитие.При дървесните растения имаме 4
етапа: ембрионален, младенчески, репродуктивен и старчески. За плодоносенето най-важен е репродуктивния
стадии. Храстовите видове встъпват в етап на плодоносене много по-рано от дървесните видове (което при тях
настъпва по различно време). Съществуват и различни особености, свързани с по-ранната реколта и по-обилно
плодоносене при солитерите, и различия в плодоносенето на клоните на короната на едно и също дърво.Много
видове се характеризират с цикличност при плодоносенето – редуване на добра реколта семена през една или
няколко години.Етоз защо се подбират дървета с склонност към ежегодно плодоносене.Хода на плодоносенето при
отделните растения се поделя на 4 фази: залагане и диференциране на цветните пъпки, цъфтеж, опрашване и
оплождане, нарастване и узряване на плодовете. Нормалното протичане на всяка осигурява непрекъснатост и
резултатност.
№8 Залагане и диференциране на цветни пъпки при декоративната дървесно-храстова растителност.
Залагане и диференциране на цветни пъпки – храстите и дърветата залагат най-често 2 вида пъпки: вегетативни и
плодни. При плодните видове има смесени пъпки зачатъци на вегетативни пъпки и репродуктивни органи.
Пъпките имат за начало връхна меристема. Залагането на мъжките и женските пъпки става по дължината на
текущо разтворилите се леторасти Спящи пъпки Апикални пъпки при иглолистните видове залагането на
женските репродуктивни органи е съсредоточено предимно в апикалните (връхни) пъпки на водещите и
прилежащите до тях 2 летораста оформени през последния вегетационен период. Ежегодно образуване на всички
категории пъпки. Физиологичните продукти на залагане на цветните пъпки, най-често са свързани с образуването и
наличието на въглеродни и азотни запаси, както и на хранителни в-ва – S, P, Mn, Zn, B. Недостатъчното им
количество може да предизвика растителни изменения. Вътрешния воден запас на индивида се свързва със
сезонна способност на образуване на индивидите на генеративни органи.При ниско съдържание на азот не се
залагат цветни пъпки. Нормално количество азот за осигуряване на нормалния зелен цвят на листата и нормален
цъфтеж. Физиологичната способност на дърветата и храстите да образуват пъпки е плодоносенето. Екологичните
предпоставки за формирането на генеративни пъпки са влажността и температурата на въздуха. Началото на
залагане на цветни пъпки се влияе от дефицита на относителната влажност на въздуха.Той показва характерно
отклонение в атмосферните условия влияещи в/у фотосинтезата, транспирацията. Светлинния и почвения фактор
са по-косвено свързани с него.При разделнополовите видове има по-ранно залагане и развитие на органите. При
двуполовите съществува опасност в несъответствието при залагането на мъжки и женски репродуктивни
органи.Със завършване растежа на летораста, завършва и диференцирането на цветовете. Чрез различни видове
срезове може да бъде регулирано залагането и диференцирането на пъпки, цъфтежа им и т.н. Проследяването на
процеса на диференциране с подходящи анатомични методи дава възможност за прогнозиране на цъфтежа с
около 3-4 мес. по-рано.
№9 Цъфтеж, опрашване и оплождане при дървесните растения. Цъфтеж: Фатални последици за
плодоносенето са, когато ниските температури и сланите съвпадат с разпукването на цветовете. В резултат
шишарките остават стерилни, а при широколистните видове засегнатите цветове окапват. При едни видове
цъфтеж настъпва напролет, преди разлистването и те са изложени на най-голяма опасност от температурните
условия. Не са защитени и видовете цъфтящи успоредно с разлистването. Късният срок на цъфтеж предполага
най-голяма защитеност на видовете.По-хладния есенен сезон удължава узряването на плодовете и образуването
на семена. При късни пролетни и ранни есенни слани, при екстремно затопляне и засушаване през лятото и
удължена топла есен се наблюдава втори цъфтеж. Продължителността на цъфтежа е в определени граници при
различни видове. Средно около 2-2.5 седм., при други 6-10 дни. Началото на цъфтежа да се отклони в зависимост
от климатичните условия. Опрашване и оплождане: ентомофилно; чрез насекоми; чрез вятъра; самоопрашване.
При оплождане прашеца попада на близалцето след което прораства и се придвижва до яйцеклетката и става
оплождането, след него започва делене на клетката, образуване на плод и семе. Трябва да има нормални
атмосферни условия за да могат насекомите да разпространят прашеца. Процеса на оплождане е свързан с
екологичните предпоставки и физиологичните процеси.
10 Нарастване, развитие и зрялост на плодовете и семената при декоративните дървета и храсти.
Нарастване, развитие и узряване на плодовете: След оплождането започва оформяне на плодове и семена. Това
време е различно при различните видове (от няколко дни до 2-3 седмици).Условно процеса на узряване и
нарастване се поделя на 2 фази: развитие и добиване на характерна форма и големина, през него настъпват
предимно количествени промени, натрупват се по-лесно усвойми хранит. В-ва Достигане на характерна украса –
свързана с качествена промяна, натрупаните хр. В-ва преминават в по-сложни форми, за да послужат за начален
хранителен материал за нарастване на зародиша. Има анатомични промени. Връзката между майчиния организъм
и плода се прекъсва. През тези две фази влиянието на климата е важно.Времето за настъпване на зрялостта се
отличава с различен срок.Окончателно структурно диференциране , намалено водно съдържание, нормалната
абсолютна маса и свойствената външна окраска на плодовете и семената са белези за прекъсване на
физиологичната връзка с майчиния организъм. Към това време настъпва и тяхната пълна или биологична зрялост,
която е определяща за добрите им посевни качества. След достигане на пълна биологична зрялост плодовете и
семената на много видове започват да опадват или да се разсейват. Събирането им се извършва преди
достигането им до тази фаза. Събирането е предшествано от наблюдаване на видовете. Покой Структурни
несъвършенства. Восъчна зрялост (жълта зрялост)– предхожда достигането на пълна биологична зрялост. Тези
посевни материали има по-кратък период на кълняемост от достигналите пълна биологична зрялост.
№ 11 Срокове за узряване, разсейване и събиране на дървесно-храстовите плодове и семена. Най-важния
момент на набавяне на плодове и семена е точното определяне на времето на тяхното събиране. Има някои
особености – широк асортимент от дървесни и храстови видове, разновидности, форми и сортове, по-малки по
количество семенни партиди, събиране на семена от интродуцирани видове с по-малко позната биология на
плодоносенето при наши условия. Това налага по-сложна организация и използване на по-разнообразни начини на
събиране на семенни материали. Семесъбирането често се извършва и от отделни дървета, групи от дървета или
ограничени по размер паркови участъци. Набавянето на семенните материали зависи и от наличието на
подходяща техника. Преди да започне събирането на семената задължително се установява наличието на болести
и вредители. Фенологичните наблюдения имат за цел установяването на характерните за отделните видове
признаци показващи готовността за събиране на плодове и семена. Примери: офика (има яркочервени плодове,
които размазани м/у пръстите лесно отделят семена). Ресите на брезата се чупят при притискане м/у пръстите и
т.н.
№12 Събиране на семенни материали от дървесни видове – съображения, принципи на конструиране.
Събиране на посевни материали – вземат се предвид различни препятствия – вертикални (височина) и
хоризонтални (място на събиране). Има три направления при събиране на семена и плодове във вертикално
отношение в зависимост от височината на стъблото, като се използват стълби, алпийски принадлежности,
повдигачи, пневматични устройства. Внимава се да не се нарани стъблото, да не се пречупят млади клонки.
Използват се различни алпийски методи и уреди, осигурителни въжета, специални оголемени джобове или
пришити към дрехите такива. С платформи поставени на подходящи места лесно се събират и семената и се
поставят в самосвали. Пневматични устройства (използва вакуум и семената се събират в контейнери) и
вибриращи устройства (използващи механична ръка , а семената изпадат в/у постлани отдолу платнища). При
пневматичните устройства с вакуум се засмукват семенните материали във въздуховоди. Недостатък е
необходимостта от допълнително почистване на събраните плодове и семена. Повечето от методите са
ефективни при прилагането им за събирането на големи партиди семена. Семенните материали от едроплодните
видове (дъб, бук, див и питомен кестен), някои от костилковите и ябълковите, след узряване опадат на земята и
тогава се събират.
№ 13 Възможности за ускоряване и увеличаване на плодоносенето на декоративени дървета и храсти
Възможност за ускоряване и увеличаване на плодоносенето – свързва се с недостатъчно обилие, нередовно
плодоносене и т.н. Присаждане на калеми от стари майчини растения върху млади подложки. Така се преодолява
дългия нерепродуктивен стадий от тяхното развитие. Облагородените фиданки стъпват в плодоносене на 4-6
година след присаждането. Вкореняване на резници – по-малко приложим, намалява се възможността за
вкореняване с възрастта. Пристягане (колцуване) – отделни клони се пристягат с горена тел, като отделни
сегменти се пристягат и така асимилатите не се ридвижват. На определено място върху главното стъбло или в
отделни клони се прави пристягане на кората с горена тел на около 15см ширина. Колцуването е разновидност на
този метод премахване на част или цялата кора и по този начин се регулира потичането на асимилатите. Кората се
изрязва до камбиалния слой пръстеновидно с ширина 8-10 см. Агротехнически методи – прекопаване, торене,
поливане, борба с вредители и болести, подходящи резитби.
14 Добиване на посевни материали от иглолистни видове шишаркосушене и условията от които
зависи. Технически съображения за добиване на иглолистни семена – шишаркосушилни. Преработка на
иглолистни семена – обезкриляване, почистване, сортиране. При някои от иглолистните видове (ели, туй,
кипариси, лъжекипариси и др.) узрелите шишарки се разпадат или разтварят след просушаването им и
освобождават семената . При други (кедрите) е необходимо, киснене във вода около 12 часа и последващо
ратрушаване на шишарките. При трети (смърчове и борове) се налага изсушаване на шишарките в
шишаросушилни за време от 12-20 часа при подходяща температура и циркулация на въздуха в тях за
предотвратяване на повреди от високата въздушна влажност и температура по време на сушене. При обикновени
условия шишарките от тези видове се сушат в сандъци боядисани в черно и с двойни дъна слънчеви
шишаросушители. Този добив е най-безопасен за семената, но е по-бавен процеса на сушене. Добитите безкрили
семена се почистват от примеси със сита и са готови за посев. Семената с крилца се обезкриляват, предварително
ръчно, чрез претриване в платнени торби или механично чрез обезкрилителни машини. След това се почистват от
остатъците от крилца и примеси. Величината за добива при различните групи видове е различна. Тя се дава като
процент от масата на плодовете. При иглолистните видове добива е от 5-6 % до 10-12%, при бобовите – 20%,
между 12-25% е при сочните плодове и някои от костилковите, значително по висок е добива при крилатковите (60-
80%), при дъбовете и кестена до 95%. За повишаване на качеството им, посевните материали се сортират по
големина и зърнистост. Установено е, че от по-едрите семена се получават и развиват по едри фиданки. До 3тата
година се изравняват в растежа си. Посевните материали е удачно при сортово семепроизводство и семесъбиране
от различни плантации. Необходимост от по-малки количества семена от широк асортимент за нуждите на
декоративните разсадници води до събиране на посевни материали от по-широк диапазон майчини растения. По
тази причина събираните семена са доста разнородни по големина.
№ 15 Добиване на посевни материали от широколистни видове – сочни и сухи плодове. Добиването на
посевни материали се извършва по различни методи в зависимост от биологичните им особености. При
широколистните видове те могат да бъдат сухи (влажност до 30%) и влажни (над 30%, при някои видове до 80-
90%). Според това добиването се разделя на: добиване на посевни материали от сухи плодове и добиване на
посевни материали от сочни плодове и добив на иглолистни посевни материали. Добиване на посевни материали
от сухи плодове. – веднага след събирането им те се подсушават под навеси, на сухи проветриви места, като се
разстилат на слоеве 10-15 см. За около 2 седмици плодовете и семената просъхват. Необходимо е 2-3 пъти на
денонощие да се разбъркват за равномерно протичане на сушенето. След това семената се отделят от
околоплодниците – ръчно или механично. Обикновено се прилага ръчно претриване, откъсване, отчупване или
механизирано чрез шушулкотрошачка. Следва почистване от различни примеси и остатъци от околоплодниците.
То се извършва чрез пресяване на добитите семена ли чрез отвяване на по-леките примеси. Получените посевни
материали се подготвят за посев или съхраняване за определен период от време. Добиване на посевни материали
от сочни плодове – тук спадат главно едроплодните видове и тези със сочни плодове. Семената от сочните
плодове е необходимо да се добият в най-кратки срокове. Тук има опасност от самозагряване, плесенясване,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Декоративни разсадници

Материали за изпита по конспекта за трети курс за специалност Ландшафтна архитектура в лесотехническия университет. 2009 година...
Изпратен от:
radoslav
на 2010-02-07
Добавен в:
Пищови
по Архитектура и градоустройство
Статистика:
154 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Архитектура и градоустройство
Тест по история на архитектурата
междинен тест по Архитектура и градоустройство за Студенти от 1 курс
Тест по история на архитектурата, обхващащ периода от III - IV век пр. Хр. до XX-ти век. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
28
18
1
4 мин
09.08.2013
» виж всички онлайн тестове по архитектура и градоустройство

Декоративни разсадници

Материал № 453203, от 07 фев 2010
Свален: 154 пъти
Прегледан: 248 пъти
Качен от:
Предмет: Архитектура и градоустройство, Технически науки
Тип: Пищов
Брой страници: 16
Брой думи: 17,103
Брой символи: 108,384

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Декоративни разсадници"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала