Борислав Борисов
преподава по Музика
в град Пловдив
Големина на текста:
Югозападен университет “Неофит Рилски”
Реферат
Тема: Педагогически цели
Изготвил: ………………………
Васил Пламенов Георгиев
Факултетен № ср 067
Спец. “Социална педагогика”
Благоевград
2000 г.
Педагогически цели
Като всяка целенасочена дейност педагогическите цели винаги са се ръководили
от определени цели.
За същността на общите педагогически цели
Според философско-социологическото определение целта е мислен и желан
резултат от някаква дейност (8, с. 763). В педагогиката целта е мислен и желан
(възможен и очакван) резултат от учебно-възпитателната дейност, като се отчитат и
благоприятните, и неблагоприятните условия.
С появата на теоретичната педагогика в началото на XIX век и до първото
десетилетие на XX век въпросите за педагогическите цели придобиват първостепенно
значение. Педагогиката се разделя на две равностойни и взаимосвързани части
телеология и методология (5; 19). Телеологията има за предмет съдържателното
определяне и философското обосноваване на педагогическите цели. а методологията
разкрива пътищата (методите) за постигане на целите, като се основава на психолого-
педагогически знания и опит.
По-късно. през 20-те до 50-те години на нашия век. теоретико-методологическият
проблем за целите е значително пренебрегнат. Причините за това са отрицателното
отношение към философската (непозитивистката) ориентация в педагогиката а също и
разбирането, че педагогическата дейност не може да преследва предварително и
строго определени цели и да управлява процеса на тяхното постигане, тъй като
възможните крайни резултати са вътрешно де-терминирани и заложени в природата на
детето която не познаваме и не можем да променяме. Педагогиката само създава
условия за постепенно и оптимално разгръщане на вродените сили качества и
способности, опирайки се и на личните усилия на обекта (субекта) на образованието и
възпитанието.
През 60-те години на нашия век под влияние на технократическото направление в
педагогиката се разви програмираното и частично автоматизираното обучение, а също
и движението за обекти-визиране на проверяването и оценяването които наложиха
разработката на специална теория за оперативните (операционализираните) цели на
обучението и възпитанието (13. 16) В тази област има значителни приноси на Блум,
Гане, Блок, Дено Ландшиър, Беспалко, Бабански и др. В разработването и
приложението на операционализираните цели се стигна до убеждението, че макар те да
обслужват непосредствено учебната и изследователската практика, образованието и
възпитанието се нуждаят и от други, по-висши цели, които не винаги могат да бъдат
операционализирани (12; 16).
Педагогическите цели обикновено са йерархично подредени:
общи цели на образованието и възпитанието, частни (междинни) цели на
различните съставни части на образованието и възпитанието и конкретни
(оперативни) цели на текущата учебно-възпитателна работа. Общите цели са предмет
на общата (теоретичната) педагогика.
Трудно се определят и формулират общите цели на образованието и
възпитанието. Но именно сега тези цели придобиват изключително значение в един
сложен и противоречив свят с недостатъчно ясно бъдеще, Още повече, че в условията
на прехода от тоталитарното към демократично общество се налага преоценка на цели-
те.
Подборът и приложението на общите цели са сложно, детерминирани: от една
страна са системата на социално управление, икономическите и културните условия и
потребности, а от друга - природните дадености и потребности на отделната личност.
Съществува двустранна зависимост между целите и наличните педагогически средства
(в широк смисъл - съдържание, методи, организация, условия). Но ако целта
детерминира изцяло възможната технология на приложение на методите, то методите
2
(в широк смисъл) само уточняват възможните граници (равнища) на независимо
определените цели.
Общите цели имат свои разновидности и при това твърде съществени. Общите
цели могат да бъдат цели на образователните институции (различни видове и степени
училища, а също и извънучилищни форми, формално и неформално образование) и на
учебно-възпитателната работа в тях. Макар тези цели да се припокриват, те все пак не
са тъждествени. Например общата цел на учебно-възпитателната работа в границите
до 17-18-годишна възраст може да се постига в различни по възрастов обхват и
характер институции с различни институционални цели (начално, основно, про-
фесионално, частно, държавно, конфесионално и т.н. училище).
Общите педагогически цели от своя страна имат три главни измерения, на които
съответствуват три вида взаимосвързани общи цели: крайни цели (цели на целите,
личностен и социален смисъл на целите); висши цели (образователно-политически
цели) и основни цели (психолого-педагогически цели).
Основните психолого-педагогически цели, както и крайните се разработват от
самото начало на съществуването на педагогиката (Аристотел, Платон).
Образователно-политическите цели се появяват по време на Френската буржоазна
революция и съществуват във всички общества до днес, като интересът към тях се
изостря в идеологически противопоставените общества. Възможни са различни
варианти на крайни (личностно и социално смислови) цели.
В древна Гърция личностният и социалният смисъл на педагогическите цели (т.е.
крайните цели) са хармоничното устройство на обществото и личното щастие. Личното
щастие от своя страна е възможно в свободния и хармоничен живот. Оттук
образованието и възпитанието имат като основни (психолого-педагогически) цели
формирането на хармонична (духовно и физически) и уравновесена . (между разума и
страстите) личност, която извършва свободна дейност. Свободната дейност доставя
висше удовлетворение (благо), защото е резултат на личен избор и защото не зависи от
външните ограничения на трудовата дейност и материалните свойства на предметите и
инструментите на труда. Тренираното тяло и тренираният дух осигуряват от своя страна
вътрешната свобода на движенията и на мисълта в индивидуалната дейност,
общуването и състезанията. Свободната дейност укрепва чувството на превъзходство
(престиж) в неравноправните условия на живот, създава социално и психическо
благополучие, доколкото пък материалното превъзходство и благополучие е осигурено
по наследство. Щастието е следователно в достойния за свободния човек живот.
През Възраждането крайните цели (личностният и социалният смисъл на целите)
са пак свободният и хармоничен живот, осигуряването на превъзходство (престиж,
благополучие) в неравните условия на живот, но вече не чрез освобождаване, а чрез
всестранно духовно и практическо овладяване на материалния свят, на изкуството и
трудовата дейност.
Класически концепции за педагогическите цели
Първите теоретически обосновани и поради това станали класически концепции
за целите на образованието и възпитанието срещаме у Й. Х. Песталоци, Й.Ф. Хербарт,
Х. Спенсър и К. Маркс. И доколкото именно тези основни (психологически) цели остават
относително неизменни (както е неизменна и човешката природа) в сравнение с
Образователно-политическите и крайните (смисловите) цели, те заслужават да бъдат
представени накратко.
За Й. Х. Песталоци, чиято практика е свързана със социализирането на бедни и
безпризорни деца, личностният и социалният смисъл на целите е осигуряването на
щастлив живот чрез интегрирането в трудовата дейност и нормалните отношения на
обществото. Крайна цел, под влиянието на Френската революция, е подготовката на
гражданин с „истинска човечност" (любов към хората), добър работник и лоялен
гражданин на Швейцарската република. Пълнокръвният живот на тези бъдещи
работници и граждани е възможен само върху основата на хармонично развитите
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Тема: Педагогически цели

Като всяка целенасочена дейност педагогическите цели винаги са се ръководили от определени цели. За същността на общите педагогически цели Според философско-социологическото определение целта е мислен и желан резултат от някаква дейност
Изпратен от:

на 2006-05-28
Добавен в:
Реферати
по Педагогика
Статистика:
1,785 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Довиждане детска градина

15 ное 2011
·
3,710
·
10
·
1,486
·
5,801
·
11

Сценарий на тържество за раздяла с детската градина...
 

Презентация по теория на възпитанието

03 яну 2011
·
624
·
22
·
1,256
·
1,531
·
4
·

22 слайда презентация по Теория на възпитанието в РУ "Ангел Кънчев"...
 

Сценарий "Вълшебство в детската градина"

28 ное 2011
·
2,221
·
3
·
663
·
4,540
·
8

Предварителна подготовка - децата от всички групи са облечени в карнавални костюми. Водещите са облечени като клоуни. Децата са през залата, подготвена за празника, и влизат по даден сигнал, като се започва от най-малките....
 

Педагогическа диагностика с количествени методи

09 юли 2010
·
322
·
10
·
333
·
1,031
·
3

Педагогическа диагностика с количествени методи - задачи и решения...
 

Професията на учителя

10 фев 2011
·
142
·
2
·
495
·
1

Значение на професията. Професионалният труд е водеща дейност в живота на човека. Този труд има свои относително устойчиви характеристики (обществена обусловеност, обществено регулирана крайна цел)...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Педагогика
Тест по Спортна педагогика за студенти от 1-ви курс
междинен тест по Педагогика за Студенти от 1 курс
Тестът е създаден за изпит по ТМФВ за ВТУ магистърска степен при проф.Цонкова (Кадинова). Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
31
1
18.11.2016
Тест по педагогика
изпитен тест по Педагогика за Студенти от 4 курс
Тестът е за студенти в специалността предучилищна и начална училищна педагогика.
(Труден)
14
9
1
3 мин
11.08.2020
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Тема: Педагогически цели

Материал № 4532, от 28 май 2006
Свален: 1,785 пъти
Прегледан: 444 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: Реферат
Брой страници: 10
Брой думи: 3,042
Брой символи: 28,208

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Тема: Педагогически цели"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Любка Кунчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  10 години
159

Борислав Борисов
преподава по Музика
в град Пловдив
с опит от  7 години
1 341 19

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения