Големина на текста:
1.Предмет и метод на КПКП като отрасъл на правната системаОсобености 
на КПН (норми). Източници на КП.
Правна система – съвкупност от юридически нормиОще в зората на развитието 
започва групирането на норми в правните отралитъй като пределени норми са 
насочени към регулирането на определени сфери на обществения животТова 
оказва влияние върху норматапринципите на изграждане и действие на 
юридическите правилаФормирането на правнитв отрасли не е самоцелноТо не 
зависи от желанието да бъдат изучени правилатато е обективна необходимост
Отделните сфери изискват различен подход от законодателствотоРазличните 
обществени сфери се подчиняват на различна логика и преминават различни стадии 
на  развитие Това  оказва   влияние  върху  правилата които  ги  регулират
Диференциацията на правните отрасли (ПОима значениекакто за създаване на 
правни норми (ПН), така и за тяхното прилагане и защитаОтделните ПО се 
изграждат върху различни правни принципи:
Римски юристи:
  частно право – в стопанската сферазащита и функзиониране на 
индивидуалните интересивещнооблигационнонаследственосемейно и тн.
Публично право – държавно управлениефункциониране на държавата
регулирани в обществен интересконституционноадминистративноданъчно
наказателно.
Съществува тенденция за усложняване на правното регулиране (ПР). Това е 
неизбежно с усложняването на обществените отношения и с включването на нови 
сфери в обществения живот  в предмета на ПР.
Разграничаваневажно с оглед на изясняването на целитекоито се постигат 
със създаването на ПОИма два основни критерияпредмет на ПР и метод на ПР
Предмет на ПР са обществените отношениякъм които се са насочени и които 
регулират нормите на съответния правен отрасълПод ПР на КП се разбират всички 
обществени отношениякоито възникват и протичат във връзка с осъществяването 
на държавната власт и народния суверенитедкакто и при закрепването на 
основните права и свободи на гражданитеОсобенността ече обхваща широк кръг 
от сфериразлични по природапоради което често пъти тези обществени отношения 
не могат да бъдат изброенине се поддават на елементарен анализпоради това 
всички определения са прекалено общиОт съставянето на  първата писмена 
конституция два кръга неизменно присъстват като съцевина на обществените 
отношениярегулирани от нормите на КП:
1. Основните права и свободи на гражданите;
2. Системите   от   ДО   (държавните   органи)   и   разпределението   на 
властническата компетентност между тях
Тези две сфери неизменно присъстват във всички писмени конституцииИзвън 
тези отношения всички законодатели включват и други групи в зависимост от 
конкретната национална традиция и историческия моментМетодът на ПР разбираме 
способът , посредством който ПН въздействат върху субектите и ги мотивира да се 
придържат:
1. Властнически метод – Характерен за всички отрасли на публичното право 
(ПП). При този метод правните субекти не могат да се отклоняват от това
което им предписва ППВсяко действиеизвън този модел е нарушениеНа 
този метод съответстват така наречените императивни ПН.
2. Метод на автономия на волята и равнопоставеността на правните субекти
Този метод е характерен за частното правоНа него съответстват така 
наречените диспозитивни правни норми,  лоито представят по­голяма 
свобода на правните субекти за уреждане на своите взаимоотношенияпо 
начинкойто най­точно съответства на техните интересиТетези норми 
дават по­голяма свобода на избор.
В КП се използва властническия методдоколкото той обхваща държавните 
учрежденияУправлението предполага власт и подчинениеПри него едни правни 
субекти осъществяват волево господство по отношение на други правни субекти
Особенодти предизвикват спецификата на конституционно­правните норми (К­ПН):
1. Нормите на КП се отличават с висока степен на правна абстракцияТака те 
във всеки случай предполагат определено елементарно активно и пасивно 
условие.
2. К­ПН често закрепват правни принципикомпетентност и взаимоотношения 
между институциите
3. Словесният  израз  на ПИ на КП  невинаги  могат  да  бъдат  открити 
едновремменноТрите елементи на правната норма – хипотезадиспозоция и 
санкцияЧесто пъти на преден план излиза диспозициятатеописание на 
необходимото поведение
4. Висшата юридическа сила на К­ПНнормите на конституцияата имат най­
висока нормативна сила във всяка правна системаНормите на другите 
отрасли са длъжни да се съобразяват с К­ПН и не могат да й противоречат
5. Относителна стабилност на К­ПНВеднъж създадените действат за 
относително продължителен период от времеТе не са така реактивни както 
нормите на другите ПО
6. Нормите на  КП се отличават с  особенн ред  на тяхното приемане  и 
изменениеТози ред е различен от обикновения нормотворчески процес
2. Източници на българското конституционно правоНормативни актове
Йерархия на НА.
Конституция.
#  Конституция   – върховен и основен закон в държавата и обществотокойто се 
приема от ВНСВ конституционния текст са включени реда за формиране и 
правомощията на висши държавни органиа от друга основните права и свободи на 
гражданите
В структурата на нашата конституция гл. II е озаглавена права и задължения на 
гражданитеа гл. III до гл. IX е регулация на държавните органи – НСВНСМС и др
Освенче конституцията има върховенство пред всички останали действащи актове
Тя включва и основните им принципи на действащото ПООсновен принцип в 
административното право е чл. 120 ал. 1 от конституцията и т.н
Международни договори.
По силата на чл. 5 ал. 4 международните договорикоито отговарят на три 
условияте имат предимство пред вътрешното законодателствокогато им 
противоречатУсловията са:
1.МД да е ратифициран (Удобрен от НС).
2.МД да е обнародван в Държавен вестник.
3.МД да е влязъл в сила
Чл. 5 ал. 4 не е важно кога България става члленПри противоречия между 
сключен от РБ договор и конституционния текст по силата на чл. 85 ал. 4 първо се 
изменя конституционния текст и след това се ратифицира МДЗа 17 ггодини има 
само един случай – за присъединяването на България към ЕССъотношенията на 
българското право с МД се преценява от конституционния съд по чл. 149 ал. 1 т. 4.
Закониприети от народното събрание.
В България единствено парламента може да създава общи и абстрактни 
правила за поведениекоито са задължителни за всички субекти и са скрепени с 
принудителната сила на държаватаВ действащото право има няколко вида закони
Това са такива нормативни актове (НА), които уреждат начина на формиране и 
дейност на публични органиТакива закони са З за КСЗ за СВ (съдебната власт), З 
за СП (сметната палата).
Закони за изменение и допълнение към Конституцията.
1.По усложнена процедура – 3 четения и гласувания
2.Квалифицирани мнозинства 3/4 или 2/3 .
3.Те стават част от конституционното право и нямат отделен живот
4.Те подлежат на контрол за конституционосъобразност пред народия съд не 
само по процедурнино и по материални въпроси
Обиновени закони.
Законикоито доразвиват конституцията и сред тях за например закон за 
българското гражданствозакон за чужденците и т.н
Правилник за организацията и дейността на народното събрание.
Актчрез който се урежда вътрешната структура на народното събрание
Други актове на народното събрание.
Решения,  които  имат  конституционно­правен   характер С  решение  НС 
упражнява парламентарен контрол и „урежда отношението си с правителството
Например с решение НС избира министър председател и по негово решение 
назначава министриС решение се гласува недоверие към правителството
И на българския конституционен съд с подзаконов характер.
Актове на правителството , на отделен министър или на местната власт

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 мар 2020 в 17:19 студент на 52 години от София - Нов български университет, факулетет - Факултет за базово обучение, специалност - Туризъм, випуск 2016
15 сеп 2015 в 00:50 студентка на 34 години от Пловдив
04 фев 2014 в 20:08 ученичка на 34 години от Варна - СОУ "Димчо Дебелянов", випуск 2007
24 яну 2014 в 10:49 студент на 29 години от Смолян - Филиал към ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - ЗНС, специалност - Защита на националната сигурност, випуск 2016
23 окт 2013 в 12:50 студент на 50 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2017
04 юли 2013 в 14:32 студентка на 36 години
12 дек 2011 в 10:27 студент на 39 години от Кърджали - ВУ "Земеделски колеж", факулетет - ikonomika na turizma, специалност - ikonomika na turizma, випуск 2012
 
 

Лекции по конституционно право

Материал № 452248, от 06 фев 2010
Свален: 48 пъти
Прегледан: 44 пъти
Предмет: Конституционно право, Право
Тип: Лекция
Брой страници: 7
Брой думи: 2,188
Брой символи: 14,358

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по конституционно право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала