Големина на текста:
Робинзон Крузо
I Идеалите на Просвещението
- ново съдържание на понятието хуманизъм, възприето от ренесансовата идеология: „човекът
гражданин” като обществено явление; гражданин в едно разумно устроено общество, а не раб
на лошо устроения свят
- девиз: „равенство, братство, свобода”; борба срещу всичко, което обезличава и принизява
човека (лъжи, догми, насилие…)
- корен на думата: светлина; светлината като символ на знанието, факел, който огрява пътя на
човечеството; знанието, образованието, просветата са издигнати в култ; идеала за човек е
духовно облагородената личност; идеала за общество – общество, основано на разума,
справедливостта и свободата
- отношение към литературата: литературата за хората от Просвещението не е самостоятелна
естетическа дейност, а обществен диалог по въпросите на философията, религията, политиката,
гражданското общество
II Даниел Дефо – велик представител на английското Просвещение (1660 – 1731)
-особена писателска популярност след Шекспир в Англия
-волева, борбена натура; борец чрез словото срещу всичко, разрушаващо обществената
хармония
-живот на авантюрист
-много предприемчив, делови човек – типичен буржоа в ранния период
-активен и деятелен въпреки всички трудности по пътя му
-участие в политическия живот
-преследван по политически причини, заради острите му памфлети (памфлет – статия с
остра политическа насоченост, ярко заявени позиции, разгромява се опонента)
-журналист, издател на вестници и списания, основоположник на английската
журналистика, въвежда нови жанрове, създава образци (уводна статия, интервю,
популярно есе)
-на 60 години пише „Робинзон Крузо”, печели си писателска слава
-1719 – първа част на „Робинзон Крузо”, изключителен успех
-втора част – „Следващите приключения на Робинзон Крузо”
-трета част - „Сериозните размишления на Робинзон Крузо”
-следващи романи са от пикаресков тип (така нареченият криминален цикъл в
творчеството на Даниел Дефо)(понятието възниква през 16 век в Испания; пикаро –
дребен, смешен мошеник): „Мол Фландърс”, „Роксана”; герои – пирати, крадци,
измамници, проститутки, самотници, борещи се да оцелеят в едно враждебно общество;
чрез тях той пресъздава и утвърждава силната личност, която умее да се бори и да
оцелява; основната мисъл, която е водеща в тези романи е „лесно е да бъдеш честен,
когато си богат”
-умира в бедност, преследван от кредитори (24. Април.1731)
III Романът „Робинзон Крузо”
-художествено пресъздава новия светоглед на хората от Просвещението. Новата
просветителска концепция за човека – изобретателна, активна, волева личност, уверена в
силите си, бореща се срещу всички прегради по пътя си и в човешкия и в природния
свят; личност, въоръжена с разума си, прекланяща се пред рода; има силата да отстоява
създаденото и да воюва за него и в крайна сметка да се превърне в победител;
преклонение пред труда като извор на самочувствие и благополучие на човека
-героят и романът – емблематични за Просвещението; Робинзон Крузо въплъщава в себе
си всички добродетели на английския буржоа от епохата на Посвещението
(предприемчивост, упоритост, изобретателност, рационализъм, оптимизъм, жизнелюбие,
трудолюбие – основата на новата човешка същност)
-романът- апология на труда, на човешката способност с ръце и разум да роди един нов
свят, цивилизация; помагат му да оцелее на самотния остров
-историята на Робинзон Крузо на острова повтаря сякаш пътя на човешката цивилизация
1
романът Робинзон Крузо и пътят на човешкото съзряване и извисяване/ познание
и самопознаване
1.Замисълът на романа
-съществуват действителни истории, но замисълът на Даниел Дефо е по-мащабен и по-
дълбок
-създаден по модела на авантюрно-приключенския роман, но приключението е само
композиционна рамка на романа
-мотивът за пътуването – основен мотив в романа, свързан с корабокрушението и
спасението; образи натоварени с по-дълбок символичен смисъл; црез този мотив има
възможност да утвърди творческото начало у човека; попада в нов свят, сътворява сам
собствен свят без намесата на бог или някаква сила демиург
2.Кой е героят и как Даниел Дефо е мотивирал изборът му да пътува по море
-един младеж, у когото доминира страстта му към пътуването, по – силна от всички
ценности, в които е възпитан
-в спора с родителите се противопоставят позициите: дом- път; пътуващ-уседнал човек;
младежът избира пътя и така се противопоставя на традиционния морал и по-
консервативното разбиране за човешко съществуване
-изборът, който прави, е съзнателен, доброволен, а не наложен; пътят се оказва неговата
съдба; търси друго, различно, по-нетрадиционно място за изява
-първите драматични приключения не го отказват; първият неуспех – като знак на
съдбата, но не се отказва
-две години робство не го пречупват, духът му остава горд, не губи вяра, че ще извоюва
свободата си
-плантатор в Бразилия – съдбата му предлага още една възможност да избере друг път в
живота; не го задоволява покоят; друг тип личност
-не само бързата забогатяване го подтиква да тръгне отново на път към бреговете на
Гвинея, а и неговата човешка същност – неудовлетворен, търсещ човек
Извод: Търсеща натура с много възможности, но пътуването, морето е неговата съдба
3.Корабокрушението – важно събитие в композицията на романа
-символичният смисъл, заложен в понятията:
пътуването – противопоставяне дом – път, спокойствие – уседналост ; път – към
морето, приключенията ; към себеопознаването, като избор на житейска съдба
( човек сам избира своята съдба, Робинзон Крузо прави своя избор, противопоставя
се на консервативния морал, не иска да води уседнал живот ) ; пътят е пълен с
опасности, но той въпреки това го избира ; в края на пътя Робинзон Крузо е един
мъдър човек с богат житейски опит, пречистен от наслоенията на цивилизацията.
корабокрушение – край на стария живот, ново начало, драматичен миг в човешката
съдба
самотен остров – многозначно тълкуване
?да избяга от цивилизацията, действителността, да се усамоти и върне
душевното богатство у човека
?пространство на изпитанията, на новите възможности пред човека да се
реализира, извиси духовно и да се спаси човешкия му дух на острова; тогава
започва истинското пътуване на Робинзон към себе си
?попадането на самотния остров – едно крушение на досегашния морал и
ценностна система у Робинзон Крузо
спасение – завръща се след време, но вече спасил своя дух, обогатен, променил
погледа си към природата, осъзнал ролята на труда, докоснал се до библейските
мъдрости
-в края на романа – равносметката на избрания път – не е най-лошият път, защото след
престоя на острова Робинзон Крузо се превръща в опитен, мъдър човек, който променя
начина си на мислене, обогатява се духовно, научил се е как да управлява живота си;
2
много важно житейско правило: как да откриваш щастие дори и в най-голямото
нещастие; девизът на Робинзон Крузо на острова: „Трябва да се живее” ( сила,
борбеност, като типичен представител на Просвещението, воюва със съдбата, става
победител ) се превръща във философска основа на живота/ житейска философия на
Робинзон Крузо (цитати от календара му)
Извод: Романът като мъдра притча, в която по иносказателен път читателят се докосва до
универсалните истини за света и човека
4.Художествени особености
-„Аз” - повествованието – особено интересно композиционно постижение на Даниел
Дефо; съчетание на дневник и мемоар; през погледа на героя е проследен живота му ;
чрез разказите в „Аз” – повествование на Робинзон Крузо романът придобива по-висока
емоционална стойност ; чрез дневника преодолява самотата на острова; започва да
общува със себе си; Робинзон Крузо – абсолютно точен (навсякъде са посочени място и
дата) - постига се достоверност на разказаното
- лаконичност на стила в целия роман – съзнателно избран стил; не е прекалено
обстоятелствен – типичен моряк (точен човек, несклонен към словоизлияния)
5. Трудът на Робинзон Крузо след попадането на острова.
У него доминира активното творческо , а не съзерцателно начало. Успява да си изгради
свой свят.
Не изпада в отчаяние, униние.
Изгражда основата на своя свят от отломките от кораба ( знаци, белези на цивилизацията )
=> неговият свят все пак е една своеобразна алтернатива на света на цивилизацията.
В началото света на Робинзон Крузо е прекалено примитивен, лишен от съвършенство,
естетика, но той е безкрайно скъп за Робинзон Крузо, който е дейна и практична натура.
Изграждането на цивилизацията е много труден и бавен процес, изискващ упорит труд и
човешки разум.
Първите задачи, които си поставя Робинзон Крузо:
да си осигури подслон
?строи две жилища;
?опитва се с изключителни усилия да постигне някакъв уют, красота, да
подреди дома си ( прави си маса, стол, съдове … )
?за Робинзон Крузо всеки сътворен предмет ( дрехите, лулата …) е някакво
постижение ( изхабил е не само физическа, но и интелектуална енергия )
?повтаря етапите на човешката цивилизация ; влага тежък първобитен
труд, много усилия, търпи неуспехи, но нищо не е в състояние да го накара да се
откаже
?Много често във всекидневието си преживява неуспехи, но те правят
радостта му след това много по-голяма.
?за достоверността спомагат повтарящите се ключови думи : опитвах се ,
схванах , постепенно се научих ( бележат етапите на трудовата дейност )
ИЗВОД: Внушава се идеята , че цивилизацията е бавен и труден процес, резултат
от практическия ум и усилията на много човешки поколения.
да си осигури храна :
?налага се пак да прповтори етапите на човешката цивилизация ( земеделие
– отглежда зърно, скотовъдство – опитомява овце )
?научава се да цени дребните неща, да се радва на красотата им
Неговите гордости : жилището – крепост , кожените дрехи, нивите, стадото овце, слънчевият
часовник, лулата.
Семейството му – кучето, котетата, ламите .
Календарът, който си изработва ; дневника ( добро / лошо )
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Робинзон Крузо

Идеалите на Просвещението. Даниел Дефо – велик представител на английското Просвещение(1660 – 1731). Романът „Робинзон Крузо”. Замисълът на романа. Кой е героят и как Даниел Дефо е мотивирал изборът му да пътува по море. Корабокрушението...
Изпратен от:
x7aZzy
на 2010-02-05
Добавен в:
Планове
по Литература
Статистика:
308 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
въпрос на тема Робинзон Крузо
добавена от gabrieladonchewa 08.02.2017
0
7
робинзон крузо - въпроси
добавена от georgiq_bratoevska 14.03.2013
0
52
Какво научих за литературата?... Какво научих за света?... Какво научих за себе си?
добавена от nickd 10.06.2012
0
14
Резюме на първа част от Робинзон Крузо
добавена от paulandnvv12 13.10.2019
2
15
Робинзон Крузо; Помогнете :)
добавена от kati.ivanova_1470 16.01.2016
1
14
Подобни материали
 

Граф Монте Кристо – типичен романтически герой

04 май 2010
·
384
·
2
·
621
·
950

Интерпретативно съчинение, разкриващо характерните направления на романтизма, въплътени в главния герой на романа "Граф Монте Кристо"...
 

Проблемът за същността и проявлението на човешката любов в "Индже"

17 мар 2008
·
1,851
·
2
·
267
·
1,166
·
4

„Старопланински легенди“ Йовков създава като сборник от разкази, които са свързани с миналото,, събития съхранени с необичайното и изключителното в народната памет. Авторът пресъздава силни и горди човешки характери...
 

Есе върху "Граф Монте Кристо" на Александар Дюма

23 апр 2009
·
171
·
1
·
249
·
544

Едмон Дантес и Граф Монте Кристо една двоинна история разказваща за двата живота на един окаяник имал дързоста да излезе преизподнята на затвора и да наказва с помоща на провидението...
 

Народните будители - пример за подражание

28 окт 2007
·
730
·
1
·
190
·
679
·
2

Есе за народните будители.Има описания за Паисии Хилендарски, Софроний Врачански и малко за Георги Сава Раковски.
 

Граф Монте Кристо – въплъщение на представата за романтичен герой

07 апр 2009
·
318
·
2
·
387
·
466

Граф Монте Кристо е въплъщение на представата за романтичен герой. Въвлечен по чужда воля в противоречие с действителността и обществената система, героят многократно сменя своята самоличност, за да възстанови правдата и хармонията....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Литература
Христо Ботев - "На прощаване в 1868 г."
изпитен тест по Литература за Ученици от 7 клас
Тест за проверка на усвоените знания за стихотворението на Ботев "На прощаване в 1868 г.". Всички въпроси в теста имат само един верен отговор.
(Лесен)
15
25
3
2 мин
08.10.2019
Литература, изходно ниво за 9-ти клас
изходен тест по Литература за Ученици от 9 клас
Тест за проверка на изходно ниво на 9. клас, възможно е да се ползва и като входно ниво в 10. клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
38
4
1
13 мин
13.09.2019
» виж всички онлайн тестове по литература

Робинзон Крузо

Материал № 451458, от 05 фев 2010
Свален: 308 пъти
Прегледан: 878 пъти
Качен от:
Предмет: Литература
Тип: План
Брой страници: 5
Брой думи: 1,758
Брой символи: 10,606

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Робинзон Крузо"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ирен Кълвачева
преподава по Литература
в град Пловдив
с опит от  2 години
24 2

Силвия Денчева
преподава по Литература
в град София
с опит от  30 години
25 2

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения