Донка Генова
преподава по Математика
в град София
Големина на текста:
1.Понятие за териториално устройство. Принципи на териториалното
устройство
С приемане на новото законодателство с тази област започват да се търсят възможности за
зачитане на индивидуалните пространства на конкретната личност – могат да бъдат изведени
няколко принципа.
-на демократизма
-комплексността
-съчетаване на държавните, обществените и личните интереси; съчетаване на отрасловите
и териториалните интереси.
2. Нормативна основа на устройството на територията. Органи по
устройството на територията
Нормативната основа е разностранно по вид и степен на НА. Тя зависи от характера на
обществени отношения, подлежи на регулиране н НА в тази област.
На първо място е тъй като тя урежда принципно най-важните обществени отношения. Тук
са уредени принципни отношения свързани със собственост с правата и задълженията на
гражданите и правомощията на отделните държавни органи.
На второ място следва да се посочат законите основа на НА е ЗУТ. С него се уреждат
основните обществени отношения в областта на строителството и благоустройството. Той
установява система за планиране – УТ. Тук са установени и правомощията на държавните
органи, които имат отношение към УТ. Този закон замени действалия по-рано закон за
териториално и селищно устройство.
Закон за кадастъра и имотния регистър – ЗКИР. Законите за собствеността, Екологично
законодателство, паметници на културата В тази област съществуват и редица под законови НА.
Особеностите в законодателството в областта на УТ са в няколко направления:
-Законодателство отразява определен тип политически и икономически реалности.
В сегашното законодателство се прави опит за съчетаване на частния и обществения интереси.
Възприета е позицията за постигане на баланс между публично правно регулиране и частно
правно регулиране.
Възприета е нова система от планове имаща за цел създаване на оптимална връзка за
развитие на селищните и извънселищните територии.
ЗУТ създава една система от органи, които имат отношение към УТ. Това са: органите с
обща компетентност – НС, МС, Общински съвет, кметове, обл. управители.
Органите със специална компетентност това са мин. На регионалното развитие и
благоустройство, АК, съществува система от експертни съвети, национален експертен съвет,
областни и общински експертни съвети. Това са помощни органи, които подпомагат органите с
обща или специална компетентност. Те подготвят становища и извършват експертизи.
Съществува и система за държавен контрол върху строителството. Органите от тази
система контролират извършването на дейности в строителството и се борят с незаконното
строителство /ДНСК/, а в областните градове РДНСК.
С приемането на ЗУТ и с последващите изменения бяха дадени специални правомощия на
главния архитект на общините. С решение на общ. Съвет могат да се предоставят част от
правомощията на главния архитект на общината и на гл. архитекти на райони.
3. Устройство на територията. Понятие. Видове територии
УТ е система от мерки, актове и действия с практичен и правен характер, които имат за
цел да създадат балансираност и подреденост в обществото при изменения на земната
повърхност, като терен. Териториите в с-на са обособени на групи с определени характеристики.
В тези територии са установени различни правила за строителство. Разпределянето става с оглед
на приликите и разликите, които осъществяват в отделни територии независимо от тяхното
1
географско разположение. До сега съществуващата система на устройство на териториите,
разделяше територията на две големи части. Една част обхващаща организацията на населените
места, друга част се занимава с У на извънселищните територии.
С приемането на ЗУТ се премина към друга философия. Идеята е за цялостно развитие на
Т-те с оглед общи белези, независимо от географското положение.
УТ е един от елементите на териториалното развитие. То е съществена част от въпроса за
устойчивото развитие на териториалните общности.
УТ освен система от П и фактически действия представлява и процес който обхваща
цялата Т на с-на. Тук съществува една особена категория юридически актове. Това са плановете
от различен вид и степен. Регулацията на обществените отношения налага създаването на
правила които са от различни П отрасли. Има правила на конституционни, административни
финансови, облигационни, търговски права.
При приемането на новия ЗУТ се постави цел да се избегне създаването на множество
подзаконови актове. ЗУТ се отклонява в някои случаи от постановките на класически
административни права. Стария ЗТСУ беше приет в друга обществена и икономическа
обстановка. Една от изискваните цели беше постепенно преминаване от частна към държавна
собственост на земята в населените места изхождат от идеята, че държавата е основен строителен
предприемач. Това означава, че държавата носеше отговорност за строителството и за
изграждането на терените.
Новият ЗУТ се опита да съчетае П-то на собственост на отделните граждани с
необходимостта от публичен П регистър, което има за цел защитата на обществения интерес.
В ЗУТ се дадоха повече права на общинските органи с идеята по този начин да се
децентрализира част от регулацията. ЗУТ в чл. 7 определя видовете територия според тяхното
основно предназначение и според начина на тяхното ограждане . Териториите са обособени в 5
групи, тяхната техника и съдържание са в чл. 8 от ЗУТ.
Конкретното предназначение на териториите и на поземлените имоти, които се намират в
тези Т се определя с подробен устройствен план /ПУП/. Най-сложния въпрос от фактическа и П
точка и също така въпрос с голямо обществено значение е въпроса за възможността да се
променя предназначението на поземлените имоти. Нашият закон в чл. 9 допуска промяна в
предназначението на територии и поземл. планове. Промяната е съпроводена с редица
ограничения когато става дума за зелени площи, които се намират в т.нар. урбанизирани
територии. Тези ограничения имат за цел да се запазят зелените площи в силно развитата градска
среда. Ограниченията са свързани с някои видове действия: 1. Необходимо е обществено
обсъждане, което да приключи с положително становище. 2. За държавата собственик –
необходимо е решение на МС, а за обществената собственост решение на общинския съвет,
прието с квалифицирано мнозинство. Освен това разрешение или отказите на компетентни
органи подлежат на съдебен надзор.
4. Кадастрални планове. Понятие и историческо развитие
Земята се изследва по различен начин и за задоволяване на различни цели. Тя се изследва
от различни научни направления като повърхност, като субстанция, като недра и като терен за
строеж. Тя е богаство, което има определена стойност и затова земята представлява и
икономическа категория, с най-голямо значение са границите, както и разположението. Със
земята се занимават различни научни направления, - физ., биолог., икон.
Тя подлежи на регулиране и от правото, редица отрасли, като ВП, ОП.
Административното П осъществява регулиране. Във връзка с нея се формират част от най-
важните обществени отношения. Това са общ. О-я свързани с Правото на собственост, за да може
да се изследва , използва земята, тя трябва да бъде подложена на измервания и те да бъдат
достатъчни, като информация с цел тяхното описване.
Описването на земната повърхност и създаването на информационни масиви съдържащо
качествата на земята става чрез кадастъра в литературата има различни становища за произхода
на думата – идва от гръцки и означава граница до граница. Кадастъра обслужва гражданския
оборот и държавното управление. Той е познат исторически от дълбока древност. В древен
Китай той служи като осн. на данъчното облагане, в древен Египет той е възникнал поради това,
2
че Нил излиза от коритото и след това трябвало да се възстановят границите на поземлените
имоти.
Известен е древноримскаия кадастър от времето на Сервии Туми. І-ят кадастър в Европа и
е основа на съвременно е въведен във Франция по времето на Наполеон. В България дейността
по кадастъра започва от времето на турското робство. Първите опити са правени от Мидхад
паша. Целта е събирането на информация и нейното изследване за благоустройство и за военни
цели.
І-ят НА в Б-я - това е Закона за кадастъра на Източна Румелия – 1880 г., през 1908 г. е
приет закон за кадастъра.
Следващия НА е Закона за кадастъра и комасацията приет през 1941.
През 1979 г. е приет закон за единния кадастър на НРБ. Целта му беше създаване на база и
изработване на единен код. За цялата страна. През 2000 г. се отмени и се прие Закон за кад. и
имотния регистър. С това се сложи началото на модернизация и европеизация на дейността по
кадастъра.
5. Кадастър. Кадастрални карти и кадастрални планове
Нормативна основа на кадастъра в Б-я се състои основно от ЗКИР; ЗУТ; УПАК.
Създадена е система от органи, които осъществяват държавната политика в областта на
кадастралната дейност. В закона е определено, че за нуждите на Кадастъра се създава
компютърна информационна система, която е част от другите инф. Системи и изследва /използва
тяхната информация.
Имотния регистър се състои от партидите на недвижимите имоти. В него се вписват
няколко категории от факти.
Дейността по К се осъществява от АК. Тя има централно ръководство, съществуват
областни служби по К и служители по К. Част от дейностите могат да се извършват и от лица,
които не са служ. по К, но имат право да извършват такава дейност.
Закона предвижда и процедура за получаване и загубване на П да се упражняват дейности
по К. Това са админ. производства, актовете приети в резултат на тези адм. производства,
подлежащи на съдебен надзор.
В чл. 2 се съдържа легално определение за К и информация, която трябва да съдържа той.
Носители на информация са кад. карти и кад. регистри. Кад. карти съдържат границите и
териториите с техните особености. Кад. регистри се водят за обектите на К.
Закона предвижда определени производства по създаване на кад. карти и кад. регистри.
Това производство при което длъжностни лица извършват дейност по набирането на
информация и нейното закрепване на носители, при изработването на кад. карти и регистри за
собствениците или носители на ограничени вещни права възниква задължението да осигури
достъп до имотите и да ги обозначат – регламентирани трайни знаци.
Обект на К според някои са поземлените имоти, сградите и самостоятелните обекти в
сградите. Закона дава в чл.- 24 определение за поземлен имот. Такова присъствие в параграф 5
ЗУТ.
Съществено задължение за предоставяне на кад информация за актуализиране на данните
в кад карти и регистри.
При определени условия се налага да се извършат изменения в кад карти и регистри. Най-
честите нарушения са когато те съдържат непълноти и грешки, когато са одобрени в нарушение
на законите или има нужда от допълнения.
Непълнотите и грешките се преодоляват при спазване на определени производства, когато
няма спор за вещни П, заинтересованите подават молба, непълнотите се установяват на място и
се подписва протокол от заинтересованите. Това подписано означава съгласие за промени в кад
карти и регистри. Това може да стане когато не е отразена една или няколко гранични линии, или
един имот е нанесен като два и т.н.
Когато грешките и непълнотите са установени безспорно такова процедиране не е
необходимо, тогава когато има спор за собственост, тогава се развива съдебно производство. То е
предвидено в чл. 53 ЗКИР. Тук става дума за специален иск, който е приложим само при грешки
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по териториално устройство

Понятие за териториално устройство. Принципи на териториалното устройство...
Изпратен от:
libvratsa
на 2010-02-04
Добавен в:
Лекции
по Строителство
Статистика:
441 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Проект по пътно строителство

30 окт 2006
·
1,834
·
3
·
289
·
608
·

Проект по пътно строителство. Много полезна курсова работа.
 

Контрол по устройство на територията

04 мар 2010
·
131
·
5
·
1,316
·
146
·
1

Проблемите по устройството на територията са едни от важните и сложни социално-икономически явления, тъй като се отнасят до владеенето и ползването на недвижими имоти представляващи основен интерес...
 

Строителни материали - специални цименти

21 яну 2008
·
281
·
3
·
330
·
216
·
1
·
1

Специалните цименти биват няколко вида от които,най известни са сулфатоустойчив портландцимент, бъзовтвърдявашт,порцеланов,бял, шлакопортланд и портландцимент. 1. За солфатоустойчивият портландцимент се полочава при смилане на гипс портлантци...
 

Държавна политика в строителството

21 юни 2008
·
468
·
3
·
669
·
324
·
2

Държавна политика в строителството .строителене инвестиционен процес.дейности свързани с изготвянето ,съгласуването и одобряването на инвестиционен проект и издаването на разрешение за строеж
 

Видове сгради. Елементи на сградата. Конструктивни системи и схеми

12 юни 2008
·
1,212
·
2
·
4,361
·
1,670
·
6
·
1

Изискванията към сградите са следните: Функционални – помещенията трябва да са най-удобно сложени за експлоатацията на сградата (оптимално планово решение) Строително-технически – здравина и дълготрайност; трябва да има нужната токо-, хидро......
1 2 3 4 5 » 10
 
Онлайн тестове по Строителство
Тест по строително предприятие и технологии
изходен тест по Строителство за Студенти от 2 курс
Тест по строително предприятие и технологии. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
60
20
1
7 мин
13.08.2013
Организация на строителството
изходен тест по Строителство за Ученици от 12 клас
Обхваща целия материал по организация на строителството. Тестът е за проверка знанията на учениците от професионалните гимназии. Съдържа както въпроси с един верен, така и с множество верни отговори..
(Лесен)
16
3
1
14 мин
18.08.2020
» виж всички онлайн тестове по строителство

Лекции по териториално устройство

Материал № 450744, от 04 фев 2010
Свален: 441 пъти
Прегледан: 494 пъти
Качен от:
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 16
Брой думи: 7,952
Брой символи: 48,678

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по териториално устройство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Атанас Тодоров
преподава по Строителство
в град Пловдив
с опит от  15 години
258

Донка Генова
преподава по Математика
в град София
с опит от  255 години
198

виж още преподаватели...
Последно видяха материала