Големина на текста:
АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО
БЪЛГАРИЯ ПО ПЪТЯ НА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯТА -
ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ
В последните години понятието 'евроинтеграция' навлезе трайно в съзнанието и
речника на българина. Свързваме го с присъединяването на страната ни към
Европейския съюз. Но какво всъщност е евроинтеграцията и какво представлява
Европейският съюз?
Обединена Европа е стара мечта на хората от континента. Във вековете тя се е
преплитала тясно с имперските амбиции на владетелите - от Древния Рим до Третия
райх, от Карл Велики и Наполеон Бонапарт до зловещия подпалвач на Втората
световна война, които винаги са разчитали на силата и наложената с насилие воля над
народите. Днес войната е обявена за международно престъпление от Устава на ООН и
отговорът на всички международни проблеми се търси на принципа за съгласуване на
волите. Партньорства в международните отношения и външната политика винаги са
съществували - това са различните съюзи и коалиции на държавите, създадени с цел по-
лесно отстояване на общите интереси. В последните два века бяха създадени огромен
брой междудържавни организации. Международната организация представлява
обединение на държави на основата на международен договор; създава се за постигане
на определени цели, има съответна система от органи за управление, притежава общи
права и задължения и е учредена съобразно с международното право.
Такава международна, междудържавна и междуправителствена организация е
Европейският съюз (ЕС). Европейският съюз е много повече от конфедерация на
страни. Той представлява уникална за световната история политическа система,
която еволюира непрекъснато през последните пет десетилетия и е основана на серия
от договори - от подписаните в Париж и Рим през 50-те години на миналия век, до
договорите от Маастрихт, Амстердам и Ница през 90-те години. Въз основа на тези
договори страните-членки на Съюза делегират част от своя национален суверенитет на
общите европейски институции, които представляват не само националните интереси,
но и общия колективен интерес.
Европейският съюз не е федерация като Съединените щати или Русия. Нито пък
е просто организация за сътрудничество между правителствата като Организацията на
Обединените нации. Съюзът фактически е единствен по рода си. Страните, които
съставляват Европейския съюз (т. е. страните-членки), споделят своя суверенитет, за да
получат сила и световно влияние, каквито нито една от тях поотделно не би могла да
има – цялото е по-голямо от сбора на отделните му части; хората могат да са господари
на глобализацията, а не жертви на националистически страсти, тоталитарни системи и
войни.
Безпрецедентното разширяване на Европейския съюз показва, че вече е в ход
осъществяването на старата европейска мечта - обединението на европейския
континент.
За мнозина у нас не е много ясно защо е необходимо да се присъединяваме към
Европа (както по-накратко се изразяват някои от публичните личности - политици,
журналисти и пр.), тъй като това буди недоумение, защото страната ни териториално е
част от европейския континент. Те не могат да разберат какъв е смисълът на
обединението и какво ще допринесе на България присъединяването й към ЕС, плашат
се от високите стандарти (цени!) и усилията за постигането им. Други гледат на
присъединяването ни към ЕС като на огромен социален фонд, откъдето могат да се
черпят средства за облагодетелстване и пр.
АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО
Изборът на България за присъединяване към Европейския съюз е отлична
перспектива за страната ни, макар че това неминуемо води и до множество проблеми.
Евроинтеграцията е съвременната икономическа политика, която може да
стимулира икономическия растеж у нас в дългосрочен план и това да стане основа за
повишаване жизненото равнище на българите.
България се стреми към евроинтеграцията, защото присъединяването ни към
Съюза ще ни даде сигурността, че ще живеем в едно демократично пространство, в
което мирът между народите и защитата на малцинствата са гарантирани. Тази
перспектива е особено важна за нас, като страна от размирния балканския регион.
Перспективите за икономическо развитие са многообещаващи - достъпът до нови
пазари и нови технологии, както и структурните фондове на ЕС създават реални
предпоставки и стимули за икономическо развитие.
За нас присъединяването към ЕС е от стратегическо национално значение. От
това, което България ще направи през настоящото и следващо десетилетие в
отношенията си с ЕС, зависи дали нашата страна действително ще се утвърди като
свободна, демократична и просперираща държава с достойно място в международните
отношения.
Присъединяването към ЕС не е самоцел, а средство за постигане на важни
национални цели - икономически възход, от който естествено следва и повишаване
жизненото равнище или както е популярен израза - повишаване качеството на живота.
Икономиката на страната ни далеч не е на висотата на развитите европейски
държави, въпреки че вече е констатирана функционираща пазарна икономика в
последните редовни годишни доклади на Европейската комисия за напредъка на
България към присъединяването. Относителният дял на селското стопанство в
създаването на БВП е твърде висок, а и сферата на услугите все още не е достатъчно
развита. Равнището на общата производителност у нас е няколко пъти по-ниско от това
в ЕС, а конкурентноспособността е едва около една пета от тази на европейската
икономика. Естествено това рефлектира и върху средната работна заплата (на час) в
България, която е значително по-ниска от тази страните-членки. Безработицата у нас е
повече от два пъти, отколкото в Съюза. Все още е твърде високо и равнището на
външния ни дълг, което също не е според изискванията.
Не може да се очаква, че благосъстоянието ни ще се повиши автоматично - само
поради придобиването ни на членство в ЕС - без икономически растеж това няма как да
стане. По-точно, нашата икономика трябва да заработи така както икономиките на
развитите държави от Европейския съюз и едва тогава може да се надяваме на по-добри
заплати - постигането на висока ефективност от стопанската дейност е единственият
начин да се повиши жизненото равнище на населението. Европейските фондове се
формират, включително и на базата на данъците, които европейците внасят в своите
държавни хазни. Наивно е да вярваме, че европейският данъкоплатец е готов да
подпомага 'бедните си братя' от Централна и Източна Европа (със зле организирана
икономика, поради което и крайно неефективна) от някакви си алтруистични
интернационални подбуди. Вярно е, че ЕС има интерес да ни подпомогне, за да се
осъществи обединението на държавите от континента и да се формира силен и
стабилен съюз. Помощта, разбира се, е не само финансова и тя има за цел да ни
помогне да се справим с икономическите неблагополучия и цялостната организация на
обществено-политическия живот. Но без нашето участие в този процес и добра воля да
повишим критериите си за качество и ефективност, това няма да е възможно. Докато
всички не разберем какво точно се иска от нас и не положим необходимите за това
АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО
усилия, ще си останем в периферията на Европа, дори и да се сдобием с така
бленуваното членство в Европейския съюз.
Вече сме на прага на Европа и почти няма съмнение, че само няколко месеца ни
делят от реалното ни присъединяване към Европейския съюз. Положените досега
усилия от наша страна за постигане на изискванията за членство са признати от
Европейската комисия. Но нека не се заблуждаваме, че сме достигнали нужната висота.
Предстои ни още много работа за реално претворяване на принципните положения на
подписаните споразумения. Факти от реалния живот, а не принципно съгласие, трябва
да станат следните положения: органите за защита на конкуренцията да функционират
добре и фирмите да влизат на пазара и излизат от него свободно, без да се сблъскват с
бюрокрация и корупция; юридическата среда да бъде стабилна, а правосъдието да се
упражнява еднакво за всички; банковият сектор да се утвърди в ролята си на източник
на кредити за икономическите агенти.
Икономиката ни трябва да се справи с конкурентния натиск на пазарните сили в
ЕС. Конкуренцията на западните пазари трябва да е стимул за дейността на нашите
фирми за достигане на високите нива на европейското качество -
конкурентноспособността на нашето производство, темповете на икономически растеж
и заетостта на работната сила.
Един от особено важните проблеми в процеса на евроинтеграцията е
миграцията на работна сила. Чувствителната разлика в нивата на доходите и
пренасянето на производствените фактори (включително и труда) между ЕС и страните
от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) ще продължава да съществува още
десетилетия. Отстраняването на съществуващите бариери пред търговията и
мобилността на факторите обаче е слабо вероятно да създаде напрежение на пазарите
на труда в ЕС, тъй като потоците от труд и капитали от ЦИЕ насочени към Съюза няма
да са толкова значителни, понеже тези страни са малки. Освен това в Общността ще
имат място за работа и развитие повече квалифицираните специалисти, което ще
създаде проблеми за новоприетите страни, а не толкова за страните от Евросъюза. От
това и основният въпрос за нас е как да задържим нашите специалисти да работят тук?
Надеждата е, че с приемането ни в ЕС ще се увеличат благоприятните условия за
бизнес и у нас, а с това и възможностите за развитие на талантливите и
предприемчивите в страната, а не извън нея.
Важна част от преструктурирането на българската икономика е провежданата
аграрна реформа. Частният сектор в българското селско стопанство е доминиращ, но
проблемът тук е необходимостта от уедряване на земята и въвеждането на съвременни
форми на селскостопанско производство у нас, което да го направи
конкурентоспособно на това в ЕС. Необходимостта от тези мерки се налага и от факта,
че ЕС е не само най-големият вносител на селскостопански продукти в света, а и от
това, че той е най-важният търговски партньор на всички страни кандидатки. Все по-
належащ става и въпросът за развитието на пазара на земя, който да ускори
навлизането на капитали в отрасъла и неговото обновяване.
С оглед на изявената от представители на МВФ стратегия в бъдеще фондът да
ограничи финансирането на развиващите се пазари, ще се наложи постепенно България
да се преориентира към дисциплиниращите капиталови пазари на ЕС като основен
източник за финансов ресурс. До момента на управляващите им беше по-лесно да
разчитат на "лесните" пари на МВФ, вместо на по-строгите и по-скъпите капиталови
пазари.
Важен проблем по пътя ни към Европа, чието решаване не търпи отлагане, е
затягане дисциплината в митническата администрация с оглед пресичане на нелегалния
трафик на хора, стоки, наркотици и оръжие. Това е част от един по-голям проблем -

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

България по пътя на евроинтеграцията - проблеми и перспективи

В последните години понятието "евроинтеграция" навлезе трайно в съзнанието и речника на българина. Свързваме го с присъединяването на страната ни към Европейския съюз. Но какво всъщност е евроинтеграцията и какво представлява Европейският съюз?
Изпратен от:
yoalbo
на 2007-11-08
Добавен в:
Анализи
по Политология
Статистика:
663 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
бъдещето на България в европейският съюз
добавена от elina.ivanova.771 14.10.2014
0
10
Подобни материали
 

Водене на преговори при критични произшествия

19 дек 2007
·
147
·
2
·
185
·
60
·
1

В ежедневието често възникват ситуации, които застрашават по някакъв начин живота и здравето на гражданите. Обикновено ситуации, при които има взети заложници или опитите за самоубийства или терористичните актове се определят като критични...
 

Договорът за реформа на ЕС

06 авг 2008
·
63
·
11
·
2,648
·
20

Характеристики на договора. Възможности, които предоставя. За и против договора за реформа на ЕС, кои страни членки го подкрепят и кои не, и с какви доводи.
 

Обща външна политика и политика за сигурност на Европейския съюз и приносът на България

28 фев 2009
·
410
·
9
·
2,360
·
170

По света от 1990 г. до сега повече от 4 млн. души са станали жертва на различни конфликти, като 90 % от тях са граждански лица. Средствата, които са използвани за разрешаването на конфликтите, при други обстоятелства биха могли да се използват за мирни це
 

Същност на общественото мнение

13 сеп 2009
·
130
·
6
·
1,063
·
138

Общественото мнение ( ОМ ) е сложен социално-психологически феномен, насочен към решаването на актуален проблем, който вълнува публиката...
 

Политически партии

18 апр 2011
·
160
·
10
·
2,501
·
251

Политически партии - същност, видове....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Политология
Тест по политология за 2-ри курс, ВСУ - политически системи и режими
изпитен тест по Политология за Студенти от 2 курс
Тест по Политически системи и режими. Важи за ВСУ. Съдържа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
22
187
1
26.09.2014
» виж всички онлайн тестове по политология

България по пътя на евроинтеграцията - проблеми и перспективи

Материал № 44889, от 08 ное 2007
Свален: 663 пъти
Прегледан: 188 пъти
Качен от:
Предмет: Политология
Тип: Анализ
Брой страници: 6
Брой думи: 1,566
Брой символи: 14,191

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "България по пътя на евроинтеграцията - проблеми ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения