Големина на текста:
1. Въведение в психологията на управлението - развитие, връзка с други
науки
В ПУ разглеждаме организацията на хората в групи, псих.и социалнопсих.
явления, които възникват и се проявяват в процеса на ръководство като
съзнателно целенасочена дейност за регулиране на взаимодействието на
членовете на определена соц. група или организация с оглед ефективно
постигане на целите и задачите й. А обект на ПУ са соц. общности, в които се
изв. трудовата дейност. Психологията е наука изучаваща човешката психика –
нейното възникване и същност, а също и приложението на знанията за
психиката в обществената и в индивидуалната човешка практика. В различните
области на психологическото знание се акцентира върху различни функции.
Социалния смисъл и социалната роля на тази наука е да подпомагат в
решаването на разнообразните проблеми на обществената практика.
Псоихологията на управлението изучава психологическите аспекти на
управленския труд, разграничава и изследва психологическите проблеми
възникващи в управленската практика, като подготвя идеи и разработва
средства и технологии за тяхното решаване. Така тази приложна наука
допринася за създаването на социално–културния феномен, който може да се
означи като - управленска психологическа компетентност. Успешното
управленско поведение на бъдещите ръководители се основава върху
необходими психологически знания и умения. Елтън Мейо създава и
разработва теория за човешките отношения. Две условия способстват за
развитието на ПУ. Това е политически и икономически актуалност на
проблемите на управленските и оперативните нужди от него -формирането на
това направление е подготвено от развитието от други области на науката
особено психологическата: психология на човека, обща психология,
педагогическа психология, психология на труда, социална психология.
2. Особености на труда на управляващия и основни проблеми на ПУ
Ръководителят на определена социална организация трябва да реализира
определено въздействие и взаимодействие в/у поведението на хората, с които
работи. От управленска гледна точка това става в процес на тяхната съвместна
дейност за постигане на определени цели и задачи. Умението на ръководителя
определя и успеха на управляваната дейност като цяло, както и неговата
самореализация. Управляващият е длъжен да интегрира усилията на другите
така, че дейността да бъде съвместна, да има съгласуваност в изпълнителната
дейност. Задачата на упр-щият е да организира дейността на група хора, да
осъществяват съвместна дейност така, че да се получи максимален резултат.
У-щият трябва да бъде добър специалист в своята работа, но и добър психолог
и творец. От значение е неговата творческа дейност. Фактори за успеха са:
усещане за компетентност, необходимост от личностна оценка, осъзнаване на
целта от личността и съвместните усилия за тях, фактор, свързан с
удовлетворяване на потребностите. Необходимо е у-щият да изразява
собствена позиция и готовност за компромис при взаимодействие с други хора.
Съвместната дейност изисква максимално използване на силните страни на
личността в социалната общност и неутрализиране на негативните страни.
Изисква се взаимно разбирателство, обмен на информация, общи правила за
дейност в организацията. Поставят се повишени изисквания към качествата на
управляващия – мислене, памет. Поставят е основни изисквания към личността
1
и нейните качества – към психическите проблеми, към комуникацията, към
организацията и контрола на управляваните, препоръки в процеса на общуване
при управление.
3. теоретични концепции в ПУ
1. Бихевиористична концепция (поведенческа) Автор на тази концепция е
Скинер.
Той разглежда “стимул” и “реакция” S R
Двата символа – S и R обуславят човешкото поведение. В зависимост от
стимула е и реакцията. Взема се въздействие и чрез стимула се свързва с
термина научаване (основен термин).
Усвояват се разнообразни форми на поведение. Основен недостатък на Скинер
за опитите се използват животни, но резултатите трудно се отнасят до хората.
Основни термини: подбуда - съвкупност от операции, които предизвикват
определено поведение; подкрепа тя може да бъде положителна и
отрицателна, положителната се определя като стимул, който усилва реакциите
ако бъдат отстранени препяствията.
2. Теория за социалното поведение. Автори на тази теория са Милер, Долард и
Бандура.
Бандура поставя акцент върху ролята на подражанието. Лицето получава
възнаграждение, когато подражава, ако не подражава няма да получи
възнаграждение. Наблюдение наблюдава се поведението на другите.
Бандура обръща внимание на научаване чрез наблюдение. Поведението на
другите е важен сигнал. Контролна система – тя е обратната връзка под
формата на подкрепящи последствия.
3. Когнитивна концепция (познавателна). Авторът е Курт Левин.
Изучава се личността в контекста на групата към която принадлежи. Стремежът
е да се обясни социалното поведение с помощта на познаване на
психологичните процеси в човешкото поведение. Връзката е между познание и
човешко социално поведение.Основни понятия: Когнитивна организация и
конгнитивна структура. Тя включва елементи – знание, мнения, убеждения,
отнасящи се до заобикалящата среда и за себе си.
4. Теория за конгнитивния дисонанс. Авторът й е Леон Фестингер.
Основната идея в тази теория е, че когнитивната организация трябва да бъде
балансирана и хармонична, ако се наруши хармонията възниква
неблагоприятно психическо състояние наречено дисонанс. Понятия: величина
на дисонанса – – зависи от значимостта на елементите; Сила на стремежа – да
се намали дисонанса, функция на големината на дисонанса.
5. Психоаналитичната концепция В основата на психоаналитичната
концепция лежи теорията на Зигмунд Фройд, че между членовете на групата и
мястото на лидерите в групата съществува взаимоотношение. Съвкупност от
индивиди, които приемат една и съща личност за свой идеал. Според Фройд
отношението на членовете на групата към лидера, в голяма степен определя и
взаимоотношенията на членовете на групата. От тук, ако се нарушат
взаимоотношенията, групата се разпада. Според Фройд съществуват два вида
емоционални връзки: между членовете на групата и всеки един от тях и лидера.
2
Храктерно е, че психиката на лидера се различава от тази на групата. Лидерът
не изпитва емоционална привързаност към членовете на групата, а само към
себе си.
6. Теория за груповото развитие - автори У. Бенис и Х. Шепард.
Задачи – да се изучава самата група чрез анализ на възникващите процеси от
самите участници в групата.
Резултат – повишава се компетентността на личността за собствено поведение.
Понятие – валидна комуникация достига, че такова състояние на групата, като
всички членове на групата дават информация за всички свои чувства, мотиви.
Според теорията зависимост и взаимозависимост, власт и любов, влияние и
близост са централните проблеми в живота на групата. В болшинството
организации и общества са предписани правила, регулиращи разпределението
на властта и степента на близост на техните членове. Има две зависими, но
различни области на вътрешна неопределеност на групата: ориентаци¬ята към
властта и ориентацията на членовете един на друг (отношения на
взаимозависимост). Те са изходно препятствие пред ефективната комуникация.
Типичните реакции спрямо тези, които олицетворяват властта са подчинение,
бунт, напускане (бягство), деструктивно съперничество или емоционално
потискане. Така, че поведението, определяно от тези ориентации препятства
установяването, уточнението и приемането на груповите цели.
7. Интеракционистка концепция. - автор Мид
8. Теория на референтната група - автор Кели
4. диагностика в управленската дейност. подбор на кадри
Ръководителят има представа за управляваните, които извършват съвместна
дейност. Това са група хора с индивидуални различия. Интуитивно оценяваме
своите сътрудници и им възлaгаме задачи. Оттук можем да допуснем грешки в
диагностиката, защото критериите са свързани с прогноза на поведението.
Степента на точност ще зависи от съвместната дейност. Оказват влияние пол,
възраст, способностите, темпераментът, характерът, особености на интелекта,
отношение към хората и към себе си, личностни ориентации и др. Тези фактори
оказват влияние на степента на точност. Степента на грешки в психологията се
наричат ефекти. Оценката е важна, защото искаме да постигнем пълна
представа: “Ефект на лъжливото съгласие” има се предвид, че се
ориентираме по мнението на хората, с които най-често общуваме и имаме
сходни интереси; “Ефект на снисхождението” – проява на тенденцията твърде
положително да се оценяваме качествата у човека; “Ефект- грешка на
централната тенденция” – за всяка дейност имаме представа и очакваме
типично поведение. Тук може да се допусне грешка, когато очакваме типичното
у хората; “Ефект- типична логическа грешка” – обикновено е грешка, свързана
със свойствата на личността и проявата на поведението. Оттам може да се
допусне логическа грешка; “ЕФект – грешка на контрола” – когато човек знае, че
го контролират е склонен да се покаже в по-добрата си форма, отколкото, ако
не е контролиран; “ЕФект – грешка на първото впечатление”; “ЕФект – грешка
на предубеждението” – тук се попадат религиозни, национални и други
предубеждения.
2. Основни положения при диагностиката:
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Психология на управлението - пищови

1. Въведение в психологията на управлението - развитие, връзка с други науки; 2. Особености на труда на управляващия и основни проблеми на ПУ; 3. теоретични концепции в ПУ; 4. диагностика в управленската дейност. подбор на кадри...
Изпратен от:
jen1toooo
на 2010-01-28
Добавен в:
Пищови
по Психология на управлението
Статистика:
321 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Курсова работа по психология на управлението


Ръководителят (мениджърът) е основна фигура във всяка фирма.Той осъществява нейното управление в съответствие с предоставените му правомощия на съответното равнище на управление....
 

Психология на управлението (лекции)


Лекция, предназначена за първи курс публична администрация...
 

Предмет и обект на психология на управлението. Основни теоретични проблеми на психология на управлението.

23 ное 2013
·
12
·
2
·
652
·
20

Обект на психология на управлението е социалната организация. Тя се счита за най-разпространената модификация на съществуване на соц. група в човешкото общество...
 

Лекции по психология на управлението


Психологията се отличава от всички останали науки, уникална е, защото е уникален обектът й, а това са човешката психика и поведение. Това е основна причина тя да е недоразвита и незряла...
 

Когнитивна психология и психология на управлението (познание, оценка, емоция ,организационно поведение)


Конгнитивна психология - тя изучава личността в контекста на групата към която принадлежи. Идеята е да се обясни социалното влияние, чрез опознаване психическите процеси характерни за човека. Отношенията между социалното поведение и познание е...
1 2 3 4 5 » 7
 

Психология на управлението - пищови

Материал № 446025, от 28 яну 2010
Свален: 321 пъти
Прегледан: 423 пъти
Качен от:
Предмет: Психология на управлението
Тип: Пищов
Брой страници: 16
Брой думи: 5,619
Брой символи: 37,629

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Психология на управлението - пищови"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала