Големина на текста:
1.Конституцията – понятие и същност, конституционализъм
Тя установява основните принципи, които дават възможност да се постигне политическо единство и да се
изпълняват държавните задачи.
Конституцията и конституционализмът са неделими от демократичната политическа система, която се
отличава с плурализъм на политическата власт и е с участие на гражданите в управлението. Конституцията в
известна степен напомня за обществен договор. Конституцията е правно-политически акт на демоктатичното
устройство и начин на фукциониране на държавата и обществото. Но макар в редица отношения да носи
белезите на политическа програма с общонационален характер е преди всичко юридически
документ.Конституцията е не само законодателен акт, но и върховен закон на държавата.
Конституционализмът е модел за управление в съответствие с провъзгласените демократични
принципи.Следователно става дума не само за декларативно, а за реално признаване и материализиране в
практиката на тези принципи..
4. Конституционни принципи на политическата система на републиа България
?Принцип на демокрацията – демокрация означава власт на народа,но досега никъде не се е
установило властта на народа в истинския смисъл на думата.Историята показва за непрекъсната борба
за демокрация с доста нетрайни и променливи резултати.
?Принцип за народен суверенитет – понятието е включено в новата конституция и означава ,,
цялата държавна власт от народа.Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите,предвидено
в тази конституция.Никой и никоя организация не може да си присвоява и осъществява народния
суверенитет.
?Принцип за многопартийноста – Конституцията гласи:Политическия живот в Р.България се
основава върху принципа на политическия плурализъм.Плурализма може да се тълкува като
множественост.
Характерно за плурализма е:
?Многопартийна политическа система
?Политическа опозиция
?Реална възможност за участие на различни партии във властта
?Свободно се отстоява и разпространява критични позиции и алтернативи за управлението
?Принцип за разделение на властите – Законодателна,изпълнителна и съдебна власт.Всяка от тези
власти има под система която е изградена от държавни органи и изпълнява специфични функции.Всяка
от властите е относително самостоятелно действие и функциониране като предполага цялостно
взаимодействие.Взаимодействието между законодателна и изпълнителна власт е определящ фактор за
формата на държавно управление.
?Принцип за законността на конституционасъобразността – Законността е понятие свързано със
стриктното спазване на всички правни правила за поведение от страна на държавните
институции,структурите на гражданското общество и гражданите.Принципа за законността има своето
жизнено допълнение в изискването за конституционосъобразност на всички актове и действия на
държавните и обществените структури на политическа система.България е правова държава и се
оправлява според Конституцията и законите на страната.Единството, координираното и целенасочено
действие на политическата система гарантират всичко чрез върховенството на конституцията.Тя е
върховен закон и другите закони немогат да й противоречат.
?Принцип за Евроинтеграционния процес – Той дава основание да се изведе нов принцип въведен
в Конституцията ,,основни начела’’ Р.България участва в изграждането и развитието на Европейския
съюз.След присъединяването на България към ЕС влиза в сила закона за правото на чужди граждани да
придобиват собственост върху земя при условия произтичащи от присъединяването или по сила
международния договор
5. Конституционни принципи на икономическата система
1
-Принцип за многообразието на формите на собственост – Собствеността е частна и
публична.Неприкосновена е единствено и само частната собственост. Държавата може да установява монопол
върху собствеността. Тя е длъжна да управлява и стопанисва държавните имоти в интерес на гражданите и на
обществото. Тя подпомага развитието на отделни райони на страната с отпускане на кредити и финансова
подкрепа.
-Принцип на свободната стопанска инициатива – икономиката на Р.България се основава на свободата
на стопанската инициатива.По законодателен път се гарантира на всички граждани и юридически лица
еднакви правни условия за стопанската дейност.Този принцип е присъщ за всяка вътрешна пазарна
икономика.Три са основните предпоставки за действието на принципа на свободната стопанска инициатива:
Политиката
Законодателната основа
Институционалният механизъм
-Принцип на защита на труда – Труда се гарантира и защитава от закона. Собствеността е мъртва без
труд, който върху нейната основа създава благата. В този смисъл защитата на труда не е чисто социален, аи и
икономически проблем. Не е възможно развитието на ефективна пазарна икономика без гаранции за
пълноценно използване на националния трудов потенциал, без условия на квалифициран и адекватно оценен
труд.
6. Контролът за конституционност.Конституционният съд на Република България
Органите за конституционен контрол или надзор не са част от системата на съдебната власт.Не само като
функции, но дори като процедура контролът за конституционност се отличава по същество от спефификата на
правосъдната, правораздавателната дейност.Институциите на конституционният контрол имат пряка връзка
със законодателната власт, освен чрез създаване на правна основа законодателните органи по един или друг
начин участват във формирането им. Но те не са законодателни органи. Органите за конституционният
контрол постоянно влизат съприкосновение изпълнителната власт, доколкото именно в пеоцеса на намеса.Но
те не са част от изпълнителната власт.
Конституционният съд е извънпарламентарна специализирана институция за конституционен конреол по
европейски модел..В конструирането на конституционният съд участват: народно събрание - което избира
една трета от състава, президентът – който назначава също една трета от Върховния касационен и Върховния
асминистративен съд, който избира останалата една трета от състава. Правомощията на КС не може да се
дават или да се отнемат със закон.Кс задейства по инициатива на една пета от народните представители, на
президента, МС, Върховен касационен съд, Върховен асминистративен съд у главния прокурор. КС
постановява решенията си не с обикновенно мнозинство, а с мнозинство повече от половината от всички
съдии и се гласува само с да и не няма право на възражение.
11. Избирателно право и избирателни системи
Избирателното право и избирателните системи се разглеждат като неделима част от механизма за
участие на гражданите в управлението, при това не само чрез еднократния акт на изборите, а чрез цялата
система от взаимоотношения между избрани от народа представители и избирателите по време на мандата на
даден представителен орган.Понятието избирателно право се ипотребява в обективен и субективен
смисъл.Като обективно право то обозначава целия комплес от правни норми, които уреждат условията и
конкретните правни механизми за упражняване на избирателните права от гражданите.Като субективно
право избирателното право се свързва с правната възможност на личността, на гражданина на дадена
държава да участва в изборите за представителни държавни органи. Принципа на избирателното право:
всеобщността, равенството, прекия вот и тайната гласуването. Конституцията определя избирателното право
като общо, равно и пряко, с тайно гласуване.
Самото понятие избирателна система се употребява в широк смисъл и тесен смисъл. В широк смисъл
избирателната система включва цялата съвкупност от правни норми по организацията, провеждането и
отчитането на резултатите от изборите.В тесен смисъл под избирателна система се разбира единствено
правният механизъм за преобразуване на резултатите от вота на избирателите в конкретно представителство
в изборните органи. Няколко функции на избирателната система: представителство на волята на
избирателите, гарантиране на стабилно и ефективно управление, осигуряване на широко гражданско
участие в управлениетo.
2
13. Българско гражданство
Конституцията очертава трите основни способа за придобиване на българско гражданство: по произход –
Български гражданин е всеки на когото поне единия родител е български гражданин; по месторождение –
който е роден на територията на Р.България, ако не придобива друго гражданство по произход; по
натурализация.
Правото на кръв е доразвито и след провъзгласения принцип за равенство. Достатъчно е само един от
родителите на детето да е български гражданин и то придобива българско гражданство по произход. Първите
2 мотива са определена привилегия и стабилност която текста от чл. 25 им осигурява. Текста е: Български
гражданин по рождение не може да бъде лишен от българско гражданство. Идеята на този текст е да направи
разграничаване между всички онези, които стават български граждани или чрез произхода си, или чрез
раждането си на територията на страната, и чужденците които могат да станат български граждани по
натурализация, ако отговарят на определени условия и изисквания.
14. Конституционна характеристика на държавата
Чрез конституционната характеристика на държавата да се очертае радикалният характер на промяната. Като се
имат предвид ролята и мястото на държавата във всяка политическа система и заивисимостта на тази промяна от
посоката на държавното действие, конституционната характеристика би следвало да прониква в целия конституционен
текст. В съвременния конституционализъм е прието анализът да протича както на равнище на юридическата, така и на
плоскостта на фактическата конституция. Понятието демократична държава се свързва непосредствено с източника на
политическата власт и границите за принципа на демокрацията в политическата система. Демокрацията включва
иманентно разбирането, че народът е първоизточник на провъзгласена като цел и смисъл на развитието, означава
легитимиране на държавната власт чрез открит и свободен процес на изява, дискусия, борба, съпоставяне и компромис
между различните интереси, гледните точки, стремежи и идеи в обществото. Понятието правова държава също е
многозначно. То се свежда до баналната взаимовръзка между държавата и право,нито до границите на господство на
правото или до ограниченията на държавната власт в полза на свободата на индивида. Правовата държава се отличава
пораду най- много дискусии по време на приемането на новата конституция.
15. Форма на държавно управление, България – Република с парламентарно управление
Формата на държавно управление е непосредствно свързана с източника на властта на държавния глава
( чрес наследяване или избор), но не се изчерпва с него, а обхваща организацията и начина на действие на
цялата система на публичната власт. Формата на държавно управление зависи непосредствено от начина на
формиране, от разпределението на функциите и от принципите на взаимоотношенията между висшите органи
на публичната власт, преди всичко между държавния глава, законодателя и изпълнителната власт. Две
основни форми на държавно управление – монархия и република,
16. Форма на държавното устройство.България – унитарна държава с местно самоуправление
От гледна точка на характера и относителната тежест на териториалните елементи на държавата в процеса
на осъществяване на публичната власт, както и на взаимоотношенията между централни и местни органи се
разграничават две основни форми на държавно устройство: единна (унитарна) и сложносъставна (федеративна
и конфедеративна) държава. Унитарната държава до голяма степен е продукт на националната консолидация,
на процеса на утвърждаване на държавния суверенитет, на търсенето на по – ефективно управление в
условията на модернизацията. Сложносъставната държава в нейните разновидности произхожда от начина на
консолидацията на една или друга държава с многонационален характер. Тя може да носи в себе си
особеностите на преодоляване на феодалната разпокъсаност в процеса на държавно обединение.
17. Система на държавните органи на Република България
Държавния орган е институционализирана възможност, инструмент за осъществяване на многообразните
функции на държавната власт. За целта всеки държавен орган разполага с определени правомощия, чието
изпълнение въплъщава в определени правни актове и действия. Държавния орган е именно субектът,
легитимният създател на правни актове. По обратен път изискването за йерархическо съподчинение и
безусловна съгласуваност на правните актове гарантира разпределението на функциите и съподчинеността на
различните степени и видове държавни органи. Предоставената от Конституцията и законите възможност при
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 апр 2021 в 03:09 студент на 30 години от Пловдив - Технически университет- София, филиал Пловдив, факулетет - Факултет по машиностроене и уредостроене, специалност - Машиностроителна техника и технологии, випуск 2024
 
Подобни материали
 

Конституционно право

14 ное 2007
·
603
·
36
·
7,097
·
276

КС се произнася по спорове и искове от неговата компетентност. Диспозитивът и мотивите се обнародват в Държавен вестник...
 

Конституционализъм

22 мар 2010
·
51
·
6
·
1,591
·
53
·
1

Доклад по КП, изпалзван е учебника на Борис Спасов...
 

Конституционализъм


Видове конституционализам...
 

Основните права на гражданите като институт на конституционното право. Правна уредба. Принципи


Гарантирането на правата на човека и основните свободи е един определящ критерии за изграждането на всяка цивилизована и демократична държава, което произтича от нормите на съвременното международно право...
 

Българският конституционализъм през XIX и началото на ХХ век

11 май 2011
·
139
·
13
·
3,342
·
166

Учредителното събрание от 1879г. Приемане, характер и значение на Търновската конституция...
1 2 »
 

Конституцията – понятие и същност, конституционализъм

Материал № 445881, от 27 яну 2010
Свален: 207 пъти
Прегледан: 218 пъти
Предмет: Конституционно право, Право
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 2,866
Брой символи: 19,773

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Конституцията – понятие и същност, конституцион ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала