Големина на текста:
TEMA : 3
Дейности на стр.техник свързани с изпълнение на земни работи на обекта.
Общи понятия за строителните почви,категории на почвите
Основните свойства на земните почви оказват влияние върху изпълнението
на земните работи-обемно тегло(плътност),водно съдържание,трудност
при разбухване зависи от вида,състава,физикомеханичните свойства на
почвите.Плътността на почвите зависи от масата в единица обем от нея в
плътно естествено състояние.За земни почви е от 1200-2100кг/м3 а за
скални от 1900-3300 кг/м3.Водното съдържание се отнася за единица обем
и е отношението на масата на водата към плътната маса в единица обем.
W=mb/md 100% където md е плътна маса.
За сухи почви W е по-малко или равно на 5%;за влажни W е по-голямо или
равно на 5% и W е по-малко или равно от 30%,а за мокри W е по- голямо
от 30%.Влажността влияе в/у трудността на разработване.Разбухване на
почвата се получава при копаене на почвата и свободно
насипване(първично разбухване)или след обратно насипване и
уплътняване на почвата(вторично разбухване)отчита се с коефициент на
разбухване.В строителството земните почви са групирани в зависимост от
степента на трудност при разбухване.Нашето строително производство
почвите са разделени в 10 категории,от които в първите 4 са включени
земни почви,а останалите 6-скални .Почвите в първите 4 категории се
разработват ръчно с лопати,кирки,лостове и къртачи.При механизирано
излълнение земните почви се разделят в 3 основни групи според вида на
машината и трудността на разработване.Данните за отделните категории са
посочени в нормативни документи.
Технология за изпълнение на различните видове изкопи.
След като се разчертае сградата в/у терена и се направи шнуровото
скеле,строежа започва с изпълнение на изкопните работи.Ако сградата
няма зимник,изкопават се направо ямите за основите.Колкото и малка да е
сградата,изкопите не могат да бъдат по-тесни от 0,50-0,60м.Ако сградата
има зимник изкопните работи започват с направата на общия изкоп.Той
представлява яма под площа на сградата.При малки сгради общия изкоп се
прави ръчно-с помоща на кирки,лопати,лостове.Внай-удобния край на
улицата се оформя рамка широка 3-3,5м,която постепенно стига до
размера на общия изкоп.Тогава се копае от единия до другия край и
изкопаната пръст се извозва по рампата,докато се привърши целия обш
изкоп.Рампата се изкопава последна,като при по-дълги сгради може да се
направят 2 рампи.След завършване на общия изкоп се изкопават основните
ями(тесния изкоп).Вътрешната линия се очертава с шнурово скеле в/у
дъното на общия изкоп.На шнуровото скеле се опъват телове в двете
ТЕМА 3Page 1
направления и в точката на пресичането им се спуска отвес,с който тя се
пренася на дъното на общия изкоп.Напречните основни ями вътре в
сградата се разчертават по същия начин.Преди да се започнат основните
ями,по дъното се слагат дъски,които предпазват от срутване.Станите на
общия изкоп могат да бъдат отвесни ,под наклон.Отвесни се правят ,когато
почвата е здрава и дълбочината малка,а при слаба почва и голяма
дълбочина страните се правят под наклон.Общия изкоп на големите сгради
се прави задължително по механизиран начин при слаба и кална почва
трябва да се оформи пътека от обли широколистни греди,свързани с
надлъжни греди и тънка бетонова стомана,за да се улесни придвижването
на земекопната машина.Машината не може да изкопае стените
отвесно,затова трябва да се избира м/у ,,прекопаване,,и
,,недокопаване,,.Във втория случай изкопът се оформя по ръчен
начин.Направата на изкопите забавя строителството,затова работата трябва
да се организира поточно:когато в края на сградата се правят последните
изкопни работи ,в началото на строежа вече трябва да се лее,,първа
плоча,,.Голяма пречка при изкопните работи е водата,затова се налага да се
отводнява.То може да бъде от повърхностните води(чрез дренажи и
канавки),понижаване на нивото на подпочвените води(чрез чрез
канавки,шпунтови стени)и понижаване трайно нивото на подпочвените
води(чрез филтъционни кладенци и чрез иглофилтри).
Подбор на земекопни и земекопни-транспортни машини за
изпълнение земни работи.
При тесни,дълги сгради,при дълбочина на общия изкоп 1,5м. изкопните
работи могат да се извършат с помощта на булдозер.Това е подходящо при
големи комплекси,тъй като изкопаната пръст се оставя на депо и се
използва в последствие.Извозването на пръстта става с камиони,а
пренасянето и в общия изкоп при товарене на камиони-с транспортни
ленти.При направата на изкоп-насип при вертикална планировка както и за
широки,но недълбоки строителни ями се използва най-често багер.Той се
полжва за изкоп на ями,за сутерен,за легла на ивични фундаменти и за
вертикално подравняване на стените на изкопната яма.
Укрепване на изкопи-широк(масов) и тесен при различни дълбочини
Когато изкопите са по-дълбоки,се налага те да се направят с откос или
страните им да се укрепят,за да не се срътят.Укрепването се прави с дъски
от широколистна дървесина с дебелина 4-5см. и положена хоризонтално на
разстояние недна от друга =на ширината им,или плътно една до друга на 1
или няколко места в общия изкоп.Тесе укрепват с греди 10/12см.
поставени вертикално на разстояние 1,50м.Когато изкопа е широк и не
могат да се поставят разпънки,а дълбочината е до 1,50м.,вместо
греди,може да се поставят колове,забити в земята.При по-високи изкопи
ТЕМА 3Page 2
гредите се привързват в горния край с усуката бетонна стомана или
дървени клещи към колче забито в земята на достатъчно разстояние от
изкопа или се подпират с къси подпори,укрепени в долния край в дъното
на изкопа с колчета.
Приемане и измерване на изкопни работи.
След направата на изкопите и укрепването им се прави приемане на
същите.При приемането на земните работи се проверява:
-размерите на котите на изкопите и насипите,като се сравняват с
проектите;
-наклоните и укрепването на откосите;
-уплътняването на почвите;
-разположението в план на земните съорацения;
-изпълнението на отводнителните уреди;
-правилното разположение и оформяне взаимствените ями,депата,бермите
и др.
После се прави измерване и взаимстване на изкопните работи-това става на
кубик плътнна маса.Насипите,а също и количествата на транспортираните
земни маси се измерват по обема на извършените изкопи.При измерването
на извършените изкопи се определят категориите на изкопаните почви и
количествата се означават в напречните профили.Укрепването се измерва
и заплаща на м3 действително укрепена площ,ако то не е включено в
единичната цена на съответния вид земни работи.
Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при
изпълнение на изкопни работи.
Безопасните условия на труд при изпълнение на изкопни работи са много
специфични предвид маршрутите определени в схемата за двигение вътре
в строителната площадка и извън нея.
Общите изисквания преди започване на изкопните работи са свързани с
птчистването и временно повърхносно отводняване на СП,следва
монтиране на предпазни и ограждащи съоръжения,отстраняване на
хумосния пласт,геодезическо трасиране на оси иконтури на земни
съоръжения,изграждане на временни пътища,подготовка и доставка на
необходимите продукти и съоръжения за извършване на земни
работи.Земните работи се извършват след писменото съгкасие на
собственика или експлоатиращия проводите,Преди започване на земните
работи ев определени участъци да има патогенно заразяване на почвата. В
този случай се изисква разрешение от съответните санитарни
органи.Преди започване на земните работи техническия ръководител
осигурява обозначаването върху терена насъществуващите подземни
мрежи и съоръжения..При изпълнението на земните работи има голяма
опастност от нещастни случаи с работници в изкопа поради срутване на
ТЕМА 3Page 3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Дейности на строителния техник свързани с изпълнение на земни работи на обекта

Общи понятия за строителните почви,категории на почвите. Основните свойства на земните почви оказват влияние върху изпълнението на земните работи - обемно тегло(плътност), водно съдържание, трудност при разбухване...
Изпратен от:
pliushko1
на 2010-01-26
Добавен в:
Доклади
по Строителство
Статистика:
701 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Дейности на строителния техник, свързани с изпълнението на армировъчни работи на обекта

17 юни 2009
·
709
·
6
·
1,157
·
728
·
1
·
3

За армиране в стоителствата се използват кръгли стоманени пръти с диаметър до 40 мм. ...
 

Дейности на строителния техник свързани с изпълнението на довършителните работи на обекта

03 юни 2011
·
395
·
8
·
3,016
·
656
·
1

Разтворите за мазилка са смес от свързващи вещества, добавъчни материали или специални препарати размесени с вода, които с течение на времето се втвърдяват, като образуват каменовидна маса...
 

Дейности на строителния техник, свързани с изпълнение на бетонови работи на обекта

21 ное 2011
·
516
·
6
·
1,707
·
712
·
1

Видове и класове бетони и приложението им. Бетонът е изкуствен камък, който се получава при втвърдяването на хомогенизирана смес от цимент, вода, добавъчни материали...
 

Дейности на строителния техник, свързани с изпълнението на хидротехнически съоръжения

24 апр 2010
·
149
·
9
·
2,223
·
210

Дейности на строителния техник, свързани с изпълнението на хидротехнически съоръжения...
 

Дейности на строителния техник, свързани с изпълнение на дървени покривни конструкции.

11 авг 2009
·
739
·
5
·
859
·
815
·
4
·
2

За изработката на дървени покривни конструкции в строителството се използва главно иглолистен материал – чам и бор...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Строителство
Тест по строително предприятие и технологии
изходен тест по Строителство за Студенти от 2 курс
Тест по строително предприятие и технологии. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
60
20
1
7 мин
13.08.2013
Стандартизация в строителството. Видове стандарти
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест за проверка на усвоените знания относно стандартизацията в строителството и видовете стандарти. Въпросите са затворени и всеки има само по един верен отговор.
(Лесен)
14
3
1
4 мин
14.06.2019
» виж всички онлайн тестове по строителство

Дейности на строителния техник свързани с изпълнение на земни работи на обекта

Материал № 445241, от 26 яну 2010
Свален: 701 пъти
Прегледан: 901 пъти
Качен от:
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Доклад
Брой страници: 6
Брой думи: 1,578
Брой символи: 9,449

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Дейности на строителния техник свързани с изпъл ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

инж. Димитър Господинов
преподава по Строителство
в град Стара Загора
с опит от  3 години
139 36

Атанас Тодоров
преподава по Строителство
в град Пловдив
с опит от  15 години
230 36

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения