Големина на текста:
СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯпроф. дфн Крум КРУМОВ
ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ.
ВРЪЗКА С ДРУГИТЕ НАУКИ
Социалната психология се интересува от психологичните процеси,
свойства и състояния на човека, но разгледани в групов контекст, в контекста
на взаимодействието на човека с другите хора.
Общата психология се интересува от паметта на човека, социалната
психология се интересува от колективната памет. Общата психология ни дава
познание за възприятието изобщо – как човек възприема външния свят,
социалната психология не се интересува от процеса на възприемане, а се
интересува от възприемането на социалните обекти: другия човек, групата
от хора, институциите, обществото като цяло. При социалната психология
говорим за социално възприятие и социална перцепция.
Предметът на социалната психология се състои в изследването на
онези механизми, които се разгръщат у индивидите в процеса на тяхното
взаимодействие и общуване.
Всички психологически дисциплини боравят с общи категории и
понятия, например категорията личност, но има и категории и понятия, които
са характерни само за социалната психология. Такива понятия са социална
перцепция, атитюд, социална мотивация, атрибуция (приписване на
причинност).
При общуването ни с другите хора ние се питаме не само защо
лицето „Х” постъпва така спрямо мен, но си даваме и отговор на въпроса защо.
По някакъв начин ние приписваме причинност.
Социалната психология си има и свои методи на изследване като
наблюдение, социално-психологически експеримент и т.н.
ОСНОВНИ СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТЕОРИИ
Социалната психология се обособява като самостоятелна
дисциплина в началото на ХХ век. От нея произлизат политическата
психология, психологията на групите. Впоследствие започва да се прави
разлика между организираните и неорганизираните групи: тълпата е
неорганизирана група, една фирма е организирана група. Като отделна област
се формира психологията на тълпите и съвсем отделно се изследва
психологията на организираните социални групи. Така възниква
организационната психология, като дериват на социалната психология.
Психологията на общуването също се обособява като самостоятелна
област.
1.Ролева теория – тя е създадена през 70
те
години на ХХ
век и е основана на театралната метафора. Според тази теория в живота
хората изпълняват роли. През своя живот индивидите участват в групи, те са
членове на различни групи, а всяка група е съвкупност от роли, които трябва да
се изпълняват, т.е. има съвкупност от предварително зададени или определени
- 1 -
СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯпроф. дфн Крум КРУМОВ
функции, които индивидите трябва да изпълняват. Ролите в групата са
съпроводени с определени очаквания. Съобразно очакванията се определят и
т.нар. норми. Ако дадена роля не се изпълнява съгласно очакванията, т.е.
съгласно нормите, следват т.нар. групови санкции.
Съгласно ролевата теория хората по принцип са конформисти и
обикновено се съгласяват да изпълняват ролите.
Ролята определя не само поведението на човека, но и неговите нагласи
и вярвания. С промяната на ролята се променят и нагласите на хората.
2.Теория за подкреплението тази теория се базира на
допускането, че социалното поведение на хората зависи от външните събития
или от външни стимули:
S? R
(стимул) (реакция)
Основното в тази теория е терминът „подкрепление”. Съгласно тази
теория при периодично повтаряне на действието на външните стимули се
подкрепя определен вид поведение.
Пример: Ако един стимул е съпроводен с положително подкрепление,
то реакцията се затвърждава и впоследствие поведението се повтаря и
обратното.
3.Близка до теорията за подкреплението е теорията за
социалното учене. Съгласно тази теория човек учи, в това число той научава
и модели на поведение, посредством прилагане на подкреплението. Според
тази теория подкреплението е механизъм за усвояване на поведение, но се
допуска, че хората, индивидите, могат да усвояват модели на поведение и чрез
имитация. Т.е. не е необходимо непременно да участваме, за да реагираме, а е
достатъчно само да наблюдаваме даден модел на поведение и да си правим
изводи дали да го прилагаме или не.
4.Теория за социалната размяна – тази теория също
използва подкреплението, но чрез него обяснява взаимодействието между
индивидите. Теорията допуска, че индивидите са хедонистични и този
хедонизъм е валиден и по отношение на взаимодействието между тях.
Общуването между индивидите може да се представи като процес на размяна
(разменят се действие-резултат), резултатите от която се оценяват от
индивидите като полезни или вредни за тях. Ако преценката е, че резултатите
са полезни, взаимодействието се закрепя и продължава, а ако преценката е с
отрицателен знак, взаимодействието се прекратява.
Основен в тази теория е въпросът за справедливостта. При общуването
си, ако човек усети, че е налице несправедливост в отношенията, той се
стреми да я елиминира.
5.Когнитивна теория според когнитивната теория
формулата S ? R не може да е така директна, защото външният стимул винаги
- 2 -
СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯпроф. дфн Крум КРУМОВ
се пречупва през определена ментална активност, през паметта, мисленето,
възприятието, през когнитивната структура на индивида. Всеки един индивид
носи в себе си точно определена когнитивна структура, има различни познания,
ценности, спомени и т.н.
Стимулът може да е един и същ, но на базата на различните когнитивни
структури, този стимул се възприема по различен начин от индивидите.
Когнитивни структури и схеми – те съществуват в нашето съзнание
и представляват определени форми, през които се пречупва информацията,
постъпваща от външния свят.
Когнитивна консистентност – това е познавателната
непротиворечивост. Съгласно принципа на когнитивната консистентност
хората, в своето поведение, постъпват така, че техните мисли, чувства и
разсъждения да са консистентни, да са непротиворечиви и последователни.
Ако е налице някакво противоречие, индивидите се стремят да го елиминират
или да стигнат до съответствие.
Пример: Лицето Х има силно изразена неприязън към наркотиците,
оказва се обаче, че неговият приятел или приятелка употребяват
наркотици. Налиже е противоречие между положителните чувства към
приятеля и отрицателното отношение към неговото поведение. Съгласно
принципите на когнитивната консистентност, лицето Х трябва да
приведе в съответствие тези две противоречащи си когниции – или да
елиминира първата, или втората.
6.Теория за символическия интеракционизъм в
основата на тази теория са когнитивните процеси. Според нея хората общуват
успешно помежду си, ако боравят с идентични символи, ако приписват еднакво
значение на обектите. За хората е важно не какво е обективното значение на
техните постъпки, а как тълкуват те взаимно своите постъпки.
КАТЕГОРИЯТА ЛИЧНОСТ В ПСИХОЛОГИЯТА
Това е основната категория в социалната психология, а и в психологията
изобщо. Науката влага точно определено съдържание в следните термини:
Човек – това е термин в най-общия смисъл. В него се влага най-
широко съдържание, с него може да се обозначи новороденото, умиращия
старец...
Индивид – този термин е с по-тясно съдържание от термина човек,
под индивид се разбира човекът като представител на биологичния вид homo
sapiens. Този термин използваме, когато искаме да наблегнем върху
биологичната същност на човека. С този термин ние нямаме предвид човека
като носител на социални качества.
Личност – това е човекът като носител на съзнание, като носител на
определен социален опит, чието най-важно качество е, че е социално
същество.
Индивидуалност – хората си приличат помежду си по своите
личности, всеки човек обаче притежава характеристики, валидни само за него,
- 3 -

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
26 ное 2022 в 11:42 студентка на 30 години от Хасково - Филиал "Икономика и управление" към УНСС- София, факулетет - стопански, специалност - Бизнес администрация, випуск 2018
 
Домашни по темата на материала
Социална психология - СПЕШНО!
добавена от poli_kupona 24.02.2019
3
23
социална отговорност на специалиста в сферата на социално -културно обслужване
добавена от TEDI_DIMOVA 06.06.2012
1
17
Подобни материали
 

Социална перцепция

12 яну 2011
·
228
·
8
·
2,458
·
306

Благодарение на процеса на социална перцепция ние можем да интерпретираме и разбираме социалната действителност. Най – сложният процес на възприемане се свързва с разбиране същността на другите и...
 

Казус по социална работа със случай

09 мар 2011
·
499
·
3
·
560
·
1,020
·
7

Разгледан е конкретен случай за социална работа...
 

Работа по случай: Жена с проблеми в брака

17 сеп 2011
·
154
·
6
·
1,470
·
267
·
2

Симона разказва как се е запознала с мъжа си и какво я е подтикнало да се омъжи за него. На 30- годишна възраст, когато връстниците и са се оженили, изпитала страх да не изостане от традициите...
 

Стрес

09 фев 2010
·
168
·
13
·
3,371
·
190
·
1

В най-общ смисъл терминът стрес се използва за обозначаване на ситуация, в която човек е по някакъв начин претоварен. В тази извънредно широка рамка обаче са възникнали няколко конкретни дефиниции, като всяка една от тях подчертава различен аспект...
 

Пищови

21 мар 2010
·
151
·
2
·
2,531
·
273

Пищови по социална психология...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална психология
Увод в социалната психология
изпитен тест по Социална психология за Студенти от 2 курс
Изпитен тест в НБУ, дистанционно обучение - курс "Увод в социалната психология". Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
30
25
8
2 мин
16.07.2019
Тест по социални комуникации
изходен тест по Социална психология за Студенти от 1 курс
Тест по социални комуникации. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
125
1
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по социална психология

Социална психология

Материал № 444660, от 25 яну 2010
Свален: 1,076 пъти
Прегледан: 1,061 пъти
Качен от:
Предмет: Социална психология, Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 33
Брой думи: 8,358
Брой символи: 51,559

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социална психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала