Големина на текста:
Компетентността е съвкупна интегрална личностна характеристика, която е
своеобразна степен на постижения на индивида в областта на определени компетенции.
Тя се формира на базата на придобитите знания, на интелектуалния и личностно
обусловения опит от социалния и професионален живот на човека. Компетентността се
състои от много компоненти, някои от които се отнасят към когнитивната сфера, други
към емоционалната, професионалната и т.н., но всички те са базисни за съставянето на
едно ефективно поведение. Видовете компетентност представят “мрежа от мотивирани
способности”, от които зависи компетентното поведение на личността.
Сред базисните видове компетентност се откроява “социалната компетентност”.
Тя е генерализиран капацитет за ефективно житейско функциониране.Процесът на
формирането й се обособява и разгръща в продължение на целия живот на човека.
Започва от семейството, продължава в периодите на обучение, в различните степени на
образование, в периодите на професионална реализация и социални контакти, които
лицето създава и осъществява през житейския си път.
През 50-те години на 20век социалната компетентност за първи път се разглежда
във връзка с психичното здраве, като се смята, че там където социалната компетентност
е нарушена, е възможно и то също да бъде такова.
През 60-те години тази проблематика се разделя и започват да се разграничават
по-ясно понятията компетентност и различните компетенции.
През 70-те години се появяват разглеждания на социалната компетентност,
свързани с успешни интеракции между индивида и средата, или успешна навигация на
интерперсоналните взаимодействия. През този период се изграждат точно
структурирани модели на социалната компетентност и се търси нейната връзка с
комуникацията, обособяват се видове и подвидове.
Дефиниранията през 80-те години са свързани с формирането на два
взаимодопълващи се модела за социланата компетентност. Единият модел прецизира
социалната компетентност като набор от свързани помежду си умения (сензитивност
към другите, определяне на собствената и чуждата мотивация, емпатия и т.н) за
решаване на междуличностни проблеми. Други я определят като владеене на
когнитивни, емоционални и моторни способности на поведение, които в определени
социални ситуации водят до дългосрочно благоприятно съотношение на положителни
и отрицателни следствия.
В друг модел в конструкта “социална компетентност” се внася понятието
“социални сценарии”, т.е. определени шаблони, съгласувани действия в добре познати
ситуации. Социалната компетентност започва да се определя като специфично ниво на
адаптация на човека към ефективно изпълнение на зададена социална роля. Именно
социалната компетентност е интегративното качество на личността, което позволява на
индивида активно да взаимодейства със социума, да установява контакти с различни
групи и индивиди, да участва в социално-значими проекти.
Други дефинират социалната компетентност като способност на човека, изявена
като съвкупност от социални знания, социални умения и социално значими личностни
качества, които позволяват ефективно функциониране в социални срещи “лице в лице”,
постигане на полезни социални цели в конкретен социален контекст и справяне с
проблеми в социалната среда. Но това е способност за съответстващо на изискванията
поведение в социалните ситуации.
90-те години е периодът на т.нар. екологичен поглед към социалната
компетентност. Тя се анализира като сложен многокомпонент, многообразен
конструкт. Човек в своя живот има няколко ареала на взаимодействие. Той има микро
среда, своя еко среда, мезо среда и макро среда, като има различни норми на поведение
във всяка една от тези среди, които налагат различно отношение и различен начин на
комуникация.
Социалната компетентност оперира с типизирани схеми на поведение, типове
междуличностни взаимодействия и съответстващите им социални задачи (вземане на
дума, отказ от контакт, управление на конфликти, оказване на влияние в
доброжелателна/недоброжелателна среда, ефективно слушане и др.), поради което тя
представлява една абстрактна система.
Представите за структурата на социалната компетентност се свеждат до 3
диспозиции:
- познавателни диспозиции, които са необходими за анализа на социалните
изисквания;
- рефлексивни диспозиции, които включват вътрешното отражение на социалното
обкръжение, представата за себе си, за другите, тяхното отношение едно към
друго. От това съотнасяне се получават субективните критерии за ефективността
на собствените действия;
- стимулативни диспозиции, които засягат особеностите на осъществяваното при
социалните изисквания поведение. Автоматизираните поведенчески техники се
определят като социални умения, които човек използва, за да се впише в
социалната среда- натрупани знания, емоционална интелигентност,
комуникативна компетентност и т.н.
В основата на социалната компетентност лежат психични регулационни
механизми на самоконтрола. По пътя на самоконтрола се активират различни процеси,
така че даденото лице може да предвиди възможните резултати на действието във
връзка с поставените изисквания, да реши за кратко време кой е ефективният начин на
поведение и да го изпълни успешно.
Социалната компетентност се изразява в способности на човека като:
- осведоменост, знания , авторитет в житейските области и обществото- умения,
необходими за ефективно интерперсонално функциониране /вербално и
невербално поведение/ и за изпълнение на частични социални задачи;
- възможност за изграждане на повече мрежи от отношения, които осигуряват
подкрепа при стресиращи житейски ситуации. Тук се включват различни умения
на индивида за приложение при решаване на проблеми и стратегии за
проблематични социални ситуации;
- възможности за индиферентност или по-безболезнено преодоляване на
последствията от дадена социално травмираща обстоятелственост;
- ефективно социално функциониране и информационно процесиране;
- разбиране на целите на социалните институции, норми и отношения. Умения
лично да се осъществяват социалните технологии, като се прецизира ролята на
познаването и спазването на отделни правила, за да се реализира ефективно
социално отношение и респективно социална компетентност;
- умения на интегрирано мислене, чувстване и поведение за решаване на
социални задачи и ситуации в съответния битов и културен контекст;
- разбиране на отношенията на “Аз-а” и обществото, умение да се избират
правилни социални ориентири и да се организира собствената дейност в
съответствие с тях;
- умение за постигане на релевантни социални цели в конкретни социални
контекстове, използвайки подходящите средства, които водят до положителни
резултати- отговорност и грижа към другите, флексабилност, кроскултурна
компетенция, емпатия, емоции;
- способност да се функционира ефективно в социалните срещи “лице в лице”
като цялостно участие в самия живот. Тези, на които липсва социална
компетентност са обречени да получат статуса на аутсайдери, докато другите се
радват на удовлетворението от социалната размяна;
- социално-когнитивни умения и капацитет, поведенческо изпълнение, решения,
направени от другите, психологическия риск, които фокусират социалната
компетентност към анализ на когнитивните процеси , които се проявяват в
различни интеракции в социалната мрежа;
- умение да се фокусира поведението в изграждане на равни релации и равно
приемане- комуникация, свързана със сътрудничество, социално участие и
подкрепа на другите;
- умение да се взимат акуратни решения, да се посрещат предизвикателствата,
като се следва постоянна експедитивност за действие;
- социалната компетентност може да се разглежда и като капацитет на организма
да взаимодейства с неговата околна среда.
Социално компетентното поведение се свързва със спазването на нормите и
правилата, с претенциите на социума или на отделния човек. В този смисъл социалната
желателност и социалната чувствителност също са важни за високата социална
компетентност- как човек успява да приеме една група или индивид, да се впише в
дадена ситуация. Тук голяма роля играят уменията за обмисляне стъпка по стъпка
мненията/решенията за постигане на определени социални цели; артикулиране на
социалните актове за себе си и другите; генериране на алтернативна последователност
за действия, преди да се реши поведението; идентификация и разбиране на мотивите и
поведението на другите.
Социалната компетентност може да се дефинира като микс от социални умения
и просоциални поведения. В този контекст социалната компетентност се състои от
целеви социални умения и поведенчески индикатори като емпатия, алтруизъм,
великодушие, услужливост, социално участие, иницииране на разговори,
сътрудничество и предотвратяване на конфликти.
По степен на сложност могат да се различат няколко типа социална
компетентност:
- изразяване на способност да се изясняват, изразяват собствени знания, мнения и
желания;
- перцепция като способност да се слушат и наблюдават другите членове;
- откритост като готовност да се възприемат стимули и способност да се вслушва
човек в критиката и да спори с другите;
- сътрудничество като способност да се осъзнават и възприемат възможностите за
собствените действия и отговорност, умения да се разбират действията на
другите и да се приспособява към тях;
- формиране като способност да се адаптира човек, да създава контакти, да
намира своето място в социалната обстановка, да притежава умения да води
разговор;
- идентификация като способност да постави себе си на мястото на другия и да
разреши конфликта в съответствие със ситуацията, като поддържа баланса на
“близост-дистанция” и да осъзнава собствените си възможности и граници.
В началото на 21 век се дават акценти на възможностите на социалните умения
да се реализират гъвкаво и в различен модус спрямо различните социални ситуации.
Социалните сценарии следва да се обогатяват с персонална креативност спрямо
обстоятелствата, а не спрямо теоретизиране и начална овладяност. Социалната
компетентност се изразява чрез социалната перцепция, социалната рефлексия и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Социална компетентност

Компетентността е съвкупна интегрална личностна характеристика, която е своеобразна степен на постижения на индивида в областта на определени компетенции....
Изпратен от:
Елиза Тенева
на 2010-01-25
Добавен в:
Реферати
по Бизнес комуникации и кореспонденция
Статистика:
332 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Бизнескореспонденция


Бизнескореспонденцията е свързана с деловата дейност на фирмите за постигане на контретните им цели.Тя позволява целенасочено предаваане на съобщения в писмена форма м/у испращача и получателя, за постигане целта на конкретния бизнес...
 

Кореспонденцията в дейността на предприятията


С появата и развитието на човешкото общество се налага необходимостта от поддържането на връзки между неговите членове. За сега съществуват четири основни средства за комуникация в бизнес средите - срещи, писма, телефонни разговори и електронен обмен...
 

Начини на осъществяване на писмени комуникации


“Три пътя водят към знанието: пътят на размишлението - това е най-благородният път, пътят на подражанието - това е най-лекият път, и пътят на опита - това е най - горчивият път”...
 

Бизнес кореспонденция


Бизнес кореспонденция- същност на кореспонденцията,основни кореспондентски понятия...
 

Бизнес кореспонденция


Като средство за писмено общуване кореспонденцията е възникнала с развитието на писмеността и на хартиеното производство. Първите познати писмени документи от личен характер са писмата на римския писател Плиний...
1 2 3 4 5 » 6
 
Онлайн тестове по Бизнес комуникации и кореспонденция
Устни и писмени комуникации
изпитен тест по Бизнес комуникации и кореспонденция за Студенти от 1 курс
Тест за 1-ви курс за проверка на знанията. Включени са основни въпроси - що е комуникация, видове, оформяне на документи, електронен мениджмънт. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
40
3
1
7 мин
30.07.2019
Тест по Фирмена култура за упражнение
изпитен тест по Бизнес комуникации и кореспонденция за Студенти от 5 курс
Предназначен е за магистри в Стопанския факултет на ТУ-София. Съдържа 13 въпроса, всеки един от които има само един верен отговор.
(Труден)
13
8
1
1 мин
16.08.2018
» виж всички онлайн тестове по бизнес комуникации и кореспонденция

Социална компетентност

Материал № 444304, от 25 яну 2010
Свален: 332 пъти
Прегледан: 405 пъти
Качен от:
Предмет: Бизнес комуникации и кореспонденция, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 10
Брой думи: 4,032
Брой символи: 26,730

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социална компетентност"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала