Соня Иванова
преподава по Физика
в град Враца
Големина на текста:
Материална точка
Материалната точка еобект,
за който можем да примем,
че всичките му
характеристики, с
изключение на масата, са
несъществени при даден
процес, т.е. можем да
пренебрегнем размерите,
формата, температурата,
електричния заряд,
веществото, от което е
изграден и
т.н.
И  деално твърдо тяло  
 Ако разстоянията между 
материалните точки в 
едно тяло не се променят 
с времето (т.ето не се 
деформирание го 
наричаме идеално 
твърдо тялоТакова 
тялоразбира сене 
съществуваТова също е 
моделкакто 
материалната точкано 
той се доближава повече 
до реалните тела и 
използването му 
позволява добро 
описание на много по­
голям клас реални 
процеси в сравнение с 
модела на материална 
точка.
 Механичното движение
 Под механично 
движение във физиката 
се разбира механичното 
преместване на едно 
тяло спрямо друго в 
пространството 
(движениеили 
преместване на частите 
на дадено една спрямо 
друга (деформация).
Отправна система
местоположение
За да се определи
положението на една
материална точка в
пространството, обикновено
се използва отправна
система. Тя представлява
отправно тяло, неподвижно
свързано с началото на
координатна система. В
такава отправна систем,
местоположението на тялото
се определя чрез радиус-
вектор r. Това е вектор с
начало в началото на
отправната система и край в
точката, в която се намира
тялото. По този начин
еднозначно може да се
определи местоположението
на тялото (всяка точка от
пространството има
различен радиус вектор).
Друг начин за определяне на
местоположението
(еквивалентен на първия) е
чрез проекциите на радиус-
вектора върху
координатните оси –
това са координатите на 
точката в дадената 
отправна система.
Преместване
Преместването ?r?е 
векторрав на разликата 
от радиус­векторите в 
крайното (т2и 
началното (т1
положения на тялото
 П  ът  
Пътят е разстоянието по 
траекторията между т
и тизминато от тялото
От определението се 
виждаче пътят е 
скаларнапри това 
винаги положителна
величинаМерната 
единица за дължина – 
метър [m] е основна в SI.
   Скорост   
преместването на тялото 
за единица времеОт 
определението следва
че скоросттасъщо както 
и преместванетое 
векторна величина
Определената по този 
най­общ начин скорост се 
нарича средна скорост 
(V).
Ако за интервал от време 
?tпместването му е ?r, 
средната скорост се 
дефинира с равенството
   ?Средна
скорост – формула.
   Ускорение   
Определя изменението 
на скоростта за 
определен интервал 
времеУскорението също 
е векторна величина и 
посоката и е по посока на 
вектора на изменение на 
скоростта ?v. И тук по 
подобен начин можем да 
въведем величините 
средно и моментно 
ускорениеСредното 
ускорение се дефинира 
като изменението на 
скоростта за единица 
време
Също както средната 
скоростсредното 
ускорение не е много 
информативна величина
Затова и тук по подобен 
начин се въвежда 
моментно ускорение (или 
просто ускорение), което 
ни дава информация за 
ускорениемомент от 
движението на тялото
Тангенциално     ускорение  
 Тангенциално 
ускорение , е насочена по 
направление на 
скоростта т.епо 
допирателната 
(тангентатакъм кривата 
в дадената точка 
at?(скоростта винаги е 
насочена по 
допирателната към 
траекторията).
Н  ормално ускорение  
Нормално ускорение –
насочено е по
перпендикуляра (нормалата)
към траекторията в тази
точка an.?Следователно
пълното ускорение може да
се представи като векторна
сума от двете си
компоненти:
а големината му ще се дава
от израза:
Видове движения в
зависимост от ускорението
Ще разгледаме малко по­
подробно какчрез двете 
компоненти an?и  at на 
ускорениетоможем да 
характеризираме 
рактически всички 
видове движения.
1. Ускорението an = 0 – 
скоростта не се изменя 
по посокаВ този случай 
движението е 
праволинейноТези 
движения от своя страна 
се разделят на няколко 
вида в зависимост от 
вида на тангенциалното 
ускорение
at = 0, скоростта е
постоянна по големина:
движението е праволинейно
равномерно;
at = const ? 0, скоростта се
изменя по големина с
постоянна стойност:
движението е праволинейно
равнопроменливо (ако at >
0, то е равноускорително;
ако at < 0?
– равнозакъснително);
at = f (t) (at се изменя
непрекъснато с времето):
движението е праволинейно
неравнопроменливо;
2. Ускорението an ? 0
скоростта се изменя по
посока. В този случай
движението е криволинейно.
Тези движения от своя
страна се разделят на
няколко вида в зависимост
от вида на at :
at = 0, скоростта се запазва
постоянна по големина:
движението е криволинейно
равномерно (частен случай
на криволинейното
равномерно движение е
равномерното движение по
окръжност);
- at = const ? 0, скоростта се
изменя по големина с
постоянна стойност:
движението е криволинейно
равнопроменливо;
- at = f (t) – (at се изменя
непрекъснато с времето):
движението е криволинейно
неравнопроменливо.
Закон за движение и закон
за скоростта при
равнопроменливи
праволинейни движения
Законите за движение и
скоростта при
равнопроменливи движения
(равноускорително и
равнозакъснително) могат
да се запишат и с общи
формули:
като знакът „+” се отнася 
за равноускорително 
движениеа „–” – за 
равнозакъснително.
Маса
 Маса ­ скаларна 
физична величинакоято 
се въвежда в 
класическата механика 
като количествена мярка 
за инертността на 
телатаОзначава се с m
а мерната и единица е 
килограм [kg] (основна 
единица в SI). 
Експериментите 
показватче колкото е 
по­голяма масата на 
тялототолкова по­малко 
ускорение получава то.
Сила
 Всяка причина за 
изменение скоростта на 
дадено тяло да се нарича 
силаСилата е векторна 
величина се означава с F
Всяка сила е свързана с 
някакво въздействие 
върху даденото тяло.
Импулс
Произведение на масата 
на тялото по неговата 
скоростБележи се с p и
както се вижда от 
определениетое 
векторна величина:
Първи принцип на Нютон 
Първият принцип на Нютон
гласи, че всяка материална
точка (тяло) запазва
състоянието си на покой или
праволинейно равномерно
движение дотогава, докато
някакво външно
въздействие не я изведе от
това състояние.
Общото свойство на 
телата да запазват 
състоянието си на покой 
или праволинейно 
равномерно движение 
при отсъствие на външни 
въздействия се нарича 
инертностЗатоваако 
едно тяло се движи без 
външно въздействие 
казвамече то се движи 
по инерцияЕто защо 
първият принцип на 
Нютон е известен още 
като принцип за 
инерцията.   
Втори принцип на Нютон
 Вторият принцип на 
Нютон определя 
връзката между сила
маса и ускорениеТой 
гласиче ускорението
което получава дадено 
тялое пропорционално 
на силатакоято му 
действа и обратно 
пропорционално на 
масата на тялото
От формулата може да 
се направи изводаче 
ускорението винаги е 
насочено в посока на 
действащата сила
Коефициентът на 
пропорционалност зависи 
от избраната система 
измерителни единициВ 
система SI основните 
мерни единици са 
подбрани такаче 
коефициентът k=1Така 
стигаме до познатия ни 
израз на втория принцип
Като преобразуваме 
можем да получим 
мерната единица за сила
която в SI е наречена на 
името на Нютон [N]: F=ma 
=>[N]=[kg.m/s
2
].
Т  рети принцип на Нютон   
 Третият принцип на 
Нютон гласиче силитес 
които си взаимодействат 
две теласа равни по 
големини 
противоположни по 
посока.
(1) 
 Ако тяло действа на 
тяло със сила F
12
то 
силата F
21
с която тяло 
действа на тяло 1е 
насочена по същата 
права като , има същата 
големинано е в 
противоположна посока
Трябва да се има 
предвид обачече тези 
сили имат различни 
приложни точки – силата 
F
21 
действа на тяло 1а 
сила F
12
 действа на тяло 
2Затова тези сили не 
могат да се 
уравновесяват взаимно.
Третият принцип на 
Нютонкойто въвежда 
явно и второ тяло и 
определя силите на 
взаимодействиевече ни 
дава възможност да 
определяме 
взаимодействията между 
произволен брой тела.
Принцип на 
суперпозицията
Принципът на 
суперпозицията (на 
векторното събиране). 
Той се нарича още 
принцип за независимото 
действиекогато се 
отнася за величини като 
сила или интензитет
Същността му в 
конкретния случай се 
изразява в товаче 
когато отчитаме 
резултата от действието 
на една силане се 
интересуваме от другите 
действащи сили 
(независимо действие на 
всяка сила), а общият 
резултат от всички 
действащи сили 
получаваме чрез 
векторно събиране 
(суперпозицияна 
отделните резултати
Принципът на 
суперпозицията има и 
обратно действие – ние 
можем да разложим една 
векторна величина (напр
силаскоростускорение
на няколко векторни 
компонентизащото 
принципът ни гарантира
че сумата от техните 
отделни действие е равно 
на действието на тяхната 
векторна сума т.ена 
съответната 
неразложена векторна 
величина.
Принцип на
суперпозицията
Закон за запазване на 
импулса
Закона за запазване на 
импулса в затворена 
механична система (ЗЗИ):
 или  
Пълният импулс на
затворена механична
система не се променя с
времето.
Ако системата е 
отворенато промяната 
на импулса на механична 
система може да бъде 
предизвикана само от 
външните сили
Вътрешните за системата 
сили могат да 
предизвикат само 
преразпределение на 
импулсите между телата 
от системата.
Работа  
Под работа на една 
постоянна силапри 
преместване на дадено 
тяло на определено 
разстояниесе разбира 
величината Аравна на 
произведението от 
модула на силата F , 
модула на преместването 
?r и косинуса на ъгъла ? 
между посоката на 
вектора на силата и 
посоката на вектора 
напреместванетоили 
казано на математически 
езиктова е скаларното 
произведение на 
векторите F и ?r.
 От формулата се вижда
че мерната единица за 
работа е [N.mилиако 
разпишем подробно – 
[kg.m
2
/s
2
]. Тази единица е 
наречена джаул [J]. 
Кинетична    енергия  
Тази величинанаричаме
кинетична енергия T на тяло
с маса m, което се движи със
скорост v:
Потенциална   енергия     
 Силово полев което 
действат консервативни 
(потенциалнисилисе 
нарича потенциално 
полеВсички телакоито 
се намират в 
потенциално поле
притежават определен 
вид енергиякоято се 
нарича потенциална 
енергия UТя е скаларна 
величина и е свързана с 
взаимното разположение 
на телатакоито си 
взаимодействат (с 
консервативни сили), и 
зависи от техните 
координати (радиус­
вектори), т.ее 
функция на 
координатите в 
избранистема – U(r)= 
U(x,y,z). Следователно 
потенциална енергия на 
дадено тяло винаги е 
свързана с другите тела
с които то 
взаимодейства
Пълна механична 
енергия
Сумата от кинетичната и 
потенциалната енергия 
на едно тяло E=T+се 
нарича пълна механична 
енергия на тялотоТъй 
като е сума от енергии
мерната и единица също 
е джаулЕнергията
както казахмее 
адитивна величина и 
следователно пълната 
механична енергия на 
механична система от 
тела ще бъде равна на 
сумата от пълните 
механични енергии на 
отделните тела
Консервативни сили
 Силичиято работа не 
зависи от изминатия път
а само от началното и 
крайното положение на 
тялотосе наричат 
консервативни (или 
потенциалнисили
Силата на тежестта е 
пример за консервативна 
силасилата на триене – 
за неконсервативна.
Връзка между работа и 
кинетична   енергия   
от което следва връзката 
между работата на 
силата F?и промяната на 
кинетичната енергия на 
тялотоработата
извършена от външната 
сила върху свободно 
тялое равна на 
промяната на 
кинетичната енергия на 
тялото (тя може да се 
увеличава или да 
намаляватъй като в 
общия случай силата 
може да сключва 
произволен ъгъл с 
посоката на движение на 
тялото).
Връзка между работа     и   
потенциална енергия      
т.еработата на 
консервативната сила е 
равна на взетата със 
знак минус промяна на 
потенциалната енергия 
на тялотоС други думи 
консервативната сила 
върши работа за сметка 
на потенциалната 
енергия на тялотоОт 
формулата се виждаче 
потенциалната енергия
също както работатасе 
измерва в джаулиЗа 
много малко преместване 
drформулата може да се 
запише като
Закон за запазване на
пълната механична енергия
Тези равенства изразяват
закона за запазване на
пълната механична енергия:
Пълната механична енергия
на затворена консервативна
система не се променя с
времето.
Законът за запазване на 
пълната механична 
енергия е частен случай 
на по­общия закон за 
запазване на енергията.
Ъгъл на завъртане
Величината , определена 
с формулата горе се 
нарича ъгъл на 
завъртане и    се измерва в   
радиани.      
Ъглова скорост 
Ъгловата скорост ни 
показва как се променя 
ъгълът на завъртане с 
времето   Средната   
ъглова скорост ()?  ?  се   
определя от ъгъла на 
завъртане за единица 
време
Тя е векторна величина и 
посоката и съвпада с 
посоката на ъгъла на 
завъртане (по оста на 
въртене). От формулата 
се виждаче се измерва 
в радиани в секунда 
[  rad/s   ]. Средната ъглова   
скоростсъщо както и 
средната линейна 
скоростне е много 
информативна величина 
(пълноценно може да се 
използва само при 
равномерно движение по 
окръжност). Затова и тук 
въвеждаме    моментна   
ъглова скорост (или само 
ъглова скорост)      , като?   
границата на формулата 
(горепри ?   t  ->    (т.е.   
първата производна на 
ъгъла по времето):  
 Ъглово ускорение  
Ъгловото ускорение 
характеризира 
промяната на ъгловата 
скорост с времето
Средното ъглово 
ускорение ()? ?е векторна 
величинакоято се 
определя от промяната 
на ъгловата скорост за 
единица време
 
Мерната единица е 
[rad/s
2
]. Моментното 
ъглово ускорение е 
границата на формулата 
(горепри ?t->(първата 
производна н ъгловата 
скорост по времето) (?):
 
Векторът на ъгловото 
ускорение също е по оста 
на въртенено посоката 
му може да бъде в 
посоката на ъгловата 
скоростако тя се 
увеличаваили в обратна 
посокаако ъгловата 
скорост намалява

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пищов за физика 1 (първи курс, първи семестър) в ТУ

Физика 1 (първи курс, първи семестър) в ТУ. Определения, Формули и Графики...
Изпратен от:
Любомир Панайотов
на 2010-01-25
Добавен в:
Пищови
по Физика
Статистика:
1,654 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
спешноооо.......... домашна по физика за 7клас
добавена от denis.a. 02.11.2014
0
7
Физика, моля спешно е
добавена от sexolojkata 15.10.2013
1
11
Подобни материали
 

Молекулна физика и Термодинамика

20 фев 2008
·
118
·
7
·
1,265
·
98

Изопроцеси, закони за изопроцесите. Някои основни параметри– величини определящи състоянието на даден газ.
 

Предмет и метод на Статистическата физика и Термодинамика (СФТД). Елементи от теория на вероятностите

26 ное 2007
·
121
·
34
·
3,372

Курсът по Статистическа физика и Термодинамика(СФТД) завършва класическия цикъл от дисциплините по теоретична физика за физическите специалности.
 

Електрически ток

29 ное 2007
·
341
·
3
·
479
·
195

Токът се състои от много малки частици - електрони, които са невидими за човешкото око. Ние не можем да видим ток, но можем да наблюдаваме неговите действия.
 

Механика и молекулна физика.

23 окт 2006
·
1,067
·
4
·
894
·
327
·
2

Разширен конспект по обща физика за студенти от специалност Биология- задочно обучение.
 

Развити въпроси по физика за Технически Университет София

04 фев 2008
·
652
·
15
·
6,398
·
520
·
3

Предмет на Ф: Физиката е една от най-старите природни науки. Древните гърци са я възприемали като наука за околния реално съществуващ свят. Днес тя се определя като наука за природата. Няма точно определени граници между физиката и другите природни науки.
 
Онлайн тестове по Физика
Термодинамика
изпитен тест по Физика за Студенти от 2 курс
Предназначен за студентите от университети с инженерно обучение, като упражнение за изпита по физика. Включва въпроси от термодинамиката - закони на термодинамиката, флуиди, цикъл на Карно, топлинен капацитет. Въпросите са затворени и имат само един верен отговор.
(Труден)
42
14
1
7 мин
03.10.2014
Тест по Физика и Астрономия за 9-ти клас над Електростатика
тематичен тест по Физика за Ученици от 9 клас
Тестът съдържа 10 въпроса от раздел Електростатика - всеки един от тях има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 9-ти клас.
(Труден)
10
63
1
06.10.2016
» виж всички онлайн тестове по физика

Пищов за физика 1 (първи курс, първи семестър) в ТУ

Материал № 444163, от 25 яну 2010
Свален: 1,654 пъти
Прегледан: 2,373 пъти
Предмет: Физика
Тип: Пищов
Брой страници: 9
Брой думи: 4,195
Брой символи: 24,702

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищов за физика 1 (първи курс, първи семестър)  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Гергана Атанасова
преподава по Физика
в град София
с опит от  16 години
84

Соня Иванова
преподава по Физика
в град Враца
с опит от  24 години
12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения