Големина на текста:
ПОЛИЦЕЙСКО РАЗУЗНАВАНЕ
Право на интелектуална собственост
І Разузнаване и разузнавателна дейност
1. Възникване
Още през І век на новата ера са използвани различни форми на разузнавателна дейност. Римските
императори са обучавали специално войници, които по – късно са използвали за проникване в
тила на вражеската армия, където са събирали информация.По – късно Сун Джъ описва правата на
разузнаването и прави характеристика на категориите информатори които са използвани в Китай.
Анибал пък е използвал воини като дезинформатори, т.е. съчинявал е слухове за деориентиране на
врага. Александър Македонски също е използвал формите на разузнаването като част от
организацията на воденето на войната. В Япония през 7 – 8 век се провежда разузнавателна
дейност наричана “Ниндзучу” – Изкуство за незабелязано проникване, изкуството да бъдеш
невидим. Всеки феодал е имал самурай с особено предназначение, така наречените нинджи. Те са
осъществявали разузнавателна дейност. Прониквали са сред врага и са работили за провокирането
между отделните феодали.През това време в Япония се оформя и разузнавателна дейност като
система от знания на 3 нива:
-1 място – вербуване и превербуване на вражески служители
-2 място – използване на слухове за дезинформация с цел постигането на недоволство,
провокиране на конфликтни ситуации, заблуда и предизвикване на напрежение и
конфликти;
-3 място – психологическа война – прилагане на начини, способи и средства за
постигане на доверителни отношения с хората с цел управляване на поведението и
постъпките им.
В Европа за родина на разузнаването се счита Франция. Това е началото на 14 век, когато са
използвани форми на разузнавателна дейност за събиране на информация. През 16 век
разузнавателни дейности е използвала и църквата, по – точно “Ордена на Исус”. 17 – 19 век се
оформят нови доктрини за разузнавателна дейност съгласно които провокирането към
престъпление,подтикването към престъпна дейност е правомерна като дейност на агента , защото
с работата си той цели да изобличи дейността на лице, което подготвя извършването на
престъпление. В тази връзка използването на способите и средствата на разузнавателната дейност
е допустимо за разкриването на престъпления.
2. Определение и същност на полицейското разузнаване Полицейското разузнаване се развива
от органите на МВР под формата на оперативно – издирвателна дейност. Тя е определена в ЗМВР
като дейност за защита на националната сигурност и ОР, защита на живота, здравето, правата,
свободите и имуществото но гражданите от престъпни посегателства. Този термин – оперативно
издирвателна дейност е взаимстван от Русия, включително и руския закон от 2005 година. По
аналогия с Русия полицейското разузнаване е понятие, което включва дейността както на
полицейските служби за превенция и разкриване на престъпления така и на специалните служби
за разузнаване и контраразузнаване. В ЗМВР, а в последствие и в закона на ДАНС се възприе
понятието, термина ОИД. Различието и спецификата е, че за органите на МВР тази дейност е
превенция и разкриване на престъпления. За ДАНС ОИД е с контраразузнавателна насоченост и
контраразузнавателна дейност. Против. На чужди разузнавателни служби, защита на вътрешната
сигурност от тероризъм, защита на класифицираната информация. От тук произтича, че ОИД се
извършва от специално назначени органи на МВР, ОИ и ОТехнически структури с помощта на
гласни и негласни методи и средства при условия и ред определени със закона. ОИД осъществяват
и други структури на МВР. Това са органите на военната полиция. Отделни методи на
полицейското разузнаване се използват и за целите на фирмината сигурност; структурите,
отделите за сигурност в частния бизнес; изграждане на системи за сигурност за защита на
имуществата и информацията на фирмите.
3. Принципи на полицейско разузнаване. Принципите са
- зачитане и спазване на Конституцията и законите;
- зачитане на правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство;
- прилагането на секретност при съчетаването на гласни и негласни методи и средства.
4. Цели на полицейското разузнаване. Те са:
- разкриване, предотвратяване и пресичане на престъпления и други нарушения свързани
с националната сигурност и обществения ред
- установяване на самоличността на лица подготвящи, извършващи или извършили
престъпна дейност;
- издирване на лица които се укриват от привличане към наказателна отговорност или са
се отклонили от изтърпяване на наказание по дела от обществен характер, както и издирване на
безследно изчезнали лица;
- представяне на информация за действия които създават заплаха за националната
сигурност и обществения ред;
- изготвяне и съхраняване на веществени доказателствени средства и представянето им на
органите на съдебната власт.
5.Методи и способи на ОИД – осъществява се с помощта на следните методи:
- вземане на обяснения от граждани;
- извършване на справки по информационни фондове за лица, които извършват престъпна
дейност;
- вземане на образци за сравнително изследване;
- белязване на вещи, предмети, предмети, радиоактивно белязване, белязване на
наркотици, документи;
- извършване на наблюдение;
- проникване и изследване на помещения, сгради, съоръжения, транспортни средства, част
от местност;
- контрол на пощенската и другите видове кореспонденция;
- контрол на телефонните разговори – всички видове телефони – обществени, кабинкови,
стационарни;
- събиране на информация от технически канали за комуникация;
- оперативно внедряване – оперативен орган, служител или работник се внедряват в
престъпната група и се използват като информатори;
- оперативен експеримент – за изкуствено произвеждане и сравняване на определени
факти, на техните зависимости;
- подбавяне – сигнално превантивна функция на полицейските органи, подправяне на
документи с цел установяване на нарушения на правовия ред;
- оперативна проверка на събраните данни и документирането им;
- осъществяване на контролирани доставки и доверителни сделки – сделки с поставено
лице;
- извършване на насрещни проверки по документи;
- издаване и използване на български лични документи с променени основни данни на
служители под прикритие;
- регистриране на фирми под прикритие и използване на юридически лица с нестопанска
цел или търговски дружества при условия и по ред установен със закон за прикритие на дейността
при разследване със служител под прикритие или при провеждане на операция под прикритие.
6. Способи и средства на ОИД . ОИД предимно се осъществяват чрез тези специални методи и
средства разглеждани до тук, както и чрез граждани приели доброволно сътрудничество с
органите на МВР при изпълнение на задачите и функциите им. Условията и реда за използване на
специални разузнавателни средства са определени от закона за СРС. Използването на служител
под прикритие може да се извършва само от определени от МВР. Използването на гражданите
като доброволни сътрудници е правомощие, функция само на компетентните , оправомощени
органи.
7. Принципи на организацията с доброволните сътрудници:
- доброволност при привличането и освобождаването от работа;
- защита при и по повод на сътрудничество;
- запознаване в тайна на самоличността и други лични данни както и на тяхната дейност;
- данни за лица приели доброволно сътрудничество с органите на МВР могат да се
предоставят на съда и прокуратурата само с писмено съгласие на лицата във връзка с конкретно
наказателно производство и при спазване на закона при защита на класифицираната информация.
8. Правни основания за извършване на ОИД:
- получени данни за лица, които подготвят, извършват или вече са извършили престъпни
деяния, когато тези данни не са достъпни за образуване на наказателно производство;
- получени данни за събития или действия създаващи заплаха за националната сигурност и
обществения ред;
- издирване на лица укриващи се от органите на наказателното производство или
отклонили се от изтърпяване на наказание;
- издирване на безследно изчезнали лица и идентифициране на трупове с неустановена
самоличност;
- искане на органите на досъдебното производство и съда;
- искане на държавни органи и организации съобразно тяхната компетентност по закона;
- изпълнение на международни договори по които Б – я е страна
Важен принцип при наличието на тези основания и при провеждането на тази дейност е че при
повеждането е недопустимо увреждането на живота и здравето, достойнството и имуществото на
гражданите, както и замърсяването и увреждането на околната среда.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Полицейско разузнаване

Още през І век на новата ера са използвани различни форми на разузнавателна дейност. Римските императори са обучавали специално войници....
Изпратен от:
Borislava Kazakina
на 2010-01-23
Добавен в:
Лекции
по Полиция, отбрана, национална сигурност
Статистика:
273 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Понятие за национална сигурност


Със закона за защита на класифицираната информация на практика се въвежда ограничаване на правото за достъп до информация, предвидено в чл. 41 на Конституцията. Това ограничение е основано на защита на "националната сигурност". От разбирането на това...
 

Борбата срещу тероризма


Борбата срещу тероризма Военните действия са най-голямата лудост,която е създало човечеството. Още от сътворението на света съществува тенденцията по-силните народи да налагат волята си над по-слабите чрез способа на войната. Ако в древните времена сра...
 

Полицейско разузнаване


Лекции по полицейско разузнаване изучавани в Колеж по икономика и администрация гр. Пловдив специалност ППООР...
 

Методи за придобиване на разузнавателна информация


В своята дейност разузнавателната структура използва различни професионални методи с цел да придобие нужната оперативна информация...
 

Защита на националната сигурност


Стуктури на МВР, ангажирани с функции по ЗНС.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест по "Същност на класифицираната информация" за 2-ри курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е за полагане на изпит по дисциплината "Същност на класифицираната информация и процедури по ЗЗКИ", студенти от 2 курс. Съдържа 24 въпроса, като всеки от тях има само един верен отговор.
(Труден)
24
66
1
2 мин
14.10.2013
Тест по Контраразузнаване за студенти в 4-ти курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 4 курс
Тест върху термини, свързани с контраразузнаването. Обект, субект, принципи. 19 въпроса, само един верен отговор...
(Лесен)
19
22
1
1 мин
11.04.2017
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Полицейско разузнаване

Материал № 442913, от 23 яну 2010
Свален: 273 пъти
Прегледан: 293 пъти
Качен от:
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Лекция
Брой страници: 5
Брой думи: 1,591
Брой символи: 10,539

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Полицейско разузнаване"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения