Йонко Крачунов
преподава по Анимация
в град София
Големина на текста:
TEMA 16 – АНИМАЦИЯ ЧРЕЗ ДВИЖЕНИЕ
С този вид анимация се задоволява потребността на съвременния човек от движение, алтернатива на заседналия начин на живот в
трудовия процес и в цялото ежедневие. Ефектът който се цели е удоволствие от играта, нови запознанства, здравословен
ефект.Пешеходните разходки са едни от най-привлекателните форми на анимация, тъй като при тях има възможност за движение, за
запознаване с природата, с архитектурни, исторически и други обекти. Интересна разновидност на анимацията чрез движение и
физическа активност са био-ваканциите провеждани под мотото” назад към природата”.Приложими са в планински курорти, в
селския и морски туризъм, в места с чиста природа и релеф, подходящ за пешеходни излети. Очакваните ползи от анимацията в
движение поставят по-високи изисквания към аниматорите.Спортните умения са недостатъчни, а организ. умения и създаването на
празнична атмосфера Днес спортната анимация е една от основите, на които се крепи конкурентното предимство на всеки тур.
център.Спортната анимация съдържа две основни х-ки: удоволствие и игра.Спортната анимация в тур. центрове е свързана с
мобилността и активността на пребиваването на туристите.
ТЕМА 17 – ДЕТСКА АНИМАЦИЯ
Успешната детска анимация изисква много добро познаване особеностите на детския туризъм. Детето-клиент в туризма обхваща
широк диапазон от възрастови групи – до 3г., до 8г.,от 12 до 16г. Детската анимация е особено необходима в хотели, посещавани от
ученически групи. Опитът е доказал,че по-голямата част от учениците не притежават тур. култура ,нарушават нормалния престой на
останалите туристи, нанасят щети на мат. база. Това изисква готовност с анимационни програми с цел минимално време за престой в
хотелските стаи. Децата желаят почивката да бъде изпълнена с повече емоции, игри, веселие, приключенски елементи. Те не са
особено претенциозни към материалната база за подслон и хранене и предоставяните услуги в нея.Озавеждането е привлекателно ако
компенсира ежедневието и създава приказна атмосфера.Важен елемент от детската анимация е създаването на състезателност между
участниците, демонстриране на постиженията пред публика и получаване нанагради.
ТЕМ 1 – СЪЩНОСТ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АНИМАЦИЯ.
Авторското определяне на тур. анимация може да бъде формулирано по следния начин: Целенасочена дейност на туристическото
предприятие, при която чрез активното учстие на туристите в специално подготвени прояви се постига физическото, социално и
интелектуално развитие на личността, поддържане на високо качество на тур-я продукт и осигуряване на иконом. изгоди. След
изясняване на научното тълкуване на същността на тур. анимация има възможност за обективното открояване на тези дейности,
които трябва да се отнесат към анимацията. Не са изключение случаите в практиката на отъждествяване на анимацията с
„развлечение”, „атракция”, „шоубизнес”, с които има мн общи черти но и мн различия. Общото между всички е ,че те са дейности,
насочени към свободното време на индивида. В бълг. тур. практика продължително време заведенията са се означавали като
атракционни. Ако с термина атракция се означават всички развлечения на туристите, анимацията е само част от тях и то онази част,
която осигурява активното участие на туристите. В Б-я тур. анимация като практика става известна през 80-те години на 20. век
пъвоначално от чуждестранните фирми, които работят на черноморските курорти. Те работят със собствени екипи аниматори, но
през някои от сезоните наемат и бг аниматори . Същевременно туристите имат вече опит от други курорти, показват очакванич за
инициатива и по-високи изисквания към съдържанието на ваканцията си. През 90-те години тур. анимация се предлага в голям брой
морски и планински курорти. Сред специалистите у нас е известно определението на анимацията като: Дейност, която има за цел да
насърчи туристите към активно и разнообразно прекарване на свободното време чрез участие в специално разработени програми.”
ТЕМА 2 – СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ТУР. АНИМАЦИЯ
Предпоставките за появата и все по-нарастващия интерес към тур. анимация трябва да се търсят в промените в начина на живот. В
изследване на ежедневието вземаме за определящи факторите: 1. туристите са предимно градски жители и в частност жители на
големи градове.2. в болшинството си туристите са представители на средните социални слоеве, особено при морския ваканционен
туризъм у нас.3. тур. потребности са формирани в условия на силна индустриализация. Последствие от инд-ята е премахването,
отнемането на възможността за творчество за преобладаваща част от трудоспособното население. Стандартизацията,
регламентирането на операциите, унификацията в работата водят до монотонност, съчетана с липса на инициативност. Втори основен
фактор от ежедневието, който влияе върху формирането на тур-те потребности и в много случаи се явавя решаващ за тур-то търсене е
урбанизацията. Процесът на урбанизацията е свързан с дълбоко структурно преобразуване на съществуващите градове и села на
основата на развитието на нови системи на индустрия, транспорт, жилищно строителство. Икономическите и социални предимства
на големия град,на урбанизираните селища се съпътстват от известни отрицателни явления, част от които могат да се компенсират по
време на годишната ваканция, прекарана извън постоянното местожителство. Главните неблагоприятни фактори, които принуждават
потоци от хора да се насочват извън удобствата на града са: по-голяма плътност на населенеито, по-напрегнатият ритъм на живот,
недостатъчният чист въздух и др.
ТЕМА 3 – ПРОУЧВАНЕ НА ТУР-Я ПАЗАР
Проучването на тур-я пазар е всеобщо условие за успешното функциониране на едно тур. предприятие. За нуждите на анимацията е
от значение наличие на инф-я отнасяща се до състоянието на потребностите от активен отдих, финансовите средства, които
потенциалните туристи са в състояние да отделят за развлечения, традициите които съществуват за наачините и средствата за
прекарване на свободното време. Потребностите могат да бъдат подредени последния начин: 1. потребност от движение и спорт;2. от
разнообразие;3.от творчество;4. от познание;5. от по-близък контакт с природата;6. от общуване. При международния туризъм
наблюдаването на пазара само по националности е недостатъчно, тъй като във всяка от тях има различия в потребностите: по
възраст,соц. Положение, професия,семейно положение и т.н. Също така тук е от значение наличието на информация за традициите на
отделните социални групи в орг-ята на свободното време. Формирането на тур-те потребности и критериите за тяхното задоволяване
се променят в зависимост от промените в начина на живот, в постоянното местожителство на туристите. Голямото разнообразие на
ту-то търсене особено що се отнася до потребностите от активна почивка, улесняват изучаването му, поради натрупаните вече данни.
Проучването на тур-то предлагане е затруднено от обстоятелството, че все още „индустрията на веселието” и още повече традициите
в анимацията са в процес на създаване. Това,което може да подпомогне предлагането е доколко туристите, към които то е
насочено,имат опит в тур-та анимация.
ТЕМА 4 – ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ...
Главно условие в осъщ.на тур-та анимация е наличие на кадри с подходяща квалификация.За разлика от другите тур.
професии,където има натрупан опит в подготовката и са създадени възможности за спазване на опр. Международни стандарти в
знанията и уменията на кадрите,при аниматорите е налице голямо разнообразие от средства за постигане на необходимата за
практиката квалификация.Аниматорът е една от новите длъжности в туризма с все още неизяснени от теорията функжии, поради
междинното място на наимацията сред голям брой научни области. Подготовката на кдри,занимаващи се с анимация протича във
всички страни през два етапа-„академично” въведение в целите и задачите на анимацията, след което е възможно да се пристъпи към
практическото обучение. Анимацията не се разглежда като основна професия, а само като усъвършенстване на предварително
създадени качества и насочването им към изискванията на туристическото обслужване.Анимацията,разглеждана като мероприятие на
спортната площадка,на плажа ,като вечерно шоу се постига сравнително лесно само на пръв поглед. Наред с общоприетата
подготовка за подобен вид дейности, при анимацията се изисква мотивиране на туристите да бъдат не посетители,а участници. При
необходимост аниматорът трябва да бъде едновременно сценарист,музикален оформител,изпълнител и т.н.
ТЕМА5 – МАТЕРИАЛНАТА БАЗА КАТО ФАКТОР ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТУР-ТА АНИМАЦИЯ
Мат. база на анимацията е необх. да се разглежда първо като място за провеждане на мероприятията и второ – оборъдване на тези
места. За нуждите на тур-та анимация се използват както спец. Изградени помещения,така и тези които служат за местното
население.Независимо от целта на създаването им, при избора на място е необх. да се спазва едно общо условие – да бъдат
необичайни, да привличат туристите с метоположение, архитектура, вътрешно обзавеждане и т.н.При подбор на помещения за
провеждане на аним. прояви се поставят условия освен за впечатляващ интериор,така и за функционалност.Функ. изисквания са
различни за отделните видове анимаця а дори и за всяко от тях.Единното за всички е създаването на възможност за общуване, но
детайлите са многобройни.Едно от най-популярните места за провеждане на анимация е басейна.На него се гледа не като място за
спортни състезания, а като на място за срещи. По тази причина е необх. видимост ,която се постига чрез амфитеатрално разположени
маси, зеленина и заведения за сервиране на закуски.Специфично място за провеждане на анимация е автобуса.Характерно е липса на
видимост между туристите, но пък целта на една екскурзия е запознаване съ забележителностите по маршрута, т.е вниманието е
насочено извън автобуса.За ефекта от анимац. прояви съществен принос има оборудването.За всеки вид анимация оборудването е
специфично, но един белег го обединява – трябва да бъде модерно и да е в съответствие с категорията на туристите, съответно на тур-
я продукт. Разнообразните потребности на туристите водят до ползване не само на спец. изградената материална база,но и тази на
местното население.Към първата група се отнасят всички обекти в хотелската база и в туристическите комплекси, чиято дейност е
ориентирана главно към неместните посетители.Във втарата група са:културни,спортни,култови обекти,картинни галерии,музеи и др.
ТЕМА 6 – ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АНИМАЦИЯ
Съществуват следните източници на средства, всеки от които има своите предимства:1. включването на разходие за анимационни
прояви в общата цена на ваканцията.Привидно изгоден начин за привличане на средства, които достигат до 15 процента от общата
цена, без да се влияе особено върху търсенето, поради повишаването й..За организаторите това означава подготовка на програмите не
по-късно от една година преди тур-я сезон.Услугите са включени в офертите и в рекламните материали и се явяват задължителна
част от престоя.2. редица анимационни прояви допринасят за настроението на туристите, за създаването на ваканционна атмосфера и
с това съдействат за подобряване на реномето на хотела или курорта.Основателен е мотива за издръжка на анимацията от средствата
за реклама.3. Важен източник на средства за анимацията е тур-та такса.Предназначението на тези суми е благоустрояване на курорта
и се използват според конкретните потребности( хигиенизиране,водоснабдяване и т.н.)4.Заплащане на място от туристите под
формата на допълнителна услуга.Този източник на средства е разпространен поради възможността му да се прилага за всички
категории туристи – организирани и неорг. Конкретните условия в тур-то място определят кой от източниците на средства ще бъде
преобладаващ,но не единствен.Само чрез съчетаването им ще се постигнат добри финансови резултати.
ТЕМА 7 – ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУР-ТА АНИМАЦИЯ
В очите на туристите анимацията изглежда безгрижна, импровизирана, но в действителност тя е подчинена на опр. правила,без чието
спазване не би могло да се разчита на успех. * Продуктовата политика определя мястото на тур-та анимация в продукта.Степените за
отредените на тур-та анимация място са: - Анимацията като фон-тази минимална позоция се изразява в създаването на приятелска и
дружелюбна атмосфера,като елемент от качеството на тур-я продукт. – Анимация”на парче” – предлагане на отделни епизодични
развлекателни програми. – Клубна анимация- състои се в единна,основана на проучени тур. потребности и съвременни методи за
задоволяването им. Ценовата политика определя възможния отн. дял на разходите за анимация в пакетната цена, докъде може да се
разпростира „олинклузива” и докъде ще имат положителен икономически резултат анимационните прояви, предлагани на място.
Организационната структура определя организационната подчиненост на длъжностните лица заети с анимацията. В практиката се е
наложила и друга орг. форма – на собствена анимация на хотела.Хотелското ръководство я подготвя самостоятелно или наема
специлизирана фирма.
ТЕМА 8 – ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА
Инф-ята е един от съществените организационни елементи на анимацията, тъй като тя също може да има анимиращо въздействие и
да стимулира туристите в извършването на опр. действия .Докато инф-ята е най-общо съобщение, осведомяване, то рекламата се
определя като „изкуство за внедряване на изключително предложение за продажба в съзнанието на маскимален брой хора при
минимални разходи”. Следователно всяка реклама трябва да съдържа интересна и впечатляваща покана за покупка.Инф-ята и
рекламата на анимацията може да бъде разграничена във времето – преди и по време на ваканцията.1.преди ваканцията –
разпространяват се в постоянното местожителство на потенциалните клиенти по два начина – а) чрез медиите и други печатни
издания, които се делят също на два вида 1. съобщения и реклама чрез снимки, статии, интервюта във вестници, телевизия и радио;2.
целенасочена реклама чрез печатни материали-проспекти,дипляни,брошури,листовки и др. Тази инф-я е подготовка,въведение в
същинската анимация.чрез нея се създава предварителна нагласа,разбиране за анимацията,спомага по-лесно да се преодолеят
бариерите,които туристите съзнателно или не си поставят. Б) личностна инф-я – предимно устна.Предава се най-често рез
туроператори,тур. агенции, информационни центрове. 2. Инф-я и реклама по време на ваканцията-а)чрез средства за осведомяване –
тази инф-я се предлага в 3 основни форми 1.дългосрочна – по-обща,да се възбуди любопитството,да се създаде очакване;2.
средносрочна – директната реклама – чрез плакати,листовки;3. краткосрочна – подканва в последния момент тези,които още не са
взели решение за участие. Основните техники,които са вече традиционни, но и все още очаквани от туристите са: табло до
рецепцията или друго оживено място с цялостната анимационна програма за престоя;плакати,поставени винаги на точно опр. място и
др.
ТЕМА 9 – ПЛАНИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АНИМАЦИЯ.
Описание и оценка на всички туристически ресурси на туристическото място, на района, на хотела.За нуждите на анимацията може
да послужат някои географски дадености: релеф, водни ресурси,животински свят, персонал – с неговата квалификация и
възможности за сътрудничество;материални условия в хотела(зали,басейни,спортни площадки);в тур. място(опера,театър,луна
парк);характеристика на тур-я продукт;познаване маркетинговата стратегия на фирмата;познаване концепцията на фирмата за
туристическата анимация;самопознания на аниматора-с какви умения и качества разполага. В етапа на подготовка и като елемент от
концепцията на хотела се изясняват икономическите цели на анимацията.Те са: 1.повишаване отн. дял на приходите от доп. услуги. 2.
увеличаване средната заетост на легловата база. 3.увел. средния престой на туристите. 4.предизвикване на повторно посещение. 5.
скрита реклама на хотела чрез създадено име сред туристите. Планирането включва предвиждане на разходите за анимация общо и
по видове, възможните източници на финансиране и оценка на икономическите резултати.
ТЕМА 10 – ПЛАН НА АНИМАЦИОННА ПРОГРАМА
1. Наименование 2. Описание – в тази част е събрано съдържанието на анимационната програма, включително изискваната
предварителна подготовка. 3. Брой участници – планираният брой е от значение за осигуряваните реквизити,място,капацитет на
транспортното средство или зала. 4. Участие и атрактивност – тук се уточнява личното участие на аниматора и доколко всички
присъстващи са участници. 5. Време – планира се в три направления – час на провеждане, продължителност, време за подготовка. 6.
Периодичност – максималната периодичност трябва да съответства на максималния престой в тур-я обект. 7. Място – гарантира
атрактивността на програмата. 8. инф-я и реклама – рекламата на отделните прояви е зависима от това дали те са включени в
пакетния продукт и туриста ги очаква. Инф-ята се отнася до подробностите в провеждането на отделните аним. прояви ,првила на
спортни игри, етапи в провеждане на викторини идр. 9. Подготовка – това е остойностяването на усилията и разходите, необходими
за провеждане на мероприятието. 10. Персонал – брой сътрудници от персонала на хотела,външни специалисти, брой
часове,необходими за едно мероприятие и хонорари. 11.Алтернатива – трябва да се предвиди вероятността за отпадане или
изместване във времето. 12. Ефект – в тази част се осмислят полож. въздействия върху мероприятието
ТЕМА 12 – АНИМАЦИЯ ЧРЕЗ ОБЩУВАНЕ
Доколкото анимацията означава инициатива, импулс, оживление, тя се определя като анимация чрез общуване. Общуването е
неделим елемент на всички анимационни прояви. Най-добър пример за анимация чрез общуване е клубният туризъм. Основните
мотиви за търсенето му са: интерес към съдържателен отдих, стремежът на съвременния човеккъм общуване,повишаване на
социалния статус. Клубните пътувания предполагат общи интереси на участниците.Към тази форма на туризъм обикновено се
ориентират хора, които желаят да получават по-специални тур. услуги .За клубния туризъм е присъща затворената организация с
ограничен или изцяло липсващ достъп на външни лица. Членовете на клуба или се познават или са обединени от общи интереси. В
основата на клубната програма е анимацията която е съобразена с концепцията за тур. продукт на туроператора или клубът.Обръща
се внимание и на най-малките подробности.Основен персонал са аниматорите Определен е броя на туристите, коитообслужва
единаниматор. За ваканционната атмосфера допринася архитектурата, изобилието от цветя,храсти и цялата паркова среда.
ТЕМА 13 – ТВОРЧЕСКА АНИМАЦИЯ
Тв. анимация е привлекателна за самоусъвършенстващи се туристи. Този вид туристи имат предварителна нагласа и очаквания не
само да научат нещо ново, но и да демонстрират нови умения. Тв.анимация се отличава с голямо разнообразие от прояви, поради
което има основание групирането им по различни принципи. От тях интерес представляват артанимацията и етноанимацията.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Анимация в туризма

Успешната детска анимация изисква много добро познаване особеностите на детския туризъм. Детето-клиент в туризма...
Изпратен от:
tania ivanova
на 2010-01-23
Добавен в:
Теми
по Анимация
Статистика:
335 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Анимация в туризма

24 мар 2011
·
319
·
9
·
3,011
·
559

Анимацията като алтернатива на ежедневието. Ваканцията - функция на свободното време. Длъжностни изисквания към аниматора. Личностни изисквания към аниматора. Функционални изисквания към материално техническата база...
 

Организация и управление на туристическата анимация

18 ное 2009
·
80
·
1
·
197
·
137

Ценовата политика определя възможният относителен дял на разходите за анимация в пакетна цена...
 

Анимация за деца и възрастни

19 ное 2009
·
582
·
8
·
873
·
810

Анимацията е дейност, която по същност се свързва с туристическите, услуги и е ключ към успеха за всяка една туристическа фирма...
 

Винен тур в земята на траките

22 яну 2011
·
241
·
21
·
3,798
·
314

Анимацията е средство за повишаване на полезността на туристическия продукт и привличане на клиентела . Анимационният продукт може да включва един или няколко вида анимация. Обикновенно най-ефективен е комбинираният анимационен продукт....
 

Туристически маршрут "Класическа Италия"

06 апр 2011
·
126
·
13
·
1,406

Рефератът представя примерен план на туристически маршрут по зададена тема. Има за цел да помогне на студентите при изработването на такъв...
1 2 »
 

Анимация в туризма

Материал № 442871, от 23 яну 2010
Свален: 335 пъти
Прегледан: 487 пъти
Качен от:
Предмет: Анимация
Тип: Тема
Брой страници: 4
Брой думи: 2,812
Брой символи: 17,843

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анимация в туризма"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Йонко Крачунов
преподава по Анимация
в град София
с опит от  21 години
197 43

виж още преподаватели...
Последно видяха материала