Големина на текста:
ВЪПРОС 1
ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТ, ЦЕЛ И ПОНЯТИЕН АПАРАТ НА ЛОГОПЕДИЯТА.МЯСТО
НА ЛОГОПЕДИЯТА В СИСТЕМАТА НА НАУКИТЕ
Предметна област
Логопедия-(от гр.”логос” –дума слово и „пайдео” –обучение,дете) наука за речта на децата или
словообучение.
Логопедията е наука, която изучава нарушенията на речта и езика ,гласовите нарушения,
нарушенията в гълтането – дисфагия и разработва терапевтични методи за преодоляването им.
Тя е позната сред обществеността под различни понятия-логопедия,речева патология или
речева терапия,ортофония.Освен това и статутът й не е един и същ в различните страни-тя е
автономна наука в САЩ,КанадаАнглия,Дания и др. В германия ,Франция ,Италия и др.
логопедията е медицинска субдисциплина.У нас и у някои източноевропейски страни тя е клон
на специалната педагогика.
Като цяло две са базисните науки ,от които произлиза логопедията-медицина и
педагогика.Спорът за мястото на логопедията в системата на науките не е актуален,тъй като Л
не е нито изцяло медицинска ,нито изцяло педагогическа.Тя по-скоро е събирателно м/у двете
науки с участието и на други науки(психология,психо-лингвистика,хевропсихология).От изкл.
значение е дефинирането на нейната аврономност,отколкото търсенето на ппозицията й сред
другите науки.
Логопедията е интегративна,интердисциплинарна автономна наука,почиваща в/у знанията и
методите на по-стари и по-нови науки,които впоследствие се обединяват в една специфична
научна област със собствен понятийно-категориален апарат и характерен професионален
облик.Л-та е преди вс. Хуманитарна наука,насочена към обезпечаване на пълноценна
комуникация за лицата,при които тя е нарушена.Тя принадлежи към сферата „човек-човек”-
задоволява не само индивидуалните ,но и обществени потребности,защото норм-та реч е
предпоставка за адекватна социална комуникация.
ЦЕЛ на логопедията са КН ,тяхното проучване,изясняване на патолингвистичната картина и
съпътстващите я симптоми,както и създаването на инструментариум от средства за тяхното
преодоляване.
Предмет на логопедията са КН,техните причини ,прояви,отражение в/у индивида и
отстраняването им по оптимален начин.
Аспекти на предметната област:
1.Проучване ист.корени на Л-та
2.Изчсняване на биологичната и социално-психологичната природа на КН ,изясняване на
етиологията.
3.Разкриване механизмите на възникване на КН (прояви,динамика,на протичането им,
терапевтична прогноза );
4.Разработване на съвременни методи и средства за диагностика и терапия
5.Проучване на водещия опит в диагностиката и терапията на КН
6.Създаване на учебна лит-ра и пособия ,необходими за практиката на логопеда
7.Обобщаване на знанията за речевата патология и терапия в научната с-ма.
Понятиен апарат на логопедията
Понятийният апарат на л-та от една страна е съставен от безспорни термини и от друга- от
множество термини използвани само от ограничен кръг специалисти,което пък поражда
1
множество дискусии.Този проблем показва ,че л-та като млада наука все още е в пр-с на
обособяване в самостоятелна научна сфера.
Понятия от медицината
Симптом-признак,белег на явление;
Синдром(симптомокомплекс) сбор от симптоми,закономерно свързани с в типични
комплекси;
Нозологична единица(болест)-единство от симптоми и синдроми с хар-рна клинична
картина(КК),с присъщо за нея възникване,протичане,лечение,изход.
Етиология-учение за причините за болестите;
Патология-наука ,изучаваща болестните пр-си и изменение в
организма,същност,причини ,р-е,изход.В по-тесен смисъл-термин за назоваване на
конкретно соматично или психично отклонение от нормата.
Патогенеза-дял от патологията; механизъм на възникване и р-е на дадена патология.
Корекция-поправяне ,отслабване на симптомите;
Компенсация-процес ,при който нарушените функции на органи или системи се
заместват от ф-иите на здрави такива.
Рехабилитация-възстановяване на нар.ф-ии;
От медицината в л-та възникват и смислооформящите представки- а-(липса);дис-
(нарушение);пара-(замяна ,разместване);
Понятия от лингвистични ,психологични и др.науки.
Генезис-история на разв-то на нещата.
Онтогенезис-индивидуалното р-е на организма
Дизонтогенезис-нарушено индив.р-е
Нарушение-отклонение,дисфункция
Комуникация-общуване,обмен на инфо
Лингвистична комуникация-общуване ч/з езика
Екстралингвистична ком-я- общуване без словесни знаци
(паралингвистични-гласово-интонационни,височина мелодика,темп; нелингвистични-
жестове ,мимики,гримаси)
Лингвистична способност-опериране с езиковите кодове
Металингвистична способност-теоретично отношение към езика,способност за анализ и
оценка на езика отделно от съдържанието му;
Език-с-ма от кодове и правила за тяхното комбиниране;
Реч-ВПФ-способност за обмен на инфо ч/з кодове и правила(устна реч-говорене
,слушане възприемане; ,писмена-четене и писане,)
Говор-двигателния аспект на устната реч;
Експресивна реч-външното изражение на речта;
Импресивна-способност за разбиране на речта
Активна реч-думите от менталния речник,които се употребяват
Пасивна реч-думите от мент.речник,които не се употребяват ,но значението се знае
Гнозис-възприемане
Праксис-сложни двигателни програми,практическата дейност на Ч;
Собствено-научни понятия
Недоразвитие-качествено и количествено по-ниско р-е на речта като цяло или на
отделни нейни компоненти
Задръжка,закъснение-(ретардация),по-бавни темпове на речевото р-е
Разпад на речта-загуба на овладяна вече реч
2
Речева дисгностика-сбор от методи и процедури за изследване на патологията на
речта;
Речева терапия-сбор от методи и процедури за преодоляжане на КН
Съществуват и други собствено-научни понятия ,които са разпределени в 3 групи;
1.понятия за означаване на симптомите на КН;
2.---//--//--//---///--//--// на синдромите,формита на КН,и тяхната принадлежност
към опр.тип речева патология;
3.---//--//-- на специфични процедури за въздействие над нар.реч.
КРАЙ
ВЪПРОС 2
ЕТИОЛОГИЯ НА КН.
ТЕОРЕТИЧНИ МОДЕЛИ НА РЕЧЕВАТА ПАТОЛОГИЯ. КЛАСИФИКАЦИЯ НА
КН
Въпроса за причините на КН намира място още в трудовете на древните
енциклопедисти и лекари.Нк свързват речевата патология с малформации и дисф-ии на
периф.говорен ап.но с течение на времето навлиза и идеята за връзката м/у патологията
на речта и ЦНС.Днес причините се обособяват в 2 големи групи:
1.Биологични (органични и функционални)
2.Социално-псигологични
Биологичните причини-органични (централни и периферни) и
функционални.
Органични централни-разл.по вид,дълбочина и обхват мозъчни
поражения(огнища,тумори).
Органични периферни-поражения в/у периферния говорен апарат(вродени или
придобити) малформации на артик.органи
Функционални причини-вс.КН при които не се откриват органични
причини.В тези случаи вс органи на речта имат нормална тъкан,правилна
стр-ра ,но въпреки това някои от органите не функционират правилно.
ФП са: слабост в протичането на нервните импулси или дисбаланс възбуда и
подтискане.ФП не рядко се представят като обяснение за случаи в които има органика но тя
не е доказана.Понякога е трудно да се определи даже докъде завършва органиката и къде
започва дисфункцията.Като цяло функционалното нар-е означава неизяснено нар.без
установена причина.
Социално-психологически приини-
имат се предвид различните неблагоприятни въздействия на
средата(сем,уч.обществена).СП причини могат да провокират и органични КН,и
функционални нар-я.При анализа на причините за речева патология във всеки един случай
трябва да се има предвид връзката м/у биологично и социално.Мн.често картината на едно
КН е резултат от биол. причина,но за динамиката на протичане и за терапията на
нарушението роля играят и социалните фактори.
Състоянието на нар-то зависи от причината,времето й на
дайствие,спецификата,дълбочината,обхвата,своеврменността терапевтичните действия
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 окт 2021 в 15:33 студент на 38 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - педагогически, специалност - Специална педагогика, випуск 2020
 
Подобни материали
 

План конспект на логопедично занятие

25 яну 2012
·
734
·
4
·
599
·
939
·
7

Тема: Постановка на звук „С”...
 

Логопедическа ритмика

05 авг 2010
·
515
·
8
·
826
·
678
·
5

Общо двигателна мускулна релаксация на фона на тиха музика - ходене на пръсти със знаменца в ръце - ходене напред , назад с точно отмерване на крачките - разходка – ходене на пръсти и пети със смяна по даден сигнал...
 

Анализ на 3 сайта по специална педагогика

01 фев 2010
·
52
·
4
·
813
·
115

Анализ на 3 сайта, свързани със специалната педагогика. Какво съдържат, как е разпределена информацията....
 

Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности

04 фев 2010
·
615
·
12
·
2,607
·
774
·
1
·
1

Интегрираното обучение и възпитание на децата със СОП е качествено нова концепция за организация и реализация на редица, далеч по-високи цели и задачи на развитието и цялостното формиране на тези личности...
 

Реферат- Социална педагогика

05 фев 2010
·
446
·
13
·
5,507
·
809
·
1

В средата на XIX век немският педагог Ф.Дистерверг предлага терминът „социална педагогика”...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Специална педагогика
Приобщаващо образование
изпитен тест по Специална педагогика за Студенти от 1 курс
Основна разлика между интегрирано обучение и приобщаващото образование. Характеристики на масовото училище с приобщаващо образование. Модели на приобщаващо образование. Функции на ресурсния учител.
(Труден)
13
8
1
2 мин
07.08.2020
Училищно законодателство
изходен тест по Специална педагогика за Студенти от 2 курс
Теста съдържа въпроси по учебника на Пенка Костова - ''Училищно законодателство''. Той е за студенти 2-ри курс, специалност ''Социална педагогика''...
(Труден)
20
109
1
2 мин
15.11.2011
» виж всички онлайн тестове по специална педагогика

Логопедия

Материал № 442461, от 23 яну 2010
Свален: 1,812 пъти
Прегледан: 2,545 пъти
Предмет: Специална педагогика, Педагогика
Тип: Тема
Брой страници: 53
Брой думи: 17,090
Брой символи: 107,723

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Логопедия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Надежда Димитрова
преподава по Специална педагогика
в град Дупница
с опит от  9 години
31

Станислава Кодева
преподава по Специална педагогика
в град Бургас
с опит от  1 години
159

виж още преподаватели...
Последно видяха материала