Големина на текста:
11 ЕРОЗИЯ НА ПОЧВАТА
Ерозията на почвата е процес на механично разрушаване и от-насяне на почвената маса
от действието на водата и вятъра. Под йното влияние постепенно намалява
количеството на хранителни-те вещества и хумусът в почвата. Ежегодните загуби на
хумус от водната ерозия дори при склонове с неголям наклон (2 - 3°) може да достигнат
100 kg и повече от декар.
В резултат на ерозията се влошават структурата и водно-възду-Шният режим на
почвата. Нарастват с около 1,5 пъти разходите за обработка на ерозираните почви в
сравнение с неерозираните.
Според интензивността на ерозионния процес се различават • естествена (обикновена)
и антропогенна (ускорена) ерозия.
Естествената ерозия е характерна за площите, заети с есте-ствена растителност. Тя
протича бавно, защото ерозираните почвени частици се заместват от нови в процеса на
почвообразуването.
Антропогенната ерозия е характерна за обработваемите Площи и произтича от
заместването на естествената с културна рас тителност, което намалява устойчивостта
на почвата срещу водата и вятъра.
В зависимост от факторите, които предизвикват ерозията на поч вата, се различават
водна и ветрова ерозия.
Водна ерозия. Водната ерозия на почвата е процес на отделяне и пренасяне на
почвените частици под влияние на повърхностно те чащите води. Тя се проявява в три
форми: площна (повърхностна), браздова (струйчеста) и линейна (равнинна).
1. Площна ерозия. Изразява се в бавно измиване и изнасяне иа най-фините почвени
частици и хранителни вещества от движението на водата. Тя се причинява от
дъждовните капки, които откъсват почвени частици, които се пренасят от течащата
вода в пукнатините И порите на почвата. Почвата не се изнася от полето, а се намалява
просмукването на водата, което увеличава водния отток и се създават условия за
проявяване на повърхностната ерозия. Площната ерозия засяга обработваемите площи
с наклон над 1° и зависи от наклона на терена, от почвения тип и от начина на
използуване на земята. Тя е по-силно изразена в обработваемите площи с изравнена
повърхност, 1 площите без растителна покривка и в полетата, заети с окопни култури.
В резултат на повърхностната ерозия намалява мощността на орницата, изменя се
механичният състав на повърхностните хоризонти, намаляват хранителните вещества и
плодородието на почвата.
2. Браздова ерозия. Изразява се в отнасяне на горния поч вен пласт и образуване на
браздички с дълбочина 10 - 20 cm по посока на наклона. Тя се причинява от малки
водни струи, които се образуват при по-силни валежи, топене на снеговете или при
напояване. Ако не бъде прекратено нейното действие, създават се условия за развитие
на линейната ерозия.
3. Линейна ерозия. Изразява се в образуване на бразди с дълбочина над 25 - 30 cm под
влияние на по-голямо количество вода. Продължителното и действие води до
образуване на многобройни ровини и оврази, които затрудняват механизацията на
производствените процеси. В резултат на линейната ерозия почвата се разрушава
напълно и площите стават негодни за земеделски цели.
Интензивността на водната ерозия зависи преди всичко от интензивността на
повърхностния воден отток. Когато неговата скорост се удвои, ерозионната му
способност нараства 4 пъти.
Факт ори, от които зависят формите и интензивността на водната ерозия. Разделят се на
природни и социално-икономически.
Към природните фактори се отнасят климатът, релефът, свойствата на почвата и типът
на растителността.
Ветрова ерозия. Ветровата ерозия е процес на отделяне и изнасяне на почвените
частици от повърхността на почвата под влияние на вятъра. Проявява се най-
интензивно в големи и открити равнини, незащитени от ветровете и в райони с
недостатъчно овлажняване е високи пролетни и летни температури. У нас периодично
на ветрова ерозия е подложена равнинната част на Северна България - около Дунав и в
Добруджа.
Основният фактор, от който зависи интензивността На ветровата ерозия, е скоростта на
вятъра.В резултат на ветровата ерозия намалява мощността на плодородния слой,
повреждат се и в някои случаи напълно се унищожават младите растения.
Едновременно с това местата на отлагане на почвените частици (посеви, пътни канавки,
канали, шосета и др.) се засипват.
Ветровата ерозия за условията на страната ни се проявява най-силно през пролетта при
сухите почви с лек механичен състав и разпратена структура. Обработваемите земи,
които са недостатъчно покрити или са свободни от растителна покривка, са по-
неуетойчиви на ветровата ерозия.
12 МЕТОДИ ЗА БОРБА С ЕРОЗИЯТА НА ПОЧВАТА
Чрез методите за защита на почвата срещу ерозията се цели да се намали или да се
премахне разрушителната сила на повърхностния воден отток и на вятъра в приземния
въздушен слой.
Опазването на почвата от ерозия може да бъде успешно, само ако се прилагат
комплексни мерки, които условно са обединени в 4групи: организационно-стопански,
агротехнически, лесомелиорати-вни и хидротехнически.
Организационно-стопански мерки. С тях се цели да се решат въпросите на
земеползуването, организацията на територията и вътрешностопанското
земеустройство.
При определяне на начина на земеползуване и земеустройството на територията трябва
да се използуват данни за ерозионно опасните територии, за агрохимичните и
агрофизичните свойства на почвата.
Агротехнически мерки. С тях се цели да се регулира водният отток, да се подобри
структурата и да се повиши влагоемността на почвата, в резултат на което да се повиши
нейната съпротивителна способност срещу ерозията. Това може да се постигне с
относително достъпни средства, като въвеждане на подходящи сеитбообращения,
торене, диференцирана обработка на почвата и др.
Най-широко използуването агротехническо мероприятие за борба с почвената ерозия е
обработката на почвата. Според почвозащитните функции различните методи на
обработка на почвата условно се разделят на две групи: общи (оран напречно на
склона, плоскорезна обработка, дълбочинно разрохкване и др.) и специални
(набраздява-не, гребеновидна обработка, стъпаловидна оран и др.).
Лесомелиоративни мерки. С тях се цели създаването на горско-овощни насаждения
(пояси) на ерозионно опасните територии
В зависимост от функциите, които изпълняват противоерозионните горски поясисе
разграничават няколко вида.
1. Водоразделни горски пояси - разполагат се по водоразделите и широчината им
варира от 15 до 20 т. Предназначението им осигуряват задържане на повече влага и да
регулират разпределението на снежни^ дъждовните води по склоновете.
Водорегулиращи горски пояси -разполагат се напречно на наклона на разстояние от 100
до 300 mi зависимост от наклон., склоновете и широчината им варира от 20 до 40 т. Те
способсгвуват за равномерното навлажняване на площите и намаляване на
повърхностния отток.
Крайбреж горски пояси - разполагат се по бреговете на реките, деретата и др. и
широчината им варира от 20 до 30 т. Те имат брегозащитна
роля и предпазват прилежащ площи от разрушителното действие на течащата вода.
За полезащитните пояси се използува различен видов състав дървесен,
дървесно-храстов, а в някои случаи и овощни видове.
Хидротехнически мерки. От тях в обработваемите земи най-широко разпространение има
терасирането. В зависимост от характера на терена (наклон, мощност на хумусния хоризонт),
интензивност.
на ерозията и начина на използуване на земите се изграждат няколко вида тераси:
Наорни тераси - представляват изкуствени слогове.
Валови (гребеновидни) тераси - представляват малки земни насипи (валове), разположени напречно на
наклона.
Стъпаловидни тераси - изграждат се с откос (бряг) и плато на терени с по-голям наклон.
21.Система машини в селското стопанство:
Технологични комплекси от машини (ТКМ) и комплексни технологични линии (КТД) .
Под система машини в селското стопанство в най-общ вид може za се приеме дадена
съвкупност от разнородни, но взаимно допълващи се работни машини, необходими за
последователно изпълнение на производствените процеси в отраслите на селското
стопанство. По думите на Карл Маркс под система машини следва да се разбира съво-
купност от взаимно обвързани и взаимно допълващи се машини, които осигуряват
пълна механизация на всички операции, предвидени в технологията за произвеждане на
деден продукт.
Взаимната връзка и зависимост между отделните машини в дадена система може да се
реализира при следните условия:
1. За осъществяване на непрекъснат технологичен процес е необходимо те да бъдат
съгласувани по производителност.
2. Основните параметри, като работна ширина, междуредови разстояния, брой на
обработваните редове, работна скорост и др. също трябва да бъдат взаимно
съгласувани.
3. Нуждата от енергетични средства за прикачните машини трябва да бъде съгласувана
с общо приетите и налични енергетични средства.
4. Връзката между отделните машини се осъществява непосредствено при
изпълнението на технологичните процеси в даден отрасъл.
Основно изискване към системата машини е да се изпълняват предвидените операции в
оптимално избрания агротехнически срок,с най-малък разход на труд и материални
средства на единица продукция.
Производствените процеси в селското стопанство обхващат редица последователни
операции, които могат да бъдат квалифицирани като основни, подготвителни и
спомагателни. Така например прибирането на зърнените култури е един производствен
процес, който се състои от следните технологични операции - жътва (срязване на
растенията' вършитба, сепарация на зърното, нарязване или пресоване на сламата и т.н.
За да се пристъпи към прибирането на културите понякога се налага обезлистване,
провеждане на разделна жътва или други подготвителни операции. Спомагателни
операции при прибирането са различните товарно-разтоварни работи и транспорта на
зърното, претеглянето и складирането на зърното.
Технологичният комплекс от машини (ТКМ) е определен набор от машини,
посредством който може комплексно да се механизират отдел ните операции на даден
технологичен процес, осъществен чрез ком плексна технологична линия (КТД) .

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
desertrose871 написа на 24 яну 2010 ОТГОВОРИ
студент на 23 години от Варна , ВСУ "Черноризец Храбър"
 
 
Онлайн тестове по Геология
Геология
изпитен тест по Геология за Студенти от 1 курс
Тектоника, земетресения, образувания. Тест по основи на геологията и обща геология за студенти, редовно обучение, МГУ. Включени са въпроси само с един верен отговор.
(Труден)
36
1
1
3 мин
29.07.2019
» виж всички онлайн тестове по геология

Ерозия на почвата

Материал № 442149, от 22 яну 2010
Свален: 124 пъти
Прегледан: 155 пъти
Качен от:
Предмет: Геология
Тип: Тема
Брой страници: 5
Брой думи: 1,890
Брой символи: 12,263

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Ерозия на почвата"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала